Ellenzék, 1940. november (61. évfolyam, 251-274. szám)

1940-11-13 / 259. szám

I. r v r o í v \ u, mfawiWMÉ^aaaa ?öo. SZÁM. EL LE .V Z éK mamm% MatiMliMmtminis. —------­T SPORT yégíenesen összeálílíűííák a csapatokat az Érdéig—Budapest mérkőzésre KOLOZSVÁR. Budapest és Kolozsvár Sportkörei a vasárnapi Erdély—Budapest ökölvivómérkőzés előkészítésének lázában él­nek. A nagy mérkőzésre a felek most állítot­ták össze véglegesen csapataikat a követke­zőképpen" Légsuly. Hámori FTC —Gáspár Kolozsvár és Zservi. Lapterjesztő—György Nagyvárad. Tötpesuly. Sámpiás M. Posztó— Schlezák Kolozsvár. Pehelysúly. Vojákövils WMTK—Dorian ill. Kolozsvár. Koffnyiisuly. Torma BTK—Dorian. I. Ko­lozsvár. Váltvsulv. Vcinoviis B: 'vasutas—-Buriin Marosvásárhely és Korányi MAFC—Hegedűs Kolozsvár. hösépsiny. Kacs Mávag—Kádár Kolozs­vár. Kisneh'ézsuly. Szalay MAC—Bükkös Ko­lozsvár és Mészáros BSzKRT—Veress Ma­rosvásárhely. A huadpesti csapatban Magyarország mai legjobbjai vesznek részt. Velük szemben természetesén az erdélyi ökölvívóknak kevés esélyük van a győzelem­re, azonban például a két Dorian, Bur ián, Hegedűs, Kádár és Veress keményen meg fogják szorítani ellenfelüket. A viadal va; sárnap délelőtt lesz a Magyar Színházban. JÓL SIKERÜLT A KOLPING ASZTALI TENISZ VERSENY E. Vasárnap , e hó 10 én rendezte meg a Kolping legényegylet a ma­gyar „idény“ első asztali teniszversenyét, melyet szépszámú közönség nézett végig. A kifogástalanul rendezeti versenyen, melyen több mint 50-cn indultak, a KKASE, Villa- mosmiivek, Haggibbor, Bástya cs Kolping ré- részről, a játékok nívósak voltak, ami Igen jó jele asztali teniszsporfunk további és gyors fejlődésének. Részletes eredmények: Csapatverseny. 1. Kolozsvári vegyes (V! a - done. Bekő, Bálint II.). 2. Haggibbor (Kep­ler I., Keszler II.. Hozmán). 3. Kolp ng (Szaniszló, Nagy, Bertalan). Férfiegyes I. o. 1. Bálint Domi. 2. Kész!er Imi, 3. Bekő es Vladone. Férfiegyes II. o. 1. Bertalan. 2. Homocea, 3. Nagy I. és Gábori. Férfiegyes TII. o. 1. Borosa, 2. Hartenberg, 3. Páll és Falamon. Női egyes 1. o. •]. Kolozsvári Sári, 2. Havas Kató, 3. Weisz Éva. .Férfipáros I. o. 1. Vladone—Bekő, 2. Keszler 1.—Keszler II., 3. Szaniszló—Nagy. Vegyespáros. 1. Weisz Éva—-Keszler lt., 2. Kolozsvári Sári—Za­lányi, 3. Havas Kató-—Náthán, ifjúsági ver­seny. 1. Keszler II., 2. Gábori. 3. Blatt 11. és Nátháit. MAGYARORSZÁG GYŐZÖTT a Németor­szág elleni szabadfogású hírhozó via dalon és pedig 4:3 arányban. A Budapesten tartott mérkőzés legnagyobb meglepetése az voU. hogy a magyar Sóvári legyőzte Schaffen a háromszoros Euró pa-hajnokot. A SZÉKELYT ÖLD! NTJ IT. BEN vasárnap Marosvásárhelyen az MSE 5:1 (4:1) arány­ban legyőzte a szászrégeui Turul csapatat. Góllövők: Moravetz (2), Nagy, Kulcsár, Zöldi II., illetve Kolozsvári. Biró Csinczér. A NÉMET TSCHAMMER-KUPA döntője, be a SC Drezden és Níirnbreg csapatai ke­lőitek. Az elődöntők eredményei: SC Dres­den—-Rapid Becs 3:1, ITC Nürnberg—For­tuna Düsseldorf 1:0. DÖNTETLEN .... BESZTERCE. A budapesti Elektromos és DTY kézilabdamérkőzés 6:6 (3:3) arányban döntetlenül végződött, Viszonzóm-Tkőzés Bu­dapesten lesz. A NB -I. vasárnapi fordulójának miisora: Elektromos—Törekvés, Gamma—WMFC, Kispest -—Ferencváros, Újpest. —Szolnok, Pimávag—Sa'BTC Tolod—Halad’? Szeged —BSzKRT. A FERENCIÁROS 3 góllal vezet a nem­zeti labdarugóba jnokságbau Újpest elölt, melynek 17 pontja van. A i észlelés helye­zési sorrend a következő: A FERENCVÁROS „TÉLI KUPÁ“-JA I BUDAPEST. A Ferencváros a tél folyamán I nagyszabású nemzetközi ..Téli Kttpa“-rhérkő- j zéseket rendez, melynek műsora a következő; I December 22. Budapesten Ferencváros — í Gradjanszky, december 25: Becsben Rapid — I Ferencváros, december 26: Becsben Rapid — j Gradjanszky, december 29: Budapesten Ft* i renevárcs—Rapid, január 1-én: Zágrábban i Gradjanszky—Ferencváros, január 5-én Zá j rabban Gradjanszky—Rapid. A JUGOSZLÁVIA ELLENI asztali tenisz keret. Többször birt adtunk arról, hogy a magyar válogatott asztali teuiszcsapat. m* 'ember vegén és deccmbci elején jugos'.iáv portyát bonyolít; le. A portyára utazó négy játékost az alábbi keretből fogják kiválogat­ni: Sós, Sebmidi, Rózsa, 'Schreit, Simon •c Bellchardt. A ■; Jugoszláviába utazó csapatot vitéz Bánkútb'y László, a szövetség ügyvezető elnöke vezeti. \ portyával kapcsol álban is­inél ferhivjrik' a' szövetség figyelmét a kolozs­vári játékosokra, akik — mint már többször említettük — a kitünően szerepelt román vá­logatottnak tagjai voltak és mint ilyenek, nem egyszer kínos meglepetést szereztek a magyar válogatott csap: Inak cs játékosok­nak. A NAC elnöksége azt a javaslatot tette a Ferencváros vezetőségének, hogy a vírr.ui csapatot vegyék be a Karácsonyi Serleg kirí* delmeibe negyediknek. A fővárosi sajtó egy­előre melegen pártfogolja az ötletet. \ NEMZETKÖZI ÖKÖLVÍVÓ SZÖVET­SÉG székhelyének Parisból Romába történt áthelyezésével kapcsolatban Camlello gróf, a szövetség elnöke, az olasz Mazziát nevezte fi főtitkárnak a francia Rousseau helyére. „KIOKTATÁSBAN11 részesítette a JT fő­titkára Újvári Ferenc és Szöllősi Árpád bíró­kat, a Ferencváros—Újpest-mérkőzés bíróját és határbiróját. TURISTASÁG. A Gyopár turisták figyel­mébe! A Gyopár Turista Egyesület vezető­sége felkéri az egyesület minden tagját, hogy folyó hó 12-én, kedden este rendkívüli fon­tos ügyekre való tekintettel minél nagyobb számban jelenjenek meg. Az értekezletet az egyesület este fél 8 órai kezdettel tartja a Kossuth Lajos-utca 25. szám alatti helyiségé­ben. Minden Gyopár iag. aki az egyesülettel érez, okvetlen legyen ott az értekezleten. I. Ferencváros 11 9 9 — 46:18 20 2. Újpest 11 8 í 2 31:24 17 3. Szeged 11 5 4 2 23:1.6 14 4, WMF C 11 4 5 2 33:25 13 5. DIMÁVAG 11 5 2 4 38:33 12 6. Szolnok 11 5 0 í-j 4 23:23 12 7. SalBTC 11 4 *? 4 18:19 11 8. Elektromos 11 5 — 6 20:18 10 9. Tokod 10 A 2 4 22:28 10 10. BSzKRT J0 3 D-4 24:24 9 1 1. Kispest 11 4 1 : 6 19:23 9 12. Gamma Li 3 1 7 25:29 ■ 7 13. Törekvés 11 2 1 8 14:33 5 li. Haladás 11 1 1 9 14:37 O éj A NA.OY VÁRADI válogatott-jelölt játéko­sok a budapesti edzőmérkőzésen is kitűnő minősítést kaptak és Bodola, Juhász, Spiel- mann és Kovács továbbra résztvesznek azo­kon. A GENOVAI magyar—-olasz labdarugómér­kőzés vezetésére nz olaszok által, ajánlott há­rom játékvezető közül a magyar szövetség a német Bannest választotta ki és így ő lesz ;t nagy mérkőzés birója. A KOLOZSVÁRI toborzó mezei futóver­seny a vasárnap délelőtti rossz időjárás mint! későbbre maradt. GYORSMÉRLEG és SONKAVÁGÓGÉP »BERKEL« VeEérStépviselei: KIENASf é* tÜlfEIHÍIN Budapest, IX. Szveíenay u. 21«, Tel. 130—628. 137—327 világmárka m KGXCAUASAc Talpbőr ellátásuk fele me lését kérték a kolozsvári cipész és csizmadia iparosok A nyáPsanyagszétosstás ezután &z Ipari estülőt utján fog megtörténni KOLOZSVÁR, november 12. Az erdé­lyi részek hazatérése után a takarékos­ság anyaggazdálkodás érdekében az anyag­elosztó bizottság szabályozta a cipész és csizmadiaiparosok talpbdrellátását. A rendelkezés szerint havonként és fejen­ként minden cipész és csizmadiaiparos 5 kiló, segédei után pedig egyenként 3 — 3 kiló talpbőrt kapott. Az anyagelosztás bővítése érdekében szombaton a Kereske­delmi és iparkamara tanácstermében ér­tekezlet-volt; Az értekezleten a kormány részéről László Hunor miniszteri műszaki taná­csos, dr. Musangi Árpád, az anyagelosz­tó bizottság titkára, az Iparkamara ré­széről Tatay Ferenc titkár, az ipartestii- ietek részéről pedig Demeter Ferenc és a cipészek és csizmadiaiparosok vezetői vetlek részt. Az értekezleten részletese i megvitatták a talpbőrellátás minden j részletkérdését. Az iparosok képviselői j előadták, hogy a kiutalt talpbőr nem minden esetben fedez; szükségletüket és ezért kérték a mennyiségnek mesteren­ként 7. segédenként pedig 5—5 kilóra való felemelését. Széleskörű vita indult meg afölött, vájjon juttassanak-e talpat azoknak az iparosoknak, .akik iparenge­dély nélkül dolgozott. E kérdéshen az a szabadelvű álláspont győzedelmes- iced éti. bogy talpbörhöz jogul: vau azoknak az iparosoknak is. akiknek nincs iparengedélyük, mert a román uralom alatt az iparosok nagy része a magas adóterhek miatt kénytelen volt iparéiról lemondani és ezeket a válttr- zott- vizonyok között a kereseti lehető­ségüktől nem szabad megfosztani. Éppen ezért; úgy határoztak, hogy az ipartestületnek minden lábbeli készítő és iparos tagja kap majd talpat, ha igazolja, hogy mesterkönyvvel rendelkezik. Az értekezlet végén az elosztás módjai­ról tanácskoztak és a kormánymegbízot­tak hozzájárultak althoz, hogy talpbőrki- szolgált.atással az eddiginél több kereske­\ dőt bíznak meg, köztük a csizmadiaipa- rcsok elárusító szövetkezeteit is. A buda­pesti kiküldöttek kilátásba helyezték, hogy a kolozsvári iparosok kérését teljesi- atk s a talp mennyiségét a kért arány­ban teljesítik. AZ EMGE MEGKEZDTE AZ ERDÉLYI MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI KAMARÁK VAGYONÁNAK LELTÁROZÁSÁT. Az EMGE, amely mezőgazdasági kamarai jog­körrel fog működni Erdélyben, már meg­kezdte a szervezést. Az első lépés az vo'-t. bogy a felszabadnál vármegyékben a romá­nok által lé-tesite11 megyei gazdasági kama­rák vagyonát leltározza és átveszi. A mun­ka elvégzése után megállapítják az egyes vármegyék leendőit és a románok által- léte­sített kamarák hatáskörét részben a gazda­sági felügyelőségek, részben a vármegyei gazdasági egyesületek veszik át. A napokban az EMGE elkészül ezzel az előkészítő mun­kával: és hamarosan megkezdi a gazdasági természetű ügyek intézését. RÖVID KÖZGAZDASÁGI HÍREK. Gróf Béldi Kálmán, az Erdélyi Gazdasági Tanács elnöke fontos megbeiszé esek céljából Buda­pestre utazott. — A Nagyváradi Carmen Ci­pőgyár teljes üzemmel dolgozik. -— Dr. Mi- kecz Károly, a MOKTÁR igazgatója, a már korábban megkezdett tárgyalások befejezé­sére Erdélvbe érkezett. — Az Erdélyi Han­gya a Székelyföldön raktárházakat épít élel­mezési cikkek e’be'yezése céljából. A rak­tárházak megépítése igen előrelátó gondos­kodás volt, mert ha a té í szá ílitási nehéz­ségek beálítónak, a Székelyföldnek lakossá­ga el lesz látva áruvá". — Az Erdélyi Han­gyák az áK'alértékesitést is bekapcsolják j olyanképpen, hogy a Magyar Állat ki vi t e’-i ! Szövetkezet a Hangya' tagszövetkezetei ut- j ján fogja eszközölni a bevásárlásokat. — A I Magyar Papirosipari Nyersanyagbeszerző Rt. igazgatója Kolozsváron tárgyalásokat folyta­tott a papirosipari nyersanyagéi.átás meg­szervezéséről. Ez a tárgyaitól» eredménnyel végződött és a társaság Kolozsváron erdélyi fiókközpontot állít fel a- haul'iadékpapiros rendszeres gyűjtésére, amely lehetővé teszi, hogy visszatért papírgyáraink nyersanyag- szükségletüket zavartalanul biztosíthassák. I Parkőrzési muAfc-Kijrtokas fut • Lőrínczí & Go. fi. *í> ***.»««23*** utes J, ett.tcráíuaow. FIZETNI KELL A KÚT FZRFM’K!A ÉRTÉK ADÓT. Minthogy a román törvé­nyek még érvényben vannak, a Kolozs­várra érkező és innen kiszállított áruk után továbbra is fizetni kell a kétezrelé­kes értékadót. Felhívjuk az olvasók Fi­gyelmét az c tárgyban lapunk más helyén közölt városparancsnoki rendeletre. KIÁLLÍTÁST RENDEZ KOLOZSV v RON A MAGYAR MÉRNÖK- ÉS ÉPL T ÉSZEGY LET. A Magyar Mérnök- . A Lpilészegylet és a \í. Kir. Technológia; és Anyagvizsgáló intézel november 22. és 24. között a rom. kai. gimnázium díszter­mében kiállítást és előadássorozatot tart a takarékos füléről. A kiállítás rendező- bizottsága kieszközölte a kormánytól, hogy a kiállítás és tanfolyam résztvevői a visszacsatolt területekről kedvezménye- vasúti jeggyel utazhassanak Kolozsvárra és vissza. ELUTAZOTT AZ EGYOSZ IGAZGA­TÓSÁGA BUDAPESTRE. Amint tegnapi számunkban közöltük, a vasárnap mes- aiakult Erdélyi Gyáriparosok Országos Szövetsége elhatározta, hogv az érdél vi gyáriparosok kérdését és kívánságát eljut­tatja a kormány elé. Rimanóczy Kálmán, az EGvOSz elnöke és dr. Böszörményi Sándor igazgató tegnap Budapestre utaz­tak. hogy illetékes körökkel felvegyék rt kapcsolatot. Hol szerezhetők be az arany-bejelenté­sekhez szüjeséges arany-naplók? Az aranybe jelentésekkel kapcsolatosan az ér­dekelt feldolgozó iparosok részéről töb­ben érdeklődtek szerkesztőségünkben, hogy a feldolgozó arany nyilvántartásá­hoz szük = éges arany-naplót hol lehet -be­szerezni. A kereskedelmi és iparkamará­tól szerzett információ szerint az arany- naplót a következő ciintől kell kérni: .-A 2360—1935. M. E. rendelet alapján szervezett bizottság Budapest,. VII.„ Ká rolv-körut o á,“ Az érdekeltek minden­nemű további felvilágosítást fenti címtől kérhetnek. AZ ERDÉLYI LoÁLLOMÁNY FEL- JAYTT ÁSA. Az erdélyi lóállcmánv felja­vítása érdekében az Erdélyi Gazdasági Egyesület a földművelésügyi kormányzat gyors közbelépését kérte. Ez a felter­jesztés eredménnyel is járt, mert a föld­művelésügyi kormány az alábbi lótenvész- 1Ő telepek felállítását rendelte el: 1. ÁL Kir. Szatmárnémeti Állami Méntelep. Pa­rancsnoka fmrik Endre méneskari száza­dos. Működési körzete: Szatmár-, Mára- maros- és Szilágy vármegye. Címe: Szal­mái-. 2. M, Kir. Zsuki Állami Ménes és Yíéntelep. Parancsnoka karstenfelsi és hegyaljai Paczor Árpád méneskari száza­dos. Működési körzete: Koloz.s-. Beszter- ce-Naszód- és Szoínok-Doboka vármegyék. Cinre egyelőre: Kolozsvár. 3. M. Kir. Szé­kely földi Állami Méntelep. Parancsnoka: C-yevtyánffy Aladár méneskari őrnagy. Működési körzete: Csik, Háromszék. Ma- ros-Torda és Ldvarhely vármegyék. Címe egyelőre: Csikszereda. A felsorolt lóte- nyésztő telepek működésüket már meg is kezdték. Itt említjük meg, bogy a föld­művelésügyi kormány az erdélyi kisgaz­dák között jelentősszámú tenyészkanéin J'og kiosztani. A szétosztás módozatait a földművelésügyi minisztérium illetékes tényezői az Erdélyi Magyar Gazdasági Egylettel karöltve fogja megállapítani. Magyar királyi Kolozsvár várod katonai parancsnok Szám: .1347—1940. HIRDETÉS az első osztályú asztalosára kivitelené1, eltiltásáról. Az anyag beszerzésével megbízott katonai hatóság vezetőjének előterjesztésére a városi közmunkák biztosítása érdekében további in­tézkedésig mindennemű elsöosztályu asztalos­ára (fűrészáru) kivitelét eltiltom, azoknak akár vasúién, teherautón vagy- szekerekkel város területéről való elszállítását az érdeke*! hatóságok megakadályozni kötelesek. BECK ALBERT, sk., ezredes, városi katonai parjuesnoí..

Next

/
Oldalképek
Tartalom