Ellenzék, 1940. november (61. évfolyam, 251-274. szám)

1940-11-03 / 251. szám

: ő.'; Or xtKrnt ;/^m.4pa- a Ph i Budapest Pti r 1 •-,. Szerkesztőség és kiadóhivatal; Kolozsvár, Mussoliiii-ut 4. Telefon: 11—09. Nyomda: Egyetem-utca 8. szám. leíefon sz.: 29—23. LXi í V F 0 L Y AjM, 2 5 1. S Z A M. ALAPÍTOTTA BARTH A MIKLÓS Felelős szerkesztő és igazgató? DR. OROIS LÁSZLÓ VASA R NAP Kiadótulajdonos: PALLAS R. T. Kolozsvár. Előfizetési árak: havonta 2.70, negyedévre 8, félévre 16, egész évre 32 pengő. KOLOZSVÁR, 1940 N O V V. M B E R 3. A háhafu e RÓMA, november 2. (MTI.) Római mértékadó körök figyelmét nem kerülte el, hogy uz angol propaganda a görögországi helyzettel kapcsolatban a legvalótla­nabb híreket terjeszti. Ezek között van az a hír is, hogy az olasz csapatok gö­rög területen a legnagyobb nehézségek­kel küzdenek és hogy Albániában lá­zadás tört ki. Tény az, —; mondják a római olasz kö­rök hogy a görög csapatok ellenállást, tanusita- j nah, de az olasz csapatok meghatóra- i zott terveit szerint folytatják hadműve­leteiket, aminek bizonysága az,, hogy az olasz csa­patok a görög ellenállás és az angol mes­terkedés ellenére is az előirt módon vég­rehajtják feladataikat. Ami pedig az albániai lázadást illeti, abból egx szó sem igaz — mondják illetékes körök. PATRAS BOMBÁZÁSA ATHÉN, november 2. (MTI.) A Buda­pesti Tudósitó jelenti: Patras főbb kato­nai pontjainak bombázása során 50 em­ber életét vesztette. Az áldozatok nagy számát azzal magyarázzák, hogy a lakos­ság nem menekült az óvóhelyekre, hanem az utcákon és háztetőkön nézte végig a* repülőgépek támadásait. v A TÖRÖK. ANGOL ÉS BOLGÁR ÁLLÁSPONT SZÓFIA. november 2. A Magyar Nem­zet irja: A görög harctérről kevés meg- erősilclt hir érkezett Szófiába és csak az hí [.-zik valószínűnek, hogy az olaszok Kas tori a elfoglalása után az Aliakmon folyó völgyében próbálnak előrejutni Larissa felé. A diplomáciai frontról érkező hírek még mindig nem adnak biztos értesülést a ló­riik és angol álláspontról. Bulgáriában nyugodtan Ítélik meg a helyzetet. A köz­véleményt is a békevágy jellemzi. A Görögországgal való távbeszélő ösz- szeköttetés és a vasúti forgalom nagy­részt megszakadt. ZAVAROS A HELYZET GÖRÖG­ORSZÁGBAN RÓMA, november 2. (MTI.) A Ştefani Iroda külön tudósító j» a görög határról jelenti, hogy egész Görögországban zava­ros a helyzet. A görög közvélemény rá- szedettnek érzi magát, és ez nemcsak a la­kosságra nézve gyakorol rossz hatást, ha­nem faképp amiatt, hogy elmaradt az an­gol segítség, úgyszintén más országok se­gítsége, amelyekre pedig az illető orszá­gok közvetlenül adott értesítése értelmé­ben feltétlenül számítottak. A felszaba­dult epírusi területekre közben az eltá- t-üntít URsvAok akik parő# ftére sem látszik kizárásiak a «görög—a fasz megegyezés parancsra voltak kénytelenek elhagyni 1 lakhelyüket. MÉG EGY ÄLHIR j I LONDON, november 2. (MTI.) A | Szovjet Távirati Iroda a leghatározottab- j ban cáfolja azt az angol forrásból szár- j mázó hirt, hogy a szovjet az utóbbi na- j pókban 100 katonai repülőgépet szálli | tolt volna Görögországnak. ÚJABB JELENTÉSEK j RÓMA, november 2. (Német Távira;! j Iroda.) Hivatalos olasz helyről a leghr i j rozoltahhan cáfolják azt: a hirt, hogy - . lonikibe és Korfuba angol csapatok eve­tek volna. (MTI). LONDON, november 2. (Reuter.) Áz angol tengernagyi hivatal közleménye szerint a Korinthus-i tengeri övezetben aknákat raktak le. (MTI). POLITIS KIKÉRTE ÚTLEVELÉT RÓMA, november 2. (Magyar Távirati Iroda.) Római értesülés szerint Politis gö­rög követ kikérte útlevelét. Ilyen körül­mények között a szokásos diplomáciai formáknak megfelelően Olaszország és Görögország kicserélik a diplomáciai sze­mélyzetet. ANKARA, november 2. (Reuter.) A török és brit kormányok közölt a Görög­ország elleni olasz támadás tárgyában fo­lyó tanácskozások napok előtt megkez­dődtek. A török kormány még nem dön­tötte el, hogy milyen politikát követ. Ankarában arra hajlanak, hogy bevár­ják a fejleményeket. (MTI). ROMÁNIA BESZÜNTETTE HAJÓJÁRATAIT TÖRÖK­ORSZÁG FELÉ BUKAREST, november 2. (Magyar Távirati Iroda.) Románia megszüntette hajójáratait Törökország felé. Egyben ■fasij ■?_? adott a (örök kikötőkből be- fakodó hajóknak, hogy azonnal hagyjak abba a berakodást, szedjék fel horgonyu­kat cs minél hamarabb hajózzanak haza. ÁLHIREK ALBÁNIÁRÓL RÓMA, november 2. (Magyar Távirati Iroda.) Az olasz rádió a leghatározottab­ban cáfolja a brit propagandának agt az állítását, amely szerint a görög csapatok bevonultak volna albán területre. Egyet­len egy görög katona sem tette a lábát Albánia területére, ellenben a való hely­zet, hogy az olasz csapatok már mélyen benyo­multak Görögország területére. BUDAPEST, november 2. A Nemzeti Új­ság irja: A Transcontinental Press jelentése szerint az angol admirailitás utasításokat adott a görög hajóhadnak, hogy melyik ki­kötőbe szabad befutniok. Az angol tengerna­gyi hivatal utasításában kifejezetten benne foglaltatik, hogy a görög hajóhad 600 hajó­jával és 2 millió tonna hajóterével a szövet­ségesek hajóhadának jelentékeny megerősö­dését jelenti. (MTI,) ATHÉN, november 2. (Görög Távirati Iroda.) György kiráily Alexander Papagos tá­bornokot nevezte ki a görög szárazföldi had­erő főparancsnokává. (MTI.) MEGSZŰNT A GÖRÖG—JUGOSZLÁV HATÁRFORGALOM BELGRAD, november 2. (Avala.) A Politi­ka gyergyeMai tudósítójának jelentése szerint a görög h»tárnak ezen a szakaszán felfüg­gesztették a Jugszlávia felé irányuló v.aisut- forgalmat. A hatóságok az összes görög állo­másokat elsötétít stílek. A Skorpaj és Gyer- gyeva között közlekedő gyorsvonatjáratot is beszüntették. (MTI.) NINCSENEK MÉG ANGOL CSAPATOK GÖRÖGORSZÁGBA ATHÉN, november 2. (Görög Távirati Iroda.) Angol csapatoknak Görögországba, illetve a görög szigetekre történő érkezésé­ről még nem futott be hivatalos jelentés. (MTI.) " . * CSEND A BULGAR—GÖRÖG HA­TÁRON BELGRAD, november 2. (Magyar Táv­irati Iroda.) Bulgáriából érkező jelentések azejuAl üióÍJtábgn nţ*>■ fipyeiivrxun.e) kúééOk h görög hadi helyzet fejleményeit. Illetékes politikai körökben hangsúlyozzák, hogy a Imigár—görög határon nagy cserül és nyugalom uralkodik. Nagy fontosságot tu­lajdonítanak Jugoszlávia és Törökország tartózkodó magatartásának és hangoztat­ják, hogy a mindkét részről elhangzott fél­hivatalos kijelentések után remény van a semlegesség biztosítására, melynek révén sikerül a Balkán békéjét megőrizni, ami különben a bulgár politikának is első­rendű feladatát jelenti. GÖRÖGORSZÁG NEM KÉRT SEGÍT­SÉGET A TÖRÖKÖKTŐL ISZTAMBUL, november 2. (Magyar Táv­irati Iroda.) Isztambuli mértékadó körökben kijelentették, hogy Görögország nem kért segítséget Törökországtól MÉRSÉKELT HADITLVÉKENYSÉG BELGRÁD, november 2. (Magyar Távirati Iroda.) A lapok egybenhangzó jelentései sze­rűit a Görögországban folyó hadművelet aránylag gyenge volt, Nem is lehet tiszta ké­pet alkotni a jelenlegi hadiholyzetről. Ju­goszláv politikai körök úgy vélik, hogy az olaszok taktikai, okokból sem siettetik az eseményeket, jelek szerint Rómában bíz­nak a baráti államok hatékony közben lí­rásában és remélik, hogy Görögország szem­benézve a valóságos helyzettel, igyekezni fog menteni azt, ami még menthető. Más megállapítás szerint a Balkánon ural­kodó rossz időjárás nagyban akadályozza a hadműveleteket, Jugoszláv katonai körök tartózkodnak fi helyzet megítélésében. Szerin ek nagy vári- kífásAAl tekintenek Athénhez az angol gélycsapatok megérkezése elé is. Görög ka­tonai körökből nyert értesülések szerint az alexandriai, hajffai és cyprusi támasz­pontokról angol légi. erők érkeznek a gö- rög partvidék és a görög szigetek fontosabb pontjaira. Ezzel szemben athéni irányadó helyen úgy nyilatkoznak, hogy a békés megegyezés lehetősége nem elke­rülhetetlen és remény lehet a fegyveres viszály tovább­terjedésének megállítására. Itt sem bocsát­koznak azonban részletes jóslatokba. A Vreme cimü lap egyik jelentése hang­súlyozza, hogy a jugoszláv—görög határon teljes a nyuga­lom. A határszakaszon sok külföldi laptudósitó tartózkodik. A görögök főleg a Presta-ló körül összpont j- sí jnh csapataikat, hogy erős frontot alkotva jeltartóztassák az olasz előnyomulást és az silóharcban bevárják a hedsereg zömének ki a'aknlását és gyors ütemben történő segély­nyújtását. MÉG MINDIG LEHETSÉGES A MEG­EGYEZÉS BELGRÁD, november 2. (A Magyar Nem vet irja.) A Politika jelenti Vichyből: M°g mindig azt hiszk, hgoy Olaszország és Görög- <>*srág közön lehetséges megegyezést létre­hozni és az ellenségeskedést meg lehet szül tetni. KIKET NEVEZTEK KI A VISSZACSATOLT TERÜLETEK VÁLLALATI VAGYONFELÜGYELŐIVÉ BUDAPEST, november 2. (MTI.) A magyar királyi pénzügyminisztérium a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrészek gazdasági vállalataihoz felügyelőket nevezett ki Dr. Kauntz József ügyvéd, kolozsvári la kost a Nagyszebeni Általános Takarék pénztár nagyszebeni pénzintézet besztsr cei,- marosvásárhelyi, szászrégeni fókjai hoz, dr. Szász Ferenc ügyvéd kolozsvári lakost a Kolozsvári Román Bank Rt,, a Vatra Takarék és Hitelintézet Rt., a Ro­mániai Általános Bank Rt. és a Légioná­riusok Bankja Rt. kolozsvári fiókjaihoz, dr. Eőry István ügyvéd kolozsvári lakost a Gazdasági Takarékpénztár Kolozsvár kolozsvári fiókjához, a Tanitók Bankja Rt. bukaresti pénzintézet és a Kishitel- bank és Takarékpénztár Rt. kisenevi pénzintézet kolozsvári fiókjához, Domo­kos Ernő kolozsvári lakost a kolozsvári Kereskedelmi Bank Rt. (F. A.) a Keres­kedelmi Takarékpénztár Rt. (F. A.), a Kolozsvári Gazdák Bankja Rt., Gazdasági Bank Rt. és a Segélyező Bank Rt. élére, Sándor Béla kolozsvári lakost az Econo­mul Bank Rt, kolozsvári pénzintézethez, az Agrár Bank Rt. kolozsvári pénzinté­zethez,, Cseh Zoltán kolozsvári lakos egy­idejű felmentése mellett Domokos Ernő kolozsvári lakost az Olasz—Román Ke­reskedelmi Bank Rt. bukaresti pénzinté­zet-kolozsvári fiókjához, a Mezőgazdasá­gi Termelő, Értékesítő és Iparosító Bank Rt, bukaresti pénzintézet kolozsvári fiók­jához és a Román Bank bukaresti pénz­intézet kolozsvári fiókjához. Cseh Zoitán kolozsvári lakos egyidejű felmentése mel­lett László Gyula kolozsvári lakost, vé­gül, a Kolozsvári Takarékpénztár és Hi­telbank Rt. kolozsvári pénzintézet bánf- fyhunyadi, dési és marosvásárhelyi fiók­jaihoz, Ilankó János kolozsvári lakos egyidejű felmentése mellett Velics Zoltán nyugalmazott főispán kolozsvári lakost nevezte ki felügyelőkké» Hmm Angol aaáasitíás a gürög iiajóhadiiak

Next

/
Oldalképek
Tartalom