Ellenzék, 1940. október (61. évfolyam, 225-250. szám)

1940-10-11 / 234. szám

19 40 október IT. ELLEM I Amil a kifiaiak a japánoktól irigyelnek A kínaiak a japánok legnagyobb ellen­ségei, akik természetesen nem szívesen is­merik el Japánt semmiféle tekintetben. De azt belátják, lmgy egY dolgot érdexues £ japánoktól megtanulni. S ez az egy do­log — a judo... ' A Judo, eza csodálatos japán önvédel­mi sport, amely a dzsia-dzsicü 16 iskolá­jának egyesítéséből keletkezett. Nem csoda, bogy megteremtőjéből, Iiagoro Kano-ból, a nagy sportforradalmárból her­ceg lett. Olyan kincset adott Kano herceg a japánok kezébe, amely emberi és nem­zeti szempontból felbecsülhetetlen. A ju­do több mint önvédelmi sport. Acélizmo­kat s — jeliemet nevel. A judo-iskola a fiatalságot előkészíti arra, hogy az élet bármilyen veszedelmével szemben bátran és sikeresen megállja helyét. Elsőrendű ember és állampolgár válik belőle. Bárme­lyik pillantra tettre, sőt — áldozatra kész. Tetterős, határozott, pontos, fegyel­mezett, tiszteletludó — s mindig tud­ja. mit akar —és ezt el is éri. A judo inllemnevelő hatása bámulatos. Rövid idő alatt erosakaratu, küzdőképes embert ne­vel a gyáva, felszeg fiúból... Megtanulja a gyors cselekvést, nem fél senkitől s a tornateremben heléedződött ügyességet átviszi az élet szellemi területére is. Bá­mulatos hatása van a judonak a nőkre. Uj nőtipust termelt a japán földön, mely­nek asszonyai férfiasán bátrak és amel­lett — sokkal könnyebben hozzák világ­ra, minden asszony igazi életcélját — a gyermeket. Kolozsváron már évek óta nagyon nép­szerű a judo s Fleck Gyula, a Japánban képzett mester pompás eredményeket ér el tanítványaival, akik közé tartozik Ko­lozsvár szine-java. HÉTFŐN TAKTJ4K MEG A CATCH AS CATH VERSENYEKET Miután a katolikus gimnázium díszter­me a hatalmas érdeklődők táborát befo­gadni nem lett volna képes, kénytelenek voltunk a harcok színhelyét a nagyobb tömeget befogadó Franzini Cirkuszba át­tenni. Hétfőn este fél 9 órakor kezdődnek a versenyek. A zsűri tagjai: elnök dr. Karai Béla, városunk Judo bajnoka, Sárdv Elemér és Koválszky Károly, a Jiu-Jitsu reprezentánsai. Versenybíró Fleck Gyula és Beyer Károly. A JÁTÉKVEZETŐ TESTÜLET MEGTARTOTTA ELSŐ ÜLÉSÉT KOLOZSLÁR. Tegnap este 8 órakor az MLSz hivatalos helyiségében a kolozsvári Játékvezető Testület megtartotta eisii ülését és baráti megbeszélését. Gálffy András mi­niszteri biztos nyitotta meg az ülést és szép beszédében arra kérte a játékvezetőket, hogy segítsék őt abban a munkában, amelyet a magyar labdarugósport és az általános ma­gyar testedzés megkövetel minden magyar sportembertől. Gálffy András szavaira Raduch Jenő vála­szolt és ígéretet tett a miniszteri biztosnak, hegy az erdélyi játékvezetők a legnagyobb örömmel vállalnak minden munkát a nemes cél érdekében. A CATCH-AS-CATCH-CAN VILÁGVERSENYEK KOLOZSVÁRT KOLOZSVÁR. Még csak néhány nap vá­laszt el bennünket a nemzetközi versenyek megkezdésétől, amelyek sporttársadalmunkai szenvedélyesen érdeklik. Mindenki kérdezi, mit jelent tulajdonképpen az a Catch-as- catch-canl? A bölcsek azt állítják, hogy ez egy igazi amerikai sport és teljes összhang­ban áll az amerikai nép lelkűidével. Igazuk van. de ezáltal még igen keveset mondanak nekünk. Catch-as catch az a fo­galom. fogdd, ahol lehet. Az elsőtől az utol­só pillanatokig rendkívül érdekfeszitők. Itt párosul az erő az ügyességgel és bátorság­gal; itt nincs kegyelem! Szó sincs szalonké­pes szabadstüusu birkózásról. Ez felfrissítő és mégi« idegőrlő küzdelem, mely sporttár- sadalmunkat csodálattal fogja eltölteni. VORSTEHER C.á. és PÁL I Budapest, VI. Ankerköz I—-3. a „CAPAVO“ védjegyű csipke, min­dennemű zsinór, szalag, klöpli, függöny, gumiszalag, cipőfűző, nadrág, harisnya­tartó különlegességek gyára. Több mint - AGO magyar munkás és tisztvisel összeállítottál! a Ferencváros elei játszi válogatott csapatot Tizenöt 9é§ esett a tegnapi eőzőműrkőzé&en KOLOZSVÁR. Csütörtök délután érde­kes válogató jellegű mérkőzés volt váro­sunkban. A vasárnapi Ferencváros elleni mérkőzésre készülve, 24 játékost próbált ki a teg:mpi mérkőzésen Gálffy András miniszteri biztos. A 3x30 perces edzőmér­kőzésen a pirosak 8:7 (2:1), (4:5) arány­ban győztek a kékek ellen. A pirosak gól­jai közül Dobai hármat, Szántai és Mur­za kettőt-kettőt, mig Horváth egyet szer­zett. A kékek részéről Lukács 2, Spiel- mann 2, Kovács, Bodola és .Szőke voltak eredményesek. A mérkőzés előtt Jeny ed­ző vezetése mellett bemelegítő gyakorla­tot tartottak a játékosok, majd a mér­kőzés után gőzfürdőbe mentek a játé­kosok. A tegnapi formák alapján a miniszteri biztos Erdély válogatottját a következő­képpen állította össze a Ferencváros el­len: Hevesi, Dómján—Vass, Demény—Ju­hász—Szaniszló II., Lukács—Kovács— Spielmann—Bodola—Dobai. Tartalékok Sólyom, Mátyás, Páll és Szőke. A vasárnapi mérkőzés iránt olyan nagy az érdeklődés, hogy a tribünjegyek- 80 százaléka már a tegnapi nap elkeltek elő­vételben. A budapesti rádiótársaság mér­nökei már megérkeztek városunkba, akik előkészítik a vasárnapi mérkőzés közve­titését. A mérkőzés egyes részleteit Pin* bár István fogja közvetíteni a tribün tete­jére felépitett fülkéből. A Ferencváros csapata az MLSz 200 tagú küldöttségével együtt vasárnap reg­gel 8 órakor hálókocsiban érkezik váro­sunkba. A rendezőbizottság felhívja a közönség figyelmét, hogy a kedvezményes jegyek elővételben csak szombat déli 1 óráig kap­hatók a Schuster Emil cégnél, a Palo- csay ujságkioszkban és Incze László KAC intézőnél a Karolina-tér 2. sz. alatt. A sporttelep pénztára már vasárnap reggel 9 órától a közönség rendelkezésére áll. Az egyesületek szombat este 6 óráig ve­hetik át jegyeiket a szövetségben, ugyan­akkor az ifjúsági játékosok névsorát is be kell adják. Az ifjúsági játékosok kötele­sek vasárnap délután fél 2-ig megjelen­ni a városi sporttelep kapujánál, mert a később érkezőket már csak jegy ellenében engedik be a pályára. A menekültek je­gyeiket csak a menekült otthonban vált­hatják meg ugyancsak szombat déli 1 óráig. Á HAGGIBBOR-pályán vasárnap reg­gel 9 órakor Húsos—Haggibbor barátsá­gos mérkőzés lesz. k&zcazdaság A Budapest! Kereshedeim! és iparkamara favaslata Erdély kézműiparának felsegítse érdekében BUDAPEST. A budapesti kereskedelmi és iparkamara a visszacsatolt erdélyi országré­szek kézműiparának felsegélyezése érdeké­ben emlékiratot juttatott el a kereskedelmi és iparügyi miniszterhez, amelyben a többek között a következőket kérik: 1. A visszacsatolt erdélyi országrészekben meg kellene szervezni a fedezet nélküli kis­ipari és kiskereskedelmi kölcsönakciót, hogy a visszacsatolással bekövetkező zökkenők mi­nél kisebb mértékben legyenek érezhetők. 2. A kisipari kölcsönakción kivül az ipa­rosokat foglalkoztató társadalmi rétegeket is abba a helyzetbe kell hozni, hogy megrende­lésekkel láthassák el az iparosokat. Célrave­zető lenne tehát az építkezők részére épitési hiteleket folyósítani, ezt a célt szolgálná a törlesztéses házépítési kölcsön. Célszerű len­ne — mint az a felvidék visszatérésével kap­csolatban is történt — az átalakítási és tata- rozási adókedvezményeket Erdélyre is sürgő­sen kiterjeszteni. 3. Miután Erdélyt a románok s kiürítés al­kalmával valósággal kifosztották, ennek kö­vetkeztében az anyaghiány Erdély kézmü- iparosságát fokozott mértékben sújtja, he­lyes lenne Erdély kézmüiparosságát nyers­anyagokkal, főleg bőr, va9 és textilanyagok­kal ellátni. 4. Az erdélyi közületeknek munkalehető­ségei közül azokat, amelyek teljesítésére kéz- müiparosok képesek, elsősorban erdélyi kéz- müiparosoknak kellene biztositani és gon­doskodni arról, hogy a közszállitásokból származó követelésekhez a legrövidebb időn belül hozzá is jussanak. 5. Az önellátási Alap működését Erdélyre is ki kellene terjeszteni. Feltétlenül szüksé­ges az ipari közigazgatásnak az anyaország iparos közigazgatásával való mielőbbi bekap­csolása. 6. Végül át kellene ültetni a visszakerült Erdélybe az iparosok szakmai és szellemi is­mereteinek fejlesztését szolgáló ama intéz­ményeket, amelyek az anyaországban is jól beváltak. HOGYAN LEHET 1GÉNYBEVENNI A FÖLDADÓ ELENGEDÉST? BUDAPEST. A Magyar Távirati Iroda je­lenti: A Budapesti Közlöny mai számában jelent meg a pénzügyminiszternek az 1940: XXII. t. c.-nek a földadót tárgyaló első fe­jezete végrehajtása tárgyában kiadott rende­leté. Az egész gazdatársadalmat a legköze­lebbről érintik a rendeletnek azok a rendel­kezései, amelyek az elemi csapással okozott kár cimén igényelhető foidadóelengedést sza­bályozták. Az idézett 'örvény a múlthoz mérten lényegesen kiterjeszti az adóelenge­désre igényt nyújtó elemi csapások körét. Az adóelengedésre igcnytnvujtó károkozás leg­kisebb mértékét 30 százalékról 25 százalékra szállítja le és a kárbecslő eljárás terén is könnyítéseket tesz. A végrehajtási rendelet gondoskodik arról, Hogy a törvénynek a gazda érdekét előmozdító ezek a szándékai a végrehajtás során a lehető legszélesebb mér­tékben érvényesíttessenek és a törvény e ren­delkezései már az 1940. évi elemi károkkal kapcsolatban alkalmaztassanak. Az eddigi ál­lapothoz mérten könnyítést hozó számos ren­delkezés közül bizonyára a gazdaközönség különös megelégedésével találkozik az a ren­delkezés, amely szerint a kárbecslés során a kárbecslés időpontjához mutatkozó termés mennyiségének az átlagtermés mennyiségé­hez hasonlításakor a mutatkozó termés mennyiségét az átlagosnál nagyobb tőkebe­fektetéssel és munkával müveit földön is ugyanannyinak kell venni, mint amennyinek az átlagos gazdálkodással müveit földön meg- állapíttatott. Az ármérséklésnek megállapítá­sában az eddigi szabályok egyenesen sújtot­ták a belterjes gazdálkodót. Ez a rendelke­zés most megszünteti a belterjes földekre fennállott, megokolatlanu1 hátrányos hely­zetet. AZ IPARüGYÍ MISZTÉRIUM TERVE­ZETET KÉSZÍT A KISIPAROS TÁRSADA­LOM HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA. Varga József kereskedelmi és iparügyi miniszter úgynevezett kisipari tájkutatást rendelt el. Evéghől az erszág területét harminc körzet­re osztották, a körzetekben összeírják a kis­iparosok gazdasági és szociális helyzetére vonatkozó adatokat és ennek befejezése után az adatok alapján statisztikai kimutatásokat terjesztenek fel az iparügyi minisztériumba, ahol tervezetet készítenek a kisiparos társa­dalom helyzetének megjavítása érdekében. UJ HELYISÉGBE KÖLTÖZÖTT AZ OR­SZÁGOS IPARI ÉS BÁNYÁSZATI CSAL4D- PÉNZTÁR. Az. Országos Ipari és Bányászati Családpénztár. mely eddig az iparkamara földszintjén működött, irodáját áthelyezte a Honvéd-utca 13. szám alá. KÖRKÉRDÉST INTÉZETT A GYOSZ ERDÉLYI SZERVEZETE A TAGVÁLLALA­TOKHOZ. A Gyáriparosok Országos Szövet­ségének erdélyi szervezete 18 pontból álló kérdőivet küldött szét a Magyarországhoz hazatért területeken levő ipari vállalatokhoz, amelyben a Romániával kapcsotalcs rende­zetlen pénzügyi, szállítási és árurendelési ügyekre vonatkozólag kér felvilágosításokat. Ezen felül pedig az iparvállalatok tüzelő- anyagellátása és a szükséges pakurarnennyi- ség iránt érdeklődik. Érdekes a kérdőívnek 17-ik pontja, amelyben a GYOSZ az iránt ér­deklődik, hogy az erdélyi gyáriparnak van­nak-e igazolható sérelmei az anyaországbeli konkurrens vállalatok eddigi eljárásaival szemben és melyek azok. TEKÉZ5SPORT Felhívás a volt Romániai Tekéző Szö­vetség összes tagjaihoz. Minden 1930 év óta leigazolt tag, bár­milyen mintájú igazolványát szolgáltassa be legrövidebb idő alatt, hogy az orszá­gos szövetség utasitása szerint átalakít­tassák. Beadás helye Kolozsvár, Tordai-ut 6/a alatt. Móricz Béla időleges Tanács «Imikénél egész napon át. Az átvételről igazolvány aÜatik ki. Időleges Tanács nevében Móricz, elnök. ÖSSZEÍRJÁK a foga­dalmat EDDIG MÉG NEM TETT KOLOZSVÁRI KERESZTÉNY ÜGYVÉ­DEKET ÉS ÜGYVÉDJELÖLTEKET A magyar királyi Kolozsvár városi katonai parancsnok 176—1940. ein. sz. alatt a következő felhívást adta ki: Mindazon keresztény ügyvédek és je-J löltek, akik még a magyar királyi ál­lamhatalommal szemben fogadalmai nem tettek, kérvénnyel jelentkezze­nek e hét folyamán a városházán 12—1 óra között a 4. számú szobában, hogy fogadalomra összeirattassanak. Kolozsvár, 1940 október 8. Dr. ÓVÁRY ELEMÉR sk., közigazgatási előadó h. hogy a Sárgarigófészek után kerül bemuta­tásra nálunk a Három huszár cimü sikeres oporettujdonság. Az operetlszéria után ke­rülnek sorra az idény legsikeresebb prózai újdonságai; hogy nagy érdeklődés előzi meg a buda­pesti Nemzeti Színház legközelebbi bemuta­tóját, Heinz Ortner, a kiváló osztrák-némei iró Szent Borbála csodája cimü szimbolikus darabját. Kiss Ferenc és Szeleczky Zita ját­szók a darab főszerepeit; hogy Pola Negri, a néma filmek egyik leg­nagyobb csilaga, anyaszerepet játszik leg­újabb filmjében a Maradj! cimü Berlinben készült darabban. Pola Negri remek játékát áradozva dicséri a német filmkritika; hogy az idei filmnagydijat az amerikai Bette Davis nverte el, alci Erzsébet angol ki­rályné szerepében felejthetetlen alakítást nyújt. A történelmi film címe: Szerelem és j vérpad. A ponyva-izü cim ellenére a film kitűnő és érdekes. Essex grófot Errol Flynn alakítja; hogy Amerikába utazik Svéd. Sándor, a hí­res magyar operaénekes. Bucsulwngvvrsenyéi Budapesten nagy és lelkes közönség hallgatta végig. LEVÉLPAPÍROK, egyszerűtől a leg« választékosabb kivitelig, legolcsóbban az Ellenzék könyvosztályában, Kolozs­vár, Mátyás király tér 9. - - .

Next

/
Oldalképek
Tartalom