Ellenzék, 1940. december (61. évfolyam, 275-299. szám)

1940-12-01 / 275. szám

0I\3ZÄGG Y ÜLlC KőNY VTARA Extern. BUDAPEST 0 rszásházt-5r Pu r 1 m mi- n t ÄRA 15 FILLÉR (5 LEJ) Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kolozsvár, Mussolsni-út 4. Telefen : II—09. Hyaaida : fgyetem-utca 3. szám. Telefon sz.: 29—23 LXI. ÉVFOLYAM, 2 75. SjZ ÁM alapította: BflRTHfi MIKLÓS Felelős szerkesztő és igazgató: OR. GROiS LÁSZLÓ Kiadótulajdonos: FALLES R. T. Kolozsvár. Előfizetési árak: havonta 2.70, negyedévre 8, :é‘évre IS, egész évre 32 pengő. V ASÁR N A í> KOLOZ S V Á R, 1 9 4 0 L) E C E M B E R 1 * ftdfyátone-rf&i' ÍU, JB) nagybeteghez szoktak idegenből hi­res orvosprofesszort liivni. A konzíli­um alkalmával a háziorvos szerényen odaáll az ágy végéhez és tanulnivá- gyón, tiszteletiéi nézi a diagnózist, a gyógyszerválasztást és a professzori kezelést. Huszonkétesztendei súlyos betegség utáni Kolozsvárnak eddig nem volt mód iában professzort keresnie, Most, hogy itt állunk a betegágynál és Ön a Budapestről idehivott professzor szál, tudásával és tehetségével kezébe - vette e város pulzusát, engedje meg, hogy az ágy lábánál szerényen, a szűr- l:e háziorvosok egyszerű őszinteségé­vel tájékoztassuk a beteg egyéniségé­ről. eddigi magatartását ól és természe­téről. Nem akármilyen beteg ugyanis a mi városunk; Lábbadozása bizonytalan, hippohondriája9nem múlt el, lehet, hogy még túlságosan sokat nézeget visszafelé, betegségének okaira, körül­ményeire, eddigi kurázsiéira, házior­vosaira, homeopata gyógyszereire és a hosszas betegeskedésben kissé ideges lett otthoni környezete is. A lev.egőváltozás mindenesetre meg­gyógyítja. De mindenekelőtt lelki kú­rára van szüksége. Uj célkitűzések fi­gyel endekölő reményeire, türelmes bá­násmódra és az eddigi kezelési hibák bosszúságainak feled telesére. Ön olyan földre jött. Polgármester Ur, ahol a. nem erdélyi embert kissé mindig .idegennek nézték. Ahol a tár­sadalom a maga szülötteire és pozí­cióira mindig féltőn és féltékenyen vi­gyáz s ahol ez a zárkózottság ludat alatt lényegében magát az erdélyi szellemet őrzi és félti. Es ahol most csodálatos- képpeli az Ön személye felé minden társadalmi osztály az udvariaskodás mozdulatain túl bizalommal és szere­tettel tekint. Higyje meg, Polgármes- rer Ur, ez nem kicsi dolog. Lehet, hogy éppen a gyógyulás első tünete. Az első csatéit Ön nyerte meg ezzel a zárkózottsággal szemben. Sikere és gyógymódjának eredménye attól függ, mennyire tudja megőrizni továbbra is ezt az állapotot. Mert ami magát a beteget illeti, annak egyénisége más, mint a többié. A módszer, mellyel eddig hozzányúl­tak, nem volt kielégítő. Ebben a vá­rosban még a legszenvedélyesebb kér­désekhez is tapintanal kell nyúlni, mert itt évszázadok nemzetiségi és fe­lekezeti együttélésén át a mozdulatok­nak és hangoknak olyan stílusa, olyan ősi és fejedelmi illeme fejlődött hi és Öröklődött apáról-fiúra, melyet sem­miféle regáii ómnipotencia sem tu­dott megszüntetni. Még megváltoztat­ni sem. A magyar polgári közigazgatás or­vosszerének hatása az Ön .operáló és gyógyító kezének tapintásától függ. Mi, akik itt állunk a betegágy lábá­nál, tudjuk a legjobban, hogy ennél a betegnél sokszor nem is annyira az orvosságok drága fajtái és minőségei a fontosak, mint. inkább a mód, aho­gyan azokat alkalmazzák. Az orvossá­gokat a magyar törvényhozás érvényes rendelkezései szabják meg mindenko­ron. Mi, ezekkel a rendelkezésekkel mindenkor egyetértettünk és egyet is fogunk érteni. A beteg érdekében lem valészinű az orosz-bolgár k$lcs$n$s segélynyújtási szerződés létrejövefele RÓMA, november 30. (MTI.) A Giornale cTItalía tudósitója részletesen foglalkozik Tö­rökország helyzetével és azt irja. hogy Török­ország akkor, amikor 600 ezer embert dobott a török-bolgár határra, bízott Anglia ígéreté­ben és abban, hogy a kaukázusi határ nem lesz veszélyes. Egyébként ismételten beszél­nek a Bulgária és Szovjetoroszország között _ létrejövő kölcsönös segélynyújtási szerződés- j rők Már több alkalommal volt szó ennek a j szerződésnek a létrejöttéről, azonban a meg­kötése nem valószinii. Ma tép életbe a kínai—japán szerződés Híd éadaímaz a ÍüUhc s&cduivzbét álló- m I SANGHAJ, november 30. (DNB.) No- f vember 30-áa, aláírásakor életbelép a ki ‘ nai—-japán szerződés. Bevezetésből és ki- j lene rövid szakaszból áll. Bevezetésében ! Konoyenak a keletázsiai uj rend közös céljáról tett kijelentése értelmében mind­két hatalom kifejezésre juttatja a kelet­ázsiai és ezzel együtt a világbéke iránti kiváltságát. A következő cikkelyben mindkét hata­lom kijelenti, hogy kölcsönösen elismerik egymás felségjo­gát és területi sértetlenségét, azonkívül megteszik a szükséges intézkedéseket a barátság és a kölcsönös kulturális kap­csolat ok- elm élyitésére. Támogatják egymást mindennemű kom­munista tevékenység leküzdésében. Erre való tekintettel japán csapatok állo­másoznak majd Belső-Mongóliában és Északkina külön megjelölt helyein. Gondoskodnak a megszállás idejére a rend és nyugalom megőrzése érdekében történő intézkedésekről. Kina elismeri Japán jogát, hogy Kina külön megjelölt helyein, tekintettel a pil­lanatnyi helyzetre, japán haditengerészet állomásozzék. A további cikkely az egyenrangúság és !iü. •••>' .<t ' b. von «dvé;. feléni’dő szoros gazdasági együttműködést állapit meg. A legtevékenyebb japán együttműködést a talajkíncsek feltárásában és a kereskedelem fejlesztésében a Jaugese völgyében. Japán megígéri, hgoy a kölcsönös kapcsola­tok megszilárdulása után megfontolja a terü­letenkívüliség megszüntetését és a nemzetközi települések visszaadását, ennek ellenében Kí­na megengedi a japánoknak, hogy szabadon választhassák lakóhelyüket Kínában. A pótegyezmények a valóságban fennálló ellenségeskedésekből eredő területtel foglal­koznak. Végül tervbeveszi az adóztatási felségjog és a külkereskedelmet ellenőrző jog visszaadását Kínának. (MTI.) KORMÁNYZATI ÜGYEKET TÁRGYALT A MINISZTERTANÁCS BUDAPEST, november 30. A .Magyar Táv­irati Iroda jelenti: A kormány tagjai Teleki Pál gróf elnöklőiével pénteken délután mi­nisztertanácsra ültek össze. A távollevő Var­ga József kereskedelmi és iparügyi minisztert Törley Bálint és Kádas Károly államtitkárok, a távollevő Hóman Bálint vallás és közokta­tásügyi miniszteri pedig Fáy István államtit­kár helyettesítette. A minisztertanács folyó kormányzati ügyeket tárgyait és éjszaka 12 órakor ért. véget. ANGOL LÉGITÁMADÁSOK HOLLAND TERÜLETEK ELLEN AMSZTERDAM, november 30. (MTI.) A Nemeit Távirati Iroda jelenti: Hágai illetékes körök részéről kijelentették, hogy az angolok csütörtökre virradó éjjel és csütörtök reggel is' további támadást intéztek Hollandia élten. A támadások során csak néhány vidéki he'ly ségbi&n okóztak kárt. MIT IR A NÉMET SAJTÓ GR. CSÁKY KÜLÜGYMINISZTER KÜLÜGYI EXPOZÉJÁRÓL? BERLIN, november 30. (MTI.) A péntek reggeli sajtó feltünéstkeltő módon fog!alko- zik Csáky István gróf, magyar miniszter, az oPSzággyülés külügyi bizottságában Magyar- országnak a háromhata mi egyezményhez való csaitÜakozáfiával kapcsolatban tett nyilatkoza tavak „Magyarország bízik a tengelyhatal­makban", „Magyarország Európa újjászervezé­sében hadat üzen a háboríts uszítok naiv", stis, címmel ir és a lapok a beszéd részletes kivo na.át közéi A. Főként azt emeik lel, hogy a három hatalmi egyezmény résztvevő országai mielőbbi igaz.i békét akarnak és igyekezetük arra irányai, hogy mint kitartó barátok éí fegyvertársak a békét fenntarthassák. TIZENEGYEZER MENEKÜLT ELHELYE­ZÉSE OKOZ GONDOT NAGYVÁRADNAK NAGYVARAD, november 30. (MTI.) A vá­ros és vármegye vezetőségének még mindig gondot okoz a körülbelül 11 ezer főnyi me­nekült elhelyezése Hlaíky Endre főispán és Soós István dr. polgármester megtekintették a'Marjovics laktanyában elhelyezett női és gyermekmenekültek otthonát. A menekültek elhelyezése után a laktanyát a hadkiegészítő parancsnokság céljaira adják át. ÚJABB OROSZ—AMERIKAI MEGBESZÉ­LÉSEK KEZDŐDTEK WASHINGTON, november 30. (MTI.) Po­litikai körök nagy megelégedéssel vették tu­domásul az orosz—amerikai megbeszélések ujrafelvételét. Ezt a tényt a két ország kö­zötti kapcsolat javulásának tekintik és ennek egyik tanujele, hogy Vladivosztokban ameri­kai konzulátus felállítását tervezik. azonban, ismervén a beteg különös ér­zékenységét, fel kell hívnunk a figyel­met arra., hogy e gyógyszerek alkal­mazásakor a legnagyobb óvatosság szükséges itt ennél a lábbadozásnál. Az áttérés az uj■ kúrára, melyet a mi betegünk mindenképpen áhított, legyen kissé lélektanilag is tapintatos. Nem volna helyes ezzel az ősi szerve­zettel bravúrokat csinálni. Még a szer­vezel ősi, nemzeti kipróbáltságának legtetszetősebb jogcímeire hivatkozva sem. Ebben a városban megszaggatta a társadalom lelki képességeit a sok drasztikus kúra. Volt, amelyik a szer­vezetet csak edzettebbé tette. A házi­orvosnak azonban az a szerény véle­ménye. hogy most egyelőre ne az ed­zést folytassuk a lábbadozás idősza­kában. Higyje el a Polgármester Ur, hogy ez a város a maga csendes társadalmi (•leiében, melynek szabályait és illem­tanát évszázadok stílusgyakorlata for­málta ki, sokkal inkább kiformálja észrevétlenül a maga belső egyensú­lyának régi magyar nyugalmát, mint ahogyan az azoknak sikerülhetett vol­na, akik felbuzdulások legigazabb el­képzeléseivel is, de impresszionista hirtelenséggel kísérelték meg ennek a belső társadalmi egyensúlynak a tü­körképét, sietve maguk ele állítani. Mert az ilyen kísérlet éppen annyira meddő iolrui, mintha valóid mondjuk egyszerűen csak egy telefon könyv név­sorából igyekeznék, vaktában, össze- állitani egy város, vagy városrész meg­bízható, vagy megbízhatatlan polgá­rainak listáját. Ne kapkodjunk a név­sorokkal. Még a saját magunk által összeállított ideges klikkburjánzásu névsorokkal se akarjunk légkört vál­toztatni. Kolozsvár légköre ma is az. ősi erdélyi főváros levegőjével azonos. Ebből egyetlen lélegzetnyit sem hami­sított meg a román elnyomatás idő­szaka. Mi nem kérünk, most a nehéz- lé gzésii huszonkétesztendei próba után masabb illat okul ezúttal gern, mint e hegyek ősi levegőjének havasi aromá­ját, a környező vidékek mesterségesen elszakított papiroshatárain is átszálló, egységes erdélyi levegői, melyben szü­lettünk. melyben éltünk indájában mindig is és melyben ezentúl is feltét­lenül élni kívánunk. Higyje meg. Pol­gármester Ur, ez a mi kipróbált, örök­lött társadalmi egyensúlyunk és biz­tonságunk mindennél éltetőbb eleme a mi egészségünknek. Ez a társadalom még betegen, professzori konzíliumra szorultáli is, tisztább szivében és vé­rében, mint sok más társadalom, mely magát egészségesnek mondja és hiszi. Szeressen bennünket ebben a társa­dalomban, Polgármester Lr, mini aho­gyan ez a társadalom meg fogja sze­retni, és ne higyje egytlen percig sem, hogy ez a lelki kapcsolat közénk, vagy e levegőbe valami megalkuvást kíván csempészni. Értől egyáltalán nem le­het szó. Mi tisztán tartjuk és alkudozások nélkül kíván juh tisztán tartani a mi társadalmi portánkat. Szerény kíván­ságunk mindössze annyi, hogy a sep­rő mindig a mi kezünkben legyen s mi takaríthassuk el a magunk házaiéin körül mindenkor a szemetet. Munkájára, melyet szeretettel és nagy megbecsüléssel várunk, már elő­re is bizalommal gondolunk. Ennek az erdélyi széliemnél- a népében. RÉGI KOLOZSVÁRI.

Next

/
Oldalképek
Tartalom