Ellenzék, 1941. február (62. évfolyam, 26-49. szám)

1941-02-18 / 40. szám

■ 2 ELLENZÉK 19 iî február IS. Rendkívüli sikere volt a közgazdászok báljának NU/D/M I R. február 18. (Sajal tud.) Hop .1/ i ti ejt'. hogy nőin táncolt annyit Kolozsvár tuupyru ifjúsága, mint az idői farsangon. \ s/otnluitestek zsúfoltak a l>:i!i programoktól és a káli tudósító csak hosszas latolgatás után tudja eldönteni, vájjon melvikre is menjen, melyik lesz szeld), melvikeu lesz jóid) hangulat. Hala Istennek, a mai hálok hangulatáról a be­számolók keretében nem nagvon kell ..na- gviiaui”, mert ezek a bálok ..öregek” be­vallása szerint is régi emlékeket ébreszte­nek bennük. Pedig akkor volt ..hangu­lat” ... V szombatesti műsorból természe- szetesen o Közgazdászok bálját választottuk, mint olyunt. mely a legszebb és leghan­gulatosabb lesz. \ Matvâs király diákház hatalmas termei ismét élettel teltek meg. Már a kora esti órákban a lelkes rendezőgárda olyan sür­gés-forgást vitt végbe, hogy a csendes szemlélőben azt a benyomást keltette, hogy talán a hál már meg is kezdődött. Izgatottan várták az első gépkocsi megér­keztét. Nemsokára csoportosan érkeztek és szálltak, mint tündérek, ki belőle a há­lózó leányok. A vendégeket magyarruhás, megtermett hajdúk fogadták a foyerban. Úgy, mint régen . . . A REKTOR ÉRKEZÉSE Bent a bálteremben a szokásos kezdés előtti hangulat uralkodik. Az előkelősé­gek az idő teltén az emelvényre húzód­nak, a nyitópárok csoportosulnak és a társaság többi tagjai is. kiilönüseu a höl­gyek csoportba verőcinek, hogy egy-egv csipős megjegyzést tegyenek barátnőjük igazán szép ruhájára. A botoslegények is felsorakoznak az ajtó mellé és várják a rektor érkezését. Nem kell sokáig vára- kozniok. Harsona zengése tölti be a termet, mely a rektor érkezését adja tudtul. A rektor elfoglalja helyét az emelvényen és a bál elnÖ ívc keresere engeddyt H(1 3 bál megnyitására. ERDÉLYI PALOTÁS Húsz tiszta fehér estélyi ruhába öltö­zött pár csárdásra vonul fel és néhány ütem után a terem szélei felé húzódnak, hogy helyet adjanak az erdélyi palotást eljáró párok részére. Gazdag nemzeti ru­hába öltözött párok vonulnak fel és jár­ják el az „Erdélyi palotást“, mely az est kiemelkedő számaként hatott. Nagyon szép volt. A cigány ismét csárdásra zen- ditett, a nagyközönség is táncolni óhaj­tott és szép csendesen mindenki rákez­dett igaz magyar módra ropni a talpalá valót. Igv folyt ez késő reggelig. Hangu­lat, jókedv, bor volt bőven. Az emelvényen foglaltak helyet az előkelőségek, dr. Szentkirályi Samu köz- gazdasági és vitéz dr. Biró Gyula me­zőgazdasági rektorral az élén. Jelen voltak nagyszámban az egyetemi ta­nárok, valamint katonai, politikai és tár­sadalmi életünk igen sok kiválósága. A megjelent leányok nevei közül a kö­vetkezőket sikerült feljegyeznünk: Kese Szakács Dóra, Péter Ella, Bornyász Baba, Kusz .Tucika, Molnár Ilonka. Müller Er­zsébet, Szabó Hildegárd. Svváb Laura, Márgai Erzsébet, bagyoni Balogh Margit, Belényi Erzsébet és Margit, Szabó Ella, Nagy Emilia, Erszky Ilona, Karsay Ida, Sramkó Éva, Szamosy Lili, Demény Sári, Cseke Ili, Kéméndy Glaydis, Könnendy Éva, Békeffy Felicitás, Gid.ófalvi Éva, Nyárády Gizella, Bod Lola, Boer Baba, Miklóssy Éva, Bálint Julia, Székely Ani­kó, Schaffer Lisette, Szentiványi Éva és Rózsi, Sándor Judit, Gidófalvi Etelka, Ve­ress Rózsa, Hecht Edit, Zsoldos Ilonka, Kotáián Lenke, Nagy Edit, Kapitány Magdus. magyarnagysomhori Sombory Ju­dit. Dési Gizella. Uram Ibolya, Zsigmond Gizella, Kolumbán Ibolya, Sándor Margit és Etelka, Guráth Aranka. Szabó Éva, Má­tyás Cicu, Nagy Mária Magda, Yass Ju­dit, Dobai Kata, Kovács Ibolya, Tusa Lili, Jelen Kató. Karakai Éva, Bucsy Bös- ke, Duna Magda, Mátéfalusi Eszter, Mi­hály Lidia, Kiss Olga, Deésy Márta, Be- reki Erzsiké, Almay Nóra. centeházi Czente Sarolta. Giintler Mária, Havasi Éva, Árahám Erzsébet, Jóssá Éva, Újházi Katalin, Donáth Jolán, Bálint Margit, Mi- kóla Margit. Farkas Jolán, Steinhübel Ju­ci, Kómis Sárika, Pethő Julia, Andrássy Etelka, llalieskav Adél, Molnár Erzsébet, Oláh Irén. Sándor Éva. Elek Erzsébet, hr. Kemény Ilona. Kaufman Anei, Kovács Li ti, l.orencz Éva. Malta Juliánná, Szül- lössy Julia, Gaúl Gabriella. A megjelent asszonyok névsora: Varga Gvürg>né. Yeráns/kyné Kovács Magda. Qu tárt Károlyné. dr. Nagy Sándorné, Nagy Ernöné, Suáh Andorne, Csűrös Istvánné, dr. Gardó Emiimé, Pelényi Sándorné. Szabó Sándorné, Bruckné «Ir. Pallos Ma­rianne. Német Sándorné, S/amossv I á<z- lóné. Miklóssy lslsánné. Schaffer László- né. Szentiványi Döinéné, Gidófalvy Ist- v áuné. Zsoldos József né, Körmendy Mi- hályné. Nagy I'erőtlené. dr. Merőn Lász- lónél. Pásztory Pálné. Losonezv Sándor­né. Kapitány Lászlódé, dr vitéz Biró Gyű- láné. Cseke Domokosáé Kolumbán Ká­rolyné, Kovács Gyulánc, Curaţii Béláné. Nagy Józsefné, Dohai Bálintné, «Ir. Lázár Livimmé, Jelen Gyuláim, Puna Sándorné, Meitz Pétérné, Kéméndy Audorni, dr. Pé- rely Sándorné, Kassay Dénesné, Almay .lenöné, Szondii uky Pálné, Hozmaim Jenő- ne, Neufeld Mózcsné, lljházy Sándorné, «Ir. Donáth Gézáné, Miró Györgyin*, Hor­váth Ferment*, dr. Szentkirályi Sainuné, Sicinhiihel Károlyné, Pethő Andrásné, HI o lók a ii Lajosné, ilatfaludy Pálné, Schmidt Józsefné, Eülöp Gyiirgyné, dr. Lorencz Béláné, dr. Martonyi Jenőné, Maurer Frigyesné, Keresztúri Farkasné és még igen sokan. A Közgazdász hál remek hangulatban, a Késő reggeli órákban ért véget. A BAHOSS-SZfrVÉTSÉG BÁLJA A Baross-Szövctség ugyanakkor a Kát. Kiír Farkas-utca 7. szám alatti összes he­lyiségeiben rendezett rendkívül jól sike­rült es igen népes hált. amelyen a szö- vetséghe tömörült keresztény magyar ipa- ros és kereskedőtársadalom szine-java, sok előkelőség, közöltük Kelemen Béla főka­pitány helyettes es igen sok asszony, lány és táncos jelent meg. Ez a nivós hál is Ieggelig tartott a legjobb hangulatban. Lelkesei ygaraepeitéls Sopronban Varga József kereshedeleni minisztert, a város új képviselőjét SOPRON, február 18. (MTI.) Dr. Var­ga József, a kereskedelmi és közlekedés- ügyi minisztérium vezetésével megbízott iparügyi miniszter, Sopron város uj képvi­selője megbízatásának átvétele után va­sárnap délután a soproni Lovardában fo­gadta a mintegy 30ÜO főnyi munkáskul- döttség üdvözlését. A munkások meleg ünneplésben részesítették. Dr. \ arga Jó­zsef a munkásság előtt ismertette az ipari kérdések megoldására irányuló erőfeszí­téseket. Este a város lakosságának 15.000 főnvi polgára zenés-fáklyás felvonulást rendezett uj képviselője tiszteletére. Ez alkalommal a város polgármestere ücl- vözlőbeszédében hangoztatta, hogy a hű­ség városa hálásan fogadja dr. Varga Jó­zsefet képviselő tisztségében és hálá­san vállalja az általa kijelölt feladato­kat. Varga József válaszában nagy vona­lakban ismertette a megoldásra váró prob­lémákat, rámutatva orra hogy az eredmények eléréséhez elsősorban szilárd fegyelem szükséges s olyan kri­tika, amely az előmenetelt egyengeti és a polgárság jobb sorsának emeléséhez \ vezet. 1 Az ünnepség résztvevői percekig tartó rendkivül lelkes üdvözlésben részesítet­ték Sopron város uj képviselőjét. Hétfőn délelőtt dr. \ arga József a Mű­egyetem bánya- és erdőméruöki karán tett látogatást, majd az Erzsébet Tudomány- egyetem Sopronban székelő bittudományi karát látogatta meg. Ez alkalommal br. Podmaniczky Pál dékán üdvözölte. Az iparügyi miniszter innen a MÁV győr— soproni üzletvezetőség telepére ment, ahol fogadta a vasutasok üdvözlését. Elis­meréssel szólott a vasutasság hazafias szel­leméről és kijelentette, hogy sorsukat szi­vén viseli és mindent elkövet, hogy ja­vítson helyzetükön. Délben a Bremberg- bányamüvek munkásait látogatta meg. Ki­jelentette. hogy a bányász nvugbér kérdé­sét rövid időn belül rendezni fogja és a bányászházak építését fokozott mérték­ben támogatja. Ezután az ipartestiilet székházában, majd a postapalotában tett látogatást dr. Varga József. Este kíséreté­vel visszatért a fővárosba. Bukarest felkészüli a légitámadások elleni védekezésre BUKAREST, február 18. (Búd. Tud.) A román fővárosban és kornyékén, valamint a fontosabb vidékek központjaiban újabb uta­sításokra fokozódó erővel folytatják a légvé­delem kiépítését. Mindenütt óvóhelyeket készítenek és lég­védelmi gyakorlatokat tartanak, hogy o lakosság a légi riadó esetén tanúsítandó magatartást mielőbb elsajátítsa. A bukares­ti hatóságok figyelmeztették a lakosságot, hogy a fővárosban este és az éjszakai órák­ban az utcákon csak elszórtan egy-egy lámpa fog égni, amit veszély esetén egyet len gombonxomásra azonnal kioltanak. A hatóságok ellenőrző közegei házról-ljázra járnak, annak megállapítására, hogy a lakók pontosan végrehajtják-e az elsötétitési ren- deletcket. Felószlitják a lakosságot hogy at e1 sötétilés tartama alatt óvakodjanak a tolva jóktól. Mindenki zárkózzék be lakásába. A légi riadó elhangzása után három perc áll a lakosság rendelkezésére, hoay lakásába bezár­kózzék vagyr a megjelöli óvóhelyekre siessen. enyhítették az ostromálla­pot RENDELKEZÉSEIT BUKARESTBEN BUKAREST. február 18. (DNB.) Nico’escu tábornok, Bukarest katonai parancsnoka, eny­hítette a januári zavargások után kihirdetett ostromállapotot. A nyilvános helyiségek, színházak, mozgó­képszínházak záróráját 9 óráról 11 órára tolla el. Gyalogosok és jármüvek Bukarest­ben éjjel 12 óráig közlekedhetnek. Rendelettel az eddigi népnevelési miniszté­riumot közoktatás, neve'és, vallás és miivé- szetügyi minisztériumnak alakították át. ÚJABB ZSIDÓELLENES INTÉZKE­DÉSEK BUKARESTBEN BUKAREST, február 18. (MTI.) A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalása ellen ki­adott rendelkezések végiehajtási utasításai alapján hivatalosan is közölték, hogy az ősz­szes közhivatalokból elbocsátották a zsidó vagy zsidószármazásu tisztviselőket és a köz­vetlen munkatársakat. A honvédelmi minisz­tériumban, általában a hadseregben is száz százalékosan megtörtént a tisztogatás. A szabadfoglalkozásúak, ügyvédek, orvosok, stb. részére, akiket kizártak az illetékes kamarákból, külön kamarát állítottak fel. A 4500 zsidó kereskedelmi vállalat száma 250-re csökkeni a zsidótörvénnyel. A pénz­ügyminisztérium most megkezdte a még zsidó kézben levő italengedélyek és moziengedé­lyek visszavonását. A nemzeti propagandából és a színházakból is kizárják a zsidókat. KIMUTATÁS A LETARTÓZTATÁ­SOKRÓL BUKAREST, február 18. (DNB.) A belügy­minisztérium vasárnap közzétette az utolsó napi helyzetjelentést. A jövőben csak az ősz- szetüzések kivizsgálásáról adnak majd ki köz­leményt, mivel a rendet és nyugalmat min­denhol helyreállították. Péntek estig Buka­restben 3545, vidéken pedig 4377 embert tartóztattak le. (MTI.) SAJTÓRENDSZABÁLYOK BUKAREST, február 18 (MTI.) A sajtó és propagandaügyi miniszter szombaton ma­gához hivatta a napilapok igazgatóit. Ismer­tette előttük Antonescu kiil- és belpolitikai irányelveit, majd rámutatott arra az útra, amelyet a sajtónak követnie kell a kormány támogatására. UJ LÁZADÁS KÉSZÜL? BUKAREST, február 18. (MTI.) Hivatalos köz'emény szerint az a hir terjedt el, hogy uj lázadás van kitörőben. A miniszterelnök biztosítja az országot, hogy a rend megzava­rása lehetetlen, a lakosság legyen nyugodt és ne üljön fel álhireknek. BUKAREST, február 18. (MTI.) Mintegy : 160 teherkocsira való rakományt gyűjtöttek I össze a légionáriusok által elrabolt holmik- ■ ból. Báli kikészítések jutányos áron, liornionkc/.cléhtík Icgu abb módszerrel, vitamin és liornionpakkolá*ok. Pattanásos, mitesszerei;, szeplős és máj- íoltos ki keze lések ILLA“ kozmetikában Mállás király tér 26., L emelet Telefon 33-20. lanl yánikikéüzfes I 99 Felhívás! Jelentkezzenek az erdélyi és kelet- magyarországi igényjogosultak a „Nemzetvédelmi Kereszt“ elnyerésére-Magyarország Főméltóságu Kormányzója ..Nemzetvédelmi Kereszt“ elnevezésű kitün­tetést ulapitott azok részére, akik akár a magyarországi kommunizmus súlyos megpró­báltatásának idejében, akár a hazánktól el­szakított és utóbb a Szent Koronához vis­szatért területeken az idegen megszállás ne­héz évei alatt törhetetlen magyar hittel küz­döttek a hazánkat megcsonkító és a magyar nemzet gyengítésére törekvő erőkkel szem­ben s a magyarság és Magvarország fenn- maradása érdekében életük kockáztatásával önfeláldozó magatartást tanúsítottak. Ennek alapján Nemzetvédelmi Keresztre elvileg igényjogosultsága van annak a ma­gyar állampolgárnak: 1. Aki az 1918. és 1919. évi forradalmak idején annak letöréséig számított időszak­ban, akár mint bármely fegyveres testület tagja, akár pedig mint polgári egyén, önkén- tes elhatározásból az ezek (a Károlyi-kor- mány, vagy a Tanácsköztársaság) megdön­tése ellen irányuló nemzeti mozgalomban te­vékeny részt vett. ha ezzel életét kockáz­tatta, vagy emiatt szabadságvesztést szen­vedett. VértanuhaláU hah egyén jogutódja a Nemzetvédelmi Keresztet megkaphatja. 2. Aki valamely okníd fogva nemzeti moz- galomba nem kapcsolódhatott he, de egyé­nileg olyan tevékenységet fejtett ki, amely az 1. pont alattiakkal egyenlő elbírálás alá esik. (Pl. hírszerző, futár, stb.) 3. Aki elszakított területeken nemzetvé­delmi tevékenységet végzett, vagy a meg­szállókkal szemben egyenként is oly elszánt hazafias magatartást tanúsított, hogy ezzel életét kockáztatta, vagy emiatt szabadság- vesztést szenvedett. 4. Aki átkos forradalmak következménye­képpen egy későbbi időpontban az ország biztonságát veszélyeztető helviszály fegvve. rés elhárításában, vagy egyes területek e’- szakitási kísérletének megakadályozásában, vagy elszakított területek visszaszerzése ér­dekében önként fegyverrel a kezében vett részt, ha ezzel életét kockáztatta, vagy emiatt szabadságvesztést szenvedett. Az Országos Nemzetvédelmi Bizottság fel­hívja mindazokat az erdélyi és keletmagyar, országi egyéneket, akik a fent közölt igény­jogosultsúg szerint a „Nemzetvédelmi Ke­reszt elnyerésére igényt tartanak, jelentke­zési űrlap megküldését levélben kérjék vitéz Papp Dezső ny. ezredestől, az Országos Nemzetvédelmi Bizottság erdélyi csoportjá­nak ügyvezetőjétől. Hivatalos helyiség: Bu­dapest, VII. Rákóczi-ut 42. II. em. KI Emlékezzünk! 1916 február 18. A leleményes ügyeskedés tanulságos példáját adta ezen a napon Bakos And­rás, volt marosvásárhelyi 22. honvéd- gyalogezredbeli szakaszevezetö, aki az er­délyi 38. honvéd hadosztály Bucsác körüli harcai alatt önként jelentkezett arra, hogy a saját és az orosz védelmi vonal között elterülő széles tölgyben mozgolódó orosz járőrt elfogja. Ezt Bakos szakaszvezető olyképpen valósította meg. hogy a járőr négy emberét ügyesen megválasztott és jól rejtett helyen oldalvást lesbeállitotta, mig a fennmaradó két emberével arcban tüntetőén magára vonta az orosz járőr fi­gyelmét. A továbbiakban folytonos hátrá­lást színlelve, maga után csalogatta az oroszokat, miglen azok a lesben állított honvédek elé kerültek. Ekkor az utób­biak hirteleniil oldalozó tűz alá vették az oroszokat, mig Bakos szakaszvezetö meg­fordulván, annyira szorult helyzetbe hoz­ta azokat, hogy más menekvési lehetőség hiányában rövid, elszánt közelharc után megadták magukat. Ezért az életre valóan kitervezett, valamint ügyesen és eredmé­nyesen végrehajtott tettéért megdicsérték és a kisezüst vitézségi éremmel tüntették ki Bakos szakaszvezetőt. LEVÉLPAPÍROK, egyszerűtől a Ie£- váíasztékosabb kiviteti?:, legolcsóbbaai az Ellenzék könyvosztályában, Kolozs* vár. Mátyás király<ér t,

Next

/
Oldalképek
Tartalom