Ellenzék, 1940. november (61. évfolyam, 251-274. szám)

1940-11-03 / 251. szám

10 4 0 november 2 n l. L F N 7. t K Emíék®zziink. . • 1914 NOVEMBER 2.- ..... ] Mérni János a volt nagyváradi 4. hon­véd gyalogezred törzsőrmestere a hadjárat megindulása óta megszakítás nélkül az ezred minden nagyobb ütközetében ki­tüntette magát. A beszkidi ütközetben főhadnagya megsebesülése után századá­nak parancsnokságát átvéve, a századot a bekerítés veszélyétől ügyes vezetéssel megmentette, majd később a kispolányi ütközetben egy magaslat elleni támadás alkalmával a tisztek eleste, illetve megse­besülése után körülbelül 400 főnyi le­génység fölött a parancsnokságot átvéve, reggeltől késő estig a legerősebb ellensé­ges tűzben a visszavonulási parancs ér- kéziéig kitartott. A jasionkai ütközetnél, midőn ezredét óriási túlerők körülzárták s már az ezred­nek legnagyobb részéi az ellenség elfog­ta. merészen többedmagával az orosz gyű­rűből kitört. Mérat János törzsőrmester kimagaslóan hős magatartásáért az arany vitézség! ér­met kapta. Vegyen On is szerencsés állami sorsjegyei! Huzés 1940 decsmiier 5-én Főnyeremény 40.000'— arany pengő és számos nagyobb, kisebb nyeremény összesen 21320 darab nyeremény 312000.— arany pengő összegben. — Egész sorsjegy ára 3 pengő. Elárusító: Kereskedelmi Hitelbank r.-t. Kolozsvár, Mátyás király-tér 20. sz. m CUKOR és ZSÍR MEGTAKARÍTÁST jeient a 100 kepaí iVÁNCZA kincses receptkönyv. Ingyen küldi a VÁNCZÁ-GYAR Budapest, 10-es posta. J&ÍMttö&G*, KÖZOKTATÁS TAIYÉVINYTI'AS A KOLOZSVÁRI ZSIDÓ FIÚ ÉS LEÁriNYKÖZÉPXSKOLÁKBAN. A kolozsvári újonnan alapított zsidó fiú és lef.nyközépiskolák ünnepélyes tanévnyitása vasárnap- november hó 3-án délelőtt 11 óra­kor lesz a Ferenc/ József-úti nagytemplom­ban. melyre a t. szülőket és az iskola min­den barátját tisztelettel meghívjuk. A beirat­kozott tanulók negyedórával az istentisztelet megkezdése előtt foglaljanak helyet a temp­lomban. A rendes tanítás mindkét iskolában hétfőn, november 4-én reggel 0 órakor kez­dődik meg. A kolozsvári zsidó fin és leány- középiskolák Kuratóriuma wvtiivttv^f Aftriwy-jfnwí»W'»i TOVÁBB FOLYIK A FERENCVÁROS— ÚJPEST PÁRHARC BUDAPEST. A nemzeti labdarugó bajnok­ság pénteki fordulóján a legnagyobb megle­petést a szegedi .csapat szerezte, amely Diós­győrön 5:l-re verte az ottani csapatot. A fel­tűnő eredményen kivü] Újpest nehéz győzel­me érdemel még megemlítést a nap mérkő­zései közül. Részletes eredmények a követ­kezők: Ferencváros—Szolnoki MÁV 4:0 (2:0;, biz­tos győzelem, gól övők: Sárosi dr. (2) és Tin­ta (2). Újpest—BSZKRT 3:2 (2:2). Egyenlő ellenfelek küzdelme. Diósgyőrön: Szeged FC —DIMÁVAG 5:1 (2:1), Tokod—WMFC 3:3 (2:,1), Elektromos—Gamma 3:2 (3:1), Kispest Törekvés 3:0 (2:0), Salgótarjánban: SÁL- BTC—haladás 4:0 (0:0). A mérkőzések után a bajnokság jelenlegi adása a következő: 1. Ferencváros 16 ponttal, 2. Újpest 15 ponttal, 3. Szeged 11 p.. 4. VMFC 10 p., 5. DIMÁVAG 10 p„ 6. Tokod 10 n., 7. Szolnoki MÁV 10 p„ 8. Kispest 9 p., 9.' SÁL. BTC 9 p., 10. Gamma 7 p., 11 BSZKRT 7 p., 12 Elektromos 6 pont, 13. Haladás 3 pont, 14. Törekvés 3 ponttal. SPORT i-Bástya NB II Uj bemuíathozások: Villamosüzem, MÁV, Dési SE, KMSC, Corvinus BEKÜLDÖTT HÍREK MEGKEZDŐDTEK AZ AKADÉMIAI IS­TENTISZTELETEK. Az akadémiai istenírsz- teleteket a ref. teológiai fakultás disztermé- ncn minden va.űrnap és ünnepnap délelőtt 11 órakor tartják a reformáció emléknapjá­tól (1940 október 31-től, 1940 december hó 29-ig) az esztendő utolsó vasárnapjáig. Októ­ber 31-én Nagy András prédikált, inig a to­vábbi prédikációk sorrendje a következő: November 3. Máté evangéliuma 5. rész 4. vers alapján dr. Imre Lajos. November 10. Máté evangéliuma 5. rész 5. vers alapján de. Tavaszy Sándor. November 17. Máté evangé­liuma 5. rész 6. vers alapján dr. Nagy Géza. November 24. Máté evangéliuma 5. rész 7. vers alapján Maksay Albert. December 1. (Advent, úrvacsora osztással.) Máté evangé­liuma 5. rész 8. vers alapján prédikál dr. Gönczy Lajos, ágendázik Vásárhelyi János pöjpök. December 8. Máté evangéliuma 5. rjsze- 9. vers alapján László Dezső December 15. Máté evangéliuma 5. rész 10—12. vers alapján Járóid Andor. December 22. Máté evangéliuma 5. rész 13—16. vers alapján Bor- báth Dániel. December 25. (Karácsony, ur- vacsoracsztással.) Máté evangéliuma 5. rész 17—18. vers alapján prédikál Nagy András, ágendázik Maksay Albert. December 29. Máté evangéliuma 5. rész 19—20. vers alapján pré­dikál dr. Imre Lajos. A perselyes adományo­kat a szegénysorsu teológiai hallgatók segé­lyezésére fordítjuk. KOLOZSVÁR. V asárnap páratlan gazdag és érdekes labdarugó műsora lesz Kolozsvár sportközönségének. Tiz mérkőzést bonylita- nak le, melyek között NB. II. mérkőzés, ke­rületi I. oszt. bajnoki és ifjúsági mérkőzések szerepelnek. Az NB II. vasárnapi fordulójának „rang­adója“ egyébként kétségtelenül Nagybányán lesz, az NSE és a NAC csapatai között, mig Nagyváradon a Törekvés a KAC-oí látja ven­dégül. A piros-fehér együttes a következő összeábitással rândul át a vasárnap reggeli személyvonattal Váradra: Sommer, Horváth—Tass, Csíki—Páll— Szaniszló II. Brassai—Szántay—Lukács— Regőcz—Dobay. Tartalék: Reinhardt. Kolozsváron a főesemény a szatmári SZSE —Bástya NB II. mérkőzés lesz. A kolozsvári együttes, mely eddigi két bajnoki mérkőzé­sét jó adag balszerencsével vesztette el, ez­úttal különös lelkesedéssel készül a mérkő^- zésre, hogy megszerezze' az első két pontot. A SZSE eddig mindkét bajnoki mérkőzését megnyerte és igy a mérkőzés nyílt és kemény küzdelmet igér. A csapatok összeállításai a következők: SZSE: Sepsi, Farkas II.—Szegedi, Bán— Füzessy—Návay, Erdélyi—Dragos—Csizek— Farkas III.—Hidegkúti. Bástya: Bereczky, Szőcs—Medve, Lakács —Engi—-Marosi, Gecző—Lőrinc—Bulik— Oroszi—Hódi. A délután 2 órakor kezdődő mérkőzést Mann Károly biró vezeti. Előzőleg déli 12 órakor a Dési Sportegylet e-ső bajnoki mér­kőzését játsza le a most bemutatkozó MÁV csapatával. A sporttelepi mérkőzésekre je­gyek elővételbe tiz százalékos kedvezmény­nyel ma este 8 óráig a Palocsai újságírójá­ban. (Főtér) autóbuszmegállóhely, vá fiiatok. Vasárnap délelőtt ugyancsak a városi sporttelepen még a következő kerületi I. osztályú bajnoki mérkőzések lesznek. 8 óra­kor III. kerület FC—KMSC és 1(> órakor Villainosiizem—Haggibbor. Mérkőzések lesz­nek a Haggibbor pályáján is a következő műsorral: Déle’őtt 8 órakor KAC—KKASE ifjúsági bajnoki, 10 órakor KAC Turul— KKASE kerületi I. oszt. bajnoki, 12 órakor Húsos—Corvinus ifjúsági bajnoki és 14 órakor Húsos—Corvinus kerületi I. osztályú j bajnoki. Ezenkívül még d. e*. 11 órakor III. * FC—KMSC és reggel 9 órakor Bástya—Vi - , lamosüzem ifjúsági bajnoki mérkőzések sze­repelnek a műsoron, amit a Bástya uj páká­ján fognak lejátszani. KISS GYÖRGY BUDAPESTEN: 1 PERC 58.4 MP.. . BUDAPEST. A MAC idényzárő atléti­kai versenyét néhány kisebb jelentőségű számmal csütörtökön tartottá meg. A fő­esemény Szabó Miklós 10.000 m-es futá­sa volt, mellyel 30 p 47.2 mp-es kiváló időt ért el. Második Németh Béla volt 30 p 49.4 mp-cel. A verseny érdekessége, hogy a 800 m-es síkfutásban a kolozsvári Kiss György KAC komoly ellenfelek hiá­nyában 1 p 38.4 mp-cel győzött és igy teljes tudását nem tudta kifejteni. A KKASE ÖKÖLVÍVÓ SZAKOSZTÁLYA ÉRTESÍTI ÖSSZES TAGJAIT, hogy edzé­seit az Unitárius Kollégium tornatermében megkezdte. Az edzések hetenként hétfőn, szerdán és pénteken este 6—9-ig tartanak. A KAC VISSZAVONTA az SZSE ellen elvesztett bajnoki mérkőzés ügyében be­adott óvását és igy a mérkőzés 3:2-ős eredménnyel jogerős az SZSE javára. A KMSC turistaszakosztálya f. hó 3-án, va­sárnap rendezi meg túráját PapfaNa — Szentiványi kút—Csigadomb útiránnyal. In­dulás reggel 8 órakor a vasntá lomás elől. Vezető Babauer Antal. Vendégeket szívesen látnak. A HÚSOS IFJÚSÁGI CSAPATA pén­teken délután játszta le a KKASE ifjúsá­gi elleni bajnoki mérkőzését, melyen 8G (0:1) arányú győzelmet aratott. Az I. félidőben Marosán góljával még a KKASE vezetett, de szünet után a Húsos „ifik“ hengereltek. Góllövők 1 ótb (3), Fábián (2), Binder, Székely és Rusz. A mérkőzést Raduch Jenő kifogástalanul vezette. HMp€§Í€i pensa perzsami) sift, Bundát olcsón vehet Szemere szűcsnél, Crzséöel hörul 20. !Dásodih emeleten. MÓDOSÍTOTTÁK AZ ARANYKÉSZLETEK BEJELENTÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELETET BUDAPEST, november 2. (Magyar Táv­irati Iroda.) A Hivatalos Lap csütörtöki szá­ma közli az aranykészletek bejelentéséről szólt, rendelet módosító intézkedéseit. Esze­rint az aranyat, a szinaranyat, aranyötvözete­ket, arany véreteket, bánya- és hordalékara­nyat, tehát a korábbi rendeletben nem is­it.értetett arany-anyagokat is, november 30-ig a Nemzeti Bauk központi intézetében az e célra szolgáló iirbtpon be kell jelenteni. Nem kell bejelenteni szí az aranykészletet, ame­lyet a ke rabbi íendelkczé« alapján már be­jelentettek. Be kell jelenteni továbbá azt az aranykészletet, amely örökség, külföldi aján­dékozás utján vagy más módon jutott birtok­ba. A rendelet megszegőit büntetéssel sújt­ják és a be nem jelentett aranykészletüket elkobozzák. Koton sí EUROPA éfíBremta együnk! Deák Fepene-atea 6. szám. Déli menü 5 fogás étlap szerül! 1.10 Peiígő. Amikor a miniszteri biztos „kalákába** jár dolgozni KULTUR H ÍREK A SZÉKELYFÖLD- ROL. Székelyudvarhelyről jelenti tudósí­tónk: Nagytehetségü székely ifjú indul Budapestre a zeneművészeti Akadémiára, hogy a székely virtusnak újabb dicsőséget szerezzen. A neve Balogh Ferike, aki. most ţartotta Székely-udvarhelyen bucsu- hangversenyét. Bach, Kodály, Wieniaw- szki, Kreisler, ovacek és Hubay mes­terművek szerepeltek műsorán, melyet Seprődi Ilonka tanárnő művésziesen ki­sért a zongorán. — A Székely Dalegylet első hangversenyes háziestélyét szép si­kerrel tartotta meg: Mi íz: Balladája, Rév- íy: Barcarollája, Veress Gábor:, Hej Mi­hály eitnü szerzeménye szer'epelt a Szé­kelv Dalegylet kórusának műsorán Kiss Elek országos karnagy vezénylete alatt. Történelmi előadást tartott dr. Lévai La­jos, mig Magyari Erzsébet színművésznő drámai jelenete magával .ragadó volt. Bodrogi Balázs arany-lantos dalnok, Sza­bó László magyardal-sorozata, Dolvig Ica monológja, Verestóy Árpád csürdöngölő- je és Pluhár Gábor szellemes konferálása gazdagította még a műsort. KOLOZSVÁR. Természetesen Gálffy And- ! rásról, az MLSZ és 1. T. népszerű és kitűnő miniszteri biztosáról van szó, aki mint is­meretes, jelenleg Kolozsvár székhellyel végű nagysiker’! munkásságát a visszacsatolt ré­szek labdarugósportja érdekében. Mert Gálffy nem ismer leheteilcnséget. Olt is talál megoldást, ahol más reménytelenül adta fel a küzdelmei. De lássuk, hogvau ju­tott a teljhatalmú miniszteri biztos a kaláká­ban való dolgozás lapátjához. Kolozsvár jelenleg pályahiánnyal küzd. Tiz mérkőzést kellene vasárnaponként lejátszani, rendelkezésre azonban csak egy pálya áll, a városi. A többi meglevő különböző okok miatt még használhatatlan. Van még ugyan egy, a Haggibbor-paiya, ezt azonban csak erős fantáziával lehet „pályának“ nevezni éppúgy, mint az úgynevezett baromi éri „pá­lyát“. melyen hetenként vásárokat tartanak és \ asárr. apra teljesen „kikészítik“ a talaját Ily körülmények között az NB intéző hiába törte a fejét, a mérkőzésbeosztás nem ment. És itt lépett közbe Gálffy miniszteri biztos. Az a sí talra csapott, és felkiáltott: — Uraim, vagy csinálunk’ sportot, vagy beszün­tetjük a futballt. Sportemberek vagyunk, menjünk és javítsuk ki magunk a Haggibbor és a ..baromtéri“ pályákat. Magam is megyei: dolgozni — szólt — csak egyletenként 4—5 rn u fik a társat kérek. A meglepő bejelentés pillanatok alatt nagy lelkesedést váltott ki a megjelentekből, akik azonnal ásót-kapát és 5—5 embert ajánlot­tak fel z „kalákára“. És szombatin már 50 izmos labdarugó — élén Gálffy miniszteri biztossal — lapátolta, egyengette a Haggib- bor-pálya „búvóhelyeit“. Vasárnap egész nap igy mérkőzések lesznek a Haggibbor-pályán is. Jövő vasárnap a „miniszteri kaláka4' a baromtérre vonul ki . . . A miniszteri Biztos tenyere kérges les;, de emlékezetes példát adott arra, hogyan kell a sport folyamatosságát biztosítani és azt a holtpontról, amit. el lehetett volna ke­rülni, keserű elszántsággal átsegíteni. (}V-J A VOLT 21-ES HONVÉD GYALOG­EZRED BAJTÁRSAINAK FIGYELMÉ­BE! A volt m. kir. 21-es honvéd gyalog­ezred bajtársi körénél: parancsnoksága felhívja u bajtársi kör összes tagjait, hogy szombaton, november 2-án délután 3 óra­kor rövid parancs átvételére a ref. kol­légium udvaréin pontosan jelenjenek meg. A bajtársi kör találkozójával kapcsolatos szombat esti vacsorára, illetve vasárnap J déli ebedre a bajtársi kör irodájában J Unió-utca 8. kell idejében jelentkezni. k Végül a bajtársi kör vezetősége felhívja tagjait, hogy a volt m. kir. 38. honvéd hadosztály vasárnapi, nagy találkozóján testületileg vegyenek részt. Erre a nagy hadosztálytalálkozóra vasárnap délelőtt 0 órakor lesz gyülekezés a Hitler Adolf- téren. ahonnan a bajtársi kör tagjai együttesen, zászló alatt vonulnak az iiu népségre, a Honvéd-utcai laktanyába. NÉMET REPÜLŐGÉP ELSÜLYESZ TETT EGY ANGOL GŐZÖST. Berlinbő; jelenti a (Német Távirati Iroda). Egv né­met harci repülőgép 5000 tonnás gőzöst sülyesztett el az Atlanti tengeren az ir partoktól északkeletre. (MTI-F

Next

/
Oldalképek
Tartalom