Ellenzék, 1940. december (61. évfolyam, 275-299. szám)

1940-12-15 / 288. szám

’EfyL'E^Z ÉR T9 4 0 réecem'brér 46. *7 tamu. KOLOZSVÁR. Vasárnap este a Mátyás- Diákházban isméi nagyszámú és előkelő közönség ünnepelte a magyar vívókat. Ezúttal a HTVK. világhírű mesterei jöt­tek le hozzánk, hogy összemérjék kardju­kat a KAC kiváló gárdájával.. Bár a ko­lozsvári egyesület versenyzői ezc 1 a talál­kozón természetesen már csak tanulhattak mestereiktől, mégis olyan képessegeket árultak cl, melyek a továhi fejlődés min­den lehetőségét magukban rejtik. Olyan kitűnő, és felejthetetlen iskola volt ré­szükre a vasárnapi verseny, melyért csak köszönettel és bálával adózhatnak Somo- di István dr.-nak, az egyesület elnökének. A küzdőtéren felsorakozott budapesti és kolozsvári vivők .előtt dv. Somodi Ist­ván üdvözölte a HTVK-t és hálás köazö- netet mondott V incze András altábornagv- nak és vitéz Somogyi Endre tábornoknak, a HTVK igazgatójának, akik kézsséggel jöttek Kolzsvárra, hogy tanítsák és továb­bi munkára buzdítsák a KAC vivőit. Az üdvözlésre vitéz Somogyi Endre tábornok válaszolt, aki köszönetét mondott Somodi István dr.-nak nemcsak a szives fogadta­tásért, hanem azért a szívós munkájáért is, amit .az idegen járom alatt fejtett ki a magyar sport nivőmnaradása és ezzel a magyar ügy diadalrajutása érdekében is. Ezután következtek a tőr- és kardvivóver- senyek. melyeket körmérkőzések formá­jában bonyolítottak le a következő ered- méúyekke!: Tőr: Maszlay—Hátszegi 5:2, Hintz Gá­bor—Guráth 5:2, Maszlay—Guráth 5:2, Hátszegi—Hintz Gábor 5:1, Maszlay- — Hintz Gábor 5:2, Hátszegi—Guráth 5.4. Végeredményben: 1. Maszlay HTVK 3 győzelemmel, 2. Hátszegi 2 győzelemmel, 3. Hintz Gábor 1 győzelemmel, 4. Guráth Béla győzelem nélkül. Kard: Maszlay-—Kökössy 5:0, Hintz * 1 György—Mezei Gyula 5:3, Kovács—-Ber- eelli 5:4, Kökössy—Zirczy HTVK 5:4, Maszlay—Mezei 5:0, Berceliy—Hin íz György 5:2, Zirczy—Kovács 5:4. A nap legszebb mérkőzése, melynek találatsoro- ! zata a következőkénpen alakult: 0:1. 0:2, > 0:3, 1:3, 2:3, 2:4, 3:4, 4:4, 5:4. Mezei— j Kökössy 5:3, Maszlay—Berceliy 5:4. Ko­vács—Hintz György 5:2, Zirczy—Mezei 5:1, Berceliy—Kökössy 5:1. Kovács— Maszlay 5:3, Zirczy—Hintz György 5:3, Kovács—Mezei 5:2, Zirczy—Berceliy 5:4, Hintz G yörgy—Kökössy 5:4, Zirczy — Maszlay 5:0. Végeredményben: 1. Zirczy őrnagy 5 győzelemmel, 2. Kovács főhadnagy 4 győ­zelemmel, 28 adott találattal, 3. Maszlay százados 4 győzelemmel, 27 adott találat­tal, 4. Berceliy főhadnagy 4 győzelemmel, 24 adott találattal, 5. Hintz György 2 győ­zelemmel, ó Mezei 1 győzelemmel, 7. Kö­kössy I győzelemmel. A verseny meglepetése tehát az, hogy a körmérkőzés utolsó helyezettje: Kökös- sy .egyedül győzte le éppen Zirczy őrna­gyot, a körmérkőzés győztesét. A viadal után vitéz Somogyi Endre tá­bornok a következőket volt szives, mon­dani tudósítónknak: — Az én versenyzőimről, azt hiszem, nem kell semmit mondanom, azonban a KÁC vivői meglepetést jelentenek részem­re. Látszik rajtuk, hogy az idegen járom alatt is komolyan, dolgoztak és m oldha­tom, hogy jobbak, mint a váradi vivők Ha a kolozsváriak fokozni fogják tevé­kenységüket, bekapcsolódnak tc:jesoo az anyaország sportéletébe és átveszik :í bu­dapesti nagy vivők stílusát, úgy akkor igen szép jövőt remélhetnek. A KAC vasárnap este vacsorát rende­zett. a vendégvivók tiszteletére. A viadalt végignézte Ínczédy-Joksmann főispán, dr. Bartók György egyetemi rektor magniö- kus és a dékáni kar, továbbá a hadsereg vezetősége is. NAGYVÁRADON KOVÁCS TÁL VOLT VILÁGBAJNOK GYŐZÖTT A Hí'Vív vivői szombaton Nagyváradon mutaköztak be óriási siker .és nagyszámú közönség jelenlétében,, melynek soraiban Hlatky főispán és Soós polgármester is jelenvoltak. A tőrbemutatók után körmér­kőzéses kardversenyt tartottak, melynek eredménye a következő: 1. Kovács ő győzelemmel, 2. Maszlay 5 győzelemmel, 3. Berceliy 4 győzelemmel, 4. Zirczy 3 győzelemmel, 5. Barabás 2 győzelemmel, 6. Szán l ay I. 1 győzelemmel, 7. Szántay II. győzelem nélkül. BUDAPEST. A ..Bajnokok tornájának“ el­ső mérkőzését vasárnap, mintegy 8 ezer fő­nyi közönség jelenlétében játszták le a Fe­rencváros és Gradjanski labdarugócsapatai. A kemény, fagyos talaj a Ferencváros stílu­sának kedvezett, mefy végig nyomasztó ' fö­lénnyel 6:0 12:0) arányban győzte le ellen­felét. A magyar csapat győzelme még na­gyobb is lehetett volna, azonban Glaser, a Gradjanski kapusa tüneményesen és szeren­csével védte kapuját/ A Ferencváros góljait Kiss, Kalocsai (3), Gvetvay és Fiuta lőtték. A közönség lelkesen ünnepelte a remek for­mában levő Ferencváros csapatát. NAGYVÁRAD. Elektromos - MAC 2:1 (l:), bíró Boros. Zord időben, bóval borított pá­lyán. játszták le az Erdely-kupamérkőzés ne­gyedik selejtezőjét, mely a várakozásokkal el­lentétben a budapesti csapat szerencsés győ­zelmét hozta meg. Már a 2. percben Fűzi fi. lőtte az Eelektromos első gólját, amit a 34 percben Spielmann egyenlített. A Ií. félidő elején a NAC nagy fölénnyel játszott, azon­ban sem a havas pálya nem kedvezett a csa­pat játékának, sem pedig a csatársor nem tu­dott megbirkózni a kemény pesti védelemmel és Így a váradiak több gólt nem tultak lőni A .győztes gól a 18. percben született meg, mikoris Fűzi II. 10 méteres éles lapos lövés­sel szerezte meg a csapat második gólját. A NAC ezzel kiesett a további Kupa-küzdel­mekből. Az Erdély-Kupa középdöntőjébe igy ■ a WMSC, Elektromos, Szeged AC és NSE fog­nak játszani. A mérkőzéseket holnap sorsol­ja ki a labdarugó szövetség. FELAVATTAK A TENISZ CLUB UJ HELYISÉGÉT KOLOZSVÁR. A Tenisz Club vasárnap d é'’. előtt disz ülés keretében avatta lel klub helyiségét a Mátyás király tér 12 sz. a.ait. A diiszülést dr. Nappendrutk Kálmán, a vö t tordai szakosztály elnöke nyitotta ,mfg és tolmácsolta a Jordán maradt k uhtagok együttérzését az any aegyesiil étinek. Beszéde végén a jelenlevőkkel felállva elmondta a magyar Hiszekegyet. Ezután Angeliotti Kor­nél elnök emlékezett meg a 20 éves kisebb­ségi sorsban d.költött munkáról, elismeréssel emlékezett meg a klub jelkes, fiatal gárdája lór, melynek érdeme éppen a ma megnyitott •klubhelyiség. Bányai Károly igazgató Örömét fejezte ki azért, hogy a klub a bélyeggyüj'tést is műsorára tűzte, majd Dóczy Feirenc egye­sületi titkár a szakosztá y nevében mondott lelkes beszédet. Jogos büszkeséggel emelte ki, bogy az egyesülteit., különc,sen a veins/.* Sportban éri el nagy sikereket. Pusztay Béla a si és turista szakosztályok elnöke, beszá­molt ezen sportágakról és bej «fente title a fé­len, a klub által rendezendő országos válo­gató jellegű álversenyek előkészítésének ed digi állását. A következő beszámolót Desbor- des Victor, a vigalmi szakosztály elnöke ’ár­totta, aki 2i nagysikerű teadélutánokrói szá molt’be, melyek nagymértékben hozzájárul­tak a most megnyílt klubhelyiség létiesitégé­hez is. Ebben a szakosztályban különösen Szent Irányi Árpád és? Holicska Dezső fej tettek ki nágv munkásságot. Az utolsó felszó­laló Krebs Sándor, az újonnan felállított asz- tali teniszszakosztály efnöke volt, aki beje lenbette, hogy karácsonyra már igen szépen dj>a(zott férfiegyes-versenyt fog rendezni az egyesület. A szakosztá’y működését1 főleg az ifjúsági játékosokra fogja kiterjaszteni. A klubbeiszámo ók végeztével a MÖSZ kikül­döttje további munkára hivta fel az egyesü letet, hogy az. ezeréves határok visszaállítása ezen a téren is lehetővé váljék. A diszüést Angelotti Kornél e’nök buzdító beszéddel z ár ti a be és ezzel átadta a helyiséget rended* tetéséneA. A szépen díszített klubhelyiségben ezután Krebs Sándor és Komoróczy Ödön aszít,ah- teniszbemutatót tartottak nagy siker kisére tében. A MAGYAR JÉGKORONGBAJNOKSÁG • december 22 én kezdődik meg Budapesten. BUDAPEST. A BK idénynyitó gyorskor csolvázó versenyét, mely 3000 méteres futás­ból' állott. Ladányi Gedeon nyerte meg 5 p. 12.4 mp.-es idővel. Lajos, Petz Zoltán, Nagy Tibor, Venczel István, Lászlóczky G., Schiff í. Bronzjelvényt kaptak: Nagy Tibor, Cziff- ra Gyula, Taller Tibor, Lupescu D., Zsom- bori János, Zi'ahy 'László. Kun Lajos Ezüstjelvényt kapott: Nagy Tibor, az álla­mi gimnázium tanulója. A hölgyversenyzők közül vasjelvényt kap­lak: Barakonyi Ibolya, Csák Ildikó, Imre Magda, Kovács Borbála, Nyiredi Piroska, Póczy Erzsébet, Póczy Klára Selényi Kata­lin., Selényi Zsuzsánna. Bronzjelvényt kaptak: Csák Ildikó, Póczy Klára, Selényi Kató és Visky Hona. Ezüst jelvényt kapott: Visky Ilona. A pontozó bírók Budapestről Bartalis Ilon­ka tanárnő és Ernőd Ferenc tornászszövetségi titkár, illetve Bognár István szövetségi főtit­kár voltak, az oktató testnevelési tanárok közül megjelentek Schenker, Beczássy és Makkay Juci. A rendezési a KKASE vezető­sége, elsősorban pedig Platsintár Endre és Lukács, Schuszter Viktor elnökök, Stupjár titkár és Andrási ügyvezető alelnök kifogás­talanul végezték. A versenyt Ernőd szövetségi titkár és Schuszter Viktor beszéde után a Himnusz fejezte be. KOLOZSVÁR. Vasárnap délelőtt nagyszá­mú indulóval és közönség jelenlétében ren­dezte meg a KKASE a KTSOK kolozsvári jelvényszerző tornászversenyét szép siker kí­séretében. Az első ilynemű versenyen a ka­tolikus, református és unitárius gimnáziu­mok, az állami fiugimnázium és kereskedel­mi iskola, továbbá a református leánygim­názium legügyesebb tornászai vettek részt. Meg keli állapitanunk azt, hogy a KISOK alig pár hetes munkájának, főleg pedig a KKASE nemrég óriási sikerrel lezajlott nemzetközi disztornájának hatása alatt középiskolásaink igen jó átlagte jesitményt mutattak be és kö­zülük nem egynek a tudása a jövő magyar bajnokait sejteti velünk. A szokásos férfi és női szereken végzett gyakorlatok ^összpontozása után a következő­ket tüntették ki jelvényekkel* A férfiak közül vasjelvényt kaptak: Cziff- ra Gyula, Taller Tibor. Jánky László, Guráth Antal, Préda Zoltán, Varga István, Lupescu D., Orosz A.. Szabó I,., Hirschorn L, György B., Kalló G., Zöld J., Deák András, Eisler B., Földes B., Zilahy L., Enyedi G., Bodis S. , Nagy L., Nagy J.. Kopeszni L., Fazekas T. , Nagy Zoltán, Frank F., Kun .P L, Kun Lajos, Illyés T., Sebesi B., Nicola Sever, Soó pere Marosvásárhely vagy Nagyvárad, perc Budapest repülőgéppel. CSAK TŐZSÉR GYŐZÖTT . . . NAGYVÁRAD. Nagyszámú közönség je­lenlétében tartották meg vasárnap a Szigli­geti-színházban a Budapest--Erdély váloga­tott birkózómérkőzést, melyet a budapesti versenyzők 12:2 arányban nyertek meg. Az erdélyiek közül mindössze a nagyváradi j Tőzsér győzött, a légsiiiyban pontozással ver­te Benezéf. A többi erdélyi versenyző egye­lőre még nem tudta megállni helyét a na­gyobb sporikilituráju fővárosi birkózókkal szemben. e §!© közlekednek. járatai egész éven át Felvilágosítás: Máíyás kifáty-íér 7. Telefon: ’35—96. BUDAPEST ÖKÖLVÍVÓ BAJNOKSÁGAI — mint már jelentettük — a szövetség elha­lasztotta. A szövetség közlése szerint a baj­noki versenyeket márciusban fogják mteg rendezni. MAGYARORSZÁG NŐI TORNÁSZBAJ­NOKSÁGÁT Csi’Hk- Margit Postás nyerte 113.13 ponttal. MELYIK CSOPORT A LEGNEHEZEBB A NB II.-BEN? — veti fel a kérdést az egyik budapesti lap és rögtön meg is adja rá a vá­laszt. E szerint a legnehezebb csoport az er­délyi, főleg a NAC és a NSE révén, melynek komoly ellenfelet jelentenek bármelyik NB I. csapat részére is. NYILVÁNOS DICSÉRETBEN ÉS ELIS­MERÉSBEN RÉSZESÍTETTE a MLSz minisz­teri biztosa, Gidófalvv Pál dr., a Genovában, Zágrábban és Spa.latoban dicsőségesen szere­pelt magyar válogatott lahdarugőcsapatokat, továbbá Vitéz Ginczery Dénes szövetségi ka­pitányt, dr. Tamássy István ifjúsági szövet­ségi kapitányt. Tóth István és Molnár Ignáez szövetségi edzőket, továbbá Takács Béla uti- vezetől azért a lelkiismeretes és szakszerű munkájukért amelyet a válogatott csapát ér­dekében kifejtettek. VÉGLEGESEN MEGÁLLAPODOTT AZ MLSz abban, hogy a Jugoszlávia—magvar vá­logatott labdarugómérkőzés március 23-án, a német—magyar válogatott mérkőzést pedig Németországban fogják megtartani. . A STOCKHOLMI GÖTA jégkorong-csapa­ta Berlinben a Berliner Scb'ditschuh Klub csapatát 4:1 (1:0„ 1 :0, 2:1) arányban verte. MILÁNÓBAN a Milánói AC 1:0 (0:0, 0:0. 1:0) arávban győzte le a német R User see SC csapatát. BUDAPESTEN a BLASZ Buda—BLASZ Pest válogatott mérkőzést előbbi 7:1 (2:1) arávnban nyerte meg. A MAGYAR VIZIPÓLÓRAJNOKSÁG va­sárnapi fordulóján az UTE csapatta 12:0 (6:0) arányban győzte lie az MTK csapatát. MEGNYÍLT A SÉTATÉRI JÉGPÁLYA KOLOZSVÁR. Az • ifjúság és korcsolyá­zóink örömére tegnap a sétatéri jégpálya megnyílt és versenyzőink megkezdték rajta szakszerű edzéseiket. A jégpálya bérletdijai mérsékeltek és a bérleteket a helyszínen le­het váltani. A bérietek nappaliak (délelőtt 9-től délután 5-ig és nappali-estiek (este 7—9-ig). A KKE jégpályája ma nyílik meg. HIVATALOS RÉSZ HIVATALOS RÉSZ AZ MLSZ ERDÉLYI KIRENDELTSÉGÉ­NEK KÖZLEMÉNYEI Felkérem Páll Elemér és Szaniszló János KAC egyesületi vezető uraka.t, hogy folyó hó 16 án, hétfőn este 7 órakor, szíveskedjenek megjelenni a szövetség helyiségében. Rónai Lajos sk. szövetségi titkár. TIZENKÉT ÉVI ELZÁRÁST KAPOTT A FIATALKORÚ ’ «GYILKOS. Tizenkét hónappal ezelőtt Tápiógyörgye leggazda­gabb emberét, a 72 éves Schreiber József füszerkereskedőt meggyilkolták. A fiatal­korú rablógyilkos fejszével csaknem tel­jesen összeroncsolta a szerencsétlen ember fejét, majd rátámadt az áldozat menyére is, de ennek sikerült a másik szobába menekülnie és az ajtót magára zárnia. Az öreg kereskedőt kórházba szállították, de néhány óra múlva belehalt szörnyű sebei­be. A gyilkos sihedert másnap elfogták és ma vonta felelősségre a pestvidéki tör­vényszék. A gyilkos vallomásában előad­ta, hogy nem akarta megölni a kereskedőt, csak egy kicsit meg akarta verni. Az el­nök ezzel szemben felolvasta a gyilkos­nak a vizsgálóbíró előtt tett vallomását, amikor a gyilkos elmondta, hogy bem í- í szott az öreg fiiszeres fáskamrájába es 1 magához vette az ott beverő fejszét. In­nen beosont az udvarba és fejszével kö­vetelte az öregembertől a pénzét. Ezután választ sem várva, fejhesujtotta az öregei, sót a besiető menyével is el akart bánni Az asszony azonban bemenekülve a má­sik szobába, segítségért kiáltott és a gyil­kos erre ijedtében otthagyva a pénzt, elmenekült. A bíróság a vád- és védőbe- Szédék után .meghozta ítéletét, amelyben kétrendbeli rablás és vilkosság miatt 12 évi elzárásra "ítélte a fiatal bűnöst-

Next

/
Oldalképek
Tartalom