Ellenzék, 1941. március (62. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-21 / 66. szám

1 jg'41 március 21. T >, EZLE NI'ÉK X mikor követelhetik a vál­lalkozók A MUNKABÉRTÖBBLET MEGTÉRÍTÉSÉT. A budapesti Épi lő mes­terek Ipar testületé, beadvánnyal fordult ■i7 árkörm ári y biztoshoz és intézkedésit bérié a közelmúltban életbeléptetett hét­százalékos munkabérpótlék átháritása ér­dekében. A,z árkormánybiztos most kö­zölte álláspontját az ipartestülettel és többek között a következőként intézke­dett: „Nem kifogásolom, ha építési mun­kák esetében akár a köziilet, akár a ma­gánépítőé tők a 7290—1940. M. E. sz. ren­delettel életbeléptetett hétszázalékos mun­kabérpótlékból eredő és tényleges, iga­zolt többletköltségeket az építési vállal­kozónak megtérítik. Ezen többleitköb- ség sem a közülettől, sem a magánépit- tetőtől nem követelhető és ennek áthá­rítására csak azoknál az építkezési mun­káknál lehet szó, amelyekre vonatkozó szerződés, még az említett rendelet meg­jelenése előtt köttetett és így a vállal­kozó kellő gondossággal nem vehette a többletköltséget számításba. Középitke- *és esetén a többletköltségek megtérí­tését az építési vállalkozónak eseten­ként kell kérni a közülettől. Ilyen irá­nyú kérelmet- a köziilet esetenként kii- lön-külön bírálja felül és dönt annak méltányosságból való teljesítésére vonat­kozóan. Magánépitkezések esetén az a kérdés, bogy a munkabérpótlék az épít­tetőié átháritbató-e vagy sem, az épít­kezésre vonatkozó szerződés alapján döntendő el. Tekintettel arra, hogy ez fenti elvi hozzájárulásom után további magánjogi kérdés, ebben kötelező rende­lettel intézkedni nem kivánok. (Magy Tud.) A VÁSÁRI JOGSZABÁLYOKAT KI­TERJESZTETTÉK ERDÉLYRE. 1920— 1941 M. E. szám alatt a kormány a vá­sárokra vonatkozó jogszabályok hatályá­nak a visszacsatolt keleti és erdélyi terü­letre való kiterjesztéséről, valamint az or­szágos, havi- és hetivásárok engedélye­zésének és tartásának e területen való átmeneti szabályozásáról rendeletet adott ki. Csalódtak számításaikban egyes keres­kedők és iparosok. Boldog felszabadulá­sunk után kolozsváriak és menekültek, mint az aranyásók az aranymezőket, úgy rohanták meg iparengedélyért az első­fokú iparhatóságot. Mindenki iparos, vagy kereskedő akart lenni, abban a hit­ben, hogy az uralomváltozással járó hely­zetekben maguknak megélhetést teremt­hetnek. Voltak közöttük sokan, akik a román uralom elnyomó törekvései mi­att nem tudtak maguknak exisztenciát teremteni és iparengedélyhez hazzájutni, de volt olyan is, aki kevés munkával és gyorsan akart meggazdagodni. Ezek azonban csalódtak, a várt konjunktúra el­maradt, megkezdődött a közterhek kive­tése s rájőve, hogy számításuk nem vált. be, egymás után szüntetik be iparukat, ke­reskedésüket és adják be iparengedé­lyeiket. Hiába, vannak kereskedelmi és iparágak, ahol a szakértelmet nem lehet élelmes­séggel pótolni s csak hosszú évek apró­lékos munkájával lehet eredményt elérni. BE KELL JELENTENI A MALMOK ÉS LISZTKERESKEDÉSEK LISZTKÉSZ­LETÉT. A közellátási miniszter 10.200— 1941. számú rendelete következtében a gabonavásárlási engedéllyel rendelkező malmok és viszonteladó kereskedők a tulajdonukban és birtokukban levő liszt­készleteket, még a defekt lisztet is köte­lesek bejelenteni. A MINIMÁLIS BÉREK ALKALMA­ZÁSÁT KÉRIK A KOLOZSVÁRI SZA­BÓ ÉS CIPÉSZMUNKÁSOK. A kolozs­vári szabóiparosok és cipészek a napok­ban 20—40 százalékig emelték, a ruhák, illetve cipők elkészítési árát, anélkül, hogy a munkások munkabérét emelték volna. Most aztán a cipész és szabóipari munkások bérmozgalmat indito-ítak és a Nemzeti Munkaközpont utján kérik a mi­nimális munkabérek alkalmazását. Hatszáz négyzetméter területen 30 erdélyi Syár vesz részt a budapssü tavaszi vásáron KOLOZSVÁR, március 21. Az 50-ik budapesti Nemzetközi Vásár iránt erdé­lyi gazdasági körökben iá igen nagy ér­deklődés mutatkozik. 22 év után ez az első alkalom arra, hogy Erdély ipara be­mutassa az anyaország előtt, hogy azi el­nyomatás hosszú évei alatt nemcsak, hogy dolgozott, hanem elismerésre méltó ered­ményeket is ért el. Erdély mezőgazdasága, gyáripara és kisipara a reprezentatív ki­állításban mutatja be 22 éves munkáid­nak eredményét. Különösen készül a ki­állításra Erdély gyáripara, amennyiben a mintavásáron 30 erdélyi gyárvállalat vesz részt. Dr. Böszörményi Sándor, az erdélyi gyáriparosok szövetségének művezető * II. igazgatója a mult héten Budapesten hosz- szabb megbeszéléseket folytatott a kiál­lítás rendezőbizottságával, megállapítot­ták az erdélyi gyárak részvételi feltéte­leit, területi igényeiket és megállapodás jött létre, hogy Erdély külön vásárterüle­tet kap. Az erdélyi pavillonban a nép­rajzi, háziipari, ipari cikkeken keresztül a mezőgazdaság és a nagyipar megfelelő arányban vesz részt. A nagyobb erdélyi gyáripari vállalatok, mint pl. a Dermata és a nagybányai Phönix külön pavi­lonjukban állítják ki termékeiket, a többi 30 gyáripari vállalat közös pavillonban foglal helyet. A harminc erdélyi gyár­ipari vállalat a mintavásár területén 600 négyzetméter területen állít ki. ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK A BELGRÁDBA UTAZÓ IFJÚSÁGI válogatottat BUDAPEST. A Duna-kupára készülő ifjú­sági válogatott tegnap edzÖTnérkőzért játszó't a Ganz ifjúsági csapatával, amelyet 12:0 (ILOj arányban győzött 1c. A mérkőzés után Ta- tnássy István dr. országos iljusági kapitány a következő csapatot állította össze a jugoszlá vök ellen: Dósai, Lőrincz—Németh, Balogh —Bakos — Rottenbiller, Hollósi— Iíarsáiiyi II.—Bcrbélv I.—Beke—Turbéki. A/, ifjúsági csapat a nagy válogatottal együtt rna éjjel hálókocsin utazik a jugoszláv fővárosija. SPORT Vasárnap délután 3 órakor A 1VB II. v a kerületi válogatott ellen játszik KOLOZSVÁR. (Saját tud.) Vasárnap dél­után 3 órakor szenzációs mérkőzésben lesz része Kolozsvár sportközönségének. Az NB. II. válogatott a kerületi válogatott ellen ját­szik dijmérkőzést. A két csapat találkozója a tavaszi labdarugószezon egyik legérdeke­sebb küzdelmének Ígérkezik, mert a kerületi válogatottban olyan játékosok szerepelnek, akik valamennyien már játszottak az NB I.- ben is. Az MLSz Erdélyrészi Kirendeltségének ve­zetője a ma esti értekezlet után állítja össze a két csapatot a következő játékosokból: NB. II. válogatott. Seprényi. Vass, Reinhardt, Páll, Szaniszló II., Lukács, Szántai, Brassai KAC, Medve, Engi. Losonc, Oroszi, Hódi Bástya. — Kerületi válogatott: Baezoni, Fá­bián, Papp Béla Villamosmü. Hantz, Bokor, Palocsay, Rusz Húsos, Tyukodi, Cseh, Nagy Péter KMSC, Márton, Csiky MÁV, Szerémy, Piinkösti KEAC és Fried Haggibbor. Az érdekesnek ígérkező mérkőzést, a váro­si sporttelepen tartják meg filléres belépti dijakkal. A mérkőzés favoritja a kerületi vá­logatott, amelynek valamennyi játékosa je­lenleg nagy formában van. Különösen a csa­társor képvisel tekintélyes játékerőt, de a védelem és a fedezetsor is elkelne bármelyik NB, II. csapatunkban. A labdarugószövetség úgy döntött, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel az állóhelyre 30 és 60 filléres, mig a lelátóra 90 fillértől 2 pengőig bocsájt ki jegyeket, hogy az érdekesnek Ígérkező mérkőzést mindenki végignézhesse. A válo­gatott mérkőzés előtt 1 órakor a KAC ifjú­sági a KMSC ifjúsági ellen játszik a kerületi bajnokságért. A KAC TURUL VASÁRNAP DÉLELŐTT A HAGGIBBOR ELLEN JÁTSZIK KOLÓZSVÁR. A városi sporttelepen vasár­nap délelőtt II órakor érdekes barátságos mérkőzés lesz. 4 KAC Turul csapata több elsőcsapatbeli játékossal megerősítve a Hág- gibbor ellen játszik. A két csapat találkozója nagyon érdekesnek ígérkezik, amit 20 ás 30 filléres belépőjegyekkel lehet megtekinteni. A KAC Turul—Haggibbor mérkőzés előtt 9 órakor a Húsos ifik c. III. kér. FC ifjúsági ellen játszik a kerületi bajnokságért. A városi sporttelepre kitűzött Villamosmü Básjya ifjúsági mérkőzést a Bástya-pályán fogják lejátszani délelőtt 11 órai kezdettel. TERMÉSZETBARÁT HÍREK. A TTE ko­lozsvári tagjai 23-án. vasárnap a következő túrákat rendezik: 1. Gyalogtúra: Bükk, Szent Jáno8-kut útiránnyal. Gyaloglás kb. 18 km. Indulás reggel fél 9 órakor. Vezető: Binder 2. Gyalogtúra: Pappfalva, Kajántó, Fejérd, Tekintő útiránnyal. Gyaloglás kb. 32 km. In­dulás fél 8 órakor. Vezető: Buchwald. 3. Ke­rékpártúra: Gyalu, Kapus, Pányiki szoros e3 vissza. Indulás reggel fél 6 órakor. Vezető: Srtánszky. Mindhárom tura az egyesület Má­tyás-tér 21. szám alatti helyisége elől indul. Vendégeket szívesen lát az egyesület. ITT EMLÍTJÜK MEG, hogy március hó 22-én este 8 órakor a KMSC klubhelyiségé­ben társasvaesora keretében ismerkedési es­télyt rendez az egyesület, melyre minden ta­got ezennel meghív ^ vezetőség. NÉGY KOLOZSVÁRI KÖZÉPISKOLA JÁTSZIK A SZENT LÁSZLÓ VÁNDORDÍJ ELSŐ FORDULÓJÁBAN KOLOZSVÁR. A Szent László-vándordij küzdelmeibe véglegesen 24 erdélyi középis­kola nevezett be. Az első forduló méikőzé­seit március 30-ig kei! lejátszani. A követ­kező párositásban játszanak a csapatok: Kolozsvári áll. gimn.—Kolozsvári áll. tképző. — Kolozsvári unit. gimn.—Kolozs­vári róm. kát. gimn.— Nagybányai áll. gimn. —Nagyszalontai áll. gimn. — Nagykáro'yi áll. gimn.—Szatmárnémeti ref. gimn. Nagyváradi áll. gimn.—Nagyváradi áll. ke­resk. középisk. — Szamosujvári áll. gimn.— Besztercei áll. gimn. — Marosvásárhelyi ke- resk. középisk.—Marosvásárhelyi áll. fa- és fémiparisk. — Maro.svásárhelvi áll. tképző— Marosvásárhelyi róm. kát. tképző. A fennmaradó nyolc iskola csak a második fordulóban kapcsolódik bele a vándordíj küz­delmeibe. Ezek az erőnyerő csapatok a kö­vetkezők: Kolozsvári keresk. középisk. Ko­lozsvári ref. kollégium, Marosvásárhelyi ref. kollégium, Marosvásárhelyi róm. kát. gimná­zium, Csíkszeredái róm. kát. gimnázium, Sep­siszentgyörgyi ref. kollégium, Székelykereez- turi unit. gimnázium és a Gyergyószentmik- lósi áll. gimnázium. A második forduló mérkőzéseit április hó 14-ig, a harmadikét április 27-ig, a negyedi­két pedig május 4-ig kell a csapatoknak le- játszaniok. A negyedik* forduló után fennma­radó négy csapat azután elfoglalja az orszá­gos táblázatban nekik fenntartott négy helyet és folytatja mérkőzéseit a miskolci, illetőleg a debreceni körzetben levő csapatokkal. SPIELMANNT CSALOGATJÁK NAGYVÁRAD. A resicai UDR-nak közép­csatár gondja van és ezt magyarországi játé­kossal szeretné megszüntetni. Mint értesü­lünk, a resieaiak Spielmannra. a NAC jeles válogatott középcsatárára vetették ki hálóju­kat. őt szeretnék megszerezni támadósoruk tengelyébe. HIVATALOS RÉSZ A vasárnapi NB. II. kerületi válogatott mérkőzésre való tekintettel felhívom az alábbi játékosokat, hogy vasárnap, március 23-án délután 2 órakor a KAC öltözőjében a városi sporttelepen jelenjenek meg: Seprényi, Vass, Reinhardt, Régner II., Páll, Szaniszló II., Brassai (KAC). Medve, Engi, Losonc, Oroszi, Hódi (Bástya), Baezoni, Fá­bián, Nagy Béla (Villamosmü), Hantz, Bo­kor, Palocsay, Rusz (Húsos), Tyukodi, Cseh, Nagy Péter (KMSC), Márton, Csiky (MÁV), Szerémy, Pünkösti (KEAC), Fried (Haggib­bor). Min,den játékos köteles cipőt és láb­szárvédőt magával hozni. Kolozsvár, 1941 március 20. SZŰCS ELEMÉR, MLSz ügyvezető. Felkérem a KAC, Bástya. Húsos, Villamos- mű, KMSC, MÁV, KEAC és a Haggibbor in­tézőit, hogy a vasárnapi NB. II.—Kerületi válogatott mérkőzés megrendezése ügyében jelenjenek meg ma, pénteken délután 6 óra­kor a szövetség helyiségében tartandó érte­kezleten. Kolozsvár. 1941 március 20. RÓNAI LAJOS. :öv. titkár. SZOMBAT, MÁRCIUS 22. BUDAPEST I. 6.40 Ébresztő. Torna. 7 Hírek, közlemények, étrend, hanglemezek, 10 Hirek, 10.20 Tavasz Andalúziába^ (Felol­vasás.), 10.45 Mit nézzünk meg a Nemzeti Múzeumban. (Felolvasás.), 12. Harangszó. Himnusz, 12.10 Szalonzeuekar, 1240 Hirek, 1.20 Időjelzés, 1.30 Hanglemezek, 2.30 Hi' rek, 2.45 Műsorismertetés, 3 Árfolyamhirek, piaci árak, élelmiszerárak, 3.20 Melles Béla zenekara, 4.10 Ifjúsági rádió. Gondoljunk az árvízkárosultak gyermekeire, 4.45 Időjelzés, hirek, 5.15 Pár •szó a rádió-vevőkészülék hangjáról. (Előadás.), 5.40 Ifjúsági Énekka­rok II. rész, 6.10 Az étkezőkocsi útja a mű­helytől a gyorsvonatig. (Hangfelvéte), 6.35 Cigány-zene, 7 Hirek magyar, német és ro­mán nyelven, 7.20wMit kivan a német kato­na? (Hangfelvétel.), 7.45 jMese az „Ezeregy- éj“-'ből. (Felolvasás.), 8.10 Operetrországban. Honthv Hannává’ éss Jávor Pá'lal, 9.40 Hi­rek, 10 Cigányzene, 11 Hirek német, olasz, angol és francia nyelven, 11.25 Tánelemezek, 12 Hirek. BUDAPEST II. 5.15 Ifjúsági Énekkarok I. rész, 5.40 Móra Panka mesél. (Felovasás.), 6.15 Cigányzene, 6.35 Mezőgazdasági fiiéra, 7 Tánclemezek, 8 Hirek. 8.10 Vonósnégyes, 9 A. detektivregénv. (Előadás). ! PEARL BUCK REGÉNYEI: Büszke szív, 414 lap, kve 5.60 P. A három fin, 380 lap, kve í.50 P. Édes­anyám, kve 4.50 P. A széthulló család, kve 4.50 P., stb. LEPAGE-nál, Kolozsvár Kérjen ujdonságjegyzéket. Iratkozz be az Erdélyi Pártba! Kolozsvári és knlezsmegyei pártiroda: Farkas-utca 7. sz. Telefon: 25-38. Beiratkozni Sebet minden nap délelőtt 9-tői 2-ig és dMuián 5—7 óra között V fvVi—i

Next

/
Oldalképek
Tartalom