Ellenzék, 1940. november (61. évfolyam, 251-274. szám)

1940-11-05 / 252. szám

I 19 4 0 november 4. ellenzék mmm» wmmuammm» 7 (GAZOLNI KELL AZ ÖSSMS SZÖVETSÉGI VEZETŐK KÉRÉSZT£NV SZXKpfAZÁSÁl .... KOD A PEST. A MLSz miniszteri biztosának av&slatára a vallás és közoktatásügyi minisz­ter rendeletét adott ki, melynek értelmében iz OTT felhívta valamennyi sportszövetségei, hogy az elnökségben, tisztikarban, tanácsban, valamint egyéb szerveiben működő tagolt és azok feleségeinek a nagyszülőkig terjedő szár­mazásút igazolják. Az igazoltatás végrehajtásá­nálhalál ideje 1940 december 1. Az OTT utasítási is mellékeit a rendelethez, az Igazo­lás- végrehajtásának- módjára vonatkozólag. A rendelkezés célja az, hogy az összes sport sző- i épségük életében lehetővé tegyék a nemzeti és keresztény szellemii sport vezetést. FELHÍVÁS a KOLOZSVÁRI tenisz KLUB TAGJAIHOZ Tekintettel arra, hogy a siévad megindu­lása közeledik, felkérjük tagporkat és mind­azokat a sportolókat, akik a mi egyesületün­kön be ül óhajtanak ennek'a nemes sport­nak hódolni, hogy november 10-ig jelentkez­zenek az egyesület titkáránál. Ugyanis csak az- idejében jelentkezőket vehetjük fel abba a névsorba, amelyet a Siszövefséghez kii•- dünk fel kedvezményes utazási igazolványok biztosítása céljából. Mindezek azután iga­za t sizői lesznek a Magyar SiszÖvet-régnek és élvezik az összes kedvezményeket. Eső­sorban tehát kérjük azokat, akik versenyez­ni is óhajtanák, nemre és korra való tekintet nélkül. A versenyzők jelentkezésükkor rész­letes felvilágosítást kapnak az egyesület munka és verseny tervezetéről és ehhez mind­addig hozzá is szólhatnak, mig azt hiUapi’ag le nem közöljük. Az egyesület titkára Dóezy Ferenc Kolozsvár. Farkas-n. 11 szám siaft minden délután 6 órától 7 óráig a tagok rendelkezésére - á l. Sporttársi üdvözlettel az Elnökség. SPORT MHMmBi Feremwáros legázolta Uißastei Bl DAPEST. Ferencváros—Újpest 5:0 (1:0). A nemzeti „rangadó44 befolyása méltó volt a két nagy csapathoz.. Mind­két csapat kitűnő játékot mutatóit és az első félidőben különösen Újpest olyan rohamokot .vezetett ellenfele kapuja ei­len. hogy az újpestiek nagyarányú győ­zelme látszott valószínűnek. Az I. félidő közepén azonban ezek a rohamozásők megszűntek és a' Ferencváros került fö­lénybe. Ettől kezdve a Ferencváros tar­totta kezében a mérkőzést és a íl. félidő ben már egyszerűen elsöpörte ellenfelét. A 31. percben Kalocsay lőtte az első gólt, a II.-ban Sárpsi dr. 3 és Finta további egy gólt szerzett.. Balogh, Újpest játéko­sa egy gáncs miatt megítélt tizenegyest a labdát a kapu­nem tudott kihasználni fának lőtte. Elektromos—SalBTC 3:1 (1:1), DIM A- I AG—Gamma 4:0 12:0), Szeged—Tö­rekvés 3:1 (1:0), WMFC—KISPEST 2:0 (1:0), Szolnoki MÁV-—Haladás 4:0 (2:0). A BSZKRT—Tokod mérkőzés utóbbi csapat meg nem jelenése miatt elmaradt. A vasárnapi forduló után a bajnokság ál­lása a következő: 1. Ferencváros 18 pont. 2. Újpest 15 pont, 3. Szeged 13 p, 4. WMFC 12 p, 5. DIMÁVAG 12 p, 6. Szol­noki MÁV 12 p, 7. Tokod 10 p. 8. Kis­pest 9 p, 9. SalBTC 9 p, 10 Elektromos 8 p, 11. Gamma 7 p. 12. BSZKRT 7 p, 13. Haladás 3 p, 14. Törekvés 3 p. & HMC Twuicsapaté és a KM£€ győztek a kerületi tainokságfoan KOLOZSVÁR. KAC Tund—KKASÉ 3:1 (1:0), biró Polavcczky. Az. I. félidőben a KKASE jól tartotta, magát, e ll-ikban azon­ban visszaesett a .uéhét. talajú pályán. Az L félidő 15. percében Kiss lőtte az, első gólt, a ÍL félidőben u Turul Pandur két góljával 3:ö-ra vezetett, a KKASE Marosán II. góljá­val szépített az eredményen. KAC Turul: Ferenc, Régnei—Simon, Szabó —Nagy—Csákány, Kiss—Martin—Pandur— Herbert1—Nagy. KKASE: Fíbián, Désy—Ma­rosán HL, Kendi—Nagy—Chcndrcan, Sütő— Székely—-Marosán II.—Balogh--Fekete. KMSC—III. kerület PC 3:0 (2:0), biró Gábor Ferenc. A Ili. kerület az 1. félidőt 7, a másodikat tiz emberrel játszta végig. Gól- lövők Csepeli (5), Goigely, Fekete ás He­gedűs. KMSC: Tyukody, Martin- — Cseh, Sánta— Gálffy—Schneider, Gergely—Sep rényi—Stiel —Hegedűs—Fekete. III. kér, FG: Csegez.án, Bertalan—Gergely, Kedves—-Huszár, Nagy— Bodó—Tasnádi—Bat ab a—Dmiau. A dési SE—MÁV mérhotési szerdán dél­után Désen tartják meg'a MÁV rendezésében. A Húsos- -Corvinus mérkőzésre a Corviuus nem jelent meg, mire Vipczi bíró 20 perces várakozás után a Húsos c*iO»téf jelentette ki győztesnek. A kolozsváriak jó napja Győzött a KAC és Bástya A „rangadót” a NAC nyerte SÚLYOSAN MEGBÜNTETTÉK A BUDA­PESTI TÖREKVÉST A „KAPUFA-ESET44 MIATT BUDAPEST. Hirt adtunk arról, hogy a mult vasárnapi Törekvés—Tokod mérkőzés 1 második félidejét nem tudták befejezni j azért, mert a Törekvés kapufája kidőlt. A J vizsgálati megalapította, hogy a kapufát , Tasnádi, a Törekvés intézője döntötte ki. Az \ íHetékes fegyelmi egyesbiró most Ítélkezett 1 az ügyben. A Törekvést 500 pengő pénzbün­tetésre Ítélte, Tasnádit, a kapufadöntő inté- } zőt egy évre tiltotta el a szövetséggel szem­ben visellt tisztségek viselőitő', a Törekvés ezenkívül köteles még 77 pengőt fizetni az. 1 eltört kapufa ára fejében. NAGYVÁRADI LABDARUGÓK A KERETBEN -| BUDAPEST. Vitéz Ginczerv szövetségi lab­darugó kapitány az olaszok elleni keretet va- ; sárnap este áliitotta össze és abban Bodola, j Spielmann, Kovács és Juhász NAC-játékosok < is szerepelnek. Az első válogató edzés csiitör- j tökön lesz Budapesten­UJ SÚLYEMELŐ VILÁGREKORDOK j TOKIÓ, A japán ünnepi játékok során * több súlyemelő világrekordot állítottak fel. Pehelysúlyban Juitsunan saját, kétkarú nyo­másos 97.5 kg.-cs rekordját 107.5 kg.-ra, kö- zépsulyban Kinmit ez eddigi 117.5 kg.-os eredményt 120 kg.*ra javitotta. KEDDEN KEZDŐDNEK A DZSIU-DZSICU- TANFOI.YAMOK KOLOZSVÁRON KOLOZSVÁR. Dr. Haray Béla és Fleok Gyula közös rendezésében uj dzsiu-dzsicu és dzsudo-tanfolyamok kezdődnek november 5-én. melynek edző órái hetenként kedden, csütörtökön és szombaton esténként 1-—9 órák között lesznek a í arkas-uíca 7. szám alatti állami fin gimnázium tornatermében. A tanfolyamokat külön tartják gyermekek, fel­nőttek, kezdők és haladók részére. A tanfolya­mok vezetői: dr. Haray Béla, Kolozsvár dzsudo-bajnoka és a KAC edzője, továbbá Fleck Gyula okleveles dzsudo-tiéner, az euró­pai dzsudoszovetség megbízottja. A tanfolya­mokra uj tagok a heiyczin'en ti atkozhatnak be. KOLOZSVÁR. A NB. II. erdélyi baj- nokságának harmadik fordulója végre meghozta a kolozsvári csapatok győzel­mét. Kolozsváron a Bástya, Nagyváradon pedig a KAC szerezte meg első két baj­noki pontjait és ezzel a bajnokság állá­sát is érdekesebbé tették. Részletes eredmények a következők: KOLOZSVÁR. Bástya—SZSE 1:0 (1:0), biró Mann Károly, 800 néző. A. Bástya csapata ezuttál javuló formában, megérdemelt győzelemmel örvendeztette meg nagyszámú híveit. A mérkőzés nagy- részében a Bástya volt fölényben és győ­zelme nagyobb arányú is lehetett volna, a biró azonban egyik jogosnak látszó gól­ját nem Ítélte meg. A 37. percben Bulik átadásából Hódi tiz méterről éles lövés­sel szerezte meg a győzelmet jelentő gólt. A Ií. félidőben is folytatódik a Bástya- fölény és a 36. percben Geezö beadásá­ból Hódi újabb gólt lőtt, a biró azonban nem ítélte meg, azon a címen, hogy a Bástya játékosai a védés pillanatában akadályozták meg Sepsi kapust. Bástya: Bereczky, Szőcs—Medve, Ta­kács—Eugi—Marosi, Geezö—Üroszi — Bulik—Lőrinez—Hódi. SZSE: Sepsi, Far­kas II.—Szegedi, dr. Németit—Für r — Enyedi, Erdélyi—Dragos—Csízek—Far­kas III.—Hidegkúti. A Bástyából Takács és Marosi, a ven­dégcsapatból pedig Szegedi és Sepsi já­téka volt különösen kimagasló. NAGYBÁNYA. NAC—NSE 2:0 (1:0), biró Fedák, Kárpátalja, 1500 néző. A „rangadóit a NAC óriási küzdelem után, de megérdemelten nyerte. Játéka egysé­gesebb és gyorsabb ütemű volt. A 20 percben Bodola lőtte az első, a II. félidő 30. percében pedig Kovács a második golt. A mezőny legjobb embere Juhász volt, aki legjobb napjára emlékeztetőén ját­szott, mellette a NAC belső esatárhárma- sa magaslott ki kiváló teljesítményével. Az NSE legjobb embere Dómján volt. NAC: \ árdai, Sebők—Záborszky Szur- di—Juhász—Demény, Seres—K oly ács —JJodola—Sárvári—Hálást i. NSE: Hevesi, Ardos—Holemann. Mar­tin—Dómján—Kert, Lukács—Dallos— Praszler—Pernek!—Szőke. NAGYVÁRAD. KAC—Törekvés 2:0 (2:0). bíró Boros. A KAC a felázott, sá­ros pálya ellenére kiváló játékkal győzte le ellenfelét, melynek tulerélyes játéka miatt abból egy játékost a biró kiállított. A győztes csapat mindkét gólját Lukács lőtte és pedig az I. félidő 10. és 30. per­ceiben. A győztes KAC-ban kiválóan mű­ködött az egész fedezetsor, a csatársor­ban pedig Lukács, Dohai és Szántay. KAC: Xantus, Horváth—Yass, Csíki— Páll—Szaniszló II., Brassai— Szántay— Lukács—Regös—Dobay. Törekvés: Nyisztor, Szabó—Roska, Nagy—Kiss—Nemes, Horváth—Moskó— Balk—Csont—Lukács. A harmadik forduló után a bajnokság állása a kp vetkező: NAC Nagyvárad 2 2 __ — 6 — 4 SZSE Szatmár 3 2 --­1 4 3 4 NSE Nagybánya 3 2 __ 1 5 4 4 KAC Kolozsvár O 1 — 1 4 o 2 Bástya Kolozsvár 3 1 — 2 <1 7 2 Törekvés Nagyv. O D — 3 1 5 — NEMZETGYALÁZÁS MIATT FELFÜG­GESZTETT EGYESÜLETEK BUDAPEST. A MLSz miniszteri biztosa felfüggesztette az MTK és Pesiszenter/sé- heti MTE sportegyesületek játékjogát azért, mert a két csapat legutóbbi l'abdarugómér- Rözesén a közönség gúnyos megjegyzésekkel tünteíe tt a keresztény és nemzeti szellemű MLSz vezetőség ellen. Valószínű eg a két egyesületet törölni fogják a MLSz tagjai so­rából. MAROSVÁSÁRHELYEN az MTE labdarugócsapata a KAC (Székelykeresz- tur) elleni bajnoki mérkőzést 5:0 (2:0) arányban nyerte meg. Hz HHéíikaí Szövetség felhívása a város versenyzőihez KOLOZSVÁR. A MASZ kolozsvári ke­rülete értesíti Kolozsvár összes atlétáit egyesületeikre való tekintet nélkül, hogy Vadas Iván szövetségi szakfelügyelő meg­érkezett és az atléták edzésének vezeté­sét 3—4 heti időtartamra átvette. A ke­rület vezetősége a részletes munkamüsort a szakfelügyelővel egyetértésben a követ­kezőképpen állapította rnog: Mezei edzés lesz az egyetemi sport­parkban minden vasárnap délelőtt 10 órakor és minden szerdán délután 3 óra­kor. Öltöző a bufett helyiségében. Tornatermi edzés a Villamosmüvek Zsák-utcai tornatermében minden kedden és pénteken délután 6 órától kezdődőleg. Szakelő:dások minden hétfőn é? csü­törtökön délután 6 órakor valószínűleg az A BÁSTYA ÉS KAC „IFI! GYŐZELMEI ÚJABB KOLOZSVÁR. Bástya—V Fiam ysüzem 7:0 (3:0), biró Gencsy. GóllövíL: Pa-lffy (41, Szőcs (2) és Fülöp. KAC—KKASE 4:1 (2:0). t>:r-; Hamar, góllövők: Kovács (3) év Leven*?, illetve Ko­vács. A KMSC—III. kér. FC méiksU» elmaradt. Dr. Kuszalik biró a KMSC-t Jelentette ki győztesnek. TŐZSÉR MAGYAR VÁLOGATOTT! BUDAPEST. A németek ellen készülő vá­logatott birkozócsapatnak eddig cs»k egy kérdése volt: a nagyváradi Tőzsér, vaay Im­rei kerü-e be a válogatottba. A kérdőit ket­tős mérkőzéssel döntötték eJ. mindkétszer Tőzsér győzött és így ő jutott he • viioga- tcU'ba, melynek görög-római összeáll:'. a következő: Tőzsér. Tóth E., Gál, Kini? = i. Ko­vács. Riheczkv, Bóbis. unitárius kollégium egyik tantermében Az első előadás csütörtökön, folyó hó 7-én lesz. Felhívjuk a város összes eddig még nem szerepelt versenyzőit és az érdeklő­dőket is, hogy az edzéseket és előadáso­kat pontosan és szorgalmasan látogassák A BÉCSI ARMINEN gyephoki csapata vasárnap Budapesten a NAC csapatát 2:0 (1:0) arányban győzte le. A KMSC SISZAKOSZTÄLYA felhívja összes régi tagjait és mindazokat, akik a szakosztályba belépni szándékoznak, hogy folyó hó 5-éu, kedden este jelentkezzenek a Vasmunkás Otthonban Laár Szilárd szakosz­tályvezetőnél, a télisport ügyek megbeszélése végett. GALL LAJOS IS HAZAIÉIT A kiváló brassói hosszutávfutó. Románia vo't maratoni bajnoka Sepsiszentgyergyre menekült és olt telepedik le. A KAC ASZTALI TENISZS/AKOSZ­TÁLYA felhívja mindazon játékosokat, akik a KAC. színeiben játszottak, vagv -áts-mii akarnak, hogy folyó hó 3-én. Kedden este, fc: 9 órakor jelenjenek meg a KAC klubhe­lyiségében (Fc.tcr, Banffy-palota) tartandó ülésen. Vezetőcég. HIVATALOS RÉSZ . A MLSZ ERDÉLYI KERÜLETÉNEK KÖZLEMÉNYEI Fegyelmi Ítéletek: Bauer Sándor S* zSE Sz.it- már játékost, akit az 1940 október -6-án megtartott SzSE—Törekvés NB íí. mérkőzé­sen a biró durvaság miatt kiáll, '.ott, a :\lLSz fegyelmi szabályzatának 3'.6-ik pont a) be­kezdése alapján 2 (kettő; hónapra, azaz 60 napra a játéktól eltiltom. Büntetésé rl-tO ok­tóber 30-án kezdődik és részben az őszi idény utolsó napján, december 2-áu ér véget, vagy­is 34 nap telik le 1940-ben mig a további 26 nap a tavaszi idény kezdetétől számit tá­tik. Ha az őszi idény december 2-ánát tovább tartana, úgy Bauer letiltása is tovább tart az. őszi idény végéig és ennek megfelelően ta­vaszkor kevesebb lesz a letiltási idő. Rotsching József KKASE játékost, akit az október 27-iki kerületi bajnoki mérkőzésen a játékvezető kiállított, az ügy teljes kivizsgá­lásáig a játéktól eltiltom. NB-határozatok: Kivonat az 501—940. sz. jegyzőkönyvből. A kolozsvári MÁV és a Dési Sport Egvlet vezetőségeinek szóbeli bejelen­tésére tudomásul veszem, hogy az 1940 no­vember 3-ra Kolozsvárra kitűzött kerületi 1. oszt. bajnoki mérkőzésüket 1940 november 6-án Désen n MÁ\ rendezéséi en tartják meg. Idézések'. Folyó lió november 5-én, kedden este 6 órára a szövetség helyiségébe beidézem Illyés Ferenc Kolozsvár. Calugareni-iitia 16. pz. alatt lakó Corviuus játék«,st. Siklodv Dí­ván Kolozsvár, Pata-utca 19?. s/. alatt lakó KAC játékost, továbbá a KAC és Corviuus első csapatainak intézőit kihallgatásuk végett. Kolozsvár, 1940 november hó 2-áu. Winkle istvá t sk. NB és fegyelmi egyesbiró. Holozsúron az EUROPA étteremta egM! Deák: Pepsne-uíca 6. s /ám. Déli menu 3 fogás étiapTzerint U o í*c« £0.

Next

/
Oldalképek
Tartalom