Ellenzék, 1941. február (62. évfolyam, 26-49. szám)

1941-02-01 / 26. szám

“ *W U j[ •' ' . Jf u pvf ^to * Ö-vYVTÍq I txthm * v 1 -in.1 Orszi,.'. ®UD.lPESr Za*m ír P.„, oi 1 1 i a a»- n t (5 lü) Szerfesszíősés és kiadéhivBíal: Kclozsvár, tfssselini-ót 4. Teleíca : 11—ö9. Kyomíla : Igyeíein-uica 8. szám. Islefon sz.: 23—23 LXII. ÉVFOLYAM, 2 6. SZÁM. aa^a Feleiäs szerkesztő: OR. OROiS LÁSZLÓ SZOMBAT ~ âltoyUfy&U frutihi k&íik Ütötte buzidé után ­A viliágsajtó még mindig Hitler teg* napeiőtíi beszédének hatása alatt áií. Különösen az olasz sajtó emeli ki, hogy a Vezér szavaiból kiviláglik az elszánt akarat és rámutatnak arra, hogy a meg kezdeti háborút még az 1941 ik évben győzelmesen befejezik a tengelyhatal­mak. Az olasz és francia sajtó ugyan­akkor Hitler Petain üzenetére küldött válaszával foglalkozik, amelyet vichyi körök súlyosnak tartanak. A válasz jól értesült körök szerint igen élei-hangu. Reméli azonban, hogy megoldást talál nak a fennálló feszültség enyhítésére. A római Tribuna stockholmi értesd-« lés alapján azt áll íja, hogy Anglia meg akarja kiséretni Rizerta megszállását, hogy ezzel biztosítsa tengeri útját Tu­nisz és Pantellaria között. Derna kiiiri lésével kapcsolatosan pedig utalnak arra, hogy az északafrikai háború újabb fejezetéhez érkezett és az uj olasz ál* íások nagyobb ellenállási lehetőséget bizosPanak. Athéni jelentések az albán harctéri hadmozdulatok megélénkülését kezük. Zürichi jelentés pedig arról szá­mol be, hogy íirazianí friss csapatokat küld a Bengházi felé tartó brit haderő feltartóztatására és ttgiy látszik elérke zattuek látja az időt arra, hogy ellenié-« madásba menjen át. Az olasz hadi jelen­téit ugyanakkor Derna kiürítését jelen ti be. A német hadijelentések az Anglia el* leni támadások fokozódásáról adnak számot. A repülőgépek tevékenysége rendkívül megélénkült úgy a szárazföl dj pontok, mint a hajók ellen. Több an goi hajó elsiilyesztését is jelentik. Lón * dón pedig kUencnapi riadómentes éjisza ka után ismét súlyos órákat éÜ át. A német repülőgépek alacsonyra leeresz­kedve meglepetésszerűen támadták az angol fővárost. Washingtoni híradások azt közük, hogy Roosevelt Halifax lord washing* toni 2ngoI nagykövetnek Anglia fakó >otitabb mérvű megsegítését ígérte. Ez zel kapcsolatosan a DNB cáfolja azo* kát a híreket, hogy Wilkie, RooseveR '■olt elnökjelölt ellenfele meghívást ka nőtt vona Németországba való látogat tásra. A bukaresti jelentések a lázadók to yabbi összefogásáról és egyéb erélyes yitéz kedése kiről szólallak. Rendőrségi éa más hatósági \ ezeíők kicseréléséről, a politikai mozgalmak eltiltásáról, az egyetemi rektorok felváltásáról stb. Különösen érdekes az a két romániai jelentés, amelyek közül az egyik Dece bal Codreanunak Antcnescu álfamveze* tőhöz küldött távirati bü égnyilaífkoza táiTÓi szól. A távirat küldője Codreanu nak, a hires legion sta kapitánynak testvére és azt közli, hogy a moldovai leg'onisták fenntartás nélkül csatlakoz* nak Antonescuhoz. A másik érdekes h radás Temesvárról kelteződik és el mondja, hogy január 21 én a temesvári zavargásokat az ott állomásozó német csapatok erélyes fellépése akadályozta meg. A külpolitikai beszámoló teljességéül megemlíthetjük, hogy Metaxas görög miniszterelnök temetésén az angol kö i veten kívül megjelent a Görögország ban állomásozó angol csapatok parancs­noka. Végül pedig utalhatunk arra a belgrádi jelentésre, amely arról szól, hogy ismeretlen nemzetiségű tenger* alattjáró, az egyik jugoszláv vizeken haza haladó olasz gőzösre lőtt ki két torpedót, amelyek célt tévesztve a ju goszláv parton robbantak fel. RÓMA, február 1. (Ştefani.) A péntek reggeli olasz lapok első oldalon vastag- betűs citn alatt közlik Hitler beszédét, amelynek legfontosabb részeit külön is ki­emelik. (MTI.) A Mai Nap irja: Berlinből jelenti a Po­litika: A német főváros irányadó körei­ben kizáróan Hitler beszédével foglalkoz­nak. Diplomáciai körökben azt hangoz­tatják, hogy amilyen feltűnőén hangoztatta Hitler azt a törekvést, hogy Amerikával meg­egyezésre jusson, ez nem jelentheti azt, I mintha újabb megegyezésre való törek­vések lehetőségére akarna rámutatni- Megerősítette azokat a Berlinben ural- kcrló híreket, amelyek szerint a Biro­dalom katonai ereje ma többszörösen erősebb, mint volt egy évvel ezelőtt, vagy a francia összeomlás után. Ami a Bálként illeti, megerősítette a tengely eddigi céljait, 1 amikor hangoztatta, hogy ezen a gazda­I Külpolitikái eseményekben tehát nincs hiány, amint azt részletesebb je­lentéseink is bizonyítják. HITLER VÁLASZA PETAINNAK BERN, február 1. Ügy értesül az olasz sajtó, hogy a Petain-kormány megbízott­jának átadták Hitler válaszát Petőin üze­netére. A válasz igen rövid és a leg­teljesebb tartózkodást mutatja. RÖVID ÉS ÉLESHANGU VÁLASZ BUDAPEST, február 1. A Magyaror­szág irja: ; Vichyhől érkező jelentések szerint Hit­ler válaszát Petain tábornagy üzeneté­re súlyosnak tartják. Bar nem ismerik az üzenet tartalmát, jólértesült körök­ben úgy vélik, hogy az igen rövid és igen éleshangu. Remélik, hogy a válasz beható vizsgálata alapján megoldást ta­lálnak a fennálló feszültség enyhítésére és remélik, hogy Petain tábornagy a vá­lasz megvizsgálása után ugyanolyan jóhi­szeműséggel jár el, mint a fegyverszüneti megállapodás pontos betartásánál. sági szempontból fontos területen lehe­tetlenné kell tenni uj harcterek kialaku­lását. RÓMA, február 1. MTI: Hitler vezér és kancellár csütörtökön elhangzott beszéde áll az érdeklődés központjában az olasz sajtóban. A beszédet taglalva, az olasz la­pok egyöntetűen megállapítják, hogy u Vezér által elmondott szarokból ki­világlik az elszánt akarat és határozott­ság s rámutatnak arra, hogy a megkez­dett hábotüt még az 1941. évben győ­zelmesen befejezik a tengelyhatalmuk. ANGOL TERVEK RÓMA, február 1. (MTI;) A Tribuna Stockholmon át érkezett jelentése szerint katonai körökben úgy vélik, hogy Anglia megkísérli B ízért a megszállását. hogy ezzel biztosítsa tengeri útját Tu­nisz és Pantellaria között. Derna kiürítésével az északafrikai há­ború újabb'fejezetéhez érkezeit«. Kiadótulajdonos: P fi l L fi $ R, T. Kolozsvár. Előfizetési árak: Havonta 2.79, negyedévre 8, félévre IS, égést évre 3? KOLOZSVÁR, 1941 FEBRUÁR 1. A harcok, amelyek eddig a Maramtíca- sivatag körzetében folytak, most áttere­lődnek az arabul Cnebelmaknak nevezett sziklás terepre, ahol a szakadékos hegy­ségek a 7—800 méter magasságot is el­érik. Az angolok, de különösen az auszt­ráliai gépesített osztagok számára itt rendkívül nehéz feladatok várnak, vi­szont az olaszok részéről nagyobb ellen­állási lehetőség nyilik. Az olaszok Dernátnl délre és nyi 'otra fekvő állásaikat rendkívül megerősítet­ték, úgyhogy nagy és nehéz küzdelmek 1árhatók. ÉLÉNKSÉG AZ ALBÁN HARC­TÉREN Athénből jelenti a Politika: Az albán harctérről érkezett jelentések azt mond­ják, hogy a hadmozdulutókban ismét nagy élénk­ség tapasztalható. BADOGLIO MEGBETEGEDETT Az Ej Nemzedék irja: Olaszországból Svájcba érkezett hirek szerint Badoglio tábornagy, a vezérkar főnöke megbetegedett. OLASZ ELLENTÁMADÁSI TERVEK A Pest irja: Zürichi jelentés szerim Graziuni friss csapatokul küld a Ben­gházi felé tartó legnagyobb részt auszt­ráliai és ujzélundi csapatokból álló brit haderő feltartóztatására, I j Úgy látszik a tábornagy elérkezettnek látja az időt arra, hogy Bardia eleste óla követett feltartóztató taktikával szem­ben most ellentámadásba megy át. OLASZ HAD1JELENTÉS .,Valuhol Olaszországban ‘. (Ştefani.) Az olasz főhadiszállás 238. számú közlemé­nye: A görög harctéren tüzérségi tevé­kenység volt. Harci repülőgépeink és va­dászrepülőgépeink eredményes támadáso­kat hajtottak végre ellenséges ütegek, út­vonalak és hidak ellen. Ellenséges csapat- testeket és gépesített osztagokat földkö­zelben árasztottak cl kisméreü bombák­kal és géppuskatüzzel. Egy repülőgépünk nem tért vissza. Cirenaihálban, a Derna körüli állások főparancsnoksága elrendelte a város ki­ürítését. A csapatok a nyugatra és dél­re fekvő állásokba vonultak vissza, ahol gyorsosztagaink azonnal megtörték az ausztráliai gépesített osztagok táma­dását. Légi alakulataink ellenséges gépjármüve­ket bombáztak. Vadászrepülőgépeink két ellenséges gépet légi harcban lelőttek El­lenséges repülőgépek légi támadást intéz­tek Cirenaika egyik községe ellen, ahol csekély anyagi károkat okoztak. A táma­dás következtében három személy életét vesztette, nehányan megsebesültek. Kelet-Afrikéiban az északi arcvonaalun vívott csatározások során visszatértük a támadásokat és érzékeny vesztesége­ket okoztunk az ellenségnek. Bombavető alakulataink és vadászrepülő­gépeink élénk tevékenységet fejtettek ki ellenséges ütegek, csapattestek és gépjár­müvek bombázásával. Egy ellenséges re­pülőgépet lelőttünk. Egy másik angol re­pülőgép kényszerleszállást végzett repü­lőterünkön. A gép személyzetét foglyul ejtettük. A német légi hadtest alakulatai cred- ményesen bombázták Szuezt és lzmailiát. (MTI.) • a u *r\. Vleliyl istenítsek somosnak tartják Ili Jer válaszát Petala tábornagy üzenetére. — fl rimai Tribuna jelentése szerint finglia meg akarja kísérelni Olzerta megszállását Graziani tábornagy ellentámadásra készül az afrikai liadszlnléreo Erőseit megélénkült a németek és steszek hadi tevékenysége. — Rooseveü közölts Halifax*a!, bogy az Egyesü-tfíamek fskoini akarja inglia megsegítését ü Temesváron állomásosé léntd csspafok erélyes fellépése gátolta meg ss léglonisfák of lőni zovorsfásoif Ce&eaau kapitány testvére táviratilag jelenteje be lüstg't Kateneseu áflamvezetünek Ismerefleii nemzeti iségti, tengere”'sţtijâro torpeáékat lift ki egy olasz güzüs felé a jugoszláv porti-vizeken ü Hifler»beszécl visszhangja

Next

/
Oldalképek
Tartalom