Ellenzék, 1941. március (62. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-14 / 61. szám

1491 március 14. aman— iiiiimwiii mi11 im ELLENZÉK A Apró jogeset a megszállás idejéből Sok érdekes históriát hallottam ti 22 évi megszállás jogéletéből. Legnagyobb részük persze keserves, fájdalmas, sőt olykor tru- gikus magyar sorsok emlékét idézi fel: de akad köztük mulatságos eset- is. Ilyen az amit nemrégiben igen szavahihető helyről hallottam. Nemcsak: ,.si non e verő, e ben trovato'% hanem szóról-szóra megtörtént. A történetben szereplő helyek és személyek nevét nem is tudom, de nem akarom ezeket említeni. A felperes egy Kolozsvárhoz egészen közel eső falubeli román földműves volt. Valami csekélység miatt hallatlanul nagy összegű ke resetet támasztott a falubeli magyar nagybir tokos ellen. A keresettlek nem igen volt semmi alapja de ha volt. is: legfeljebb valami bagatell összeg erejéig. A román ügyvéd azonban azt tanácsolta, hogy csak vágjanak oda valami nagy számot; a hosszú per során majd csak lesz valahogy, az alperes megijed a nagy követeléstől, egyezkedni kezd stb. Igen ám, csakhogy cgx nagy összegű perben nagy bélyegeket, nagy illetékeket is kell le­róni és a román állam nem hitelez; addig szóba sem áll a peres atyafival, amíg o bélyeg annak rendje-módja szerint nincs a papiroson. Ezen is lehet segíteni — mondta az ügy­véd; majd ö szerez szegénységi bizonyítványt. Meg is szerezte. Rövidesen ott feküdt a bíró­ság előtt a kereset, melyben a felperes egy úttal a szegény jogot is kérte s mellette a hiteles irás, a pecsétes községi bizonyítvány mely tanúsította, hogy „X. Y. felperesnek sem ingó. sern ingatlan vagyona nincs s jöve­delme nem haladja meg a faluban szokásos rendes napszámot". . Jött a tárgyalás. A szokásos formalitások után — a felperes keresetét egyezően adja élő, az alperes elutasítást és költséget kér, tagadja a kereseti állításokat, stb. — alperesi ügyvéd emelt hangon a következő előterjesz­tést tette: ..Egyébként, tekintetes Járásbíróság, felpe­res ezt az egész pert csak azért merte meg­indítani, mert szegénységi bizonyítványhoz jutott s igv « tetemes illetékeket nem kel. lerónia. Azonban ez a szegénységi bizonyít- vány tartalmilag valótlan. íme — és lobog­tatta kezében az írást — felmutatom és be­csatolom a hiteles telekkönyvi kivonatot. melynek tanúsága szerint X Y. felperesnek A. községben háza és 22 hold területű szán­tóföldje van. Én tehát kérem, hogy a bíróság vonja meg tőle a szegényjogot A A hiró megnézte a hiteles betétmásolatot., egy kicsit vakarta a fejét, majd igv szólt: ..Nem változtatom meg a szegény jog tár­gyában hozott határozatot. Elvégre, az sincs igazolva, hogy ez a telekkönyvi tulajdonos, ha hasonló nevii is. valóban azonos-e a felpe­ressel. Előttem egy hiteles közokirat van — s ő is lobogtatta a közsgéi bizonyítványt — amíg az meg nincs döntve, addig nekem azt respektálnom kell. Tessék hamisításért felje­lentést tenni vagy akármit csinálni. A tár­gyalást folytatjuk:“ Az alperesi ügy véd még egy darabig pró­bált érvelni, kapacitálni, de mikor minden hiábavaló volt, azt mondta: „Hát Biró Ur, akkor csak egyetlen kéré­sem van. Szíveskedjék a tárgyír ást egy órára felfüggeszteni én egy óra múlva megdönthe­tetlen bizonyítékot hozok arra, hogy a köz­ségi bizonyítvány hamis.“ „Jó, ezt megtehetem — mondta a bíró. Egy órára felfüggesztem a tárgyalást Addig egy másik ügyet veszünk elő." Az ügyvéd futva ment ki a törvénykezési palotából, de bárhogy is sietett, legelőször a legközelebbi bodegába tért be és két üveg jófajta ,.bufelejiőt‘‘ csomagoltatott be. Azzal aztán taxiba vágta magát s robogott, ki A. községbe. Egy óra múlva már ismét fi tárgyaló te­remben volt s diadalmas arccal nyújtott át a bírónak egy újabb pecsétes Írást. Az feltette a szemüvegét és hangosan olvasta a következőket: „Községi bizonyítvány. Alulírott N. N- jegyző ezennel hivatalosan igazolom, hogy én egy részeges ember vagyok, (derültség a hall­gatóság között, a biró is mosolyog) aki min­den nap már délre be vagyok rúgva. Nyilván tlxen állapotban írtam alá X. Y. szegénységi bizonyítványát, mert az igazság az, hogy X. Y.-nak községünkben háza s 22 hold szán­tóföldje van és igen jó anyagi viszonyok kö­zött él. Dátum. N. N. községi jegyző s. !:. Z. Z. községi biró s. k. Pecsét.“ . . . A pernek 5 perc alatt vége lett. A biró megvonta a szegényjogot s a felperes, akinek esze ágában sem volt a nagy illetékeket le­róni, elállóit a pertől. Hogy az esetnek lett-e valami folytatása, arról nem szól a krónika, de az bizonyos, hogy a jegyzőnek semmi bántódása nem tör­tént. Dr. maksai Teleky Sándor. Il­ii hazaiért területre kiterjesztett Közszállitási Szabályzat figyelemig veszi a különleges erdélyi érdekeket KOLOZSVÁR, március 14. Az erdély- részi ipar és kereskedelem éleiében nagy kihatású intézkedést jelent az iparügyi és a belügyminisztériumnak 11.500/1931 számú rendele l e, amely bevezeti a vissza­csatolt ktdeti és erdélyi országrészeken az anyaországbeli Közszállitási Szabályzat­nak alkalmazását. A négy szakaszos intéz­kedés, amely a Budapesti Közlöny már­cius 9-i, 57-ik számában jelent meg, az Erdéiyrészi Gazdasági Tanács több ízben eszliözölt javaslatait is tekintetbe veszi, amidőn elrendeli az erdélyi ré­szek speciális közszállitási és beszer­zési érdekeinek tekintetbe vételét. A Tanács véleménye ugyanis az volt, hogy a keleti és az erdélyi részek szükségletei­nek fedezésére vonatkozó nyilvános ver­senytárgyalást olyan módon kell lartani a jövőben, hogy azon elsősorban is a visz- szacsatolt országrészek ipara és kereske­delme tehesse meg a maga versenyaján­latait. Ebben az értelemben tette a ma­gáévá mindkét minisztérium az Erdély- részi Gazdasági Tanács véleményét, ami­dőn a fent idézet rendeletének máso­dik paragrafusában kimondottan elrendeli. hogy az erdélyi országré­szek szükségleteinek fedezésére vonat­kozó nyilvános versenytárgyalásokat ezentúl a vi-sszacsatolt országrészek vagy azok egy részére a nyilvános ver­senylón gyalusokat korlátozottan kell ki­hirdetni. Mindkét minisztérium itt még azt a köny- nyitést is elrendeli az Erdélvrészek ver­senytárgyalásain, hogy a területi korlá­tozásra vonatkozólag az anyaországbeli Közszállitási Szabályzatban meghatározott előzetes engedély elnyerését sem szüksé­ges kérvényezni. Abban az esetben, ha a visszacsatolt országrész ipara, kereske­delme és mezőgazdasága a közszállitást nem tudja teljesíteni, a megrendelő hi­vatal területi korlátozás nélkül is meg­hirdetheti a versenytárgyalást, ezt is csak akkor, ha a közszállitás esetében az ille­tékes minisztérium előre megadja hoz­zájárulását. Az erdéiyrészi ipar és kereskedelem ér­dekeit hangsúlyozza ki a rendelkezés­nek az a része is, amelyben intézkedik, hogy az ilyen korlátozott versenytár­gyalást csakis a vonatkozó országrész szaklapjaiban szükséges meghirdetni, másutt, nem. Nyilvánvaló tehát, hogy az Erdéiyrészi Gazdasági Tanács javaslatait teljes egé­szükben tették magukévá a szakminiszté­riumokban s igy a közszállitási szabály­zatnak módosított intézkedései a jogha­tály kiterjesztésével kapcsolatban leg­elsősorban is az erdélyi ipar, különöskép­pen pedig az erdélyi kézmüvesipar részé­re jelentenek uj megélhetési és érvé­nyesülési lehetőségeket. GONDOSKODÁS. Az előrelátó családapa nemcsak fáradhatatlanul dolgozik családjáért, hanem halá’a esetére is gondoskodik megél­hetésükről és gyermekei felneveltetéséről. Az életbiztosítás egyformán fontos mindenkinek, de különösen a gyermekekkel megáldott csa­ládoknak és megnyugvást csak az adhat, ha az árvák sorsát anyagilag is biztosítva tudjuk. Az 1857-ben alapított, legrégibb és legna­gyobb biztositó magánvállalat, az Első Ma­gyar Általános Biztositó Társaság helybeli fő- ügynöksége, amely ezévi január hó 1-én át­vette az érdekkörébe tartozó Első Erdélyi ál­talános biztositó részvénytársaság teljes (te­hát kár- és baleset, valamint élet) biztosítási állományát, készséggel ad felvilágosítást min­den biztosítási vonatkozású ügyben. SPORT â rádió is közvetíti a szombati SziAC-KEAC mérkőzést Szanisztá II. Irányítja vasárnap a KAC csatársorát a Bástya ellen LEVÉLPAPÍROK, egyszerűtől a Iejţ- választékosabb kivitelig, legolcsóbbad az Ellenzék könyvosztályában, Kolozs* vár. Mátyás tcirály4ér Î* KOLOZSVÁR. (Saját tud.) Igazi ünnep­napja lesz Kolozsvái labdarugósportjának a március 15-ike. Huszonkét év után először lép a kolozsvári sporttelep zöld gyepére a KEAC labd arugócsapata A ko’ozsvári csapat ellenfele a Szegedi Egyetemi Atlétikai Club lesz, mely holnap reggel érkezik meg váro­sunkba. Az ünnepségen a két egyetemi csa­pat tisztikarán kívül résztvesznek az összes kolozsvári spertegyesülelek. Az MLSz képvi- seletbéen je cn lesz a holnapi sporlünnepsé- gen dr. Gidófalvy Pá> elnök és Gálffy András a labdarugószövetség h. ügyvezetője, akik a SzEAC csapatával együtt érkeznek meg Ko­lozsvárra Erről a történelmi sport ünnepség­ről a budapesti rádió Pluhár István konferá- lásában helyszíni közvetítést ad. A közvetí­tésre va'ó tekintettel a szombati SzEAC— KEAC találkozó pontban 2 órakor kezdődik A szegedi csapat hálóját a magyar ifjúsági válogatott kapusa: Dósai fogja védeni. A két csapat összeállítása egyébként a következő: SzEAC: Dósdi. Herczegh—Tóth III. dr., I atai—Kolozsi—-Molnár I.-. Viesai—Só t— Tóth II. dr.-Lakat—Pataki II KEAC. Moldován, Tírsuly—István—Pün- kösti Szerémy IV.—Török. Kürti—Martin— Dr. Csonka—3 ombori—-Kirinvi. Az ünnepi mérkőzést Welser Jenő, a JT. elnöke vezeti le. Az ünnepségek műsora: Március 15-én reggel 7.15 órakor ünnepélyes fogadtatás a pályaudvaron. Délután 2 ólakor labdarugómérkőzés a városi sporttelepen. A mérkőzés előtt a Himnuszt játssza a zenekar, j majd a csapatok kölcsönös üdvözlése és j zászlócseréje következik. A mérkőzés után az emlékplakcttek átadása. Este fél 9 órakor ünnepi társasvacsora a Mátyás Diákház Cor- vin-termében A társasvacsorára ma este 8 óráig fogadna kcsak el bejelentéseket, amit telefonon is (30—15) lehet eszközölni. A KEAC vezetősége egyébként úgy határo­zott, hogy az állóhelyre az eredetileg megál­lapított egvpengős jegyek helyett 60 filléres jegyeket bocsát ki. A vasárnapi nap nagy sporteseménye a KAC—Bástya NB. II. mérkőzés lesz. A két esgpat küzdelmét városszerte nagy érdeklő­déssel várják. A KAC. mely az év első baj­noki mérkőzését játssza, már hetek óta ké­szül erre a holnaputáni találkozóra. Érdekes, hogy a csatársort Szaniszló fogja irányítani aki az utóbbi időben kitünően bevált az ed­zéseken a középcsatár posztján. A Bástya csapata, mely az NSE ellen is kitünően meg­állta helyét, győzelemre készül a KAC ellen hogy revánsot vegyen őszi 3:2-as vereségéért Mindkét csapat a legjobb összeállításban áll ki. KAC: Seprényi, Vass—Régner I, Reinhardt —Páll—Csákány, Lukács—Szán lay—Szaniszló II.—Kovács I.—Brassai. Bástya: Bereczky. Szőcs—Medve, Bulik— Engi-—Losonc, Gecző—Lórin ez—Hódi—Oro szí—Bakos. A vasárnapi KAC—Bástya rangadó mérkő­zés a városi sporttelepen dé'után 3 órakor kezdődik a budapesti K. Nagy Pál vezetésé­Megérkeztek a OlCSÓ ieşti fjyerm&kkoesik vei. Először 1 órakor a B. Törekvés csapata a KEAC kombinált csapatával játszik barát­ságos mérkőzést, A vasárnapi mérkőzésre a Bástya vezetősé­ge filléres jegyeket állapitolt meg. A Bástya ta!íjai, amennyiben jegyeiket vasárnap déli 12 óráig a gyár területén levő klubhelyiségben kiváltájk. 30 filléres jeggyel léphetnek be a pályára. A délelőtti sportprogramon két érdekes rangadó lesz. A városi sporttelepen a Húsos a KMSC eben játszik II órakor a Matyi--- csoport bajnokságáért. Ha a Húsos győz, ug\ már a bajnoksága is biztosítva van. ami egy­ben az NB. Ií.-bc való jutását is eredményez- heti.*Előző!eg 9 órakor a KKASE a III. kér FC ellen játszik az elsőosztályu bajnokság­ért. A Haggibbor-pálván ugyancsak délelőtt 11 órakor a Villamosmüvek csapata a Haggiblu r eben küzd a Számos-csoport bajnokságáért. A mérkőzés győztesét nehéz előre megjósolni, mert mindkét csapat kitűnő fonnában van. A Villamosúm győzelme esetén a Szamcs- csoportbau biztos bajnoknak látszik. Előző­leg 9 órakor a Haggibbor—KKASE ifjúsági barátságos mérkőzést játsszák le. Désen a MÁV csapata vasárnap a DSE együttesével játszik a Számos-csoport bajnok­ságáért. A vasutas csapat megerősítve utazik le vasárnap reggel Désre. NAGY ÉRDEKLŐDÉS ELŐZI MEG A KKASE VASÁRNAPI DISZTORNÁJÁT KOLOZSVÁR. (Saját tud. Jelentettük, hogy vasárnap délután 6 órakor a Malom-utca 24. 6zám alatti állami leánygimnázium torna­termében a KKASE a MOTESz megbízásából nagy disztornát reudez. A tornaünnepségen, melyen résztvesznek az összes kolozsvári sportegyesületek és iskolák tornászai, város­szerte nagy érdeklődés előzi meg. Részletes műsor a következő: Felvonulás. Himnusz. Tréfás talajtorna. (KKASE sáskák. Vezető Hadnagy E.) Pad- gyakorlatok. (Ref. fiugimnázium. Lőrincz F. tanár.) Korlátgyakorlatok. (KEAC, KKASE, Villamosmü.) Csoportos egyensulygyakorla* tok. (Ref. leánygimázium. Makkai J. tanár­nő.) Régi szabadgyakorlatok. (Áll. kereske­delmi fiúiskola. -Bartha F. tanár.) Modern szabadgyakorlatok. (Sportegyesületek.) Ma­gyar tánc. (Áll. leánygimnázium. Bartunek T» tanárnő.) Müszabadgyakorlatok. (Egyesüle­tek.) Gerendagyakorlatok. (KKASE, Villa­mosmü, hölgyek.) Páros gyakorlatok. (Villa­mosmü.) Táncok. (Ref. leánygimnázium. Makkai Judit tanárnő.) Bemutató az iskolai testnevelésről. (Rém. kát. fiugimnázium. Beczássy Z. tanár.) Szekrényugrások. (Áll. fiugimnázium. Tordai L. tanár.) Világító bu­zogánygyakorlatok. (Dr. Szakács Ödön tanár, Budpaest.) Nyujtóakadémia (KEAC, KKASE, Villamosmü.) Felszabadulás, tánc.) (Áll női kereskedelmi.) Zárószó. Hiszekegy. HIVATALOS RÉSZ Felkérem a kolozsvári sportegyesületek szö­vetségi képviselőit, hogy március 18-án, ked­den este 6 órakor pontosan jelenjenek meg a szövetség (Mátyás király-tér 29.) helyiségé­ben, annál is inkább, mert az ülésen a városi hatóságok részéről jelen lesznek Grucza Li- pót és Kovács tanácsos urak is, ahol az egye­sületeket érdeklő ügyeket fogják letárgyalni. Kolozsvár, 1941 március 13. RÓNAI LAJOS, szöv. titkár. A II. Kér. FC. FELHÍVÁSA. Felhívjuk az összes elsőcsapatbeli és ifjúsági játékosokat, hogy vasárnap reggel 8 órakor a városi sport­telepen a KKSE elleni bajnoki mérkőzésre feltétlenül jelenjenek meg. Mindazon játéko­sok, akik nem jelennek meg a pontos időben, felfüggesztjük a játékjogát. 99 Miiles“ fea&Y és divatház, Wesselényi M.-u. 9. AZ IPARFEJLESZTÉSI TÖRVÉNY HATÁLYÁT KITERJESZTETTÉK ER­DÉLYRE IS. Az erdéiyrészi ipar számá­ra nagy fejlődési lehetőségeket jelent gya­korlati következményeiben a miniszté­riumnak az a 1750—1941. M. E. számú rendelete, amely az iparfejlesztésről szó­ló 1931. évi XXI. törvénycikk hatályát kiterjeszti a hazatért területekre is. \z Erdéiyrészi Gazdasági 1 anács annakide­jén tüzetesen áttanulmányozta a minisz­térium rendelettervezetét, amellyel az 1931-es törvény hatályát kiterjeszteni kí­vánta és meggyőződést szerzett róla. hogy azok az iparfejlesztési intézkedések, ame- > Ivek az anyaországban oly kitünően he- ; váltak, a keletmagyarországi és az erdé- j lyi részeken különös jelentőségű könnyi- ! téseket hoznak az erdélyi iparvállalatok I munkájának megkönnyítésére. Az ipar- I fejlesztés kiterjesztéséről szóló rendelet I a Budapesti Közlöny március 9-én meg- I jelent 57-ik számában látott napvilágot. mts (

Next

/
Oldalképek
Tartalom