Ellenzék, 1940. december (61. évfolyam, 275-299. szám)

1940-12-11 / 284. szám

194 0 décé in tíer 11. ElLEXZÉK Az iparkamara felimása a keres­kedőkhöz, doháiiyá usokhoz, ttal- máröi«hc:z és ékszerészekhez A kolozsvári kereskedelmi és iparka­mara a következő nagyfontosságu feihi- vást adta ki: Azok a kereskedők, akik cukor, gyufa, szivarkapapir és hüvely, izzólámpa és de­naturált szesz árusításával továbbra is kívánnak foglalkozni, kötelesek ezt a ko­lozsvári városi ra. kir pénzügyőri sza­kaszon (Kossuth Lajos-utca 18. sz.) Írás­ban bejelenteni. Kereskedők és vállalko­zók, akik tűzkő és gyujtószerszám (ön­gyújtó) árusításával, margarin, margarin- sajt, mesterséges ételszir valamint étel­olaj előállításával és árusításával foglal­koznak és ezt továbbra is óhajtják foly­tatni, ez iránti kérvényüket a legrövi­debb időn belül a helybeli m. kir. pénz- iigyigazgalóságnál benyújtani kötelesek. Azok a kersekedők, valamint magánosok, akiknek adózatlan, vagy román adójellel ellátott gyujtószerszám van birtokukban, ezt a kolozsvári városi m. kir. pénzügy­őri szakaszon írásban be kell jelenteni. Az adózatlan gyujtószerszám bizonyos összeg lefizetése után, mig a román adó­jellel ellátott gyujtószerszám ingyenesen, magyar adójellel lesz ellátva és tulajdo­nosainak vissza fog adatni. Kereskedők a készletükben levő, magánosok pedig 10 darabon felüli tüzkőkészletiiket köte­lesek adózás végett bejelenteni. A beje­lentés elmulasztása büntetés alá esik. Mindazok, akiknek olyan mennyiségű meg nem adózott margarin,-margarinsajt, mesterséges ételzsir és ételolaj van birto­kukban, melynek súlya nemenként kii- lön-külön 5 kgr.-ot meghalad, kötelesek bejelentésüket két példányban o helybeli m. kir. pénzügyőri szakaszon megtenni. Dohányárusoknak, akik a dohányárusi- tást tovább óhajtják gyakorolni, a hely­beli m. kir. pénzügyigazgatósághoz kér­vényt kell 1940. évi december hó 31-ig benyújtani. A kérvényre 2 pengős ok­mánybélyeg szükséges és ahhoz a szemé­lyi okmányokat is csatolni kell. Italniérőhnek és italárusoknak össze­írásuk végett be kell nyújtani a román hatóságoktól, vagy katonai parancsnok- ságoktól nyert engedélyeiket. Ezeket az j összeírásokat a helybeli m. kir. pénzügy- j Őrség a kereskedelmi és Iparkamara (Kos- | snth Lajos-utca 51. sz., I. emelet 10. szó- j ba) helyiségében fogja végezni és pedig 1940. évi december hó 16-án az I. kér , 17-én a Ií kér.. 18-án a Ili. kér., 19-én a IV. kor. és 20-án az V. kerületben le­vő italmérőkre vonatkozóan minden d. e. 8—12 óráig. Ékszerészek üzemük fennállására vo­natkozó bejelentéseiket legkésőbb 1911. évi január hó 13-ig kötelesek a m. kir. Fémjelző és Fémbeváltó hivatalnak (Bu­dapest, V. kér., Széchenyi-utca 2. sz.) be­jelenteni. Mind azok, akik a fenti bejelentést el­mulasztják. vagy nem a valóságnak meg­felelő bejelentést tesznek, büntetésnek teszik ki magukat. ■ GAZDAKÖRI ÚJRAALAKULÁS SZÜLSÁ­GON. A napokban Szucságon is ujraalakult a gazdakör. Az EMGE képviseletében a gyűlésen megjelent Balogh László központi felügyelő és Seyfried Ferenc titkár. Újvári Sámuel, a régi gazdakör elnöke, a gyűlést megnyitva, vázolta az egybegyűltek előtt an­nak szükségességét, hogy a gazdakörbe uj életet kell bevinni, mert a szorgalmas, de elszegényedett Szuoság község kisgazdái, tör pebirtokosai megérdemlik a támogatást. Ez­után megalakult az uj gazdakör. Elnök Ui- váry Sámuel, alelnökök id. Lázár Dénes és Csiszár József kurátor, titkár Biró József, jegyző Szép Zsigmond, pénztárnok Nagy András, ellenőrök ifj. Bota Sándor és Sztari Sándor, gépkezelő Bota Sándor, hírvivők Lázár Géza, Papp József, Seres István és Szép József. Az újonnan megválasztott elnök megköszönte a bizalmat, amellyel újra az el­nöki székbe emelték és felhívta az egész község gazdatársadalmát a mindnyájukra néz­ve szerencsésen megváltozott viszonyok kö­zött fokozottabb erőve!! tartsanak össze a szebb és boldogabb jövő érdekében. A gazda­köri megbeszélés Daróczy Ferenc ref. espe­res és Balogh László központi felügyelő záró­szavaival ért véget. A BELGYÓGYÁSZAT ALAPVONALAI: Dr. Fornet Béla egyetemi tanár uj könyve, 950 oldal, két hatalmas kötet, vászonkötésben 38 p. LEP AGE-nál, Ko­lozsvár. Postán utánvéttel. Kérjen orvosi jegyzéket. ­KftSCJUMSAe Helyzetjelentés a wasipari frontról Az anyaország árúslosztásával nmesenek megelégedve az erdélyi vaskereskedök KOLOZSVÁR, december 11. Az egyes kereskedelmi szakmák helyzetének ismer­tetése során alább a váskereskedeimi szakma helyzetjelentését ismertetjük: Az utóbbi betekben a vaspiacon élén- kebb érdeklődés tapasztalható a vevőkö­zönség részéről és pedig rudvas, szeg és háztartási cikkek iránt. Sajnos, az első két cikkben még mindig meglehetős hiány van, aminek az az oka, hogy a gyárosok vontatottan szállítanak, továbbá, hogy az áruszállítás meglehetősen sok időt vesz igénybe. 1 Az árak jórészt az anyaországi szinthez hasonultak abban az arányban, ahogyan anyaországbeli áru érkezik a piacra. A szeg, sodrony,, rudvas, abroncs és le­mez ára teljesen anyaországi szinten mo­zog. A többi cikkekben is állandó a le­morzsolódás, mely azonban jóval kisebb méretű, mert még készleten vannak ro­mániai eredetű cikkek, melyeknek ma­gasabb árszintje az átbasonulást feltar­tóztatja. Panasz van az áruelosztás 'jelenlegi rendszere ellen. A Vaskereskedők Orszá­gos Központja szegben és rudvasban csak egyetlen kolozsvári céget szolgál ki, mely még egyszersmind kicsinyben is dolgo­zik és elsősorban a sajéit üzletét látja el áru­val, mig a többi vaskereskedők igényeit csak igen kismértékben elégíti ki. Továbbá nehézségeket okoznak az üz­letbérek, melyek régebbi, jóval nagyobb forgalom alapján voltak megállapítva. Az általános árnivónak megfelelő üzlethér- leszállitás sürgősen szükséges Az adók, melyeket a mult forgalmi adó alapján vetettek ki, egyáltalában nem fe­lelnek meg a mai forgalmi viszonyoknak s ezért minden vonalon uj adókivetés vol­na kívánatos. Uj bundák, gtxMérozásoky ta^kiíáxok resli árban beszerezhetők 3IXENSPÁNER szörmeszalonjában Horthy Mik!ós-ut 3 szám. (Udvarban.) — í SPORT Remek vasárnapi sport: A világ legjobb vívói Kolozsváron KOLOZSVÁR. Yasárr.ap délután 6 órai j kezdettel a Mátyás Diákház nagytermében I újabb, pompásnak ígérkező sportesemény j lesz. A budapesti Honvédtiszti Vivő Klub csapata jön le Kolozsvárra, hogy alkalmat adjon a KAO csapatainak tudásuk újabb be­mutatására, állóképességük, rutinjuk fejlesz­tésére. A Honvédtiszti VK csapatában világ­szerte ismert nevek, világbajnokok, Európa­bajnokok szerepelnek és így felesleges a klubközi viadal nívóját külön kiemelnünk. Zirczy Antal őrnagy, Maszlay Lajos százados, Hátszeg: József százados, Berczelly Tibor fő­hadnagy, Kovács Pál főhadnagy nevei világ­márkát jelentenek. A klubközi viadalt Vinczc András altábornagy és Somogyi Endre tábor­nok fogják vezetni. FEGYELMI ELJÁRÁST INDÍTOTTAK A SZEGED AC ELLEN BUDAPEST. A vasárnap Kolozsváron le játszott Szeged AK—KAC Erdély-Kupamér kőzés szövetségi ellenőre sportszerűtlen ma gaviselettel, durva játékkal és a játékvezető vei szembeni tiszteletlen viselkedéssel vádol ta mag a szegedi, csapatot az MLSz-hez kiil dött jelentésében. Ennek alapján Gidófalvv dr. miniszteri biztos szigorú fegyelmi vizsgálatot rendelt el a szegediek ellen. KELEN JÁNOS BBTE, a kitűnő magyar hosszutávfuló, 10 ezer méteres, 30 p. 23.6 mp.-es eredményével nemcsak az eddigi leg­jobb magyar eredményt tartja, hanem az idei világranglistán a német Svring mögött a második helyet foglalja el. PÁLYÁT ÉPÍT A KOLOZSVÁRI VASUTAS SPORTEGYESÜLET \ ?dÁV-liga Lőrinczy kolozsvári MÁV sportegyleti ügyvezető javaslatára elhatároz­ta. hogy pályát építtet a kolozsvári vasutas sportolók részére. A MÁV vezérigazgatósá­gának illetékes sportosztálya már ki is sze­melte a sporttelep helyét, mely az úgyneve­zett „Kővári-telep'1 mögötti katonai gyakorló­téren lesz, A pálya építését tavaszkor meg­kezdik. MAGYARORSZÁG szabadfogású birkózó bajnokságait a következők nyerték: Légsulv ban Ben ez e UTE, pehelysúlyban Tóth ÜTÉ könnyüsulyban Fereuczi BSzKRT, váltósuk ban Hunyadvári V MTK. középsulyban So mórjai BSzKRT, félnehézsul'ybau Kovács BBSzC, nehézsúlyban Bónis MAC. jl&kiátKHOyátázcdc ifâţetyfziu Mupfácaic fali napideák azonnal szállíthatók, első késből a leglseá- vezőfob árak mellett Mindenkinek nélkülözhetetlen a Közhasznú Zsebnaptár 194,>re (a volt Special Naptár helyett) Orient naatánráilalat llól&ZSVÁc, Sz&frtzfyty­8. sz. alatt A SZEGEDIEK DICSÉRIK A KAC-OT SZEGED. Markovics Szilárd, a Szeged AK ügyvezetője, megérkezése után a következő­ket mondotta a helyi lapok tudósítói elölt: __ A KAC-ban nagyon jó csapatot ismer­tünk meg. Mondhatom, hogy az NBl-ben is megállná helyét ez a csapat. Különösen a Pop—Páll—Szaniszló II. fedezetsorát sok nagyegyesület is megirigyelhetné. A közvet­len védelemben Szerémy IV. volt a legjobb. Elől Dobav és Lukács tiinl ki. Dicséretben tehát bőven van része a KAC- nak, melynek csupán néhány szerencsésebb kezű csapatösszeállításra volna szüksége. JELENT-E ..VESZÉLYT1 A KAC-RA A KEAC MEGALAKULÁSA? A kolozsvári KEAC megalakulásával a KAC löbl) jó atlétáját, igy Liszkayt, Fugulyánt, Audrássyt stb. elvesztette, mert az egyete­miek is megalakították atlétikai szakosztá­lyukat. Sokan ebben a körülményben kelle­metlen versengést látnak — alaptalanul. A két egyesület nemes vetélkedése Kolozsvár atlétikai életére csak áldásos lehet. És ez várható a többi sportágakban is. KÍNAI KOSÁRLABDACSAPAT VERESÉGE BERLINBEN BERLIN. A nemzetközi főiskolai kosáriab* datornán a bolgár csapat 15:10 (9:7) arány­ban győzte le a kinai csapatot. POZSONYBAN Jugoszlávia Belgrád együt­tese 6:2-re verte a Bratislava csapatát. DANZIGBAN Varsó válogatottja 3:2 (2:2), arányban győzte !e Danzig csapatát. TERMÉSZETJÁRÁS MEGALAKULT AZ ERDÉLYT KÁRPÁT­EGYESÜLET ZILAHI OSZTÁLYA. Vasár­nap tartotta alakuló közgyűlését az EKE zi­lahi osztálya. A szép számban megjelent zi­lahi turisták örömmel csatlakoztak az EKE gyopáros zászlója alá. A központot Friedsatn Gyula főtitkár, Cseh Ferenc turista szakosz­tályi elnök és Jancsika Albert központi tit­kár képviselték. Kölcsönös üdvözlések utárr Barabás Sándor korelnöksége mellett megvá­lasztották az osztály tisztikarát. Elnök Juhász Béla. alelnök dr. Giday Gyula, titkár Bili* falvy József, pénztáros Bornyik György, jegyző Schultz Károly, szertáros Kovács Ká­roly. Az osztály munkaterülete a Meszes­hegység. mely turista szempontból még tel­jesen feltáratlan. Ezen a területen hivatott az osztály utjelzcseket és menedékházat épiteíii s a környék siéíetét fejleszteni. A nagy lel­kesedéssel lefolyt közgyűlés után nagy remé­nyeket fűzhetünk az EKE ..Meszes11 .osztá­lyának működése iránt. AZ EKE VETTTETTKÉPES ELŐADÁSA. Az Erdélyi Kárpát Egyesület turista előadás- sorozata keretében 1940 december Y2-én, csütörtökön Kovács Ferenc Budapest, ,.Veti- tettkepes előadás, hazánk legnagyobb csepp- köves barlangjáról, az Aggteleki barlangról'1 cimen ismerteti több, mint 100 darab kép kíséretében hazánknak e világhírű természe­ti szépségéi. Az előadást a rom. kát- főgim­názium, Farkas-utca 2. II, emelet, dísztermé­ben tartják, este 8 órai kezdettel. Az elő­adássorozat ingyenes, a tetszésszerinti ado­mányokat turista alkotásokra fordítjuk. EZREDNAP VOLT MAROSVÁSÁRHE­LYBEN. A Magyar Oarszágos Tudósitó jelen­ti: A volt marosvásárhelyi m. kir. 9. honvéd huszárezred december 9-én rendezte hagyo­mányos ezrednapját. A Ferencrendiek temp­lomában gyászmise volt az ezred világháború­ban elesett hősi halottainak emlékére. Ezután az ezred tisztikara ünnepélyre gyűlt össze. Tótváradi Asbóth István ny. altábornagy, volt ezredparancsnok. meghatottan emléke­zett meg az ezred hősi halottairól. Vissza­pillantott a- különböző lovasrohamokra: Ga­líciára, a kárpáti harcokra s szeretettel be­szélt az ezred vitéz székely huszárairól. Az emlékünnepélyről üdvözlő táviratot küldtek a kormányzónak, József főherceg tábornagy­nak. Teleki Pál gróf miniszterelnöknek, vi­téz Bariba Károly' honvédelmi miniszternek és gróf Bethlen István nyugalmazott minisz­terelnöknek. ELHALASZTOTTÁK A .TURUL" OR­SZÁGOS KÖVETIÁBORÁT. Minden év végén szokta megrendezni a ..Turul" Szö­vetség Országos Kövcttábórát. Ez évben december 12-re tűzték ki az ifjúság nagy­gyűlését Magyaróvárra. Alost váratlanul változás történt: felsőbb helyről érke­zett kívánságnak megfelelően a Szövetség fővezérsége januárra halasztotta a Követ­tábort. A januári Követíábor Budapesten lesz. Ekkor az ifjúságnak módjában lesz, hogy kisebb értékű módosításokat hajtson 'égre alapszabályzatán. Ezek a változtatá­sok a felsőoktatási törvény folytán vál­nak majd szükségessé. Ifjúsági körökben országszerte remélik, hogy semmi körül­mények között sem fogják ezek a módo­sítások megakadályozni az ifjúság eddigi párt politikamentes, tiszta magyar eszmé­nyekért folytatott társadalmi h^e

Next

/
Oldalképek
Tartalom