Ellenzék, 1941. január (62. évfolyam, 1-25. szám)

1941-01-19 / 15. szám

I 1041 1 a ti it ar 20. ELLENZŐK 3 ^ ßz első Igazi magyar bál 22 év után a felszabadult K^'Bzsváron sa un Kz msm nn»sá| vansages srMimepe es beesiságesei ünnepi hangulata megnyiSvámriása vált a SIC wmé sirri fitléta-bália KOLOZSVÁR, január 20. (Saját tud.) Az Ellenzék egyik 6záma megemlékezett a Tria­non utáni első magyar bálról, amely egy lel­kes magyar asszony kezdeményezéséből szü­letett meg. És a 22 éves kisebbségi sorsban hány ilyen lelkes magyar asszony munkálko­dott minden év farsangján, hogy a magyar ifjúság ne érezze hiánvát a nagymnltu bá­loknak. Voltak is igen jól sikerült estélyeink, kedvvel és hangulattal telten, de azt hiszem, Valahányszor az anyák leányaik ruhájára utol­só simításként a virágot feitiizték és a férfiak utolsó műveletként még egyszer a tükörbe néztek, felötlött bennük az a kérdés: vájjon í ne gyünk-e itt Erdély fővárosában még egyszer magyar búiba? De hittük és reméltük ezt mégis, magyar akarattal, ma­gyar kitartással. , . Most 1941-et írunk ... És a Mindenható . akaratából ez az álmunk teljesült. Kolozsvár fiatalsága lelkes támogatóktól segítve már a mult év utolsó napjaiban szervezkedett, ta­nácskozott és tárgyait, hogy az idei farsang, a báli szezon minden eddigit felülmúljon. Érthető volt ez a lelkesedés, ez a keszülési kedv, hiszen most már szabadon húzhatja a cigány a csárdások pattogó ütemét, a palotás kedvderitő dallamát és a szomorúan csengő magyar nótákat. Mindezt csak az érezheti át igazán, aki itt élt nálunk, itt élt közöttünk és néha rettegett másnap, eey-egy átmulatott éjszaka után, vájjon mikor kopognak be érte a detektívek. Azonban hagyjuk ezt, szomorú emlékként dobjuk el magunktól 22 év nyo­masztó valóságát és éljünk a felszabadulás adta örömével, mely megvalósította Kolozs­váron is a magyar szabadságot. . . Az elmúlt évékheu is a KAC atléta bálja a legszebb külsőségek között folyt le. Az idén abban a szerencsében részesült, hogy kipró­bált és lelkes rendező gárdája rendezhette meg az első magyar bált. Ne feledjük nekik iţt minden igyekezetüket megköszönni és el­ismerni, hogy derekasan dolgoztak. Mert bi­zony megrendezni egy ilyen nagyszabású mu­latságot, Ízlésesen és minden zökkenő nélkül azt lebonyolítani, nem könnyéi feladat Ez a gárda. élén dr. Deák Gyula kir. közjegyző, bálelnökkel, olyan derekas munkát végzett, hogy az igazán felcsigázott reményeket telje­sen kielégítette. Vágyban emelte a KAC At­léta-bál nívóját, hogy a fővédnöki tisztet Al­brecht királyi herceg vállalta és a fővédnökök sorában ott láttuk magyar társadalmunk min­den kiválóságát. NAGY ÉLÉNKSÉK MAR AZ ESTI ÓRÁKBAN Az esti órákban már hatalmas jövés-menés volt a gyönyörűen kivilágított és fel díszített s egyébként is impozáns Mátyás király diák­házban. A fehérp'asztronos. frakkos és szmo- kingos. ízléses KAC jelvényt viselő rendezők az utolsó simításokat végezték. Már az első autók is kezdtek feltünedezni Gyönyörű magrarruhás asszonyok és leá­nyok szállnak ki az autókból, bizony sálaikat jól nyakuk köré csavárintva, mert hideg a januári este. Mit számit azon­ban most az ilyen csekélység. Mindenki gond- feledten jött ide. mulatni, szórakozni, ahogv azt nem tehette 22 éven át. Egyre többen és többen jönnek. A Mátyás király diákház hatalmas föld­szinti terme már zsúfolva van. Asztal asztal mellett és még korántsem va­gyunk ott, hogy a bál meg is kezdődjék, már durran egy pezsgős üveg. Figyeljük a rende­zők arcát. Boldog inosnlv suhan át mindegyi­kén. Ez igen. ennek jól kell sikerülnie, mert jól is kezdődik. Igazuk volt . . , A bálteremben már sokan vannak. Azt hiszem, kedves olvasóim, szerettek vol­na helyemben lenni és el gyönyörködni azokban a szép ruhákban, melyekben a hölgyek felvonultak. Gyönyöréi nagyasszonvi magyar estélyi ruhák, a leányokon sok ötletté1 megoldott magvaros ruhakreáciok es ezektó] értékben cseppet sem elmaradó estélvi ruhák sorozata. Férfiak­ról se feledkezzünk meg A magyar tisztek less díszruhában kitüntetéseikkel: szmokin­gok. frakkok, magyar ruhák tették még csil­logóbbá a tefmfet. MEGJELENNEK AZ ELŐKELŐSÉGEK Telt az idő . . . Az emelvényen megjelennek az előkelősé­gek. Közülük jegyeztük fel Inczédv-Joksman Ödönt, Kolozsmegye főispánját. Feketebalrny- Czey'rmr Ferenc tábornokot és nejét, vitéz Novak Ernő tábornokot és nejét..Szeritgyörg vári-Stifling László altábornagyot, Berkovú Brúnó tábornokot. Gaál Llemér alispánt, dr. Keledy Tibor po'gármesteit. dr. Szász Ferenc főjegyzőt és nejét, von Damerau német kon­zult és nejét, valamint az egyetemi tanárokat es közéletünk valamennyi kiválóságát. Jelen voltak még az erdélyi képviselők közül Bá- j lint József, gr. Bethlen László, Albrecht De­zső, Mikó Imre, dr. Bartha Ignác. Még egy­két 'perc, fényképezés, Címfelvétel és kéz- I dődik a nyitó csárdás. Diszfelvonulással kéz- i dődött a ívAC-bál, ezután felhangzik Körösi Dudus hegedűjén a nVitó csárdás és boldog ölelkezéssel megkezdődik a mulatság. A NYITÓLÁNYOK Nyitóleányok voltak: Aranka Gabriella, Békefi Felicidesz, Bodnár Dodi, Bodnár Hús, Gergely Herta, Schaffer Lizette, Guráth Dudi, Hájtájer Emmi. Hájtájer Sári, Demény Sári, Szabó Ella, Csengeri Judit, Légi; Klári. Hankó Katalin, Bereekv Apolonia, Benkő Andrea, Nemény Ilona, Gärtler Mária, Ba bős Éva, Andrásövszkv Edit, Vári Baba, Bin­der Sári, Csák Ildikó, Tóth Erzsi. Pár perc még és a nyitók közé vegyül a bálázók hatalmas tömege. Szállnak a párok hol lassúbb, hol gyorsabb ütemre. Száll a j dallam és úszik az öröm mindenkinek az ar­cán. És ebben a jókedvben telik egyre az idő . . . A JELENLÉVŐ LÁNYOK NÉVSORA A lányok közül a következőket sikerült feljegyeznünk: Adorján Klári, Ajján Puszi, Andrásofszky Edit, Aszraán Erika, Boga Vio­la, Bázsa Éva, Binder Sarolta. Bornyász Éva. Bálint Julia, Berecky Appolonia, bankfalvi Bállá Ilona. H Bartók Irma, Bábos Margit, Belényesi Nagy Erzsébet, Bodnár Iluci. Bé- keffy Felicitas, Babos Éva, Csengerv Judit, Császár Mária, Dóczv Áglent, Dózsa Magda, Darázs Erzsébet, Ekkert Ágnes, Fikker Mici, Fajk Etelka. Fehérváry Lenke, Gergely Dóra, Gidófalvy Etelka. Geng Adél, Gurbán Julia, Gólya Lili. Gvergyai Ágnes, Grieger Ibolva, Gidófalvy Éva, HoHaky Ilona, Hecht Edit, hosztotzfalvy Hosszú Erzsébet, Horváth Er­zsébet, Hánkó Katica, Havas Éva. Hájtájer Emmi, Jelen Kató. íncze Judit, Kónya Mar­git, báró Kemény Gizella. Kőpeczi Jolán, Kirchner Veronika, Kauffmán Anei, Kiss Jolly, Koller Rozália, Károly Erzsébet, Ke­resztes Klára, Kovács Éva. Koncz Gvörgyi. Kovács Lili. Kosa Irma, Kosa Mária. Krenner Éva, Király Lili és Mária, Kiss Ilona, Kassai Jolán, Kérher Judit, Logothetli Éva grófuő, Lámjonszky Judit és Ilonka. Lajda Genovéva, Lórencz Éva. Lápossy Baba, Lápossy Ibolya, Lohinszky Ibolya, Lászlóffy Erzsébet Len­gyel Márta, Luxbacher Gabriella. Mátray Margit, Marton Lili, Molnár Erzsébet, Mátyás Erzsébet, Muntván Mária, Mánsberg Ilona bá­rónő, Mányai Erzsébet. Muszka Magda, Muth Babi és Icu, Nemecz Ilona. dr. Náppendruck Éva. alsózsidi Nagy Erzsébet, Olajos Irma, Oberding Ibolya. Örvössv Szidi. örmény Mar­git, Parádi Katalin, Pap Hedvig. PázViány Nóra, Popu Borbála. Platsinlár Kató, Radó Klára, Renner Erna, báró Rotenthál Gál El­za, Sándor Stefi. Steiner Judit, Sebessy Flóri. Schilling Éva. Szebehelvi Baba, Szentivánví Éva. Scbneg Etelka. Szentlászlói Lili. Schaf­fer Lisette, Somodi Éva, Szatmári Illyés Mag­da, Sink ovi ts Ibolya. Szabó Irén, Sziinonidesz Anna, Szöllősr Klári. Tusa Lili. Török Erzsé­bet, Tatav Ilona. Tóth Edit. Tóth Sárika. Tookos Kamilla, Tékv Hona Zsuzsanna, Ür- mösy Magda és Judit. Vass Gizella, dr. Varga Emilia, Varga Etelka. Varga Terézia Mária. ^ ári Julia, Verés Rózsa, Zakariás Lenke. Zsomhory Erzsébet. Zsulvevits Nóra. ÉS AZ ASSZONYOK Asszonyok közül a következők neveit je­gyeztük fel: Dr. Ágoston Béláné, Andrá- soviszky Béla né, Alexv Fajomé Alexv Pátné, dr. Aberle Pálhé, Adorján Ödönné, Alexi Béláne, Bakos Tanosné. Bruebné dr. Pallos Marianne, Babits Józsefné. Bordeaux Árnád- ne. dr. Báfothi Lstvánné, özv. Babos Dáníel- né. dr. Bartha Ignácné. dr. Bemáth Oszkár- né, báró Bí rg Hermanne. báró Bánffy Fe- rencné, dr, Bóronkay Béláné Zseinberi Elvi­ra, dl. Bíró Lajosné, Boga Ödönné. Bruttói l.á.Szíoné, báró Bánlfy Lászlóné, Bereczkv Ei nőné, Bonybai Jetiőné, Biró Györgyné, gróf Bethlen Lászlóné. Burger ísitvánné., Bi*- !ing Ferencné, Bodnár Béláné. báró Bánffv El»m- Csák Janómé, dr. Csik Lajosné, Czir- iák Károlyné, vitéz Csckme Béláné, Csórna Károlyné, dr. Deák Gvuláné, Dobókai Lajos- né, vitéz báró Dőry Józsefné, Dombiné Nagy Erzsébet, D-ida Aladámé, Datky Béláné, Deák Ferencné, vitéz Pekfttehálrny-Cgcjltoer Ferencné. Fekete Lászlóné, Fekete Károly­né, Fajk Ödönné, özv. Fikker Lajosné, Fiilöp Sándorné, dr. Fazekins János né. ifi. Gaál Pé- tertié, Gura'h Vrpádné Gaál Elemérné, Gu- rá‘ th József né. Gross Ida, dr. Gyérgyai Ár- páidné, Gerxitenbrei'n Árturné. dr. Gömbös Lorándné. Cy^rgypáí Rezsőné. Groedel Anili­ne bár óné. G vall a i Papp Domokosné, dr. Hosszú Eleimérné, Hecht Dezsőné, Hargitav Bcrtalanné, Horváthi Sándorné, dr. Hintz Gvörgyné, if j. Hintz Györgyné, Hintz Gá- borné, Hosszuné Filcp Margit, dr. Iíolitska Dezsőné, dr. Jelen Gvuláné, dr. íncze János­aié, ltzés Jenőné, báró Kemény Jánosné, Kő- vendy Istvánrié, dr. Kopár Gerőné, Király Józsefné, özv. Kálmáneiszhalyi Lajosné, Ki­rály Zoltán né, Kalmár Jenőné, dr. Kairly Gvuláné és Audrásné, Kovács Mihályné, Komjátszegi Lajosné, Kéméndy Andorné, dr. Keledy Tiborné. Kun Józsefné, dr. Kerner Lajosaié, Lápotssy' Ferencné, László Andrásaié, dr. Lorencz Béláné, Lőrinczi Béláné, rápcrlt- hi László Béláné, Lukáts Imréné, Lohinszky Józsefné, Leitersdorfer Sándorné, vitéz Mó­zes Mihályiiné, dr. Mátyás Mátyásné, Moll Ellemérné, MaltwsoVszki Dodi, Muth Mihály­né, Miklós Károlyné, Molnár Sándorné, dr. Mátyás Imréné, dr. Mikó Imréné, Molnár Lászlóné, Móricz Dénesné, dr. Nagy László­né, Nagy Feréíncné, Nuridsán Béláné, vitéz Novak Ernőné, dr. Nagy Ferencné, Nagy Istváruié Haáz Joly, Pap Istvánná, sokorói Papay Józsefné. mátisfalvi Padló Imréné, Poszler Józsefné, Pohr Béláné, Gidofailviné, Ecfrdetn }flaz$á Pataky Etelka, dr. Parády Kálinánné, Puhz­tay Kálinánné, Poczy Mihályné, dr. Péterify Jeriöné, Platsinlár Andrásáé, dr. Rudas Sán­dorné, Radó Andráíné, Radó Sándorné, Ren­ner Frigyesné, dr. Rostál Sándorné, Re-tezár Menyliártné, dr. Szabó Zoltánná, Szántó Györgyné, Szántó Miklóené, Szeléné Horválli Ella., Szele Irén, Szentgyörgyváry Stirling Lászlóné, SzebeheLyi Gé/áné, dr. Schilling Dezsőné, özv. Szabó Sándorné, dr. Somodi Andrásáé, dr. Somodi Istvánné, dr. Szegedy, Józsefné, Scheffer Lászlóné, dr. Székely Istvánná, Szász Istvánná, Szilágyi 1^rencné, Sois Józsefné, dr. Szentkirályi Ákosné, dr. Szász Ferencné, Tatav Sándorné, Tóth Ist­vánné, TiM Károlyné, Toht Ferencné, dr. Tamás Lajosné, Tőht Lajosné, Torday Mi- liálvné, fordátfalvi Nemes Józsefné, Ürtnösi józsefné, Viola Korné’.né, Varga Lajosné, dr. Váczv Kálinán/né, Varga Lászlóné. Váczy Pe­temé, Varga R. Kázmérné, dr. Warga Lász­lóné, Veressné Boros l)ódi, Zsakó Endréné, Zsizsmann Rezsőin', Zudor Jánosné és Sán­dorné. Véletlenül egyszer csak a folyo.sók abla­kaira réved tekintetem. Az ablakok világo­sak. Ki bitte volna ezt, hisz csak most jöt­tünk. Pedig már virrad, vagy az is lehet! reggel vain, honnan tudjuk azt mi itt benn... Szól itt tovább a nóta és lankadatlanul tán­col a fialalság. Vájjon ki merné felhívni er­re figyelmüket... Nem is szabad ezt az első magyar báli hangulatot megzavarni. Erre vágytunk, erről álmodtunk. Most itt van han­gulattal, kedvvel, örömmel telten, élvezzük ki, mert tűnő minden kellemes pillanat. így folyt le a báli idény első nagy mulat­sága. Igazi, magyar hangul atban. (sze.) Mia, kétfátt f%mníec ! Iáiéi diákok Farkas Itnre Közismert diákoperettjének ragyogó filmváltozata a legszebb magyar énekbe- tétekkel Főszerepekben: Jávor Pál, Gervay Marica és Kibos Gyula. — Diákság, fiatalság, szerelem és nóta! — Műsoron kivül a legújabb híradók! Egy- és kétpengős bankfegveket hoz átmeneti jelleggel forgalomba a Magyar Nemzeti Bank, amely a román váltópénzeket átcseréli BUDAPEST, január 20. (MTI.) A Hí vatalos Lap legközelebb! száma közli, hogy a Magyar Nemzeti Bánik 1 és 2 pengős bakjegyeket hoz forgalomba, át meneti jelleggel!. Az uj bankjegykiibocsáo tás a Magyar Szent Koronához vissza­csatolt keleti és erdélyi országrészek váltópénzforgalmávai áll összefüggés^ ben. Az uj bankjegyek kibocsátása után ugyanis a legközelebb a forgalomban levő román váltópénzeket átcserélik. Természetes, hogy az átváltáshoz — bár az állami pénzverő éjjel nappal do!*i gozik — a meglevő magyar váltópénz érmék nem elegendők és a megfejelő nyersanyag gyors beszerzése, illetve előállítása is nehézségekbe ütközik« Ezért az igényelt érmékcimlet elkészít téséig átmenetileg az 1 és 2 pengős bankjegyeket hozzák forgalomba. Ma és mindennap szenzációs kabaré miisor az Uj világban Honvéd-utca ti. sz. Táncok, dalok, tréfák, sib. Kezdete fél 11 órakor. Beléptidij nincs! Tizenháromra emeled ti a nagyváradi repii- szerencsit enség halálos áldezatainak száma NAGYVÁRAD, január 20. (MTI.) Pártos Lászlóné, a nagyváradi repülőgép- szerencsétlenség áldozata meghalt a köz- kórházban. A többi sebesültet, Huppert Leó kivételével, a segélynyújtás után el- bocsájtották a kórházból, mivel sebesülé­sük könnyebb természetű. Huppert első és másodfokú égési sebeket szenvedett. Gyógyítása hosszabb ideig tart Ugyan, de állapota nem ad okot agogdalomra. Az egyik könnyebben sérült utas szanató­riumban fekszik. NAGYVÁRAD, január 20. (MTI.) A ti­zenhárom halálos áldozatot követelő nagy­váradi repülőgépszerencsétlenség ügyében tovább folytatták a vizsgálatot. Az össze­égett áldozatok közül teljes bizonysággal csak Pártos László személyazonosságát si­került megállapítani. A holttesteket egyébként kiadták a hozzátartozóknak. A megrázó tömegkatasztrófa ügyében a vizs­gálat — műszaki szempontból — tovább folyik. Hir szerint a kereskedelmi s köz­lekedésügyi minisztérium közös hivatalos jelentést ad ki a szerencsétlenség ügyé­ben. Most derült ki, hogy az élve maradt, többé-kevésbé súlyos sebesüléseket szer­zett utasok megmentése Zsinkó Károly 32 éves motorszerelő érdeme, aki közvetle­nül a mentés pillanatai után szintén eletet vesztette. Zsinkó igazi hősként viselkedett — mondják a megdöbbentő szerencsétlen­ség élve megmenekült utasai. Amikor a gép lángbaborult, kiugrott a pilótafülké­ből, odarohant az utasfülkéhez, puszta kézzel betörte a vastag üvegablakokat, fellépte az ajtókat s a bőségtől már el- alélt utasokat egymásután mentette ki a lángtengerből. A következő pillanatban hatalmas robbanás történt s egy messze- repiilő acéldarab vajósággal lefejezte a hősiesen viselkedő fiatal férfit. t A TV i\ Ä. \ \ *

Next

/
Oldalképek
Tartalom