Ellenzék, 1940. szeptember (61. évfolyam, 199-224. szám)

1940-09-19 / 214. szám

ELLENZ fiK '■w,- "1 wjupumi. ii 1 Q 4II iteptemher / 9. Szavanként 7 filler, l egkisebb api «>hii lieh s ára 70 filler. \ 11-1k<■ r<-: i>U. üdülőhelyek, I iir- ilök hirdetései. «•' \ e*ze11. \.i;\ eltűnt tárgyuk miatti limit'lések s/avauként I fillér. Jeligén lev elekre. megkeresésekre oak válaazbélyeg elleimben válaszolunk és csak portózott b-vel.*- ki't továbbítunk. Dij előre fizetendő. Apróhirdetések feladhatók a kiadóhivatalban, könyv- osztály mikluuu bizományosiunknál, bármely hirdetési irodában. Délután hirdetéseket csakis a ELLENZÉK KÖN Y \ OSZT\I.Y A KOLOZSVÁR (Főtér *>•) vesz fel. Telefon 11 ‘>9. C met tartalmazó hirdetésekre a választ köevetUniil a megadott címre kell irányítani! ■HBEBBVB MAGYAR ruhát. Horthy sapkát Bec/énél qaiaáltasaon. Mátyás-tér 7!. I. Ko jW \ MAGYAR ZSIDÓ-TÖRVÉNY dr. Man* del Fordító Irodában, Unió-utca -4. 100 lejért kspható. _______________________ FORDÍTÁSOK, másolások szakszerűen, ol­csón készülnek Simon Fordító és Leiró Iro- ,1.1'.:''. Deák Ferene-utea 13.. emelet. G. 46. Jól tart. gyorsan szárúd, szép fényt ad a híjnak az uj vizondoláló anyag. Haier hölgy fodrásznál, Jókai-utca 11. Deák Ferenc-utca 34. ______________________________________ MAGYAR ruhát Becze uriszabóság ké­szít. Mátyás király-tér 21. I. cm. Szabóktól zsiuorozást vállalok. G^60 MAGYAR tanitónö nyelvórákat ad. Jelige: ..Biztos eredmény“. Ko 34ó ÁTADÓ, családi okok miatt, jól jövedel­mező. régi, a szakmában Kolozsvárott első vállalat. Szakismeret nem szükséges. Érdek- ődni Sándor bizományos, Kossuth Lajos- utca 13. Ko. 390. KIT DSK\ CIRKUSZ sürgősen, állandó alkalmazásra keres zenészeket: primhege- düst, primkláriuétost. pistonost (c h), bő­gőst (contra hass), tenortromhitást, har.nónl- kást. Pályázók jr entkezzenek Papp Lajos karmesternél. K'ludskv cirkusz. K 223 TANULÓ fizetéssel Deák Ferene-utca 30. felvétetik. Kassav, K. 235. I 3SI AD Á S'V ÉT BL 1 MODERN ebédlő, antik bútorok kifogás­talan állapotban eladók. 9—11, fé! 4—5. Pe- lőfi-utca 44. Ko 362 FL RDÖSZOBABE RENDEZÉST. csempét, 40 mJ parkettet. 3-as ablakot vennék. Rimó- czi szállító. Állomástér 9. Telefon 33—69. _ _ ______________________K. 224. ANTIK bútorok sürgősen eladók. Radu- lescu-utca 1. K 235 PJANINOT bérbe adok. Szentlélek-utca 6. Emelet. (Str. Filipescu). G. 68. TELJESEN uj Singer sülyesztős varrógép eladó. Katz. Fellegvári-ut 21. Ko. 383. A ESZEK ebédlő-bútort, vagy kombinált ebédlőt kézalatt, sürgősen. Ajánlatokat Ta­más András-utca 5. szám. K. 238. FINOMKIVITELÜ BÚTOROK. ebédlő, háló, kombinált berendezések, recamie fote­lek legmodernebb stílusban eladók. Müaszta- los. Dávid Ferene-u. 3. F. 373. Fiadó romániai bé'lyeggyiijtemény. Tamási. Kőkcrt-utca 71. Ko 389 Jókaiban levő suszter varrógép e’adó. Deák F .-utca 43. Éri. szabó műhelyben. ' Ko 379 Nagyáradra he yeztem vissza üzletemet, át­kifutó fin felvételik. Aladdin. Unió-utca 13 sí. Ko 386 Nevelőnő kerestetik vidékre, ki harmadik gimnazista leányomat magánvizsgára előké­szítse. Ref. vallásit és zongorához értő előny­ben. Jelentkezni lehet Kolozsvárt, Egyetem­utca 8 szám aíatt szeptember 21-ig. Pályá­zatok küldendők Erdöszáda, SzaLmármegye Gróf Dégenfeld Miksáné címére. Ko 393 um™ imiiiwnr1"» ÁLLÁST KERBS ÁTVESZEK kőmiivesjav itásokat, bádog és fedéíjavitásokat a legolcsóbb áron. Címeket ,.Rögtön“ jeligére. Ko 356 MENEKÜLT VIDÉKI MAGYAR LAP­SZERKESZTŐ, perfekt magyar, német nye’v- tudással, irodai alkalmazást keres, felelősség mellett bármi yen tartalmú (jogi, műszaki, kereskedelmi, szépirodalmi) magyar, német fordítást, levelezési és gépirási munkát *1 vál­lal. Afegkeresések ..Preeiz munka“ jelige alatt e ap kiadóhivatalába kéretnek. G. 59. MAGYAR nyelvórákat adok. Házhoz is megyek. Cim a könyvosztályban. G 62 ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE! V izsg. épitő- mesler válla1 épii eteket, átalakítást. jav itást, épületek karbantartását és tervrajz készíté­sét. Brassóban a gyors és pontos munkáról hires olcsó árak. Kérem a kolozsvári építte­tek pártfogását. Sporttelep 5. Tisztelettel Szilágyi József. Ko 353 HÁZVEZETŐNŐI állást keres intelligens nő. elsőrangú gazdasszony, finoman főz. B-é- nyesy Vilma, Farkas-utca 6. Ko 359 NŐI rubavirrást vállalok 150 lejtől. Attila- utca 14. szuterin. Ko. 372. MAGYAR kereskedelmit végzett leány kö­zépiskolások tanítását vállalja. Pata-utca 18. Ko. 347. SOFŐR alkalmazást keres nagy gyakorlat­tal. Menekült. Ásó-utca 7. Ko. 350. HÁZMESTERI ÁLLÁST keres fiatal, gyer­mektelen házaspár. A iz, villany, redőnysze­relést és lakatosmunkáknak az elvégzését vállalom. Címeket az ..Ellenzék“ könyvosz­tályába kérem ..Iparos“ jeligére. Ko. 396. BUKARESTBŐL menekült sofőr, aki költözés- efőTt "olcsón” eladók’VÍrth~ kereszt- Í n,aS>'ar hajta5Í igazolvánnyal rendelkezik, bármilyen állást keres azonnalra. Cnn: Pa­lmros zongora és pianinó, antik bútorok, per­zsa szőnyegek, vitrinek, Íróasztalok, ezüst tálcák és evőeszközök. Írógép és egyebek. Sternberg, D«?ák Ferenc-utci 29. Ko 398 Hölgyeim! Legfinomabb kabát és ruhaszö­vetek- textil és flaneláruk, gyári maradék­ban, legolcsóbb Weiszbergernél, Ferencz Jó­zsef-ut 37. udvarban. F. 378 Eladó uj politúros tele és keményfabálók. Petru Reres-u. 10. Ugyanott tanuló felvéte­tik. Ko 391 Eladnám vagy elcserélném aradi jólmeno váll.iüatomat ittenivel, esetleg itteni ingatlan­nal is. Cim a könyv osztályban. Ko 399 ELADÓ porszívó, jégszekrény, vaságy, könyvpcle. hármas fehér szekrény és több- le!« bnior. Rákóczi-m 36. K 242 EGA gyönyörű Fikusz, 3 Filodendron azonnal eladó. Borde Mózes-ulca 2. T. Boká­nál. _________________ _ K 243 HASZNÁLT, de jó ál aootban (levő beton fedélcserép olcsón eladó. Naţionala biztositó. Deák Ferenc-utca 6. Gy 2019 I ALKALMAZÁS | KERESEK fiatal házaspárt házmesternek, lakás ellenében az asszony háztartásban kell segédkezzen. Cseléd van. Fürdő-utca 21. szám. Ko. 378. Bejárónőt azonnalra keres Derecskey-sza- LÓn, Mátyás király-lér 11. Ko 373 tak-utca 15. szám. G. 67. KÖZÉPISKOLÁSOK előkészítését magyar tanterv szerint vállalja, magyar nyelv- és helyesírási órákat ad nagy gyakorlattal ren­delkező diplomás. Boldog-u. i 1. K. 239. SZOPTATÓS dadának mennék. Pálffy Ág­nes, Str. Calafat 7a. Ko. 387. Menekült. Épület lakatos, heggesztő, víz­vezeték szere ő, megbízható, jó munkás, ál­lást keres. Márton, Pata-utca 14. Ugyanott egy kelmefestő és vegvtis2tiló munkát keres.- ~ _____________Ko 392 adok. Arizs- Ko 382 Magyar—német nyelvórákat gákra előkészítek. Farkas-u. 6. GYERMEKTELEN házaspár házmesternek (.Ernenne, esetleg a főzést is válla ja. Cim: Buza-utca 17. szám. Kerekes Sándorné. K 241 i K G AT L A .V ÉS L i < iS ÁTVENNÉK bevezetett asztalosmühelvt, vagy annak megfelelő helyiséget. Cim: Ma­lom-utca 5. kapusnál. Ko. 352. ELADÓ: Taehe Ionescu-utca 58. számú kettős házas-telek, me y áll: 3 szoba, konyha, pince, éléskamrából. Külön uj épület: 3 szo­ba, konyha, pince, fürdőszoba, éléskamrából. Együtt, vagy külön-külön. Ko 358 KIADÓ november 1-re háromszobás, für­dőszobás lakás. Eszterházy-utca 17. G 66 Tanuló felvétetik, Reszling fodrászata, Zá- i KiUön telek: 2 szoba és polya-utca 2. Ko 381 * Ért.: Jókai-u. 12. II 15. konyha, kiadó. Ko 400 «TT'TBTV re.r?r <1 I t. II IP WW '"f KJ APÓ (UTÓIM H I re liszt visel ö te­lepéig, Pop* Ffrkoi 20 aiaMTi «lati szoba, kcavhip. oiptkotoíoi to» ha I'ni ku«-utca R ‘■/am. rUii)n<\ O. in. KIADÓ s/oba, ( lö /.olu, konyha, éh-kaim­ra. öks/.c- mdlékholyinigi'kkel. Pop Iulian 4,, Ilákóczi-ul 53. mellett. G. 57. 2 SZÓRA, konyha, fürdőszoba val azonnali a kiadó. Monoitorbut 54. Ko 334 KI ADÓK AZONNAL: nugv ii/lethelyi-ég, egy utcai szoba irodának és egy s/oba, kony­ha, október l-n. Dr. Nvergesué. Helyoeu. Kossuth Lajos-utca 32. szám. G. ( l. ELADÓ és kiadó gyönyörű szép emeh,: s villa. K8lcsey-utca 9. K. 22?. HORTHY MIKLÓS l l 108 110. szám alutt a/, alábbi lakások azonnalra: kiadók: Födszintcn: 2 szoba, konyha, e'ö- és fürdő­szoba. 1. emelletcii: 2 szoba, konyha, elő- és fürdőszoba. II. emeleten: 4 szoba, konyha, elő- és fürdőszoba, cselédszoba. Hí. emele­ten 4 szoba, konyha, elő- és fürdőszoba, cse­lédszoba. III. emeleten: 4 szoba, konyha, e'ö é-s fürdőszoba, cselédszoba. III. emeleten: 3 szoba, konyha, elő- és fürdőszobát, szoba Hl. emeleten: 3 szoba, konyha, elő- ci fürdő­szoba. szoba. Értekezni Főtér 19. szára .Jatt Ehrlich Ernő háztulajdonosnál. Gy 2017 TÁGAS, tnooern egy szobás garzon lakás azonnalra kiadó. Dohány-utca 3. 1. emelet. Megtekinthető lél 4 I közölt. Ko. 351. 3 SZOBÁS, komfortos lakás október 1-re kiadn. Moimst-oriiit 57. Ko 335 KÜLÖNBEJÁRATT . elegánsan bútorozott szoba, fürdőszoba használattal, magános ur­nák azonnal kiadó. Kossuth Lajos-utca 47. szám. Ko. 394. KÖZPONTI füléses szobát keresek egy, két, vagy bárom személy részére. Cimet „Központi“ jeligére. Ko. 401. KÉT- és háromszobás, összkomfortos lakás kiadó. Értekezni Kornis-ntca 8a. I. 3. K. 236. Kiadó szép, nagy, parkettes, üres szoba, fürdőszoba használattal. Mészároí-u. 8. I. 2. Ko 375 KIADÓ: 2 tupnjuiid »rab* gymán ha nyíló, INíi d'i íj i< * .4 I iifltfof to : Ko -377. KIADÓ «legunsan »tob«. ­I <> Ív OV i/./e] Ol .frill Hl rirk. P« 11 * II 111 r II I I C. 69. PARKE’ITF.S. 2 szobán konyha* laka- fürdő zohával. virágoskerttel okt.. illetve nov. J-től kiadó. Magyur-u. 113. lclefon 18 29. Ko 974 Egy szoba, konyha, komfortos, uj lakás ki­adó. Bcm-utea felöli bejárat. Carmen Silva 20 »z. Ko 380 NAPOS, két szoba, konyha, fürdőszobás lakást keresek november 1-re, zajtalan, por­mentes helyen. Címeket „Tanár“ jeligéi«- a kiadóba kérek. K. 23«. Kiadó cgv szoba, konyha, fürdőszoba, össz­komfortos !aká*. Bethlen-u. 16. Ko 397 2 szobából álló helyiség irodának, vag\ or­vosi rendelőnek kiadó, itt ák Ferenc-utca 28. Ko 38., Kiadó belvárosban bútorozott szoba cgv, vagy két hölgy részére. Cim a könvvosztály­han. Ko 395 3 szobás, komfortos lakás október 1-re ki­adó. Monostori-ut 54. Ko 33.5 Teljes ellátással különbejáratu szobát ke­resek elsejére, fürdőszoba használattá’.. Alad­din, Unió-utca 13. Ko 388 Kiadó bútorozott, Fürdő-utca 21. különbejára.tu szoba. Ko 376 Kiadó 3 szoba, komfortos lakás Farkas­utca 8. Házfelügyelő. Ko 384 GYULAFEHÉRVÁR közelében, mintegy 250 holdas elsőrendű birtok, szőlővel, olt­ványteleppel, gazdasági udvarral, malommal, akár egyben, akár részletekben eladó, eset­leg kolozsvári bérházakkal elcserélhető. Ajánlatok „Gyulafehérvár“ jeligére a kiadó­ba. Ko. 32«. SZIMflázrSZENE Giil baba gyermekszinészehkeí Ünnepi díszelőadás keretében adja elő ma este a színház a népszerű Fiilöp gyermek- színház szereplőivel, a bemutatón óriási sikert aratott operettet, a Gül babát. Aem lehet leírni azt a csodálatos színészi készséget és rátermettséget, amellyel a Gül baba nagysze­rű gyermekszereplői játszanak ebben a magyaros operettben, amelynek előadására már budapesti körök is felfigyeltek. János vitéz Az idei évadnyitó díszelőadást ismétli meg a színház csütörtökön este, rendes hely- árakkal. Gyurhovics leányok A legnagyobb magyar színpadi írónak, Hcrczeg Ferencnek legnépszerűbb darabját, a Gyurkovics leányokat újítja fel pénteken este a színház. Óriási érdeklődés előzi meg ennek a pompás, magyaros levegőjű vígjátéknak az előadásét, hiszen a hét Gyurkovics leánynak vidám ötletekkel és pazar humorral fűszerezett története a legközismertebb és legnagyobb siker volt úgy a regény-, mint a színpadi irodalomban. Gyurkovics Mici. Sári. Ella, Horkay Feri, Radvúnyi Gida, stb. olyan alakok, amelyek mér szinte fogalom­má váltak n közönség képzeletében s a színpadon való megjelenésük a boldog békeidők magyaros jókedvét, vidámságát és elragadó hangulatát fogják a színpadra varázsolni. A sxlnhás müssra Szerda fél 8: GÜL BABA. (A gyermekszin- ház ünnepi díszelőadása.} Csütörtök fél 8: JÁNOS VITÉZ. Péntek fé! 8: GYURKOVICS LÁNYOK. (Herczeg Ferenc bűbájos vigjátéka. Fé­nyes Alice, Krémer Manci, Haáz Joli, Havady Nagy Ilonka, Beness Ilona, Nagy István, Kovács György, Borovszky Osz­kár, Lantos Béla, Csengeri Aladár, stb. Premier belyórakkal. Rendező: Szabados Árpád.) Szombaton d. u. 4: A NOSZTI FIÚ ESETE TÓTH MARIVAL. (Olcsó helyárakkal.) Szombaton este 8: GY'URKOATCS LÁNYOK. A mozllc mtsoea CAPITOL-MOZGÓí Béresénvi huszárok. "EGYETEM és URÁNIA MOZGÓK: Ma, szer dán utoljára: A miniszter barátja. — Csütörtöki kezdettel: Áll a bál. EDISON ÉS RIO MOZGÓ: Nagysikerű pre­mier! Magyar film: 5 óra 40. (Törvény nevében). Izgalmas, lebilincselő, bűnügyi fiílim. LélekzetelálEitó cselekmény. Fősze­repben Kiss Ferenc, Tasnády Fekete Mária, Makay Margit, Uray Tivadar. Előadások kezdete 3, 5, 7, 9 órakor. HePyárak 60 fillértől 1 pengő 20 fillérig. ROYÜAL: Hunya-dy Sándor világsikerű, nagy vigjátéka a Három sárkány. Araszari Pi­roska, Lázár Mária, Kabos Gyula. Raj­nai Gábor, Rózsahegyi Kálmán. Gőzön Gyula. KLUDSKY CIRKUSZ este egynegyed 8 órai kezdettel nagy gálaedőadást tart. Fost* hátamögött. FRANZINI CIRKUSZBAN elsőrendű világ­városi műsor. — Kitűnő magyar bohó­cok. — Posta hátamögött. Hádiő müsm?: SZERDA, szeptember 18. BUDAPEST I. 6.40 Ébresztő, torna. 7 Hí­rek, hanglemezek. 10 Hírek. 10.20 Mátyás király, a modern uralkodó. Előadás. 10.45 A vajashordótól a messzehordó ágyúig. Felolva­sás. 12 Haraugszó. Himnusz, időjárásjelentéi. 12.10 Hanglemezek. 12.40 Hírek. 2.30 Hírek. 4.45 Időjelzés, időjárásjelentés .hirek, 5.15 A rádió Szalonzenekara. 5.45 Lárma elől nincs menekvés. Ráth-végll István csevegése. 6.15 Votisky Alice és Géczy Dömötör magyar nó­tákat énekel. Gáspár Lajos eigányzenekará- nak kíséretével. 7.15 Hirek magyar és román nyelven. 7.25 Táncleraezek. 7.45 Külügyi ne­gyedóra. 8 Maria M’hajlovies hegedül zon- gorakisérettel, Olga Mihajlovics zongorázik. 8.30 A Székelyföld lelke. Dr. Fodor Ferenc egyetemi tanár előadása. 9 Hirek német, olasz, angol és francia nyelven. Hirek és idő­járásjelentés. BUDAPEST II. 5.45 A rádió szalonzene­kara. 6.15 Olasz nyelvoktatás. 7.30 Egy ókori sportcsalád. Előadás. 8 Hirek. 8.25 Budapesti Hí. kér. Törekvő Dalkör. Yezénvel Rezik Béla. 9 Toinette. Elbeszélés. 9.25 Cigány­zene.

Next

/
Oldalképek
Tartalom