Ellenzék, 1940. november (61. évfolyam, 251-274. szám)

1940-11-12 / 258. szám

ELLENZÉK I. X I. ŰVFOI.Y A M, 2 5 S. S 7 Á At. KILENC ERDÉLYI KORCSOLYÁZÓ EGYESÜLET BUDAPEST. A Korcsölyázószövétség közlése szerint a visszacsatolt Erdély egyesületei szép számmal jelentkeztek a szövetségbe való felvételre. Eddig a Dési Sportegylet, a Máramarosi SE, a Gyer- gyószentmiklósi SE, a Csíkszeredái SE, a Kolozsvári KE, a Nagyváradi SE, a Har- gitla TE Székelyudvarhely, a Marosvásár- helyi SE és a Besztercei KE jelentették be a szövetségnél, hogy dolgozni szeretné­nek, egyben pályájuk rendbehozásához a szövetség anyagi támogatását kérték, amit a szövetség meg is Ígért. DÍJTALANUL tanulhatnak A KEZDŐ ÖKÖLVÍVÓK KOLOZSVÁR. Csonka Árpád, a MÖSZ erdélyrészi titkára tudomására hozza az összes • egyesületeknek, hogy a kezdő ökölvívók ingyenes edzésben részesülnek. Az edzéseket Modla MÖSZ-kiküldött ed- ^ KŐ vállalta, aki hetenként háromszor, hét- j főn, szerdán és pénteken 18—20 órák között a kereskedelmi fiúiskola (Bariba Miklós-utca) tornatermében tartja oktatá­sait. Itt jelentkezhet minden kezdő ököl­vívó, aki valamely egyesületnek igazolt tagja. A jelentkezők kötelesek saroknél­küli tornacipőt és tornanadrágot ma­gukkal hozni. MEGSZÜNTETIK A CÉGLIGÁT BUDAPEST. Az Országos Testnevelési Tanács négyes bizottsága előtt dr. Gidó- falvy Pál miniszteri biztos ismertette a belügyminisztériumnak azon leiratát, mely szerint a Cégligát kötelezi arra, hogy ol­vadjon be a MLSZ-be A négyes bizottság ennek alapián ilyen értelmű rendeletéi intézett a Cégligához azzal, hogy a rend- dclkezésnek tegyen eleget, ellenkező eset­ben a belügyminiszter a ligát feloszlatja. NÉMET TORNÁSZGYŐZELEM BERLIN. A német válogatott tornász­csapat 346.2—342.5 pont arányban győ­zött a finn válogatott ellen. USZÓÉRTEKEZLET VOLT KOLOZS­VÁRON Szombaton délután az uszószövetség ré­széről egy bizottság érkezett Kolozsvárra, hogy' megszervezze a visszatért erdélyi ré­szek uszósportéletét. Fehér J. István, Rajcsányi Ferenc, Wannie András és Gnä­dig Miklós vezetőségi tagokból állott a bizottság, mely a KÄC klubhelyiségében ült össze és dr. Somodi István vezetése alatt tanácskozott az erdélyi uszósport megszervezéséről. Az értekezlet első ha­tározata az volt, hogy a visszatért terüle­teket két kerületre osztotta, Kolozsvár és Marosvásárhely székhellyel. Mindkét ke­rület több alkerületre oszlik, így a kolozs­vári kerület alkerületei Kolozsváron, Nagybányán és Nagyváradon lesznek,-inig j a marosvásárhelyi kerület alosztályait ké­sőbb fogják kijelölni. A kolozsvári kerü­let elnöke dr. Somodi István lett, titkár Páll Elemér és kerületi kapitány dr. Nagy Zoltán. Az uszószövetség kiküldöttei több kisebb jelentőségű ügy elintézése után Marosvásárhelyre utaztak, a székelyföldi kerület megszervezése végett. SEPSISZENTGYÖRGYÖN uj labdaru­gó játékvezetői tanfolyam nyílt meg. melynek előadói: libád Géza, Czinczér István és Beáő Béla. A tanfolyamra több, mint tiz jelölt jelentkezett. Valószínű, hogy Gálffy András miniszteri biztos is meglátogatja a tanfolyamot és ő lesz a vizsgáztató bizottság elnöke.  BÁSTYA első labdarugócsapata va­sárnap barátságos mérkőzést- játszott n Haggihbor csapatával, melyet 3:1 (2:0) arányban győzött le. Góilövők: Geczö (2), és Bubik, illetve Herskovits. A KMSC birkózó szokasztálya a Vas­munkás Otthonban (Katedrális-utca 7.) megkezdte edzéseit, hetenként hétfőn, szerdán és pénteken este 7—10 órák kö­zölt. A vezetőség kéri az összes tagok pontos megjelenését. LETTORSZÁG TIZPRÓB AB A JNOKS i­GÁT 6226 ponttal Berzins nyerte meg. ParRsífezési mánk álatokat jutányosam vállat Lörtnczf & So, Zápoíya-utoa 8. és utea 1. (Of>«Ke-«uUi‘ Msmek fo uibél „hengerelt6 a MUC Az NSE nysríe a hoí&zsvári „kis rangadói“ KOLOZSVÁR. NSE Nagybánya—KAC 2:1 (0:0), biró Rubini Budapest, 1000 néző. NSE: Hevesi, Hornyák—Holtzmann, Telegdy—Dómján—Kert, Lukács—Prasz- ler—Perneki—Dallos—Szőke. KAC: Som­mer, Horváth—Vass, Csíki—Páll—Sza- niszló 11., Brassai—Szántay—Lukács— R égn e r—D o b ai. A KAC ezúttal gyengébb formában ál­lott ki erre a mérkőzésre, melynek két értékes pontját a szerencsésebb NSE vit­te haza. Az i. félidőben változatos volt a játék, a KAC-nak számos, kitűnő gól­helyzete volt, azonban csatársorának pu­hasága és balszerencséje miatt eredményt nem tudott elérni. Ugyanez áll ebben a félidőben az NSE csapatára is. A II. fél­idő 5. percében Csíki KAC összecsapott' Holtzmannab mely után Csíki megsérülve csak statisztált a jobbszélső helyén. A 18. percben Csíki lövését Holtzmann tizenha­toson belül kézzel fogta le. a megítélt ti­zenegyest. melyet Brassai lőtt, — Hevesi elérte ugyan, de csak a kapufára tudta ütni a labdát, ahonnan az gólba pattant. A KAC ekkor elkövette azt a taktikai hi­bát, hogy védekezésre rendezkedett be. ami megbosszulta magát. A 32. percben Lukács beadásából Praszler kapásból igen szép felső sarokgóllal egyenlített, 3 perc múlva pedig Lukács újabb beadásából ez­úttal Szőke lőtte a kapuléc alá közelről a győzelmet jelentő gólt. A KÁC ezután el­keseredett végküzdelembe kezdett, de az NSE sikeresen védekezett. A győztes csa­pat legjobbjai: Dómján, Lukács és T c-leg­et y voltak, míg a KAC-bó! ezúttal csak Szaniszló II. és Dohai játéka közelitelte meg a szokásos nívót. Rubin! kifogástiaan játékvezető volt. NAGYVARAD. NAC—SZSE Szalmát 7:0 (4:0), biró Szabados. Igen rossz idő­ben de kitűnő, játékkal ismét „hengerelt" a zöld-fehérek együttese. A gólokat Eo-* dől a (3). Sárvári (2), Kovács és Haláti lőtték. A NAC a következő összeállítás­sal játszott: Varadi, Újvári—Záborszky, Krasznai— Juhász—D e m é a y i, Ser es—K o vá cs—S á r vá­ri-Bodola—Haláti. A vasárnapi forduló után az NB II. állása a következő: reléi yi N A C N a gy v ár a d NSE Nagybánya SZSE Szatmár K AC Kolozsvár Bástya Kolozsvár Törekvés Nagyv. 3 — 3 — 2 __ 1 — 1 — 1 ö 4 10 5 5 2 7 1 5 „Sima“ fordul© a i-íjcii BUDAPEST. A NBI vasárnapi fordulója meglepetések nélkül zajlott le. Eredmények a következők: Ferencváros—Tohod 4:1 (2:0), Törekvés — Gamma 1:0 (0:0). BSzKRT—Kispest. o:1 (4:1), WMFC—Szeged 3:3 (2:1), Elektromos —Dimnvag 3:0 (0:0), Újpest—Haladás 4:0 (3:0), Sál BT C-—Szolnoki MÁV 3:2 (1:0). RAPID 4 ROMÁN KUPA GYŐZTESE BUKAREST. A Román Kupa ezévi negyed­szer megismételt, döntőjét szombaton 10 ezei néző előtt játszták le a Rapid és Venus csa­patai. Ezúttal a mérkőzés eredményt hozolt a Rapid győzött 2:1 (0:0) arányban. A mér­kőzés azonban csak kétszeres meghosszabbí­tás után dőlt el a Rapid javára. A gólokat Barátki és Gavrilescu, illetve Éne lőtték. Nagyszebenben egy bajnoki mérkőzést tar­tottak szombaton, melyet az Universitatea nyert rneg a Mica ellen 4:2 (2:1) arányban. A Villatíiosiizem legyőzte a MÁV-ot a kerületi bajnokságban KOLOZSVÁR. KAC Turul—KMSC 2:1 (1:0), biró Manu- A Turul volt az egysége­sebb. a KMSC a többet támadó csapat, mely erősen megérezte Tyukodi kapus hiányát. Reinhardt és Siklód! (fejes) lőtték a KAG góljait, a KMSC Nagy I. révén szépített az eredményen. KAC Turul. Illyés, Regner—Szilágyi, Si­mon—Nagy—Csákány, Barrack—Szabó— Martin—Reinhardt—Siklódi. KMSC. Nagy, Csajka—Cseh. Márton-—Sánta—Gálffy, Ger­gely—-Nagy 11.—Kapusi—Rossz—Fekete. Villámosiizem.—MA \ 2:1 (1:0). biró Janiu. Az első győzelmét arató Vilíamosüzem nagy harc után érte el góljait Farkas és Pop Béla révén. A MÁV ezúttal kissé gyengébben sze­repelt s Gulácsi revén érte el gólját. Vilíamosüzem: Baczoni, Csere—Pap, Só­lyom—Balogh—Székely, Pop P.—Pop B.— Ilin MU—FIT Farkas—Orosz—Tunyogby. MÁV: Nemes, Kuszka-r— Horváth. Szabó I.—Kiss—Beke, Ungvári —Szedlier-ek —Gulácsi —Gecsc—Sza­bó II. Húsos—HI. her, IC 5:0 (3:0). biró K. Nagy Lajos. A Húsos könnyen verte ellenfe­lét Palocsay (4) és Bokor góljaival. Húsos: Pap. ITantz—Bőik, Mezei-—Piin- kösti—Szabó, Bokor—Ferenczy—-Palocsay— Tóth —Dózsa. III. her. FC: Csegezán, Bokis— Bertalan, Huszár—Lenkó—Szász. Nagy—Ba­lázs—Tarnádi-—Boró—Daróczy. A Húsos ve­zetősége emlék-plakettet adott Palocsayaak 50-ik gólja alkalmából. DÉS. Bástya Törekvés—Dési SE 5:2 (1:1), biró Gábor Ferenc, 500 néző. A kolozsvári csapat nívós játék után megérdemelten győ­zött Kádár (2). Loson.cz (2) és Pál góljaival, a Dési SE góljait Makiári lőtte. P^l SzSrmejgaiifirozfisok mhr Ív Vi., Veszprémi Sándor szűcsnél, Bástya-ucca 4. sz., Őrár, az udvarban. Uj bundákat, átdakitásokat és mindenféle szörmemunkát nagyon o’csón vállalok. AZ ÖSSZES BUDAPESTI ÖKÖLVÍVÓ EGYESÜLETEK KÜLDENEK VERSENYZŐT KOLOZSVÁRRA BUDAPEST.- A Magyar Ökölvívó Szö­vetség — mint már erről megemlékeztünk — november 17-én délelőtt a Magyar Színházban rendezi meg az anyaországi és erdélyi ökölvívók nagy találkozását. A színház ez alkalomra átengedte helyiségét ugv, hogy a közönség kényelmes elhelye­zése lehetővé vált. Erre a nagy találkozás­ra lelkesen készülnek a budapesti egyesü­letek, melyek mindenike elküldi ökölvi­vőit Kolozsvárra. A találkozón résztvevő egyesületek a következők: FTC, Lapterjesztő, M. Posz­tó, WMTK, B. Vasutas, BTK, MAFC, MÁVAG, BESZKÁRT és MAC. Az erdé­lyi csapatban kolozsvári, nagyváradi és marosvásárhelyi ökölvívók fognak szere­pelni. A végleges csapatösszeállításokat közölni fogjuk. A STOCKHOLMI fedett teniszpálya avatóján Svédország teniszcsapata 3:2 arányban győzte le Dánia válogatottját. Á KAC IFJÚSÁGI CSAPATA ÚJBÓL GÓLZÁPORRAL GYŐZÖTT KOLOZSVÁR. KAC—KMSC 10:0 (3:0). bíró Vinczi József, góllövők: Kovács 1. (5), Jobb (2). Nagy L., Nagy I. és Weinbach. Villctmösiizcm—Haggihbor 3:2 (2:1), biró Farkas László, góllövők: Kimmel (2) és Má­zsa. illetve Mihály I. és Rosenblatt. Husos—III. kor. FC 5:1 (2:0), biró Sós József, aki a mérkőzést csak barátságos jel­leggel vezette le, mivel a pálya nem volt sza­bályszerűen felszcrlve. Góllövők: Fábián (2), Székely, Binder és Tóth, illetve Criinwald (öngól). SIKERTELEN MARADT SZABÓ MIKLÓS SZOMBATI REKORDKÍSÉRLETE BUDAPEST. Szabó Miklós szombati, tíz­ezer méteres rekordjavitó kísérlete eléggé gyengén sikerült, mert Szabó csak 31 perc 12.8 mp.-es időt futott, ami messze elmaradt a magyar rekordtól. A kísérlet meglepetése az, hogy a másodiknak helyezett Fark«». Testvériség 31 perc 13.2 mp.-cel kiváló pest­vidéki kerületi rekordot állított fel. A 31 éves Farkasnak szakkörök a Ugusrbb ,,jövőt“ jósolják. TERMÉSZETJÁRÁS. GYOPÁR TURISTÁK FIGYELMÉBE! A Gvapár Turista Egyesület vezetősége felkéri az egyesület minden tagját, hogy folyó hó 12-én. kedden este rendkívül fontos ügyekre való tekintettel minél nagyobb számban je- ! lenjenek meg. Az értekezletet az egye­sület este fél 8 órai kezdettel tartja meg a Kossuth Lajos-utca 25. szám alatti helyi- regben. Minden Gyopár tag, aki az egyesü­lettel érez, okvetlenül legyen ott ezen az ér­tekezleten. A CSER-MORVA VÉDNÖKSÉG labdarugó bajnokságában egymást érik a meglepő ered­mények. Vasárnap a Bata 4:0-ra verte a Spár­tai, a Szlavia pedig csak nehezen tudott 1:1 arányú döntetlent elérni a pilseni Victoriával. A bajnokságban a Bata a nyolcadik, a Victo­ria a kilencedik helyen 'áll.' Az őszi forduló bajnokságának élén a Slavia van 13 ponttal a Sparta előtt, melynek a harmadiknak he­lyezett Pilsennel együtt 11 pontja van, MARKSTEINERT, a Ripensiá Marcii né­ven ismert kitűnő középcsatárát a budapesti WMFC szerződtette le, amelynek csapatában Marosvári néven fog játszani. A temesvári játékos mindenesetre kitűnő képességű éo igv szerződtetésével igen jó erőt nyert a WMFC. Sí VERSENYE ÍRÓI TANFOLYAM KO- LOZSYÁRT. A Magyar Siszövetség felkérésé­re-' az Országos Magyar Idegenforgalmi Hiva­tal kolozsvári kirendeltsége megrendezi az első erdélyi siversenybirói tanfolyamét. A tanfolyam jövő hét szerdáján kezdő-ok es * körülbelül 10—12 napon át tart esti elmc- I leli előadások formájában. Vezetője Székely, Géza volt brassói sibiró, az OMIH kolozsvári kirendeltségének lisztviselője, aki Brassóban mór rendezett hasonló tanfolyamokat. A tan­folyamra jelentkezni legkésőbb szerda délig lehet az OMIH kolozsvári kirendeltségének irodájában, Mátyás király szülőházában A KOLOZSVÁRI FŐISKOLÁS IKE tudat­ja minden érdeklődővel, hogy az IKE Világ­szövetség imahetével kapcsolatosan november hó 10—ló. között a refomátus teológiíai fa­kultás dísztermében előadásokkal kapcsolatos imaórákat tart mindennap délután 6—7 óráig, melyre mindenkit szeretettel hiv. A fő­iskolai hallgatók számára külön imaheti ösz- szejüvetelek lesznek a Főiskolás IKE Ottho­nában (Király-utca 22.) vasárnap délután 4-— 5-ig és szerda, péntek este 8—-9-ig. Torok fozsef kályhásmester Raktáron m-> i^oiozsvár, deli-kandal! " Deák F.-5I. oszlopkályh ■: minden szm- ®ü|| ben és nagy­ságban. Átrakásokat, javításokat és kályha sep­réseket gyorsan és ölesén cszközlok. ÚGY HELYBEN, MINT VIDÉKEN!! m

Next

/
Oldalképek
Tartalom