Ellenzék, 1940. szeptember (61. évfolyam, 199-224. szám)

1940-09-11 / 207. szám

7 h 1. I h N 7. Ú K A Plűgaifir Népltöiösség iioiozsvárfi mma öcwonolási sänncpstgCD höricíciihcnt vesiach reszt A rtMulezöbizott sárgul egyetértésboii sí heh i trtjţo/.Ht testületileg vés/ rés/1 y 11 «iki es 15 iki ünnepségeken. Mind y/ok a tagok es családtagjaik, ukLv résztN enni akarnak, alábbi gyiilekez-'j hely t ken gyülekeznek : I. körzet: Református kollégium tid \ara. i II. körzet: Karolina tér. Hl. körzet: l’etolMutcai elemi iskola. IV. körzet: Julius Cesari Napközi' Otthon. V. körzet: Opera mögötti park. VI. körzet: Magyar*«utcai ref. el. isk. VII. körzet: Pap utcai állami el. isk. \ 111. körzet: Szamosköz i 'uha es Csa ba utca keresztezése. 1\. körzet: Bulgária tér. \. körzet: Irisnél A\argineanu-uitca. XI. körzet: Calea lunga és Mara mu rés utica sarok. XII. körzet: Rudolf*«uti ref. elemi isk. XIII. körzet: lirzsébe* és Gépész utca sarok. XIV. körzet: Vasvári Pál-uitcai el. ‘sk. XV. körzet: Monostor úti ref. el. isk. XVI. körzet.: Kiilmonostori áll. el. isk. XVII. körzet: Ideggyógyintézet előtt. A körzetek négyes sorokban sorakoz Na tizedenként, elöl a tizedessel, vonul*« nak fel a kijelölendő helyre. A gyerme kék körzetenként egy csoportban a körzet élén szintén négyes sorokban haladnak. Utánuk nemzeti viseletben a nők, körzetenként egy csoportban. Vé gül a többi közönség tizedenként. xmsm A Szilágyság fővárosa páratlan lelkesedéssel ünnepelte a bevonuló honvéd csapatokat ZILAll. szeptember 10. A felszabadító j honvéd hadsereg vasárnap gyönyörű, vernie- . nves délután érkezett a Szilágyság fővárosa elé. ó árosszerle zúgtak a harangok. V Kor- | suth-léren boldog izgalommal várt í nemcsak | Zilah. de Diószeg, Ördögkut. Egrespatak es i a közeli vidék többi községeinek hesoroglett lakossága is a honvédek bevonulását, Ezek- nek a lelkes falusiaknak már az a pár óra i« hosszúnak tetszik, amig a magyar hadsereg eléri falvaikat. Éppen ezért siettek he a me- gveszékhelvre, ahol hamarabh tanai lehetnek a megindító látványnak. Itt. az erdélyi hegyek tövében a levegő már hűvösebb, de a fogadtatás semmit sem vészit hevéből. A város házainak ablakait és erkélyeit virágfüzérek diszitik. A vármegye- házán hatalmas német és olasz zászló leng. a kettő között pedig fenn a tetőn magyar nem­zeti színű lobogót lenget a szél. Mintha ezek a zászlók jeleznék a három nemzet szoros összetartozását. A téren a tömeg között ott szorong a hi­res háromévszázados W esselényi-ko!légióm­nak — amelyben annakidején Ady Endre végzett — diáksága is. — Éljen Horthy! Éljen Horthy! —— hang­zik mindenfelől, amint megérkezik a hon­védség élcsapata a daudárparancsnok vezeté­sével. A katonaság fogadására az első beszédet dr. Endresz tartotta a polgárság nevében. — Töhötöm vezér ezer éve ugyané városon vonult át Erdély meghódítására. A felszaba­dult Szilágymegye nevében hódolok nektek e nagyszerű csodáért. amidőn megérhettük, iogy szemeink ismét rávillanhatnak a magyar fegyverekre és fejünket ráhajthatjuk honvé­dének fegyveres vállára. Huszonkét évig vár­tunk erre, huszonkét esztendeig viselte e föld Trianon átkát. Itt a tömeg ütemes „Mindent vissza!“ fással szakította félbe a szónokot. — Irtózatos fájdalmunkban — folytatta dr. Endresz hittük, hogy a békediktáló nemzetek a kisebbségi joggal, ezzel a nagy hazugsággal némileg jóra fordíthatják sor­sunkat. Híztunk a Népszövetségben, ebben az álompalotáhaii Mindez azonban csak kán- rázat volt. De végre ütött az óra és lehul­lottak a bilincsek, ezek a könnyeinktől be- rozsdásodott bilincsek. Hálásan hajiunk meg a nemzet nagy barátai, a német és olasz nép és vezéreik, a történelmileg felmérhetetlen hérosz, a Führer és a niegujhodott -olasz nemzet einherpiramisa- a Duce előtt. Rajongó leiekkel esküszünk örök hűsé­get nemzeti eszményképünknek, vitéz nagy­bányai Horthy Miklós kormányzó urnák. A kormányzó nevének említésére a tömeg ismét ütemes éljenzésbe kezd. majd megint felhangzik a ..Mindent vissza!” kiáltás. Arad, Knyed. Brassó és borda városok említésével. A bevonuló csapatokat ezután a zilahi ref. egyházközség és a Wesselényi ref. kollégium, valamint a szilágy-szolnoki ref. egyházme­gye papsága és hívei nevében üdvözölték — A mi életünkben ezen a szép őszi na- I pon kezdődik a tavasz, amelynek ti vagytok első fecskéi, magyar honvédek. Az itt maradt nemzetiségekhez szólva pe­dig a szónok hangsúlyozta, hogy a hosszú- állás csak alantas népek tulajdona, a magyar mindig nagylelkű volt a megbocsátásban. Éppen ezért angyali üzenettel főidül feléjük: „Békességet minden jóakaratu embernek!“ Kerekes Ernőné a magyar nők, Rózsai Sándor tartalékos főhadnagy a volt front­harcosok. Barabás Sándor a város iparos és kereskedő társadalma, Fodor Magda pedig a magyar lányok nevében üdvözölte a bevo­nuló honvédcsapatokat. A szónokok között dr. Bölöni Zoltán ki­emelte, hogy ebben a megyében ma sokkal több magyar van, mint 22 évvel ezelőtt volt, mert ma „nincsen közöttünk társadalmi és osztálykülöubség. egyekké leltünk“. SPORT Hazajönnek: Romániából a magyar lahdarugójátékosols KOLOZSV ÁR. Dr. V. Economii, a román labdarugó-szövetség kapitánya az elmúlt na­pokban Kolozsváron járt, hogy a szövetség megbízásából összeszedje az U. és Xictoria legjobb játékosait és hogy- közölje a Bukarest hő! hazatért magyar játékosok váltságáraát, az érdek.ődő kolozsvári, nagyváradi és más egyesületekkel. Economunak sikerült megegyezésre jutni a Cociuban-fivérekkel, Nistorral, a Medrea- fivérekkell és Mariannái, akiket Bukarestben fog a szövetség elhelyezni. A fővárosból ugyanis a legjobb magyar jáltékosok részben már hazatértek, részben pedig már útban vannak hazafelé, mert mint Economii mond­ta, Romániában a sportban nincs jövőjük a kisebbségeknek. Bodola, Juhász, Demetro- vits, Prasz'ler, Bobay, Varjassy stb. már részben Kolozsváron, részben Nagyváradon vannak és itt próbálnak elhelyezkedni. Bo­dola lelépési dija 10 ezer pengő, Juhászé 6000 pengő stb. Állítólag Auer és Barátky Bukarestben maradnak. Az Universitatea és Victoria játékosainak nagy része egyébként Brádra, a Micához szerződnek le, ahol állást is fognak kapni. Economii megjelent a Ko’ozsváron székelő korcsolyázószövetség egyik elnökségi tagjá­nál, dr. Somodi Istvánnál is, akitől a szö­vetségi iratokat kérte el. Hasonló célból Pop Virgiii mérnököt, a tekézőszövetség elnökét is felkereste, de siker nélkül, Pop elnök ugyanis kijelentette, hogy ő és a szövetség központja Aradra költöznek és onnan fogják tovább irányítani az ország tekézősportját. ERŐSÖDIK A KAC A Romániából visszatérő kiváló játé­kosok közül többen a KAC-ba kívánnak lépni. A kél Szaniszlón kívül Dobayval már megtörtént az egyezség olymódon, bogy Temesvárról a városi tanács Ko­lozsvárra, ugyancsak a városhoz helyezte át a kiváló játékost, akinek helyébe vi­szont Kolozsvárról Felecan I-et, a Vic­toria válogatóit játékosát helyezták át Temesvárra. Még több kiváló játékos je­lentkezését várja és igy valószínű, hogy a KAC úgy az ősz folyamán a külön meg­alakítandó erdélyi bajnokságban, mint jövőre — remélhetőleg a nemzeti baj­nokságban — a legszebb sikerrel fog sze­repelni. A Magyar Színház díszelőadásai A Magyar Színház ezidci kapunyitása összeesik Kolozsvár Ielszahudulásáoak öröm napjaival. A díszelőadások gazdug mii órát a János vitéz nyitja meg. amelyet tudvalevő­leg öl esztendő «’>ta nem volt szabad játszanunk. Az első díszelőadás a felszabadító magyar királyi honvédség bevonulásának tiszte­letére csütörtökön este II órakor lesz. \ János vitéz teljes tij betanulásban, igen gazdag, ünnepi kiállításban, halulirias zenekarral, .’{6 tagn balettel kerül színre. Minden egyes előadás előtt ünnepség lesz a nyill színpadon, Magyarország dicsőséges kormányzójának mellszobra előtt, amelyet most készített a szinbáz számára Kudelász Károly szobrász. \ csütörtöki és vasárnap esti előadások jegyeinek ára kétszeres, a teljes helyárkü­lönbözet a menekültügyi ulupot illeti. Erre a két előadásra csak a rendező bizottság által le nem foglalt jegyeket árusítja csütörtök reggel 10 órától a pénztár. A színház Csütörtök este 8: JÁNOS VITÉZ. (Ünnepi díszelőadás a fe szabadit«’! magyar kirá- Ivi honvédség bevonulásának tiszteleté­re. — Előtte. 1. Himnusz. Előad­ja a színházi zenekar. 2. Kölcsey Hitn- nucza. I". mondja Nagy István. 5. Kö­szöntő. 4. Vallomás. Tompa László ver­se. Elmondja Fényes Alice. A/, előadás­ban a teljes társulat unTett 36 tagú balett vesz részt. Teljes uj. ragyogó ki­állításban. megnagyobbitott zenekarral. Az előadást a Rákóezi-induló fejezi be. Kétszeres helyárakkal, a helyárkii önliii- zet teljes egészében a menekültügyi alapé.) müs<$?!3 Péntek este II: JÁNOS VITÉZ. (A dimii- adás teljes műsorával.) Szombat délután 4: SÜT A NAP. fOlcsó helyárakkal.) Szombat este 8: JÁNOS VITÉZ. (A díszelő­adás teljes műsorával.) Vasárnap délután 4: JÁNOS VITÉZ. (A dísz­előadás teljes műsorával.) Vasárnap este 8. JÁNOS VITÉZ. (Magyar- ország főméltóságu kormányzója kolozs­vári bevonulásának tiszteletére. Kétsze­res helyarakkal, a helyárkülönbozet tel­jes egészében a menekültügyi alapé.) Hétfő este 9: BÁNK BÁN. (Ünnepi díszelő­adás.) Szavanként 2 lej. Legkisebb apróhirdetés ára 20 lej. Állástkcresök. üdülőhelyek és fürdők hirdetései, továbbá elveszett, vagy eltűnt tárgyak miatti hirdetések szavanként 1 lej. Jeligés levelekre, megkeresésekre csak válaszbélyeg ellenében válaszolunk és csak portózott levele­ket továbbítunk. Dij előre fizetendő. Apróhirdetések feladhatók a kiadóhivatalban, könyv- osztály úrikban. bizományosainknál, bármely hirdetési irodában. Délután hirdetéseket csakis az ELLENZÉK KÖNYVOSZTÁLYA KOLOZSVÁR (Főtér 9.) vesz fel. Telefon II—99. Címet tartalmazó hirdetésekre a választ közvetlenül a megadott cimre kell irányítani ! GYÓGYSZERTÁRAMAT (Erdély déli ré­szén, in eg vesz ékbei yen) elcserélném északi megyében, jóforgabuu gyógyszertárral. Ér­deklődhetni dr. Riesz Albert ügyvédnél Ma­rosvásárhelyt. Ko. 303. MENEKÜLT házának felügyeletét válla­lom lakás ellenében. Budai Deleanu 20. G 50. KERESEM TELEGDI urat, akivel együtt voltunk concentrálva Fiádon vasútépítésnél. Márk, Deák Forenc-utca 4. G. 52. FORDÍTÁSOK, másolások szakszerűen, ol­csón készülnek Simor Forditó és Leiró Iro­dában, Deák Ferenc-utca 13., emelet. G. 46. CIMFESTŐ üzemhez társat keresek. Cim a Kiadóban. K. 204. Gyapjulíásmir loLogék kaphatók Schul-féle kendőgyárban, Kolozs­vár, kétvizközt. Ko. 301. RÁDIÓT, 3—4 lámpást vennék kézalól. Ajánlatokat -Rádió“ jeligére a Kiadóba. G. 49. ELADNÁM berendezett két szoba, konyha, elő-, fürdőszobabutoraimat. A lakás bérlete is átvehető. Deák Ferenc-utca 7. sz. Ko. 304. ALKALMAZÁS KERESÜNK AZONNALRA ÜGYES KIFUTÓFIUT. Cim az Ellenzék könyv­osztályában. G. 44. HH—MIMaBBHBMW ; A G A 7 L A S ÉS L i K i3 | AZONNAL átadó 3 szobás, összkomfortos lakás Deák Ferenc-utca 34. sz. II. emelet. Érdeklődni dr. Farkas Ernő ügyvédnél. Deák Ferenc-utca 5. K. 204. KIADÓ 5 szoba, konyhás, komfortos la­kás. Kölcsey 20. dr. Balota. G. 53. KIADÓ azonnalra 3 szobás komfortos la­kás. Ugyanott bútorozott szoba is, különbejá- ratlal. Pasteur-utca 10. Ko. 306. KIADÓ kiilönbejáratu, szépen bútorozott szoba. Szentegyház-utca 6. ajtó 22. Ko. 303 6 SZOBÁS lakás, összkomfortos, kifogás talan állapotban kiadó. Telefon 28—90. Ér tekezhetni 8—11, 2—5-ig. Ko. 305 KIADÓ azonnalra 2 manzárd szoba. Fürdő utca 21. második villában. Ko. 307 I INGATLANCSERE 1 Haas I. Arad, Dragalina 9 ingatlanforgal­mi irodája közvetít magán és bérházakat, ara­di magán és bérházakat ajánl cserébe Ko­lozsvár, Nagyvárad és marosvásárhe’.yi há­zakért. Ko. 287 KOLOZSVÁRON lévő, 3 szobás, kom­fortos házamat és házhelyemet eladnám, esetleg elcserélném Bukaresti házzal. Cim: Garibahli-utca 12. szám. K. 195. MAR'ÚJVÁRON !evő két házamat, egyik berendezett Pisze r üzlet tel, e < «éret­ném ko ozsvári vagy vidéki ingatlannak Cim: Ki ss Gábor, Uioara. K. 201. ELCSERÉLNÉM 850.000 lej értékű dévai házamat hasonló értékű kolozsvári házzal. Felvilágosítás Vas-utca 2/s. Ko. 308. NŐI ÉS FÉRFI fodrászatba tanuló felvé­tetik. Frizeria Sántha, Erzsébet-ut 52. K. 203. MENEKÜLT, házmesteri állást keres, fe­lesége bejárónénak, minden munkát válla­lunk. Maramureş 57/a. G. 48. WIENERIN erteilt deutschen Sprachun­terricht. Adresse bei Redaction. K. 202. A moziüs: anüsosa: CAPITOL ÉS EDISON-MOZGÓK: Az első' magyar beszélő film: HYPPOLIT, A LA­KÁJ. Nóti Károly nagysikerű zenés, ma­gyarul beszélő vigjátéka. Főszerepekben: Törzs, Kabos, Csór tos. Jávor, Gázon. Eisemann-muzsika. Rendezte Székely István. Előadások kezdete: CAPITOL- BAN 3.20, 5.20, 7.20, 9.30; EDISONBAN, 4, 6. 8, 10 órakor. Helyárak mindkét/ mozgóban: Páholy 50, Földszint 40. / (

Next

/
Oldalképek
Tartalom