Ellenzék, 1940. október (61. évfolyam, 225-250. szám)

1940-10-19 / 240. szám

1 r 10 4 0 a k t ó h d r I S. ELLENZÉK AZ MLSz ELNÖKE MAROSVÁSÁR­HELYEN I Marosvásárhely. (MTI.) Gidófahn Pál dr. miniszteri biztos., az MLSz elnö ke, október 15-én Marosvásárhelyre érke zett, ahol megbeszélést folytatott a sport élet vezetőivel. A miniszteri biztos fel hívta az értekezleten megjelent vezető kel. hogy nyújtsanak hathatós támoga tást a székelyföldi kerületi bajnokság megszervezésében. Bejelentette, hogy az MLSz Erdélyt két kerületre osztja: A kolozsvári kerületre Kolozsvár székhely­ivel és a marosvásárhelyi kerületre Ma­rosvásárhely székhellyel. LIangoztatta, hogy a székely egyesületeknek az MLSz megadja az egyedüli lehetőséget a tovább­fejlődésre. VENDÉGEKET IS VISZ MAGÁVAL A KAC SZATMÁRRA KOLOZSVÁR. Mint lapunk más helyén is beszámoltunk, a KAC szombat délután 2 órakor, autóbuszon indul Szatmárra az SzSE elleni bajnoki mérkőzésére. A KAC vendé­geket is szívesen visz magával. Jelentkezni lehet Páll Elemérnél a Karolina-tér 2. szám alatt, szombat reggel 8 óráig. Visszaindu-ás vasárnap este 8 órakor. A menettérti jegy ára 10 pengő 80 fillér. MEGKEZDŐDÖTT A JUJ-JITSU-TANFOL VAM KOLOZSVÁR. A XILik téli Judo-Jiu-Jdsu tanfolyam a napokban megkezdő b'kt a minta iskola tornatermében, a Farkas-utca 9. szám alatt. A tanfolyam célja: a) A közönség érdek­lődésének felkeltése a Judo-sport iránt, b) Tervszerű továbbképzése a Judo-oktat.'knak és aktiv versenyzőknek, c) A s'iius és te b- nika átképzése, d) A Judo-sport által meg­követelt bajtársi szellem kifejlesztése. Á tananyag oktatói elsőrangúan képzetf magyar mesterek: Flech Gvula és dr. Harai Béla. Rangfokozatok elérése a négyhónap ’s tan­folyam elvégzéséhez és utána „Dán és Kin“ vizsgák sikeres letételéhez vannak kötve. A sportszerű vezetés megbízottja: Fleck Gyula Judo-szaktanár, az európai „Judo- Unio“ tagja. Beiratkozások: Jelentkezni lehet már a mai naptól Sárdi Elemér és Koválszki Károly Judo-kartársaknál, Horthy Miklós-ut 18 és Mátyás király-tér 12 (Polyfoto) alatt. SPORT A NAC LEGJOBB CSAPATÁVAL KOLOZSVÁRRA JÖN Békéscsabára és Kecskemétre hívják a KAC-ot október 27-re KOLOZSVÁR. (Saját tudósítónktól.) Jelen­tettük, hogy a csepeli VMFC meghívta a KAC csapatát Budapestre. A kolozsvári együttes most újabb meghívásokat kapott Békéscsabáról és Kecskemétről. A sorozatos meghívásoknak a KAC csak részben tud ele­get tenni, mive! az erdélyi bajnokság meg­indulásával csak egyetlen szabad vasárnapja van, az október 27-ike. Ezen a napon a KAC-nak nincsen kisorsolt mérkőzése és igy valószínűleg a békéscsabaiak meghívásának fog egyelőre eleget tenni. A KAC vasárnap egyébként első bajnoki mérkőzését játsza az őszi szezonban Szatmá- ron az SzSE ellen. Az egviittes tegnap dél­után Szaniszló János vezetésével nagy edzést tartott, amin közel hatvan játékos jelent meg. Az SzSE elleni mérkőzésére a legjobb csapatával rândul ki a KAC. indulás szom­bat délután 2 órakor autóbusszal. Hz összes jdttákosoknak és vezetőknek kilön bemutatói tart ma este a íabdarngőszöveíség edzője A SZERDA délutánra hirdetett egyesületi és játékvezetői értekezlet elmaradt. Ugyanis Gidófalvy Pál dr. miniszteri biztos, aki ked­den Marosvásárhelyen tartózkodott és a szé­kelyföldi egyesületek segélyeit osztotta k‘. visszafelé jövet autója elakadt és csak este 3 órakor érkezett be Kolozsvárra. A rajta kí­vül álló okok miatt elmaradt előadásait a közeli napokban megtartja, amikor is repülő­gépen fog leutazni Erdély fővárosába. A GYOPÁR TURISTA EGYESÜLET KERÉKPÁROZÓI BUDAPESTEN. KOLOZSVÁR. Pénteken reggel 6 órakor a Gyopár Turista Egyesület Kossuth Lajos- utcai székháza elől, az egyesület hét kerék­párosa indul el Budapestre. A hét kerékpá­ros: Dénes Dezső, Lehőcz György, Jakab József, Jakab István, Helló Sándor, Szabó István és Blahunka Lajos, vasárnap délelőtt 10 órakor érkeznek meg Budapestre a Hő­sök emlékművéhez, amit megérkezésük után megkoszorúznak. A vendégkerékpárosokat a főváros határában az ottani Gyopár Turista Egyesület tagjai fogadják. KOLOZSVÁR. (Saját tudósítónktól.) Jelen­tettük, hogy Molnár Ignác, a labdarugószö­vetség hivatalos edzője napok óta városunk­ban tartózkodik. A labdarúgás kiváló meste­re, aki eddig a Bástyán kívül az összes ko­lozsvári csapatoknak bemutatta a korszerű labdarúgás edzését, mutatványaival olyan nagy sikert aratott, amilyet még egyetlen edző sem ért meg eddig városunkban Való­ságos művésze a labdának. Az edzéseken résztvett játékosok, egyesületi vezetők és a nagyszámban megjelenő nézősereg lebilin­cselve nézték végig Molnár Ignác zsonglőr! mutatványait. Érdekes volt megfigyelni a tegnapi edzé­sen, hogy már a bemelegítési gyakorlatokat más és más ritmus szerint végezték el a játé­kosok. Utána a labdavezetési, passzolási és lövőgyakorlatokat mutatta be Molnár edző a játékosoknak, amit minden egyes játékosnak külön is megmagyarázott. Voltak játékosok, akik egyes gyakorlatokat percek alatt megta­nultak és a kapura küldött 10 lövés közül nyolcat gólba is vágtak. Számos labdavezetést olyan lassitott filmszerűséggel mutatott be az edző a játékosoknak, hogy azt könnyen el is sajátitbatják. A kapuvédőkkel külön 40 perces speciális edzést tartott Molnár. Ez az edzés, ami jóval túlhaladta a sportbeli tudományt, inkább akrobatikus kiképzésben volt részük ezeknek a játékosoknak, akik a késő délután dacára, alig akarták otthagyni a pályát. Molnár Ignác ma délután a Bástyával, an­nak saját pályáján tartja meg bemutató ed­zéseit, majd este 7 órakor a kereskedelmi fiú­iskola Bartha Miklós-utcai tornatermében tartja meg „Futball ABC“ cimmel bemutat j előadását, amelyen az összes kolozsvári játé­kosok és egyesületi vezetők kötelesek meg­jelenni. A ü®r€rfclf€§if£§ herdéséneft rendeléséi kérlek n kormán®!®! i fciiicilíi® iparosok KOLOZSVÁR. (Saját tudósítónktól.) Ä vasárnapi NAC-—Bástya-mérkőzést városszer­te nagy érdeklődés előzi meg. A kiváló vá- radi együttes, melynek öt tagja: Bodola, Spiellmann, Kovács, Juhász és Demény al­kották a Ferencvárost verő Erdély váloga­tottját, a legerősebb összeállításban veszik fel a küzdelmet a Bástya ellen. A vasárnapi mérkőzés délután 2 óra 45 perckor kezdődik. Előzőleg 12 óra 45 perc­kor a Húsos a III. kér. csapatával játszik barátságos mérkőzést. A BÁSTYA spcrtegyesíilet tornaszakoszlá- lya edzéseit úgy a nők, mint a férfiak ré­szére ismét megkezdte a Bartha Mikiós-utcai kereskedelmi fiúiskola tornatermében A tor­natermi edzések hétfőn, szerdán és petiteken este 6—8 éra között vannak. AZ ÁI.KERÜLETI labdarugóbajnokságok városunkban október 27-én, vasárnap kezdőd­nek meg. A bajnokságban a dési Törekvés is résztvesz. BEAC—TESTNEVELÉSI FŐISKOLAI Sport Club (2:1). (MTI.) ­BUDAPEST. A vendéglátó Ipari Ér­dekeltségének szövetsége a napokban or­szágos értekezlet keretében tárgyalta a szakmabeli iparosok időszerű kérdéseit. A tavaly Kassán tartott kongresszuson már összefoglalták kéréseiket és az érte­kezleten megállapították, hogy ezeknek a kérdéseknek jó része még ma is idő­szerű és ezért felhívták a kormány fi­gyelmét arra, hogy a mai megnehezült viszonyok között minél nagyobb mérték­ben és minél sürgősebben teljesítse a vendéglátó ipar kívánságait. Az országos értekezleten a budapesti vendéglősök ismertették azokat a pana­szokat, amelyek a katasztrofálisan rossz bortermés és a termelői árak hirtelen emelkedése következtében felmerültek. Az országos értekezlet arra kérte a kormányt, hogy a borértékesítést a ven- déglátóiizemekben is rendezze. Az utób- bi hetekben a borfogyasztás mintegy ha­todára csökkent az eddiginek. A vendég­lősök nem tudják beszerezni borszükség­letüket, mert a termelők és a kereske­dők tartalékolják az uj és régi bort egy­aránt. Még a mustot is visszatartják ab­ban a reményben, hogy később maga­sabb áron értékesíthetik. A vendéglősök és korcsmárosok a legolcsóbb bort sem tudják 1.20 filléres áron alul beszerezni, ami a legkisebb rezsi hozzáadásával is minimálisan 1.60 fillérre emeli a kiszol­gálás* árak: l. A közönség nem tudja megfiz ;tm i ze­ket az árakat és ennek következménye a borfogyasztás hihetetlen méretű és egyre fokozódó csökkenése. Ezzel ellentétben egyenesarányban emelkedik a sörfogyasz­tás, úgyhogy a sörgyárakat elhalmozzák megrendeléseikkel a vendéglátóiparosok. Növeli a bajokat, hogy egyes vendéglátó- ipari üzemek még régebben beszerzett borkészletüket olcsó reklámáron árusít­ják ki és ezzel zavart keltenek az árak természetes és egyenletes kialakulása te­rén. Á vendéglátóiparosok érdekképvise­letei emlékirattal fordulnak a kormány­hoz cs abban a viszonteladói borárak mi­nimalizálását és amennyiben lehetséges, olcsóbb minőségű külföldi borok vám­mentes behozatalának engedélyezését ké­rik. A HANGYASZÖVETKEZETEK ER­DÉLYBEN. A Hangya Központ az érdé lyi Hangya Szövetkezetnek szakértőket bocsátott rendelkezésére, hogy az erdé­lyi Hangya korszerűen és az anyaország­ban jólbevált rendszer szerint alakítsa ál és cpitse ki erdélyi szövetkezeti hálóza­tát. A Hangya Központ hathatóan támo­gatja az erdélyi Hangyát s többek között megfelelő áruszállításokkal segíti ki mű­ködését. Az erdélyi Hangya kötelékébe nem tartozó Erdélyen kívül eső terüle­tekre: Biliar, Szatmár. Máramaros vár­megyékben a Hangya Központ fejt ki szervezési munkákat, miután ezek a terü­letek nem tartoznak közvetlen az erdé­lyi Ha ngya kötelékébe. A budapesti köz-; pont az Erdélyen kívül cső terület sző-* vetkezeteivel most folytat tárgyalásokat a végleges kapcsolódás ügyében. Mint a Pesti Tőzsde értesül, Szatmárnémetiben, Máramaroson, Nagybányán máris árurak­tárt állított fel a Hangya és innen látja el a bekapcsolásra kerülő szövetkezetek vevőkörét. BUDAPESTEN 85 KILÓ KENYÉR ÉS 305 DARAB PÉKSÜTEMÉNY AZ ÉVI FEJADAG. Budapestről jelentik: A mult esztendőben a sütőüzemek és pékek 615.000, péksütemény előállítására 87 ezer, tésztagyártásra 62.000 mázsa lisztet használtak fel. A kenyértermelésre fel­használt közel 700.000 mázsa liszt 1 mil­lió métermázsa kenyeret jelent, vagyis a fejekénti fogyasztás 85 kilogram kenyér volt. A péksütemények lisztszükséglete pedig 34.000 millió darab péksütemény­nek felelt meg, vagyis a lakosság átlagos évi fogyasztása fejenként 305 darab pék­sütemény volt. BIZTOSÍTVA VAN A MAROSVÁ­SÁRHELYI CUKORRÉPATERMÉS. A románmagyar tárgyalások során szóba- került a Magyarországhoz visszakerült marosvásárhelyi cukorgyár és a határon túl eső botfalui cukorgyár cukorrépa- termelő területének kérdése. Ugyanis botfalui cukorgyár répatermése ma­gyar területen, a marosvásárhelyi pedig román területen maradt. A kérdést ugv oldották meg, hogy a répatermelő terii letet a két cukorgyár között kicserélték Marosvásárhely kapja a botfalui cuko^ gyár termését, a botfalui cukorgyár p dig a marosvásárhelyi répatermést. ORSZÁGOS VÁSÁR ÓRADNÁN. Őradna község elöljárósága közli, hogy az országos állatvásár október 27-én és 28-án, a kirakóvásár pedig 29-én lesz megtartva. hogy érdeklődéssel várja a kolozsvári közön­ség a I.egyen úgy mint régen volt előadáséit, amelyben Somogyi Nusi és Tompa Sándor lép fel vendégként s amelyet Erdélyi Mihály, a szerző vezényel. A darabol már játszották Kolozsvárt — erősen megcenzw ázva. Most aztán eredeti formájában kerül a közönség elé; hogy hosszú szünet után újra fellépett, Budapesten Ráday Imre, a Vígszínház volt kedvenc miivésze. aki bosszú idő óta hűl föl- dön volt szerződésben. Ráday előadóestjén, a Zeneakadémián több hires budapesti sztár közölt Muráti Lili, Mezei Mária. Tolnay Klári. Somlav Artúr és mások léptek fel: hogy a pasaréti református missziói eg/- házközség Joó Sándor lelkész beiktatása al­kalmából erdélyi estet rendezett, amelyen Áprily Lajos Mit hozott Erdély? cimmel tar tolt gyönyörű bevezető beszédet. Kóréh Endre és Ákom Lajos voltak az estély to vábbi szereplői; hogy a debreceni színház most mutatta b? Aldo Benedetti, a neves olasz iró: Nem is­merlek többé cimii rig játékát. Az Ihász Aladár-társulat két sztárja játszotta a darab főszerepeit: Delly Ferenc, aki a darab ren­dezője is volt és D. Ihász Klári, a kolozsvá­riak jőismeröse. A debreceni lapul; őszintén dicsérik Ihász Klári szépségét és érdekes játékai; - • hogy hármas szerepet játszik legújabb filmjében Bette Davis, a legdivatosabb ame rikai filmcsillag. Rachel Field nagysikerű regényéből készült az Egy asszony három élete filmváltozata, amely legközelebb Buda­pesten kerül bemutatásra: hogy a milánói Zenekonzervatórium nagy­termében rendkívüli sikerű hangverseny volt a napokban. Olasz-- német esi keretében mutatkoztak be. a nagy zenei múltú város szakértő közönségének a milánói nemzett szocialisták legkitűnőbb muzsikusai. TERMÉSZETJÁRÁS. KIRÁNDULÁS A LOMBI-TETŐRE. A Gyopár Turista Egyesület folyó hó 20-án. vasárnap gyalogtúrát rendez a Lombi-tető és környékére. Gyülekezés az egyesület előtt. Indulás reggel 7 órakor. Turavczető Tánczos György. Vendégeket minél nagyobb számban szívesen lát az egyesület vezetősége. A CORTINA! SÍ-VILÁGBAJNOKSÁG. Cortina d‘Ampezzoban tudvalevőleg 1941-ban február 1—10-ig fog a si-világbajuokságért a küzdelem lefolyni. Magyarországon kivid résztvételüket már bejelentetté!:- Németor­szág, Finnország, Svájc, Svédország é.> Nor­végia, Dánia, Szlovákia és Románia. A házi­gazda olasz nemzet résztvevőivel együtt ez máris 10 nemzet résztvétclét jelenti. LEVÉLPAPÍROK, egyszerűtől a íeg* választékosabb kivitelig, legolcsóbban az Ellenzék könyvosztályában, Koloas* vár, Mátyás király tér 9» *

Next

/
Oldalképek
Tartalom