Ellenzék, 1940. december (61. évfolyam, 275-299. szám)

1940-12-14 / 287. szám

/ o 4 O ii e c I m h <■' r I f ■BILEN:2-£R 'W * _ v -. Iragepsli Mindjgnféle gyártmányú Standard, Por­table és aktatáska-írógépek besze­rezhetők legolcsóbb árban, ked­vező fizetési feltételek mel­lett. Speciális javitóinü- ;r hely iró-, számoló-, sokszorosító­gépek ré­U széle ÜofmenJy Wílsáíy líoíoisváf DEÁK FERENC-UTCA 33. Tel.-25 VASÁRNAP. DECEMBER 15. írj ál Av illw*zíkbádiámiífMü­temeuvét előadj« Sipos Formic dr. 9. Kozma Andor „Látomúny“ c. köllcményót előadja Göndöcs Sándor. 10. Kozma Andor. „A ré^i Kaposvár“. Felolvassa Debreceni 1 “szla *“• reálfőgimnáziumi tanár. 11. Zároszavak. El­mondja Páti Ferenc reálgimnázium! tanar. 7: Hírek magyar, német es román n\elven. 7.20: ..Vidám szerelem". Somogyi Erzsi é> Jávor Pál előadóestje Az összekötő szöveget irta: Turciiányi István. Felolvassa Horváth Magda. Rendező: Csanády György. í>: Solymossy Lajos jazz-zongoraszámai. 8.15: Sporteredmények. 8.25: Pertis .Tenő és cigányzenekara kerim gőket es dalokat játszik. 8.40: Hírek, időjárásjelentés. BUDAPEST II. V( 8: Ébresztő. — Szózat. — Hanglemezek. 8.45: Hírek. 9: Görög katolikus egyházi ciiek és szent- beszéd a Fő-utcai Szent Flórian templomból. Szentbeszédct Sztankav András dr budai pa- fóebus mond. Éneket a Központi Papnevelde Intézet görög katolikus növendékeinek ének­kara. Vezényel Bubnó László. 10: Egyházi ének és szentbeszéd a szentist- vin-városi Bazilikából. A szenbeszédet mise közben Grósz József szombathelyi megyés püspök mondja. Énekel a templom énekkara Harmat Artúr vezénylésével. Orgonái Pécsi Sebestyén. Előadásra kerül: Palstrina: Missa Pap ac Marcelii; b) Graduale és Alleluja. Har­mat Arlur: Qui sedes; e) Offertorium: Pales­trina: Benedixisti Domine: d) Introitus cs Communio: Gregorián korái; e) Himnusz. 11.15: Evangélikus istentisztelet a Deák­téri templomból. Prédikál Schollz László gium. vallústauár. Énekek a Dunántúli Énekes könyvből: 108. 114 és a Himnusz. Karének: Kapi-Králik Jenő — Adventi énekek. Énekel a Lutlieráiiia Vegyeskar Kapi-Králik jeüő vezényletével. Orgonái Zaláufy Aladár. 12.20: Időjelzés, időjárás- és vízállásjelen­tés. 12.30: Székesfővárosi Zenekar. Vezényel Fridi Frigyes. — I- rész. — 1. Eördögh Já­nos: Magyar nyitány. 2. Stefáuides Sándor: láncolj velem, lánykáin. 3. Novak László. Magyar előjáték és tánc 4. Karéit Pál: Diákünnep Jéniaban. — II. rész.----Kacsóh Pongrácz emlékhangversenv. Közreműködnek Orosz Julia, Palló Imre de. és vitéz Szende Ferenc az Operaház tagjai. — 1. Részletek a ..János vitéz“ c. daljátékból: a) Nyitány; b) Bagó dala (Szende): el Jancsi «belépője (Palló); d) Balett; e) Királyleány dala (Orosz): f) Egy rózsaszál (Szende). 2. Búcsú­zó kettős a „Rákóczi“ c. daljátékból (Orosz és Palló). .3. Késő ősz van. — dal (Orosz). 1: „Rádiókrónika“. Elmondja Papp Jenő. 1.45: Hírek. 2: Hanglemezek. 3: ..A mezőgazdasági értékesítés kérdései“. Hazay Árpád dr. mio. oszt. tanácsos előadása. A Földmivelésügyi Minisztérium rádióelőadás sorozata.. 3.30: Farkas Béla és cigányzenekara muzsi- j kál, közben Derne Dezső tűink ózik. — Tílin- kó-számok: jaj, de bosszú a Mariska kötője, — gömöri népdal; Amott legel, amott legel; De szeretnék hajnalcsillag lenni; Házunk előtt kedves édesanyám; Ki megy amott Cser- xvavic piacán; Elveszett a lovam — népdal; Ablakomban. 4: Honvédinüsor. 4.30: „Régi udvarházak tanulságai“. Vas Olga dr. előadás. Közművelődési előadás-so­rozat. 5: Hírek magyar, szlovák és ruszin nyel­ven. 5.15: „Hangképek Magyarország Kormány­zójának tiszteletére az Ellenforradalmi Szer­vezetek által rendezett hódoló nagygyűlésről. A közvetítést Budinszky Sándor vezeti, ő: ..Bárd Miklós és Kozma Andor emlék­est'’. Közvetítés Kaposvárról. 1. Megnyitó­beszéd. Elmondja László Andor dr. törvény- széki elnök. 2. Takáts Gyula: .Vers Somogy­iéi. Előadja a szerző. 3. Koudela Géza: a) Álmodom: b) Éji dal (Bárd Miklós versei). Énekli a Városi Dalárda és a kaposvári Ke­reskedelmi Iskola egyesített énekkara, Sol­tész Emil zeneiskolai igazgató vezetésével. 4.- Bárd Miklós arcképéhez“. Merényi Oszkár dr. egyet. in. tanár előadása. 5. Bárd Miklóe: „Alkony és „A nemzethez“ c. költményeit előadja Pellérdi Gyula. 6. Thury Zsigmond, az Lj Somogy főszerkesztőjének előadása Kozma Andorról.- t. Kozma Andor versek f ótli Zoltán megzenésítésében. Énekli Ko­vácshegyi Istvánná, zongorán kiséri Kasza Dezsőné. 8. Kozma Andor „Mohács“ c. kői­6RBUN SáHDOR és térti divatlap üzlete BUDAPEST IV. Deák Ferenc-ucca 21. szám (udvarban.) Nagy választék az összes divatlapokban. Megjelent az uj magyaros térti divatlap. Ára 20 betétlappal pengő 5.30. -- PctfOS és fisielmes líszoigálö#. 11. Székesfővárosi tüzoltózenekar. nyel Magyar László Dénes. .1. Pazeller: Má- tvás-induíó. 2. F:otow: Mária — nyitány. lîorsay — Kuruc tanyán, — ábránd. 4. Iva- novici: A Duna hullámain —- keringő. 5. Pé­csi József: Győzelmi lobogó alatt. 6. Ugar: Szerelmi üdvözlet — dal. í. Brazil táncok. Hangszerelte M:jg\'ai László Dénes. ö. Fucsik: Induló. 12.05—12.40: Levente rádiófélóra. — 1. ..Karácsonv és Újév felé" Tornay Károly ny. őrnagy előadása. 2. Az esztergomi Levente- Egyesület Otthonának felavatása és. séta, az uj otthonban. — a) Brenner Antal dr. pol­gáraiéi terhelyettes átadja az uj épületet; b) Marczell Árpád dr. gimnáziumi tanár e. igaz­gató. a Levente-Egyesület elnöke, a vezetőség nevében átveszi az uj épületet; c) Fogadalom. Elmondja egy levente: d) Séta az uj otthon­ban. A közvetítést vezeti dr. Lt-geuyei József. 3.05: Tánclemezek. 4: Szalonötös. — 1. Suppé: Boccaccio — induló. 2. Schubert: Táncok. 3. Kemény Egon. Emlékezés. 4. Fridi frigyes: Keringő. 5. Rimszkij Korzakov: Hindu dal. 6. Kapi- Králik Jenő: Vágyakozás. 7. Ravina: Kis bo­lero. 8. Szirmai Albert: Galopp. 9. Szabó Béla; Holdfény — blues. 10. Siede: \ irág- korzó. 4.50: Az Operaház előadásának ismertetése. Utána: Az Operaház december 12-iki elő­adásának közvetítése. Hangfelvétel. „Rózsa­lovag“. Zenés játék három felvonásban. Szö­vegét irta: Hofmanstlial Hugó. Fordította: Yáradv S. Zenéjét szerzetté Strauss Richard. Vezényel Ferencsik János. Rendezte Rékai András. 6: Iíirek. 8: Hirek német, olasz, augol cs francia nyelven. Utána: Uge tőverseny eredmények. 8.30: „A Földközi-tenger problémái“. II. Málta. Irta: Rónay Nándor dr (Felolvasás). HÉTFŐ, DECEMBFR 16. 6.40: Ébresztő. — Torna. 7: Hírek. — Közlemények. — Étrend. -— Hanglemezek. 10: Hirek. 10.20: „A IX. szimfónia szerzője“. Beetho­ven születésének 170. évfordulója.- Irta: dr. Sándor Géza. (Felolvasás). 10.45: „Schliemann halálának félszázados évfordulója“. Irta: Császár Elek. (Felolvasás). 11.10; Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Harangszó. — Himnusz. — Időjárás- jelentés. 12.10: Baehraann Géza hegedül, • zongera- kisérettel. — 1. Tartini: g-moll szonáta. 2. Yeraccini—Szántó: Pastorale. 3. Debussy: La plus que lente. 4. Wieniawszi. Moszkvai em­lék. 12.40: Hirek. < 12.55: Megyesí Pál éneke, zongorakíséret­tel. — 1. Martini: Szerelmi üdvözlet. 2. Testi: Ideálok. 3. Strauss János: Egy éj Velencében — gondoladal. 4." Járai István: Garabonciás (Leféber Lili verse). 5. Keresztv Jenő: Emlé­kezés (Endrődi Sándor verse). 6. Huszka: Bujdokolva járok. 1.20: Időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 1.30: A Rádió Szalonzenekara. — 1. Wiss- müller Mihály: Magyar induló. 2. Strauss Já­nos: A királyné csípkekendője — nyitáav. 3. Bachmann: Spanyol szerenád és tánc. 4. Coa­tes: Tamariszkusz — intermezzo. 5. Schack Manka: .A csárdában. 6. Bion: Holdas éj. 7. Kálmán; Cigánvprimás — egyveleg. 2.30: Hirek.' 2.45: Műsorismertetés. 3. Arfolyamhirek, piaci árak, élelmiszer- árak. . 3._0: Farkas Sándor és cigányzenekara. O.40: „Séta az Erdélyi Háziipari és Nép­művészeti Kiállításon“. Közvetítés a Nemzeti Szalonból. Beszél: Geeső Sándorné. 4.15: Diákfélóra: „Amit otthon olvasunk“. Arany János: „Toldi estéje'4. Fábián István dr. előadása. 4.45j Időjelzés, időjárásjelentés, hirek. o: Hirek szlovák és ruszin nyelven. 5.15: Beszkárt-zenekar. Vezényel Müller Karoly. — 1. Moniuszko: Téli rege — nyi­tány. 2. Neryin: Intermezzo amoroso. 3. Fi- fedy Sándor: Régi nóták. 4. I.ehár: Lassú és csárdás. ^ 35; „Vizsgáznak az első Szövetkezeti Gazclasszouyképtő Otthon leányai“. Közveli* lé-; Rákosízeutmihályról. Beszél: budinszky Sándor. .... ,, . _ * 6.15: „Erdélyi históriák“. Móricz Zsignionu előadása. 6.35: „Híres szalonzenekarok '. — Hang­lemezek. # . 7: Hirek magyar, német és rotmm nyelven. 7.20: ..Beethoven,-!'>l“. Az Operaház zem • karát Dolmány! Ernő vezényli. Kü/remükö- ,lik: Faragó György (zongora), Zathurec/ky Ede (liegedü) és Kerpely Jenő (gordonkái. 1. Hármas versenymű zongora-hegedü-gor- donkára (Triple-Concert. C-dur). 2. ü ■ (b- (jur) szimfónia. 8.-10: Hirek, időjárá?jelentés. BUDAPEST 11. 5.15: „Szueztől Adenig“. Irta: Somogyi József. (Felolvasás). 5.40: Hanglemezek. 6: Hirek. 6.10: Gyénv'-s Irén hárfázik. — 1. Rameau- Salzedn: a) líigawdon. h) Tömbül in 2. Járai István: Rokokó. 3. Schanackrr: Mazurka. 6.30: Német nyelvoktatás. SzentgyÖrgyi Ede dr. előadása. 7. Toki Horváth Gvula és cigányzenekara. 8. Hírek német, olasz, angol, francia es eszperantó nyelven. 8.25: Tánelemezek. KEDD. DECEMBER 17. 6.40: Ébresztő. — Torna. 7: Hirek. — Közlemények. — Étrend. — H anglemezek. 10: Hirek. 10.20: „Mit hozzon a Jézuska?“ Irta Len­kei Lehel. (Felolvasás). 10.45: .Divattudósitás“. (Felolvasás). 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Harangszó. — Himnusz. — Időjárás- jelentés. 12.10: Balalajka-zenekar. 12.40; Hirek. 1.20: Időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 1.30: Országos Postás-zenekar Vezényel’ Eördögh János. — 1 Rossini: A szevillai bor­bély — nyitány. 2. Leoncavallo: Bajazzók — ábránd. 3. Borsai: Fülernile-uóla — egyveleg. 4. Mikus-Csák István: Evelyn — keringő. 5 Rust: Csillagos éj Granadában. 6. Eördögh: Kolozsvári induló. 2.30: llirek. 2.45: Műsorismertetés. 3: Arfolyamhirek. piaci árai;, élelmiszer­árak, 3.20: Pátria hanglemezek. 3.40: „Mit főzzünk?“ Háziasszonyok be­szélgetnek. 4.10: „Gyermekdélután44. Karácsonyvárás. Hangképeor. Vezeti Kilián Zoltán. Közben előadásra kerül Benedek Elek: ..Hófúvás“ c. jelenete és Rozványi Györzyné: „A mennyei kis szánkó“ e. hangjátéka Előadják a gyer­mek-szereplők. 4.45: Időjelzés, idő járás jelentés, hirek. 5: Hírek szlovák és ruszin nyelven. 5.15: Suki Tóni és cigányzenekara, 5.45: „4 érdi útja”. Rókái András előadása. 6.10: A Rádió Szalonzenekara. Vezényel: Bertha István. Közreműködik Dorita Bonévá és Angyal Nagy Gyula — ének. 1. Albini: Trenk báró — nyitány. 2. Móry János: Sae- relmi dal (Angyal). 3. Dorita Bonévá ének­száma. 4. Gebhardt Rioz Tánelegenda 5. Le­hár: Frasquita — kettős. 6. Künneke: Inter­mezzo. 7. Eisemann Mihály: Egy dal, egy csók, a „Fiatalság bolondság4' c. operettből (Angyal). 8. Moya: Énekek éneke (Bonévá). 9. Zakál Dénes: Budapest — slowfox. 10. Lehár: Kettős az „Éva“ c. operettből. 11. Sándor Jenő: Palotás és friss. 7: Hirek magyar, német és román nyelven. 7.20: „A mosolygó Hellas“. Öröm, szere­lem, humor a régi Görögországban. A görög szövegeket kiválogatta, a bevezető és össze­kötő sziveget irta Révay József dr. Rendező Németh Antal dr. Előadja Abonyi Géza. Apáthy Imre, Lukács Margit, Lehotav Árpád, Makláry Zoltán és Pethes Sándor. 8.20: Hanglemezek. 8.40: Hirek, időjárásjelentés. . BUDAPEST II. 5.15: Ruszin hallgatóinknak, Kovács László ruszin népdalokat énekel zongorakisérettel. 5.40: Friss Antal gondonkázik, zougoraki- sérettel. 6; Hirek. 6.10: A Földmivelésügyi Minisztérium Me­zőgazdasági félórája. 6.40: Budapesti Kamarazene Társaság. — Tagjai: Jenev Zoltán (fuvola), Országh Tiva­dar (hegedű), Novák László (mélyhegedű). Frank Lajos (gordonka). Gémes Irén (hárfa). — Országh Tivadar: Kamarazene (előszó). 7.15: Francia nyelvoktatás. Garzó Miklós, dr. előadása.' 7.45: Tasnúdy László dr.: Magyar nóták, zongorán. 8: Hirek német, olasz, angol és francia- nyelven. 8.20: Sosztakovics: I. szimfónia, (Fiiadéi­liai S/iiufónikmok, voz. Stokownki) U.n." lemez. SZHP.DA deci iiiIki 18­6.40: Ébresztő. — Torna. 7: Hitek. — Közlemények. — Étrend. - Hanglemezek. 10.20: „Történet a/ állatvilágból: Fehér- galamb"* Irta: Nváry Andor. (F’elo!va*á&.) 10.45: Tóth Pájtay Mihály i,!.o!»orvo, a XVIII, században' . Irta dióéadr Lb I -s Gvörgv dr. (Fclclv'u-ás). 11.10: Nemzetközi \ i/.je ző-zi l'..Éat 12; Harangszó. — Him-iusz. — 14 íjára-- jelentés. 12.T0: A Gyöngyösi Katolikus Énekkar. Vezcnyc!'; Pátzay.János. — 1. Gárdonyi Zol­tán: Sóhaj (Józan Miklós verse). 2. Kodály: Esti dal — népdalfeldolg. 3. Halmo- László: Éneklő ! rdél\. 4. Szögi Endre: Altatód i! (Móra Ferenc verse). 5. Gastoldi: C-oriako, ének (Szabó Miklós lord.). 6. Orlandus La sns: Zsoldos szerenád (Szabó Miklós ford.). .. Bárdos Lajos feldólgozása: a) \ teraetukapu; b) Esik eső: c) Úgy tetszik. 12.40: llirek. 12.50: Hanglemezek. 1.20: Időjelzés, idő járás- és vizállábjelenlU. I. 30: Kurina Simi és cigányzenekara. 2.30: Hírek. 3: Arfolyamhirek, piaci árak, élelmiszer­arak. 3.20: Melles Béla-zeuekar. — Vezényel: Yincze Ottó. — 1. Suppé: Szép Galathea — nyitány. 2. Bánáti Buchner Anta:: Cavolt. 3. Farkas Ferenc: Asztali zene. 4. Witteborn: Ünnep a törpék birodalmában. 5. Székely— Bertha: Magyar rapszódia. 4.10: Asszonyok tanácsadója. Arányi Mária előadása. 4.45: Időjelzés, időjárásjelentés. hirek. 5: Hirek szlovák és ruszin nyelven. 5.15: „Olasz tánc-zenekarok' . Hangleme­zek. 5.40: „A munkás a magyar irodalomban és költészetben“. Irta: SzírakoDÍczky Erzsébet. (Felolvasás). , 6. Rácz J02si és cigányzenekara. 7: Hirek magyar, német és román nyelven. 7.20: ,,Strauss János-est14. Az Operaház ze­nekarát Fridi Frigyes vezényli. Közremük - dik: Tamás Ilonka (ének), az Operaház tagja és Stefániái Imre (zongora). — 1. Májusi bor -— nyitány. 2. Bécsi vér — keringő. 3. Asz- szony-háboru — dal (Tamás); 4. Cigánybáró — Szaff belépője (Tamás). 5. Strauss—Dob- nányi: Kincokeringö (hangszerelte Bertha István — Stefániái). 6. Művészeiét — kerin­gő. 7. Egy éj Velencében — dal (Tamás). 8. Denevér — csárdás (Tamás). 9. Strauss— Dohcányi: Keringő a ..Denevér“ c. operett­ből (hangszerelte Bertha István — Stefánia;!. IC. Császár-keringő. TI. Perpetuum mohite. j 8.40: Hirek. időjárás jelentés. BUDAPEST ÎI. [ 5.15: „Utazás a Balkánon" Isztambul. ír­i ta: Baky Mária. (Felolvasás.) j 5.40: Micsey Józsa énekel, zongorakiséret- j lel. 1. Brahms: Hűség. 2. Debussy: Csillagos I éj. 3. Hen-chel: Reggeli himnusz. 4. Váradv i Aladár: Utadba kerget... 5- Török Zoltán: j \ erőfény. 6. Csiky János: A kosár. I 6: Hirek. I 6.10: Olasz nyelvoktatás. Callerani Bona Ventura előadása. 6.40: A Rádió Szalonzenekara. — 1. Húsz* ka: Induló. 2. Áts Tivadar: Magyar bokréta. 3. Brahms; 7. és 10. magyar tánc. Hangsze­relte Böhm László. 4. Logodi Frigyes: Ke­ringő. 5. Ilniczky László: Aranykalász —- egy­veleg. 6. Sipos István—Yécsey Ernő: Em­lékszik-e még — slowfox. 7. Kemény Egon: Kedves Kelén — fox. 8. Zakál Dénes: Csó- kos a té szád — tangó. 9. E. Fischer: Sakk­matt — foxtrott. 10. Botkiewicz: Két orozs tánc. 11. Kemény Ákos: A spanyolok — pa- sodoble. 7.20: ..Hitelt kapnak a kisiparosok". Köz­vetítés a székesfővárosi Kisipari Hitelintézet­ből. Bőszé Budinszky Sándor. Hangfelvétel. 8: Hirek német, oiasz, angol és francia nyelven. S.20: Kamarazene hanglemezről. CSÜTÖRTÖK, DECEMBER 19. 6.40: Ébresztő. — Torna. 7: Hirek. — Közlemények. — Étrend. • — Hanglemezek. 10: Hirek. 10.20: „Somlay Károly emlékezete“. 1. A bevezetőt irta Haraszthy Lajcs. 2. Két elbe­szélés: a) Csaba munkája; b) Két sirdomb- a havason. (Felolvasás). 10.45: „Látogatás Kossuth Lajosnál". Ha­lász Imre előadása. II. 10. Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12; Flarangszó. — Himnusz. —~ Időjárás­jelentés. Még mindig a legjobb a régi híres Fűző és mégsem főző | Eeri Budapest, | Szemben a Royal-szállodával. — Fűzök, melltartók, pongyolák, fehérneműék. §

Next

/
Oldalképek
Tartalom