Ellenzék, 1940. szeptember (61. évfolyam, 199-224. szám)

1940-09-30 / 224. szám

ELLENZÉK 7 n «sa un a» a ei «s mi arau miezmesiyéí az anyaországra is liiíerjesziik Kiválik a kisiparos tagozat KOLOZSVÁR, szeptember 30. A kolozs­vári nmnkakamara pár nap múlva megkeadi működését. Az iparügyi minisztérium iáiété- kes szervei beható tanulmányozás adá vették a’ visszacsatolt Erdély termetén mai nap is érvényben levő munkaügyi törvényeket és a munkavállalók érdiekeinek védelmére ala­kult intézményeket, a munkafellügyiellőséget és munkakamarákat. Megbízható forrásból nyert felvilágosítások alapján közölhetjük, hogy a munkakamarák átalakított formában bár, de tovább fogják folytatni működésü­két, sőt a munkakamarák intézményét az anyaországban is fel fogják állítani. Az uj törvény szövegei már el is készült és végleges forniábaömtés cé-jából a törvény­előkészítő bizottság elé kerül, úgyhogy a parlament őszi ülésszakán az uj munkakama­rai törvény már tárgyalásra is kerül. Terv szerint a munkakamarák eddigi há­rom ’tagozatától, levá ik a kisiparos tagozat, amely a kereskedelmi és iparkamara hatás­körébe megy át és az erdélyi részekre is ki­terjesztendő ipartestületek intézményében fogja működését tovább folytatni. A munkakamarák munkás- és tisztviselői tagozata, mint a munkavállalók öuáló kama­rája fog működni nagyjában az eddigi mun­kakamarák régi hatáskörével. SPORT i'eiSiivás a visszatéri ErdéSy sportköreihez AZ OMKE HÓDOLATA. Erdély egy ré­szének az anyaországhoz váló visszacsatolása alkalmából az Országos Magyar Kereskedel­mi Egyesület, elnöke, Sesztina-Nagybákay Je­nő ellnök az egyesület nevében forró magyar érzelmű táviratot intézett a Kormánvzó Ur Őfőméltóságához. A Kormányzó Ur Ófőmél- tósága kabinetirodája utján a következő vá­laszt adta: „A Kormányzó Ur Ofőméltósága Keletmagyarország és Erdély egy részének a Szent Koronához történt visszakérése alkal­mából az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület nevében Méltóságod által távirati­lag előterjesztett hódolatáért szives köszö­netét nyilvánítani méltóz'tatott“. A FELSZABADULT BIHARI GAZDÁK ELSŐ ÉRTEKEZLETE. A Bihari Gazdasági Egyesület tagjai felszabadulásuk óta most tartották első értekezletüket Nagyváradon. A gyűlésen Markovics Kálmán, az egyesület elnöke szó alt fel .elsőnek é.s megnyitó beszé­dében kiemelte az összejövetel jelentőségét. Majd bejelentette, hogy a nagyszalontai és vidéki árvízkárok megismétl ődése eMen már megtörténtek a megfelelő intézkedések, a Berettyó, valamint a Sebeskörös vidéke tel­jes rendezés alá kerül'. Ezután az időszerű kérdések megvitatására került sor és első­sorban a<z EMGE közhasznú és eredményes működését emelték ki, amely főleg a kisgaz­datársadalom szempontjából volt az utolsó évben értékes. Az EMGE-veó való viszonyt a jövőben is fenn óhajtják tartani. Az erre vo­natkozó indítványt Molnár György, a nagy­szalontai gazdakör elnöke nyújtotta he. Hor- nvánszky Pál elnök szóvátetle a petróleum és a nehézbenzin kiutalásának kérdését, amelyre. Koppány Rezső, az EMGE biharme- gyei felügyelője beje entettia, hogy a ben­zin és nyersolaj már ki is van utalva. Berkes István az elrekvirált lovak ügyét tette szóvá. Baross Sándor pedig a hegyközségek vissza­állításának érdekében nyújtott be javaslatot. Az egyesület vezetősége egyébként a nagy szőőkárok alapján kérni fogja a kormány­tól. hogy ez évre engedjék el a szőlőtelkek adóját. PIACI ÁRAK. Zöld ségárak a kolozsvári piacon: egy fej káposzta 20 fillér (6 lej), sárgarépa kilója 13—16 fillfér (4—5 lej), pa­radicsom kgr. 35—50 fillér (12—15 lej), spe­nót kgr. 50—55 fillér (15—16 lej), karfiol enY fej 33—35 fillér (10 lej), szemes bab litere 54 fillér (16 lej), zöldbab egy kgr. 50-55 fillér (15—16 lej), zöldborsó héjjában ki’.ogramja 57—65 fillér (16—20 lej), burgo­nya kgr. 20 fillér (6 lej), kékparadicsom (vi­nete) kilója 15—20 fillér (5—6 lej), tök drb. 18—35 fillér (5—10 lej), sóska kgr. 20 fillér (6 lej), zöldpaprika drb. 3—4 fillér (1 lej), piros káposzta egy fej 13—14 fillér (4 lej), kelkáposzta darabja 7 fillér (2 lej), zöld pet­rezselyem kilója 20 fillér (6 lej). — Gyű­rne csárak: A rossz termés miatt, nagy hiány van csemegeszőlőben. A györgyfalvai áruk el­maradása miatt csemegekörte és csemege- szilva is kevés. (A gyümölcsárak áUlal’ában rendkívül magasak.) Besztercei szilva kilója 76 fi1’,ér (22 lej), ringló kgr. 65—70 fillér (20 lej), szőlő kilója 75—30 fillér (20—24 lej), őszibarack kilója 1 pengő 35 fillér (40 .ej), a'ma kgr. 40 fillértől (12 lejtől), cseme­gekörte kgr. I pengő (30 lej), dió kgr. 4 pengő (120 lejl.Tejet alig lehet kapni s ha­bár az árát 33 fillérre (10 lej) maximálták, még mindig 50 fillért, (15 lejt) is elkérnek literjéért. KOLOZSVÁR. Az anyaországhoz vissza­csatolt erdélyi területek labdarugósport- jának szervezési munkálatai gyors ütem­ben haladnak előre. Gálffy András, az MLSz. és Jt. miniszteri biztosának helyet­tese, aki az erdélyi labdarugósport átszer­vezését végzi, a következő felhívással for­dult a kolozsvári és az erdélyi sportlár- sadalomhoz­A visszacsatolt területeken október hó 13-án kezdődnek a kerületi és október 20-án a nemzeti bajnoki küzdelmek. Az egyesületek és az erdélyi labdarúgás ér­deke, hogy ezeknek a küzdelmeknek a lebonyoltására megfelelő játékvezetőgárda álljon rendelkezésre. Szeretettel felkérem tehát azokat a ke­resztény magyar sportembereket, akik a megszállás ideje alatt, vagy azt megelőző­leg játékvezetői képesítést szereztek és játékvezetésre alkalmasak, Hogy haladék­talanul jelentkezzenek. Minden komoly, dolgozni akaró sportemberre, játékbiróra szükség van, éppen most, a megindulás rendkívül sok nehézséggel járó időszaká­ban; az erdélyi labdarugósport lelkes munkásaihoz, íajongó katonáihoz szól ez a hivó szó, mert 22 esztendő után nyomo­rúságos vergődéséből csak úgy tudjuk ki­emelni Erdély sportéletét, csak úgy tud­juk átépíteni és a fejlődés lehetőségét megteremte:!!, ha minden igaz keresztény magyar erdélyi sportember sorainkba áll. A legsürgősebb teendő: a Játékvezető Testület megszervezése. Ehhez kérem és hívom a régi magyar keresztény sportem­bereket, játékvezetőket. Részükre rövid tartamú átképző tanfolyamot rendezünk. Egyidejűleg felhívást intézek azokhoz a volt játékosokhoz, különösen a válogatott futballistákhoz, akik tehetséget éreznek ennek a nehéz, felelősségteljes feladatnak a betöltéséhez. Az uj játékvezető-jelöltek részére októberben tanfolyamot nyitunk és a legrövidebb idő alatt őket is beállít­juk annak a munkának a vonalába, mely az erdélyi abiiarugást szolgálja. Sem a régi, tehát már képesített játék­vezetőket, sem a jelölteket semmiféle költség, sem tagdíj, tanfolyamdij, vizsga- dij, nyomtatványköltség nem terheli. Te­hát egyetlen fillér anyagi áldozatot sem kérünk senkitől sem. Hiszem, hogy a hivó szó megértésre ta­lál és az erdélyi magyar sporttársadalom átérzi: Mindenkinek hazafias kötelessége szolgálni ezen a területen, azon a terüle ten, ahol tud, ahová képességei állítják Jelentkezési határidő: október 6.. szeme Ívesen, vagy postán, n Magyar Lahdaru gók Szövetsége erdélyi kerületénél Kolozs vár. Bánffy palota, Mátyás király-tér. GÁLFFY ANDRÁS s. k. a Magyar Labdarugók Szövetsége és Jt. miniszteri biztosának helyettese­KETTŐ—KETTŐ ... BUDAPEST. A magyar—jugoszláv női te- niszviad.il 2:2 arányban, döntet bűül á I, meri vasárnap uz cső miatt csak egy mér­kőzést tudtak lejátszani, melyen a jugosz'áv Flórian 6:2, 6:3 arányban győzte le. Somo­gyit. Az utolsó, döntő eigves't Kovács és Körmöczy ma délután játszák le. MÁV—KKASE 3:0 (1:0), biró Polarecz kv. barátságos. MÁV. Nemes, Horváth—Kuska. Szabó— Kis«—Gidáogy, Szedi lesek—Székely—Sí rock —Demény—Szilágyi. KKASE. Burger, Rotsing—Haricz, Nagy— Boldis—Barcza, Chendrean—Székely—Ma­rosan—Bokor—Dési (Hegedűs). A két fiatat! csapat közül a MÁV bizo­nyult egységesebbnek, rnig a KKASE egye­lőre még összeszokatlan, de jóképességü já­tékosokból áll. A gólokat Demény (2) és Ströck lőtték. Húsos—KMSC 2:1 (2:1), biró Gál. Góllö­vők: Ferenczy és Palocsay. illetve Sánta. KAC—KMSG 4:3 (3:1), ifjúsági csapatok barátságos mérkőzése. Gróf SOMSSICH TIHAMÉR borkereskedelmi r. t. BUDAFOK PALACKBOROK g Kitűnő a jugoszláv válogatott Magyarország-Jugoszlávia O'.O BUDAPEST. Vasárnap délután mintegy 20 ezer főnyi közönség előtt a német Bera- nek biró vezetésével játszták le a Y.M-ik Magyarország—Jugoszlávia válogatott lab­darugómérkőzést a Duna-Kupáért, mely a magyar csapat kedvtefen és kellő erélynéi- küli játéka után 0:0 arányban, döntetlenül végződött. A mérkőzésen a magyar csa'ársor volt a többet támadó, azonban nem tudta át­törni a kitűnő jugoszláv védelmet. A jugo­szláv csatárok néhány támadása komoly ve­szedelmet Jelenített a magyar kapura. Megelőzőleg Magyarország ifjúsági váloga­tott csapata 4:2 (3:1) arányban győzte le Jugoszlávia válogatottját. Belgrádiján Jugoszlávia B. válogatott lab­darugócsapata 3:0 (1:0) arányban győzte le Magyarország B. válogatott csapatát, A Du- na-Kupamérkőzések állása a vasárnapi for­dulók után a következő: A-CS APATOK: Magyarország 2 1 1 — 2- — 3 Románia 3 1 1 1 5 6 3 Jugoszlávia 9 •J — 2 1 4 5 2 B-CSAPATOK: Jugosz ávia 3 2 — 1 5 o u. 4 Románia 3 2 — 1 7 3 4 Magyarország 2-------­2 1 8 — IFJÚSÁGI CSAPATOK: Magyarország 2 2 __ — 5 2 4 Jugoszlávia 3 2 — 1 8 5 4 Románia 3 — •— 3 1 7 — Örömmel üdvözöljük erdélyi ismerő­seinket és sporttársainkat! STRAUB JÁNOS SPORIUZLETE Budapest, V. Gróf T isza Isfván-u. 16. Bálvány-u. sarok. GÁLFFY ANDRÁS miniszteri biztos felkéri az összes kolozsvári sportegyesül letekel, h ogy ma. hétfőn este 7 órára küld­jék el meghatalmazott képviselőiket a MLSz. hivatal os helyiségébe (Főtér, Ban- ffy-palota), az ott tartandó értekezletre. Magyarország maratoni futóbajnokságát Kiss MTK nyerte meg 2 óra 36 perc 09.3 mp.-es uj országos rekorddal. Győrön a Dunántúl—Stájerország atléti­kai versenyt a magvar atléták nyerték meg 77—51 pontaránnyá. A budapesti Postás-sportegylet atlétikai versenyén a főbb eredmények a következők: Rúdugrás 1. Zsuffka 380 cm. 2. Kovács 360 cm, 110 m gát: 1. Dr. Szabó 15.5 rap, 100 m 1. Gyenes 10.7 mp, sulyüökés 1. Dará­nyi dr. 15 m, 2. Német 14.85 m, távolugrás: 1 Gyurioza 719 cm. 1500 m: 1. Szabó Mik­lós 3 p 56.2 mp, magasugrás: 1. Gáspár 181 cm. 400 m gátfutás: 1. Kiss 56.8 mp. disz-’ koszvetés: 1. Kuliczy 47 m 38 cm. 400 m 1, Góbv 50 mp, 200 m: 1. Sándor 22 mp. hár­masugrás: 1. Dusnoky 14 m 19 cm. 5000 m: 1. Farkas 14 p 50.2 ujj», ka'apácsvetés: dr. Rácz 46 m 29 cm. A NAC MEGNYERTE ELSŐ MÉRKŐ­ZÉSÉT DIÓSGYŐR. NAC—DIMÁVAG 4:1 (2:1). A NAC-ot ünnepélyesen fogadta a vendég á- tó vasutascsapat. Az első gólt már a 2. percben Berecz szerezne meg a hazai csapat­nak. amit a 6. percben Bodola egyenlített, a 37. percben pedig Kovács a vezetőgólt lőtte. Aí II. félidő 23. és 25. perceiben Spielntann két gól’al beállította a végered­ményt. A budapesti mérkőzésen a két csapat ősz- , szeá litása a következő volt: Mag yarország: Boldizsár, Pákozdy—Pósa. j Lázár—Polgár—Sárosi III., Kincses—Sárosi ; dr.—Finta—KiszeSy—Gyetviai. t Jugoszlávia: Glaser, Brozovics—Dubáo. Dajnics—Jazbinsek—Lecbner, Czimmerman- csics—Vujadinovics — Lesnik—Bozsovics — Welker. A MLSz. kolozsvári kerülete sport- ügyekben jártas, keresztény magyar gyors és gépirónőt keres alkalmazás végett. Je- ientke/ni a MLSz. hivatalos helyiségében naponként délelőtt 11—12 órák között le­het. (Főtér, Bánffy-palota.) Döntetlen a Nagnöanpi sí—KM Aiß II — erőpróba KOLOZSVÁR. V asárnap dé után mintegy 1500 főnyi közönség jelenlétében játszta le a két egyesülelt barátságos mérkőzését, mely 1:1 (0:0) arányban, döntetlenül végződött. A csapatok a következő összeállításokkal játszottak: Nagybányai SE: Hevesi, Ardos—Holcz- rasuo, Martin—Dómján—Kert, Lukács— Ga (T.is-—Szőke—Perneky—Te 1 egdy. KAC: Sommer, Malis—Vass, Pál'—Régner II.—Szaniszló II., Brassay—Szántay—Rég­ner I.—Murza—Dobay. A mérkőzés lefolyását a KAC fölénye jellemezte, a bányaiak támadásai azonban mindig veszélyesebbeknek bizonyultak, emellett mindkét csapat közvetlen védelme elsőrangú munkáit végzett. A II. félidő 7. percében Brassay beadásából Régner I. 16 méterről kapásból a kapu jobb abó sarkába vágta a KAC első gólját. Két pere múlva Szőke ugrott ki a bányai csatársorból és fordulásból lőtt góllal egyenlített. Mindkét csapatnak ezután még több gólhelyzete akadt, de a védelmek eredményesen akadá­lyozták meg a csatársorokat 3 gó lövésben. A mezőny legjobbjai a KAC-ból Matis, Vass és Szanisz'ó II., a bányai együttesből pedig 1 a közvetlen védellem és Dómján voltak. »CONTINENTAL 1940« A Magyar Lawn Tenisz Szöv. hivata­los labdája. — Forgalomba hozza: STRAUS SPORT tenisz szaküzlet Budapest, V. Gróf Tisza Islván-u. 16. Bálvány-ti. sarok. 1 ISMÉT MEGINDULT PARISBAN AZ AU­TÓBUSZFORGALOM. A német katonai ha­tóságok támogatásával ismét megindulhatott Parisban az autobuszforgalom. Ez igen nagy' előnyt jelent' a lakosság számára, a megszál­lás óta ugyanis a közlekedést jóformán egye­dül a földalatti, a „Metró“ bonyolította le- Az autóbuszokat már a német—francia há­ború alatt fokozatosan kivonták a forgalom­ból. amikor pedig a fővárost kiiiritettték, az utolsók is vidékre mentek menekülőkkel megrakodtam A födalattira a teljes autó­buszhiány szinte megoldhatatlan feladatokat rótt. 1938-ban és 1939-ben a ..Mé tro“ napon­ta átlag 1.500.000 utast szállitcrtt. A meg-, szállás után ez a szám 1.900.000-re szökött fel. Érthető tehát a párisi lakosság öröme, amikor most ismét üdvözölheti a megszokott autóbuszokat a búvárokon. A jármüveket egyébként gázhajtásra alakították át. mert a benzinnel Franciaországban is takarékoskod­MAGYAR TÖRVÉNYKEZÉS félhavi folyóirat egy évre 20 ?. Ügyvédnek, tisztviselőnek 12 P. Egy szán 60 fillér. Ma­gyar törvények. ügyvédi nyomtatványok, könyvek, határidőnapló és minden törvény, rendelet Lepagenál Kolozsvár. Postán után­véttel. Kérjen jegyzéket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom