Ellenzék, 1940. szeptember (61. évfolyam, 199-224. szám)

1940-09-14 / 210. szám

9 E í. 7 E N 7 f K 1 0 •/ 0 * 7 t p 1 c m b r r 14. Hlu.% „Felekezetire ésnemzetiségre való tekintet nélkül!, tökéletes egyetértésben és békességben stkarc az élet zavartalan — mondotta a nagyvárait! romúti társadalom vezetőinek üdvözlésére adóit válaszában vitéz Rajnay Gábor tábornok Nagyvárad város parancsnoka )>( DARFST. s/.epletiibor 13. Magyar Távirat» Iroda nagyváradi jelentése szerint a/ ottani román tái-adidom \ ezetői incgje- Icntck vitéz Rajnuv Gábor váiosparuncsnok- nál. aki előtt a görügkatoliUtis és görögkeleti cgvház esperesei l»eszedet tartottak, ígéretet téve, hogy a magyar államnak jo polgárai lesznek. Kö­szönetét mondtak a lovagias bánásmódért s egyben további jóindulatot kertek. Vitéz Rajuay Gábor tábornok válaszában hangoztatta, hogy amidőn a város élére állí­tották. azzal a gondolattal foglnUu el hivata­lát, hogy azokat a múltban tapasztalt sérelme­kéi, inelveket a magyarsága román uralom alatt elszenvedett, meggyógyítja. I lihez azon­ban szükséges, hogy a nem magyar polgárok is támogassák törekvéseiben. Mint várospa­rancsnok kijelentette, hogy az élet zavartalan menetel felekezetre es nemzetiségre való tekintet nélkül, tökéle­tes egyetértésben és békességben akarja helyreállítani. Kiváltja, bog) a szónoklók a román lakossá­got ilven szellemben vezessék, mert a cél az, liogv az. országnak megbízható polgárai le­gyenek. mám SPORT Semmi formaság, szeretetteljes támogatás és gyors intézkedés Vasárnap Kolozsváron beszélik meg az MLSZ erdélyi kerületé" nek és bajnokságának kérdését Gidófalvy Pál dr. felhívása KOLOZS\ ÁR. A felszabadult erdélyi ré­szek labdarugó sportjának megszervezésére máris fontos lépések történtek. Szerdán Ko­lozsvárt volt Gidófalvy Pál dr., az MLSz miniszteri biztos, aki maga is kolozsvári < in­ker és ö is együtt örvendezett a kolozsvá­riak nagy boldogságának, haladéktalanul hoz­zálátott a Magyarországhoz visszakerült vá­rosok labdarugó sportjának azonnali bekap­csolódására. Gidófalvy dr. fontos nyilatkozatot adott azokról az irányelvekről, amelyek megszab­ják az erdélyi labdarugó sport megszervezé­sét. — Elgondolásunk szerint már október 1-én megkezdődnék az erdélyi bajnokság. A me­zőnynek tiz-tizenkét tagja lenne, Nagyvárad. Nagybánya, Kolozsvár. Marosvásárhely, Szat- már, Sepsiszentgyörgy, Nagykároly és eset­leg más városok csapatainak részvételével. A kétfordulós bajnokság első két helyezettje bekerül a nemzeti bajnokság első csoportjá­ba. a mezőny többi tagjának jelentős része a nemzeti bajnokság második csoportjába, a többiek a harmadikba. Erdélyben három alszövetség lesz, még pedig Nagyvárad, Ko­lozsvár és valószínűleg Marosvásárhely szék­hellyel. Utóbbi a székelyföldi csapatokat fog­ná össze. A nemzeti bajnokság második és harmadik csoportjában külön erdélyi csopor­tot szervezünk és esetleg ide osztjuk be Deb­recent, Szegedet és más alföldi városokat. Gidófalvy dr. nyilatkozatát a következő nagyjelentőségű kijelentéssel folytatta: — Az erdélyi csapatokat a legnagyobb er­kölcsi védelemben fogjuk részesíteni, ezért egy évig egyetlen erdélyi játékos sem igazol­ható budapesti egyesülethez. Ezzel az erdé­lyi labdarugó sportot akarjuk megerősíteni és színvonalát emelni. Az egyesületeket fel­kérjük. hogy játékosaikat megfelelő munka­alkalomhoz juttassák. Az igazolás rendszeiére vonatkozólag a következőket mondotta: SZANISZLÓ II. ZOLTÁN ÉS BOLDIS LÁSZLÓ már nem az Universitateaban, hanem a KAC-ban fognak játszani. Mint ismeretes, az aradi MTE, illetve a buka­resti Rapid FC kolozsvári játékosait az A- divizióba beosztott egyetemi csapat ké­szült erősítésként44 leszerződtetni. Mind­két játékos kijelentette, hogy „anyaegye- sületiikben", a KAC-ban szándékoznak ismét játszani. Úgy hírlik, hogy a váloga­tott ripenzista Dobay Gyula is városunk­ban tartózkodik. JÓL ÉRTESÜLT FORRÁSBÓL közöl­hetjük még, hogy a KAC-ban fog még ját­szani a hazakerülök közül Kovács Sándor, a bukaresti Unirea Tricolor, Fábián II. az Olimpia és Brassai, a Krajovai FC tagja is. Mindhárom játékos a piros-fehé­reknél kezdte karrierjét. SZATMÁRY ELEK, a KAC legendás­hírű kapusa több, mint ötéves szünet után ismét bele akar kóstolni a bajnoki mérkőzések izgalmaiba. az erdéíyi sportkörökhöz — "\ alószinü, hogy valamennyi jelenlegi I igazolást semmisnek tekintünk, minden játé­kos abba a csapatba kétheti igazolását, ahol játszani akar. Az igazolási formaságokat a leggyorsabban elintézzük, az igazolási igazol­ványokat kiállítjuk, ezzel a helyzetet rögzit- jtik és megszilárdítjuk. A játékvezetőkre vonatkozólag a követke­zőket mondotta: — Haladéktalanul gondoskodunk arról, hogy a játékvezetőknek és az egyesületi ve­zetőknek tanfolyamokat szervezzünk, hogy I mielőbb megismerkedjenek a magyar szabály- j zattal. A mi képesítésünk nélkül senki sem i vezethet mérkőzést. I Arra a kérdésünkre, hogy ki fogja intézni j a visszatért Erdély labdarugósportjának I ügyeit. Gidófalvy dr. ez* válaszolta: — Gálffy András kolozsvári származású, j kiváló sportembert és szakértőt szeretném kiküldeni Kolozsvárra és reá bíznám az egész erdélyi labdarugó szervezet megalkotását és ellenőrzését, ő utaznék az egyes városokba és ugyancsak ő tartaná a tanfolyamokat is. Gidófalvy Pál dr. végül felkérte lapunkat, ţ hogy a következő felhívást közöljük: ..Az idő rövidsége miatt felhívom a felsza- j badult Erdély összes sportegyleteinek veze­tőit. hogy a labdarugó sport újjászervezése ügyében tartandó fonto- baráti és bizalmas megbeszélésre vasárnap délután lél négy órá­ra megbízottjukat kiküldeni szíveskedjenek a kolozsvári katolikus gimnázium földszinti termébe. (Farkas-utca 2.) Dr. Gidófalvy Pál, az MLSz és a IT miniszteri biztosa.“ A MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG szeptember 15-iki negyedik fordulóján a kö­vetkező mérkőzések kerülnek lejátszásra: Kispest—Salbte, Tokod—Szeged. Újpest— Gama, Szolnok—Elektromos, Haladás—Di- mávag. Ferencváros—Törekvés, Bszkrt— WMFC. A NAGYVÁRADI AC ismét ,,nagy4‘ lesz. Nagyváradi tudósítónk jelentése szerint a dicsőséges mullu zöld-fehérek már is hozzáfogtak a régi, nagy NAC új­jászervezéséhez. Bodola, Barátky, Juhász, Kovács és a többi nagyjátékosokon kí­vül Praszler, a Juventus volt játékosa is a NAC-hoz fogja kérni leigazolását. A KMSC FELHÍVJA a labdarugó szak­osztály összes tagjait. hogy a pénteki edzésen délután 4 órakor valamennyien pontosan jelenjenek meg a további teen­dők megbeszélésére. A központi vezető­ség felhivja az összes szakosztályok tag­jait. hogy szombaton délután 7 órakor a Vasmunkás-Otthonban pontosan jelen­jenek meg a fogadíatási ünnepségen való részvétel megbeszélése céljából. A szak­osztályvezetőket kérjük, hogy már dél­után 6 órakor jelen legyenek. SZANISZLÓ I. JÁNOS megválik az Universitatea csapatának edzői állásától. károly voltf román király Pordugáísáltan akar letelepedni ' Hl ll(LSI\ szri>lember 13. A Magyar távirati Iroda bukaresti tudósítójának erIrkiIlese szerint II. Károly, volt romín hirál\ PortugáIiába érkezett és itt akar egyelőre letelepedni. \ jelentés f «‘lendít i, hogy II. Karoly ezelőtt ti/ évvel földhöz ragadt i/egenyen érkezett román terület­re é most mint gazdag ember távozóit el. A volt román kiraknak nagykilerjedé sh földbirtoka van I ram iaor-zágban < - Kanadában, h/enkívül rengeteg vállalko­zásban s pénzintézetben részvényei vannak. Szavamként 2 lej. Legkisebb apróhirdetés ára 2ü lej Állástkeresők, üdülőhelyek é* fürdők hirdetései, továbbá elveszett, vagy eltűnt tárgyak miatti hirdetések szavanként 1 lej. Jeligés lev elekre, megkeresésekre csak válaszbélyeg ellenében válaszolunk és csak portózott levele­ket továbbítunk. Dij előre fizetendő. Apróhirdetések feladhatók a kiadóhivatalban, könyv* osz.láiyútikban, bizományosainknál, bármely hirdetési irodában. Délután hirdetéseket c-al:is az ELLENZÉK KÖNYVOSZTÁLYA KOLOZSVÁR (Főtér 9.) vesz fel. Telefon II—99. Címet tartalmazó hirdetésekre a választ közvetlenül a megadott címre kell irányítani ! WEGY ES A MAGYAR ZSIDÓTÖRVÉNY ..NOVA könyvkereskedésben, Unió-utca 16. 100 lejért k apható. FORDÍTÁSOK, másolások szakszerűen, ol­csón készülnek Simon Fordító és Leiró Iro­dában. Deák l’erenc-utca 13., emelet. G. 46. HA DEBRECENBEN jár. keresse fel a .Kispipa" étterem és szállodát, a nagy ál- omásssal szemben. Tiszta szobák, magyar somba. G. 54. TÁRSAT KERESEK, kitűnő, kockázat­mentes gazdasági vá falathoz. Cea 60—80 ezer lej szükséges. Ajáulatot: ,.300 százalék haszon“ jeligére kiadóba kérek. Ivó. 311. HANGULATOS jazz-hármas, fővárosi ní­vójú, úri családoknál estélyeket vállal. Cim a könyvosztályban. Ko. 312. I INGATLAN és L V X is KIADÓ kiilönhejáratu. szépen bútorozott szoba. Széniegyház-utea 6. ajtó 22. Ko. 303 Eladó újonnan átalakított szép kertes csa­ládi ház, 3 szoba, konyha, kamara, pince, 2 szuterin helyiség, udvar parkírozva, Cim: Dr. Sárdiné. V e“Sfielényi-utca 13. 2 SZOBA konyha, előszoba azonnal kiadó. Apafi-utca 21. K. 189. KIADÓ azonnalra két szoba, konyha, elő­szoba. íiirdős-zoba. Episcop Ciorogariu 3. G. 55. KIADÓ 3-szor 2 szoba, komfortos Lakú-. KÖvespad 7. Ko. 313. KIADÓ LAKÁSOK: Deák Ferenc-utea 12. Két szoba, konyha. — Deák Ferenc-utea 24. Két szoba, konyha. — Bocskai-utca 1. Két szoba, konyha, komfortos. Ko. 316. MENEKÜLT rádióteebnikus, mindenféle javítást speciali- műszerrel, helyszínén elvál­lalna. Szives támogatási közölni Ellenzék kiadóhivatalába kéirm „Rádiós“ jeligébe. Ko. 315. ALKAL 41 ÁZÁS SHEETS ZSSSasÉI NŐI ÉS FÉRFI fodrászatba tanuló felvé­tetik. Frizeria Sántba, Erzsébet-ut 52. K. 203. MAGYARORSZÁG legnagyobb kézimunka és fonaíkereskedése jutalékos ügynököt ke­res a felszabadult Kclctmagyarország: látoga­tására. Legrész etesehb ajánlat ..Rövidáru szakmában is bevezetett keresztény ügy­nök“ jeligére a kiadóhivatalba küldendő. Ko. 314. INGATLANCSERE MENEKÜLT házának felügyeletét válla­lom lakás ellenében. Budai Deleanu 20. G 50. TORDA főterén levő 1 emeletes házat el­cserélném kolozsvári hasonló házzaC Érte­kezni ehet Kolozsvár. Rudolf-ut 61. Angyal Mózesnél. E. Szombaton, U -én este 8 órakor nagy díszelőadás a KLUDSKY-CIMüISZ-ban (Posta hátamögött) Magyar beli ős ok. Csütörtök, szombat és vasárnap délután 4 órakor matiné. Állatsereglet egész nap g nyitva. — Vadállatok ete ése naponta délelő t 11 órakor. j A színház műsora Csütörtök este 8: JÁNOS VITÉZ, (ünnepi diszelőadás a felszabadító magyar kirá­lyi honvédség bevonulásának tiszteleté­re. — Előtte. 1. Himnusz. Előad­ja a színházi zenekar. 2. Kölcsey Him­nusza. E-mondja Nagy István. 3. Kö­szöntő. 4. Vallomás. Tompa László ver­se. Elmondja Fényes Alice. Az előadás­ban a teljes társulat mellett 36 tagú balett vesz részt. Teljes uj, ragyogó ki­állításban, megnagyobbított zenekarral. Az előadást a Rákóczi-induló fejezi be. Kétszeres helyárakkal, a helyárkü ünbö- zet teljes egészében a menekültügyi alapé.) Péntek este 8: JÁNOS VITÉZ. (A diszelő­adás teljes műsorával.) Szombat délután 4: SUT A NAP. (Olcsó helyárakkal.) Szombat este 8: JÁNOS AITÉZ. (A diszelő­adás teljes műsorával.) Vasárnap délután 4: JÁNOS VITÉZ. (A disz­előadás teljes műsorával.) Vasárnap este 8. JANOS VITÉZ. (Magyar- ország főméltóságu kormányzója kolozs­vári bevonulásának tiszteletére. Kétsze­res helyárakkal, a he'yárkiilönbözet tel­jes egészében a menekültügyi alapé.) Hétfő este 9: BÁNK BÁN. (Ünnepi díszelő­adás.) BECSBEN BIZOTTSÁG ÜL ÖSSZE. HOGY A DUNA BRAILA FÖLÖTTI FOLYÁSA HAJÓZÁSÁNAK KÉRDÉ­SÉT TISZTÁZZA BÉCS, szeptemnber 13. Becsben hol­nap összeülnek az érdekelt államok meg­bízottai, hogy a Braila feletti Dunaszaka- szon való hajózás kérdését véglegesen tisztázzák. A versaillesi békeszerződés erre vonatkozó rendelkezéseit ugyanis, mint magát az egész szerződést is. az uj idők eseményei eltörölték és ezzel ujból felszínre került a Duna e szakaszán va­ló hajózás kérdésének tisztázása is. A eé) az, hogy a Braila feletti Duna-szakaszon is meg kell nyitni és teljesen szabaddá kell tenni a hajózást. Az érdekelt álla­mok megbízottai ebben az értelemben kezdik meg most tárgyalásaikat.------- m —Hia—I— A mozik müsova CAPITOL, EDISON ÉS RIO mozgók: Ma. csütörtöki kzedettel Bercsényi huszárok, élő magyar hangosfilm. Mindhárom moz­góban egyforma helyárak. Előadások folytatólagosan. ROYAL, EGYETEM és URANIA-mozgókban: ,,A miniszter barátja“. Az első magyar zenés vígjáték bemutatója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom