Ellenzék, 1940. október (61. évfolyam, 225-250. szám)

1940-10-30 / 249. szám

/ 9 4 C Oktober 29 CSONKA ÁRPÁD LETT. ERDÉLY ÖKÖLVÍVÓ TITKÁRÁN . KOLOZSVÁR. Hirt aduink orrál, hogy a {Kolozsváron megtartott „erdélyi ökölvívó ér- Hekezlel“ ngy határozott, hogy Erdélyben, iUHre-o vissza c úttólt terii leteken r.irn úllita- .nak fel kerületeket, hanem egy-így titkár fogja az egyes országrészek ökölvívó igyeit irányítani. Az erdélyi, illetve székelyföldi kerületek részére az érdekelt egyesületek most választottak titkárt közös megegyezés­sel Csonka Árpád kolozsvári MÁV tisztviselő személyében, aki már az előző uralom alatt is közmegelégedésre töltötte be ez adélyi kerület titkári tisztségét. Csonka lapnak ut­ján is hivatalos közleményekben fogja a visz-, szncsntoh részek ökölvívó ügyei! intézni. ELLES ZÉK ‘ovii io.it. *oţ. ivü i3l\ »nt >5?. Ki !ÍH HAT ÚJ OLASZ KERÉKPÁROS VILÁGREKORD RÓMA. Zapoi'Ctti, i világhír« olasz kerék- iq páros versenyző, a Vigorelli-pálváa a követ* ni kező uj, világrekordokat állította fel: 60. km 1 óra 24 p. 35.S mp., 70 km.: 1 < óra 38 perc 42.2 mp.. SO km.: 1 óra 52 p. 49.2 mp,, 90 km.; 2 óra 07 p., 100 Lm.: 2 J óra 21 p. 01.4 mp. 2 óra: 85.059 mp. ó NEM RÓMÁBAN, hanem Genovában lesz a a december 1-re lekötött olasz—magyar vá­logatott. íahdarugómérközés, az olasz szövet­ség közlése szerint. VON TSCHAMMER UND OSTEN német í birodalmi sportvezér meleghangú, köszönetét tolmácsolt az MLSz-nek a német—magyar mérkőzés kitűnő megrendezéséért és a ma­gyar spoiikörök rendkivül előzékeny maga­tartásáért. SZABÓ MIKLÓS úgy nyilatkozott, hogy szerdán ví gy csütörtökön, ha az időjárás megfelelő lesz. harmadszor is kísérletet tesz a 2000 roéíeres világrekord, esetleg az 5000 méteres magyar rekord megdöntésére. EURÓPA könnyűsúlyú ökölvivórajnokságát Becsben Blaho német bajnok nyerte, : ki Abrociati olasz bajnokot pontozással verte le. BUDAPEST tornászbajnokságá: Pataki VIII. kér. LE nyerte. GIDÓEALVI PÁL DR.. az MLSz miniszteri biztosa is végignézte vasárnap Nagyváradon a Budapes' amatőr válogatott—Nagyvárad mérkőzést és nagy elismeréssel nyilatkozott a váradiak játékáról. A IL4.C VÍV ÓSZAKOSZTÁLY A felhívja összes tag iáit, hogy folvó hó 29 én, kedden esté pontosan - fél 9 órakor jelenjenek meg a KAC klubhelyiségében (Mátyás király tér, Banff y-palota). A KMSC kerékpárszakosztálya felhívja ösz- szes tagjait, hogy leigazolás és a jelenlegi személyi és más adatok felvétele végett je­lenjenek meg szerdán este 7 órakor a Vasas- otthonban levő klubhelyiségben. - Vezető- • ség. ..KOLOZSVÁR MÉLTÓ DE NEM SZERENCSÉS ELLENFÉL VOLT“-*— irja a Nemzeti Sport a vasárnapi Békés­csaba—Kolozsvár mérkőzésről. Az igazságos eredmény cöntctlen lett volna, mert Kolozs­vár a mezőnyben szebben játszott de bal­szerencse üldözte. A mezőny legjoktjai Kucs­mák, Marik, Bogdánv, Szombathy Békéscsa­ba, Szamszló II., Lukács és Dobay Kolozsvár voltak. A gólokat Simon, Szombathy (2) és Bcngeri. illetve Dobay és Brassai (2) lőtték. Jellemző a kolozsváriak, illetve a KAC bal­szerencséjére, hogy Szaniszló II. egy tizen­egyesét Kucsmik kapus kivédte. A KAC i szószakosztályának vezetősége fel­kéri összes tagjait, hogy szerdán este 7 óra­kor a kiül helyiségben okvetlenül megjelenni szíveskedjenek. ÚJBÓL DÖNTETLEN A ROMÁN KUPA DÖNTŐJE BUKAREST. Va sárnap délután mintegy 20 ezer főnyi közönség jelenlétében játszot­ták le a Román-kupa ezévi harmadik döntő­jét, mely újból döntetlenül, 2:2 arányban végződött. A szövetségben most az a terv merült fel, hogy sorshúzással döntik el a mérkőzést, illetve a kupa sorsát. NÉMETORSZÁG-JAPÁN 3:0 TOKIÓ. Németország és Japán között* má­sodik teniszmérkőzés első napján a néme­tek 2:0*-ra vezetnek. Eredmények: Gies—Ki- raura 6:3, 6:8, 8:6, Henke’—Temuta 6:4, 6:8, 3:6, 6:3, 6:4. A második versenynapon á németek győztek a párosmérkőzésen is és így 3:0 arányban már a nemzetközi győzel­me; is megszerezték. A Henkel—Gies pár a Murakami—Kosbi kettőst 4:6, 6:3, 5:7, 6:4, 7:5 arányban győzte le. NOVEMBER 3 ÁN JUGOSZLÁV—NÉMET válogatott labdarugómérkőzés lesz Zágráb­ban. A SZATMÁRI KERÜLET BAJNOKSÁGÁ­NAK MÉRKŐZÉSEIT IS KISORSOLTÁK A bajnokságban a Nagybányai SE II., Gutin FC, Szerencse Fel, Nagybányai KAC, Fe’ső- bányai NAC. Nagykárolyi Törekvés, Bar- kocbba, SZSE II, vesznek részt, ' SPORT „Közbeeső olimpiát kérnek a finnek 1942-re BERLIN. A finn sajtóban erőt, Ijes moz­galom huh ll meg annak érdekében, hogy az elmaradt 1940. évi olimpia helyet. 1921-ben , közbeeső ‘ olimpiát rendezzenek Helsinki- Itn. A NASZ elve ugyan az. hogy az elma- »adt olimpiák helyeit másikat i/m rendez es a négyéves időközökhöz ragu ukodik de. ez 1906-os athéni olimpia ennek az elvnek mellőzését jelenti. Nem lehetetlen tehát, hogy a körülmények méltánylása alapján a N ' SZ úgy fog dönteni, hogy 1942-ben Hel­sinkiben megrendezi az 1940-ből elmaradt olimpát. Kilenc vívó feeriile tre osztották az országot BUDAPEST. A vivószövetség aj kerületi ţ beosztásokat készített. melyeket a tanács | most emelt határozati erőre. A ta rács kilenc kerületre osztotta az országot, e/ek közül azonban c.;ak nyolc kezdte meg nyomban a működését, mert a kilencedik — melynek székhelye Kolozsvár — most van szervezés alatt. A nyolc vivókerület székhelye a kö­vetkező: 1. Budapest, elnöke Yincze András ny. al­tábornagy. 2. Székesfehérvár, e.nöke Lux Lajos ny. ezredes. 3. Szombathely, elnöke Erdődi Pál gróf. 4. Pé.cs, elnöke tacskó Ká­roly ezredes. 5. Szeged, elnöke Pintér Ferenc tábornok, o. Debrecen, elnöke Láng Sándor rir. 7. Miskolc, elnöke Vitéz Tapody István ezredes. 3. Kassa, elnöke Vitéz .Mólnál Ist­ván ezredes. A kolozsvári kerületben a mun­ka rövidesen mr^kezdődik. Vátogmioii gáSéhosoft dfuhkoínak a vizsgabizottság előtt,,. KOLOZSVÁR Hirt adtunk arról, hogy az MLSz miniszteri biztosának helyettese: Gálffy András, a visszacsatolt irriile teken birói vizsgákat is rendezett. Kolozsváron folyó hó 25-én és 26-án tartották meg az írásbeli és szóbeli vizsgákat, melyek­re többhetes tanfolyam elvégzése után össze­sen 57-en jelentkeztek. Többnyire régi, ruti­nos sportemberek, válogatott játékosok, de a fiatalság is képviseltette magát, átlagosan igen jó eredménnyel. Az irásheli vizsgálatok alapján 36 jelöltet engedett a vizsgáztató bizottság szóbelire, melyen dicséretesen meg­feleltek Modi László. Haray József, dr. Incze, Béla és Feicncz László. Megfeleltek' dr. Bíró József, Lőtinczy Zoltán, Adorján János. Mé­nes Gyula, K> ieshoffer János, Schultz Fe­renc. Paiss Gyöi gy, Szathmáry Etek, Hajdú József, Sándor Elemér, Deák Ferenc. Herceg Károly Sznbó István. Szigeti Sándor. Megfeleltek, de szigorított gyakorlatra uta- sittattak. Szekeres György. Gyurka Aladár, Márton Péter, Linger Béla, Gáli János, Nagy Lajos Simán Láván, Bar talis József. Kovács László és Kálmán Lajos. Nem feleltek meg Daróczy Gy ..la, Varga Albert és Szabó István. Sportelfoglaltságuk miatt a szilt.!i vizsgát még nem telték le: Dobay István. Rónai La­jos, Szántay János, Régner Dániel és Bok­sán Balazs. A vizsgáztató bizottság összetett- c a követ­kező voit: Elnök Gálffy András miniszteri hzitos h., tagok: Welser Jenő érdél,részi I. T. ügyvezető, dr. Knszalik I. T. titkár, Adorján Ödön, Nagy Lajos és Hegyi Zsig- moiid. A gyakorlati vizsga ideje: közölni fogjuk. Nemet mintára szervezik üli a francia soorfólcfel LYON. A L'Auto közlése szerint .Toanie- gery miniszter Jean Borotrat, az ismert te­niszvilágbajnokot bízta' incg a francia sport­élet újjászervezésével. Borotra kijelentette, hogy minden tekintetben a német -port szer­vezetet és egész intézményes berendezését fogja mintának tekinteni. A német sportszervezet alapján állították helyre a holland, norvég és belga sportéle* tét is. TERMÉSZETJÁRÁS. KELLEMES NAPOK EMLÉKEIVEL TÉRTEK HAZA A GYOPÁR TURISTA | EGYESÜLET KERÉKPÁROSAI BUDAPESTRŐL A helyi Gyopár Turista Egyesület hét ke­rékpárosa és Kacsó Tivadar diszehiök folyó hó 18-án indultak el Budapestre tisztelgő lá­togatásra, ahol a budapesti Gyopár Turista Egyesületnek több napon át sziveseu látott vendégei voltak. A Gyopár budapesti tartóz­kodása alatt megkoszorúzta a Kelet szobrát, majd az országzászló és a Hősök ‘mlékmüve előtt tiszteleglek. Hivatalos látógaiást tettek a Magyar Turista Szövetség, Magyar Turista Egyesület és a Magyar Munkás 1 vista Egye­sület vezetőségeinél, ahol mindenütt igen me­legen fogadták a Gyopár tagjait is ünnepel­ték. mert ók voltak az első erdélyi turisták, akik a visszatérés után csoportosan felrán- dultak Budapest székes fővárosba. A Magyar Turista Szövetségnél dr. Peitler Gyula főtit­kár üdvözölte a bátor kerékpárosokat, akik ilyen őszi időben, ilyeu nagy túréra vállal­koztak. A, üivözlésre Kacsó Tivadar vála­szolt és köszöntötte a Magyar Turista Szö­vetséget és kérte annak jövőbeni hathatós erkölcsi támogatását a Gyopár Turista Egye­sület kifejtendő turista munkásságára. A többnapos budapesti tartózkodás alatt igazi magyaros vendégszeretetet élveztek a buda­pesti Gyopár Turista Egyesület It ebeiében, dr. Sebestjén Jenő elnök szeretet*; folytán, aki a budapesti tartózkodás alatt állandó kí­sérőjük és vezetőjük volt. Egy felejthetetlen napot pedig a Pilis-hegységben levő Gyopár- mencdékháznál töltöttek, ahol a kolozsváriak részére délben bankettet és dó-.’tán túrát rendeztek, amikor is testületileg felkeresték a csikóvári meuedékház közelében’ levő Gyo­pár Turista Egyesület országzászlóját, ahol p'énokcltrk a masvai- nemzeti hnádsásot, fi Ai Magyar? légi .'arga!n»i msyjslstií í Tartalmazza a Magyarországot érintő összes külföldi járatok, valamint az erdélyi és felvidéki íégivonalak me­netrendjeit és díjszabásait. Kívánatra postán küldjük. Díjtalan, f MALERT l V., Dorottya-u. 7. - Telefon: 180-888. j reményekkel éekinllieiunSc as kolozsvári ZeaekoRzervajőríisia fejlődése elé — mondotta dr. Inczédyjocksnutn Ödön konzervaloriumi elnök KOLOZt VÁR, október 29. (Saját tudósi- tónktól.) Dr. Inezédy-Joksman Ödön zenekoa* zervatóriomi elnök az intézet fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről munkatársunknak következőket mondotta: — Alkalmam volt Hőman Bálint kultusz* miniszter ittléte alatt vele és vitéz Ha ász Aladár miniszteri osztályfőnökkel a konzer­vatórium ügyeit megbeszélni. Megnyugvással láttam, hogy a magyar kor­mány milyen gondossággal tervezi a régi múltú zcnekonzei v at őri um további fejlesz­tését. — A miniszter a rövid idő dacára, teljesen tisztában van a zenekonzervatórium jelentő­ségével, ismeri az érdemeket, amelyeket 120 éves működése alatt szerzett és a minden erőt meghaladó erőfeszítéseket, melyeket a román megszállás alatt kifejtett. — A tárgyalások alapján remélhető, hogy nemcsak a növendékek magasfoku kiképzésé­ről fog lörténni gondoskodás, hanem a tan­erők megfelelő biztosításáról is. — Ezen az alapon már nagy reményekkel nézhetünk a jövő eredményei elé — fejezte be nyilatkozatát dr. fnczétíy-Joksman Ödön, a zenekouzervatórium elnöke. Himnuszt ts a Magyar Hiszekegyet. Ugyanitt üdvözölte a két turista testvéregyesülét egy­mást hivatalosan. Kacsó Tivadar > agyba!ásu beszédben köszöntötte a megjelent turista se­reget és tolmácsolta az itthonmaradt erdélyi gyopár tmisták üdvözletét, amelyre a pesti Gyopár elnöke, dr. Sebestyén Jenő, kiváló turista-iró mély hatású beszéddel válaszolt. A beszédek elhangzása után Dénes Dezső, a kolozsvári tura reze tője -nyújtotta át kereset­len szép szavak kíséretében a Gyopár selyem­zászlóját és viszont emlékül átvet(e á pesti Gyopár szép emlékzászlóját. Az ünnepségek után a menedékházba tértek, ahol késő estig kellemes cgyüttlétbcn és hangulatiján töltöt­ték el az időt. Másnap búcsút véve a kedves vendéglátóktól, újra nyeregbe szálltak és sok szép turista emlékkel megrakodva indultak haza Erdélybe, hogy itt újra tovább dolgoz­zanak a mrgyar turistaság szép és magasztos eszméiért. A kolozsvári Gyopár Turista Egyesület elnöksége ezúton nyilvá dija hálás köszönetét mindazoknak, akik lehetőve tel­ték. hogy a pesti tartózkodás alatt jól érez­ték turistáink magukat és kiilönö»en a Gyo­pár Turista Egyesület elnökének dr. Sebes­tyén Jenő urnák, aki mindvégig igazti tu­rista szeretettel ölelte keblére a Gyopár­turistákat (Gy, M.) TOVÁBBRA IS FÉLELMETESEN JÖ A JAPÁN USZÓSPORT. A tokiói főiskolai bajnoki versenyeken a következe „jobb ' eredmények voltak: 100 in.: 1. Arai 58.8 mp. 200 m.: 1. Miyamoto 2 p. 13.8 mp 400 m.: 1. Miyamoto 4 p. 47 mp. 800 m.. 1. Tsuda 10 p. 11 mp. 100 m.-cs mell: 1. Oura 1 p. 16 mp. 200 m.-es mell: 1. Oura 2 ». 44 6 mp. 100 m.-e? hát: 1. Joshida I p. 08 mp. 4x100 rn.-es gyor : 1. Wase.da egyelem 9 p- 05 mp. NÉMETORSZÁG ökölvívó csapata Hel­sinkiben. 8 ezer néző előtt 10:6 arányban győzte le Finnország csapatát. KÖZHASZNÁLATU TEHERGÉPKOCSI. TULAJDONOSOK FIGYELMÉRE A Magyar Kir. Kolozsvári \ árost Kato­nai parancsnok 857H940. alatt Mateosz erdélyi szervezkedésével kapcsolatosan az alábbi felhívást adta ki: „Felhívom a „közhasználatú tehergép­kocsidként bejelentett gépjármüvek tulaj­donosait (üzemben tartóit), hogy az alábbi adatokat haladéktalanul jelentsék be: a) A tulajdonos családi és utóneve, b) a tu­lajdonos életkora, c) a tulajdonos vallása, d) a tulajdonos állampolgársága és állandó lakása, ej a tulajdonos valamennyi foglal­kozása, f) a tulajdonos nemzetisége, g) ha a tulajdonos kereskedelmi társaság: a be­jegyzett cég, részvénytársaságnál és sző* vetkezetnél az igazgatóság minden tagjá­nak. betéti társaságnál a társaság minden egyes bei- és kültagjának, korlátolt fele­lősségű társaságnál a társaság mindegyik tagjának és ügyvezetőjének, egyesületnél a? intéző szerv (elnök, választmány, stb.) minden tagjának, ha üzletvezetőt kivan alkalmazni, ennek családi és utóneve, élet­kora, vallása, állampolgársága, állandó la­kása, nemzetisége, h) a közhasználatú te­hergépkocsi rendszáma, teherbírása, i) a román minisztérium, vagy egyéb hatóság adott engedélyének kelte és száma, mely- alapján a köz.basználatu tehergépkocsi fu­varozás folytattatok, j) milyen fuvarozást végzett (helyi bérfuvarozó, távolsági bér- fuvarozó, a C. F. R. kötelékében, vagy utóbbin kivid). A bejelentések a kolozs­vári m. kir. államrendőrség rendőrkapi­tányságánál eszközlendők. BECK ALBERT s. k. ezredes városi katonai parancsnqjé”.

Next

/
Oldalképek
Tartalom