Ellenzék, 1941. március (62. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-22 / 67. szám

ellenzék jg4í znárilu* 22. • három fronton küzd holnap A MAGYAR VÁLOGATOTT, A JUGO- SZLÁVOK ELLEN BUDAPEST. A magyar válogatott csa­pat holnap a jugoszlávok ellen három fronton küzd a Duna-Kupáért. Belgrád­iján a magyar csapat és az ifjúsági együt­tes játszik, inig Újpesten a ,,B” válogatott méri össze erejét a jugoszláv „B1" ellen. Fábián szövetségi kapitány úgy döntött hogy Pákozdi helyett a szolnoki Szűcs lesz a jobbhátvéd a válogatottban. A két csapat végleges összeállítása a következő. Magyarország: Csikós, Szűcs—Biró, Sá- rosi III.—Polgár—Lázár, Kincses—Be­re ez—Zsengellér—Bodola—Gyetvai. Jugoszlávia: Mrhusics, Brozovics—Du- bac, Manola—Jazbinsek—Djanics, Gliso- vics—Valjarevics — Bozsovics — Vö IFI — Nikolics. A mérkőzést az olasz Scorzoni vezeti. YON TSCHAMMER UND OSTEN BU­DAPESTEN ELŐADÁST TARTOTT BUDAPEST. A Magyar-Német Társa­ság meghívására és felkérésére von Tschammer und Osten, német birodalmi sportvezér csütörtökön este előadást tar­tott a Vasúti és Hajózási Klub székhá­zában. Az előadásra zsúfolásig megtelt a székház díszterme. Annyira megtelt, hogy eokan állva voltak kénytelenek végighall. gatni az előadást, sokan pedig — egysze­rűen nem tértek be a terembe. Az elő­adáson ott láttuk vitéz Bartha Károly honvédelmi minisztert, Szily Kálmán dr., Stolpa József dr., valamint Wlassics Gyu­la báró államtitkárokat, a német követség, a különböző minisztériumok, az OTT kép­viselőit és még sok más közéleti és sport- előkelőséget. Az előadás a berlini Reichs­sportfeld mozgalmas életéről készült pom­pás szines film bemutatásával kezdődött. A nagy tetszéssel kisért film leforgatása után tartotta meg von Tschammer und Osten nagy érdeklődéssel várt előadását a német testnevelésről. AZ UNIREA TRICOLOR VEZET A ROMÁN BAJNOKSÁGBAN A román NB legutóbbi fordulójának eredményei: Unirea Tricolor—Universitatea 5:0 (3:0). Sportul Studenţesc—FC Braila 4:1 (2:0). Ripensia—FC Rapid 3:0 (1:0). FC Craiova—Gloria 2:1 (2:0). UDR—Mica 3:1 (1:1). FC Ploeşti—Gloria CFR 1:0 (0:0). A bajnoki táblázaton most ez a helyzet: 1. Unirea Tricolor 26 pont, 2. Ripen- sia 23 pont, 3. Venus 21 pont, 4. Rapid 20 pont, 5. UDR 17 pont, 6. Sportul Stu­denţesc 15 pont. 7. Mica 14 pont, 8. FC Ploeşti 12 pont, 9. Universitatea 11 pont, 10. FC Craiova 11 pont, 11. Gloria 8 p., 12. Gloria CFR 7 pont, 13. FC Braila 5 pont. A VILLAMOSMÜVEK március 23-ra tervezett atlétikai versenye a kedvezőtlen idő miatt csak március 30-án les« meg­tartva. Nevezni lehet még szerdán és pén­teken este 6—8 óra között a Villamos- müvek Zsák-utcai tornatermében. HIVATALOS RÉSZ A vasárnapi N. B. II.—Kerületi válo­gatott mérkőzésre, délután 3 órára Szabó Ödön küldetik ki. Határjelzők: Gencsy Béla és Kalmár Tibor. Délelőtt 11 órakor KAC Turul—Hig- gibbor barátságos mérkőzés. Vezeti Vin- czi József, határjelző Hajdú József. Mind­két mérkőzést a városi sporttelepen tart­ják meg. Kolozsvár, 1941 március 21-én. Welser Jenő. J. T. ügyvezető. Hotel Corvin Budapest, Vili. Csokonay-utca 14. sz. Nemzeti Színháznál. Családi szálloda a vá­ros szivében. — Újonnan beren­dezve, központi fűtés, hideg és-me- leg folyóvíz. Szobák napi 3.50 P.-től! 11 SPORT Érdekes küzdelemnek ígérkezik a holnapi R. B. II—Kerületi válogatott mérkőzés KOLOZSVÁR, (Saját tud.) Jelentettük, hogy az MLS;z erdélyrészi kirendeltsége vasárnapra érdekes labdarugómüsort állí­tott össze. Délután 3 órakor az N. B. II. válogatott, a kerületi válogatott ellen méri össze erejét. Ez a mérkőzés igen ér­dekesnek és izgalmasnak Ígérkezik, mert mindkét oldalon a legjobb játékosokból lett összeállítva a válogatott csapat. A tegnapi értekezlet után Szűcs Elemér, az MLSz erdélyi ügyvezetője a következő­képpen állította össze a két csapatot. N. B. II. válogatott: Seprényi (KAC), Medve (Bástya)— Vass (KAC), Engi (Bástya)— Páll (KAC)—Losoncz (Bás­tya), Hódi (Bástya)—Régner II. (KAC) - • Szaniszló II. (KAC)—Oroszi (Bástya) — Brassai (KAC). Tartalékok: Reinhardt, Szántai, Lukács (KAC). 1 Kerületi válogatott: Baczoni (Vili.). Márton (MÁV)— Hantz (Húsos), Csíki (MÁV)— Szerémy (KE AU)—Bokor (Hú­sos) Fábián (Vili.)— Fried (Haggibbor) —Palocsay (Húsos)—Papp Béla (Vili.) — Busz (Húsos). Tartalékok: Tyukodi (KMSC), Pünkösti (KEAC) és Tóth (Hú­sos). A mérkőzést, amely pontosan 3 órakor kezdődik a városi sporttelepen. Szabó Ödön fogja levezetni. Előzőleg 1 órakor a KAC ifjúsági a KMSC ifikkel játszik a kerületi bajnokságért. Az N. B. II.—Kerületi válogatott mér­kőzésre a szövetség filléres belépőjegye­ket bocsátott ki, hogy azt mindenki vé­gignézhesse. A délelőtti sportprogramon két érde­kes mérkőzés lesz a városi sporttelepen. 31 órakor a KAC Turul legénysége a Haggibbor első csapata ellen játszik. A KAC, mely több elsőcsapatbeli játékossal lesz megerősítve, erőpróbája lesz a jövő­heti NSE—KAC N. B. II. mérkőzésnek, ami Nagybányán kerül lejátszásra. \ KAC Turul a Haggibbor ellen a követke­ző csapattal áll ki: Benedek, Régner I.— Horváth, Hollay—Szabó—Csákány, Szi­lárd—Jeszenszky—Kovács I.—Papp— Mátyus. Tartalékok: Bakos, Répa és An­toni. A mérkőzést Vinczi vezeti. Előzőleg 9 órakor az erősen feljavult III. kér. FC ifik a kitűnő erőt képviselő Húsos ifik ellen játszanak a bajnokságért. A Bástya pályán ugyancsak délelőtt 31 órakor a Villamosmü—Bástya ifjúsági bajnoki mérkőzést játsszák le. A mérkő­zés győztesét nehéz megjósolni, mert mindkét csapat jelenleg a legjobb formá­ban levő együttes Kolozsváron. A mér­kőzést Raduch vezeti. Az Országos Földhitelintézet Fiókja Kolozsvárott megkezdte működését Az Országos Földhitelintézet, melynek célja mindennemű mező*« gazdasági hitel nyújtása, ingatlanok eldaraboláisa, telepítés, haszon­bérelt birtokoknak alhaszonbérbeadása, földbérlőszöv etkezetek alapi*« tása és más birtokpolitikai műveletek végrehajtása, mint ismeretes, Kolozísvárott, Egyetem utca 1. sz. alatt fiókot állított fel, hogy a visz- szacsatolt keleti és erdélyi országrészek mezőgazdaságának igényelt a helyszínen könnyebben kielégithesise. ; A fiókintézet már meg is kezdte működését. Ezúton is felhívjuk az érdekeltek figyelmét arra, hogy a többter*« melés előmozdítására szolgáló középlejáratú (5—15 éves) 4 és fél százalékos kölcsönök — az 1440—1941. M. E. sz. rendelet szabályai * nak figyelembevételével — már folyósittatnak és a kölcsön feltété*« leit tartalmazó ismertető körlevél, valamint a kölcsönkérő nyomtatvá­nyok a Fióknál (Kolozsvár, Egyetem*«utca 1.) beszerezhetők. Erdély ipara, kereskedelme és mezőgazdasága a tarifaér/ekezleien ismertette óhajait és kívánságait 3nnin3&an ajabb értekezlet lesi Kolozsváron KOLOZSVÁR, március 22. Az erdély­részi gyáripari és kereskedelmi érdekelt­ségek kérésére a MÁV Udvarhelyi Károly igazgatóhelyettes kormányfőtanácsos el­nökletével tegnap tartotta második díj­szabási értekezletét a kolozsvári kereske­delmi és iprkamarában. A MÁV igazgatóhelyettesének kísére­tében Kolozsvárra érkezett Rohonyi De­zső osztályfőnök, Gálos Béla főintéző, Hegyi Imre ny. MÁV igazgató, kormány- főtanácsos, a GyOSz tarifareferense, dr. Bertalan István GyOSa-igazgató, Gyom- rey dr. kamarai titkár. Az erdélyrészi gyáriparosok részéről dr. Böszörményi Sándor vett részt az értekezleten, míg az Erdélyrészi Gazdasági Tanács képvisele­tében dr. Jelen Gyula, dr. Szakáts Lajos tanácstagok és dr. Fogarasi Géza főtitkár jelent meg. Dr. Bereczky Ernő, a kolozsvári keres­kedelmi és iparkamara miniszteri biztosa a megjelentek üdvözlése után ismertette a decemberi marosvásárhelyi első MÁV díjszabási értekezlet óta történt esemé­nyeket és hangsúlyozta, hogy a központtól függetlenített erdélyi ipar fejlesztése nemzetgazdasági és szociális kormányprogram és Erdélyt ennek elősegítése érdekében nem sza­bad a távolság hátrányában meg­hagyni, hogy minél eredményesebben kapcsolód­hassák bele az anyaország gazdasági éle­tébe. Udvarhelyi Károly MÁV igazgató kifejtette, hogy a MÁV részt kiván ven­ni a rendezés munkájában és a bizottság feladata az, hogy a lehetőségeket meg­vizsgálja. A degressziv áruszállitási tari­fát, melyet már életbeléptettek, már az erdélyi távolsági viszonyokra való tekin­tettel állították össze. A budapesti GyOSz képviselője, Hegyi Imre kormányfőtanácsos a radikális segít­ség szükségét fejtegette és a [távolsági kérdés megoldására vonatkozólag cseh­szlovák példára a degresszió fokozását ajánlotta. Böszörményi Sándor dr. az erdélyrészi GyOSz részéről az erdélyrészi gyáripar határszéli helyzetéből folyó következmé­nyeket tárta az értekezlet elé és rámuta­tott arra, hogy az erdélyrészi ipar decentralizációjá­nak támogatása a MÁV-nak is forgalmi növekedést jelent. Az Államvasutak figyelmébe ajánlotta to­vábbi szállítási dijkedvezmények megadá­sát, különös tekintettel az Erdélyben gyártott cikkekre, átmeneti kedvezmé­nyek biztosítását kérte a feladó állomá­soktól a leadó állomásokra, továbbá im­portcikkekre vonatkozólag a régi zóna­tarifa gyakorlati tanulságainak alkalma­zását ajánlotta. A darabárus/,állítás kér­dése el riem hanyagolható fontosságú fel­adatot jelent az erdélyrészi ipar szem­pontjából, különös tekintettel arra, bogv az erdélyi kisebb vállalatok szállításai mindinkább a darabáruforgalornra van­nak utalva. A román iparpártólási ked­vezmények 3 942 végéig voltak biztosít­va, az erdélyrészi ipar erre rendezkedett be, oly szerzett jogokról van tehát szó, amelyet az illetékes tényezőknek figye­lembe kell venniük. A kormány a már­cius 31-iki ankéten vizsgálja meg a lehe­tőségeket a gyakorlati megoldásra nézve. Dr. Fogarasi Géza az áruszállitási prob­lémák jelentőségére mutatott rá. Szász István az EMGE részéről arra mutatott rá, hogy a mezőgazdasági ter­mékek szállítási árainak budapesti be.ti- litottsága mennyire szorul a székelység mezőgazdaságának szempontjaiból való kiegészítésre. Az EMGE ez ügyben külön felterjesztést intéz a tarifabizottsághoz. Udvarhelyi Károly MÁV igazgató rész­letesen reflektált az elhangzott előter­jesztésekre és kijelentette, hogy a MÁV már a degressziv szállítási tarifa összeál­lításával figyelmet fordított Erdélyre. Az iparpártólási régi kedvezmények figye­lembevételével is, szerinte a MÁV dijsza- bása olcsóbb. Részletesen ismertetve a Székelyföldet összekötő keskenyvágánvu vasútvonal szállítási helyzetét kijelentette, hogy a MÁV áruszállitási kedvezményei­nek kiterjesztése minden késedelem nél­kül azonnal végrehajtható: ezenfelül a ki­viteli cikkek állomási jegyzékét is kellő indokoltság esetén ki tudja terjeszteni az erdélyi árucikkekre. A MÁV tarifa- bizottsága junius hó közepén újra Ko­lo zsváron ül össze s az addig elkészített előterjesztéseket már akkor figyelembe veszi. Az erdélyi részek speciális cikkeit ugyan- ily módon sorozzák be a kedvezményes szállítási árszabályba. A kellőleg megin­dokolt bejelentéseknek május 1-ig kell beérkezniük a kereskedelmi és iparkama­rához, vagy az Erdélyi Gyáriparosok Szö­vetségéhez Kolozsvárra. A székely vidé­kek áruszállitási kérdéseit a most folyó nemzetközi tárgyalások általánosan fog­ják megoldani. Ezután az Államvasutak kiküldött díj­szabási bizottsága a visszatért részek ipari és kereskedelmi vállalatainak gyakorlati kívánságait hallgatta meg. REPÜLÉSI BALESETEK. A Székelyföld egyik legfontosabb közlekedési eszköze lett a rfepülőgép. A repülőgépet használó utasok balesetbiztositása kiterjeszthető a repülőgép igénybevételéből előálló balesetekre, vala­mint az ilyen balesetek következményeire is. Az 1857-ben alapitott, legrégibb és legna­gyobb biztositó magánvállalat, az Első Ma­gyar Általános Biztositó Társaság helybeli főügynöksége, amely ezévi január hó 1-én átvette az érdekkörébe tartozó Első Erdélyi általános biztositó részvénytársaság teljes (tehát kár- és baleset-, valamint élet-) bizto­sítási állományát, készséggel ad felvilágosi- tást minden biztosítási vonatkozású ügyben ’ UJ TŐKECSOPORT VESZI ÁT AZ ELSŐ ERDÉLYI PAPIRCYÁRAT. Értesülésünk szerint az Első Erdélyi Papirgyár részvény- pakettjének átvétele érdekében érdekes tranzakció van folyamatban. A tranzakció még nem fejeződött be, amennyiben a rész­vények átvételére még nem jött létre megálla­podás, mindaddig azonban, amig ez megtör­ténik, uj tőkecsoport bérli a vállalatot, amely­nek vezetője ifj. gróf Bethlen István, tagjai sorában pedig ott vaunak az erdélyi vezető­emberek és tőkések. Mindenféle gyártmányú Standard, Portable és aktatáska-írógépek beszerezhetők leg­olcsóbb árban, kedvező fizetési fel­tételek mellett. Speciális javító­műhely iró-, számoló-, sok­szorosítógépek részére. KSrraendy Mihály Kolozsvár, Diák Ferenc-utca 24. Telefon: 25—8? Ş

Next

/
Oldalképek
Tartalom