Ellenzék, 1940. május (61. évfolyam, 99-122. szám)

1940-05-23 / 115. szám

fBLLBN ZÉK 1^40 nt ii Í ii M 2 3. fPSIEif I l Npunk bukstresti y/vrkcsz töretlenek ! {tnic; Bucureşti, V., Sír. Lnnüriei III. telefon: $.44.51. i Lapunk ntarosvásárhelyi szerkesztő séfjének és kiadóhivatalának dine: P. peifele Ferdinand No. 60. A spanyol polgárháború befejezésének évfordulója Fi anco nemzeti ünnepnek nyilvánította n polgár háború befejezésénélr élj or'túli­jai. A félig még romokban he vető spa- nyal fővárost, Madridat. azutan Bdhuái, Belchiteí. Barcelonát és még több nagy ■várost az évforduló alkalmából jeli /bo­goztál: és az egész országban díszes feli >- tudásokat rendezte!:. Az egyelte i pc>'\ a falangista pár: Franca államfő >ár’f disz- felvonulást rendezett. Az iskola V Vr< a to- nitás szünetelt, a gyárakban, ú. e<n PA'en, műhelyekben s üzletekben megállt o inim­ica s a hírlapok szerte az egesz ?•' s ;< g1 -m a spanyol újjáépítés nagy széni se gér ál és szükségességéről írtak, beszámolva a: en­nek érdekében eddig végzet; munk-r >/. íz ünnep magán viselte a spa-is >1 u p életösztönét, de minden jókedvet, min ion vigasságot távol tartottak. Kornof) sag jel­lemezte a zászlókkal való ünnepségek*!. Franco képeinek hifüggeszteset es r. fel­vonulásokat, mert az egyébkent kedélyes I és hangos spanyol nép lelkét élj' ‘glulta a közelmúlt emlékek rémsége gyászé Hi­szen még alig lehet egy lépést is tenni anélkül, hogy romokba ne ütköznek a jó- i rókelő. S Sajnos, a jelenlegi háború kitörése (lég- i gé megakasztotta a nagy arány okban meg- ! induló építő munkát. A hivatali -, lénye- j zők beismerik, hogy iegalnób tiz eszten­dőre van szükség a romokban heverő or­szág egész újjáépítéséhez. A háború any nyiban akadályozza a munka előrehala­dását, hogy sok nyersanyag hiányzik és kevés a pénz; ezenkívül sole helyen élel­miszerhiánnyal is kell küzdeni. ‘A hábo­rú után gyenge volt a termés, kevesen művelték a földeket s 1939. év végén élel­miszereket csak jegyre lehetett már kap­ni, arra is csak korlátolt adagokban. .4 gazdasági élet helyreállitiUához is évek szívós munkájára van szükség. Hogy milyen nagy értékek pusztultak el, azt minden újságolvasó tudja. Rendlci- vül nagyértékü templomok, könyvtárak, múzeumok, középületek, a többi között az öO millió dollár költséggel felépített madridi úgynevezett „egyetemi város“ épületei romokban hevernek. Egyes helye­ken még ott tátonganede a lövészárkok. Az épitőmunka ütemét az lassította meg nagymértékben, hogy a háború miatt meg­szakadt Németországgal a szorosabb kap­csolat. Időjárás BUCH RESTIBŐL jelentik: Gyengén | emelkedő légnyomás, mérsékelt keleti szél és változó felhőzet mellett még több helyen, főleg keleten eső, vagy zivatar és a hőmérséklet emelkedése várható. SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRAK Május 18—24-ig a következő gyógyszertá­rak teljesítenek éjjeli szolgálatot: Dr. Hintz í*. Unirii 27, telefon 32—32. Dr. Halász P. Cuza Voda 2, telefon 31—75. Flokr C. Regele Ferdinand 75, telefon 26—99. Diaua, dr. Mártonffy Str. N. Jorga 1, telefon 21—51. UJ OLASZ KONZUL KOLOZSVÁRON. Tegnap megérkezett Kolozsvárra és rög­tön átvette a hivatalát D. Michaelis uj olasz konzul, aki a Rhodos-szigetére áthe­lyezett Antonio Logulosa eddigi kolozsvá­ri olasz konzult váltja fel. A városszerte általános szeretetnek és megbecsülésnek örvendő Antonio Logulosa tiszteletére az olasz kolónia tagjai, valamint a távozó konzul barátai és tisztelői ma bucsuva- csorát rendeznek. *ar keltezés! munkálatokat jutányosán vállal Lőrinczí & Go. Str. V. Goldiş S. és luliu Mania U Cseke-oukrási'da). AZ URNAPI KÓRMENF.TET VASÁRKAP llhiJÁK ML I.. A kolozsvári belvárosi plé- y'nia értesíti o híveket, hop,y oz urnapi nafiy lörrnvneict az utóbbi évek szokása szerint, lunapját hővel ö vasárnapon az idén május -ö-án, rendezi meg. A kormaiét indulása ti tízórás mise után (hb. háromnegyed II óra­kor) lesz. Minden katoliku7 hivő, intézmény es iskola reszt vesz a körmeneten. SZÁZTÍZEN EGY METER MÉLYSÉG- BEN *S TDD MŰKÖDNI A LEGÚJABB OLASZ BUY ÁRHAJÓ. Tarantoi jelentések szerint most bocsátották útjára a Leonardo da \ inéi nevii búvárba jót. A búvárba jó szol­gálatba állitnsa előtt 111 méter mélységbe siihedt le és itt is sikeres gyakorlatokat végzett. HALÁLOS AUTÓGÁZOLÁS NASZÓD- MEGY EBEN. Besztercéről1 jelentik: A na- szódiuegyei Salva község határában Ivrantz József gépkocsivezető, aki Désről Márama- rosszigetre igyekezett, elgázolta Hirschmunu Anna 3 éves leánykát. A leányka a szeren­csétlenség következtében szörnyethalt. A gép­kocsivezetőt letartóztatták. ISMERETLEN TETTESEK TARGO- Y ÜSTÉBEN FELBONTOTTAK A SÍRO­KAT. Targovistéböl jelentik: Az elmúlt éj­jel ismeretlen tettesek felbontották a nem­rég elhalt Michailescu Hie és feleségének sírját és a koporsókat feltörték. A hatósá­gok feltevése szerint az ismeretlen hulla­rablók a koporsókból a halottak mellé elhe­lyezett ékszereket ellopták. KÉT MUNKÁS SÚLYOS BALESETE A SINAIAI ÁLLOMÁSON. Sinaiából jelentik: Tegnap több munkás a sinaiai állomáson ki akarta emelni a vágányról lecsúszott teher­kocsit. Munkájuk közben egy tolatómoz­dony elütötte a teherkocsit s az ott dolgo­zó munkások közül ketten a kerekek alá kerültek. Egyiknek jobblábát, másiknak két kezét vágták le a mozdony kerekei. SEGESVÁRI HÍREK. Tudósítónk jelenti: A segesvári törvényszék tegnap vonla fele­lősségre Ghe.orghe Halira volt tankerületi számvevőt, iiki nagyobb ösuzeget sikkasztott. A törvényszék, bűnösségét megállapítva, Rábcát egyévi fogházra es hivatalvesztésre ítélte el. — Nugysejk községben özvegy Hintz Erzsébet, gyógyíthatatlan idegbaja miatt, nagymennyiségű inarószódaoldattal megmérgezte magát és meghalt. — Bodor István ágostonfalvai lakos tegnap át akart menni a vasúti vágányokon, közben a Bupid vouat elkapta és halálra gázolta. AMERIKÁBAN MEGOLDOTTAK A BALZSAM OZÁS TITKÁT. Fiiadéi fiából érkező hírek szerint az egyiptomi múmi­áit bebalzsamozásának titkát megoldották, íz egyik nemrégen feltárt sírból kiemelt múmiák elemzése során megállapították, hogy a régi egyiptomiak eltemettetés és bebalzsamozás előtt halottaikat SO napig szódaoldatban konzerválták, majd külön­böző és ma már ismert vegyianyagokkal dörzsölték be, azután talinna! hintették tele, majd vászon csikókba csavarták. NAGYSIKERŰ JAZZHANGVERSENY LESZ A KOLOZSVÁRI MAGYAR SZÍN­HÁZBAN MÁJUS 28-AN ESTE 9 ÓRA­KOR. A kolozsvári legjobb jazz-muzsiku- sok részvételével gazdagmiisoru jazz- haugversenvt rendeznek a hadfeh-zerelés javára a Magyar Színházban, melynek védnökségét Manóié Enescu ezredes, Ko- lozsmegye prefektusa volt szives elvál­lalni. A kiváló zenekart Sulioc I ajos, a londoni Zeneakadémia tagja vezényli, ki­nek zenei kvalitásai is garantálják az est nagy sikerét. Jegyeket elővételben a Ma­gva: Szinház pénztáránál lehet váltani. SEDAN... Ez a csodák csodája a ROYAL Mozgóban A tegnap esti premie­ren a közönség végig taPS0"a jeie„Petuaal OZ-I VARÁZSLÓ c. filmnél. Gondoskodjon ide­jében jegyekről. Telefon 37Ü5 A DICSŐSZENTMÁRTONI DÁVID FERENC EGYLET MŰSOROS TEMPLO­MI ÜNNEPÉLYE. Dicsőszentmártoni tu­dósilónk jelenti: A dicsőszentmártoni Dá­vid Ferenc Egylet vasárnap délután az unitárius templomban szépen sikerült mű­soros ünnepélyt rendezett. Az ünnepségen a Dávid Ferenc Egylet központi vezető­sége részéről dr. Kiss Elek főjegyző, ügy­vezető alelnök, dr. Fikker János teoló­giai dékán egyleti titkár, Simán Dávid unitárius tanár és Biró János voltak jelen. A templomi ünnepélyen imát Simon Dá­niel teológiai tanár mondott, mig az üd­vözlő beszédet Lukács Sándor dicsőszeut- mártoni unitárius lelkipásztor tartotta. Az ünnepi megnyitó beszédet dr. Kiss Elek főjegyző mondotta, majd dr. Fikker János a ..Háború és az élet“ címen tar­tott előadást. Biró János készülő regényé­nek egyik fejezetét olvasta fel, az ének­és zeneszámokat a dicsőszentmártoni uni­tárius egyházközség tagjai szolgálták. Ezt követően a Dávid Ferenc Egylet ifjúsági dalárdája Török János vezetésével több énekszámot adott elő. Simon Anna unitá­rius tanitónő énekszólót adott elő, Mik­lósi Irén Yáradi- és Reményik-verseket szavalt, Nagy Annus és Sófalvi János Far- cádi Sándor versét szavalták el. A szépen sikerült templomi ünnepély délután 7 órakor ért véget, majd utána az egyház­község kultúrtermében nagyszámú közön­ség részvételével társasvacsora volt. TÉCSI PEDICUR. P. UNIRII 26. MIRE MENNYI BÉLYEG KELL? A bé­lyegtörvény legújabb módosítása következté­ben még a szakemberek is a legnagyobb kö­rültekintéssel tudnak csak arra a kérdésre felelni, hogy mennyi bélyeget vagy illetéket kell leróni az egyes ügyletek vagy okiratok után? A kereskedő, az iparos, a vállalkozó, a bank, az ügyvéd, akinek minden nap több­ször is különböző okiratot kell felülbélyegez­nie, öt-hat törvényben is kénytelen utána­nézni és azonkívül még számításokat is esz­közölni, hogy megállapíthassa a megfelelő il­letéket. A Kereskedők Lapja most megjelenő számában megkezdi a bélyeg- és illetéktör­vény teljes magyar szövegének leküzdését és ezzel nagy szolgálatot tesz olvasóinak. Ugyan­ez a szám pontos ismertetést közöl arról is, miképpen kell a május havi statokat kiállíta­ni, közli az adóamnesztiára vonatkozó leg­újabb rendelkezéseket, a birságok kedvez­ményes fizetéséről szóló törvény végrehajtási utasítását és még számos más rendkívül aktu­ális törvényt, rendeletet és intézkedést, ame­lyeket minden kereskedőnek és iparosnak is­mernie kell. A Kereskedők Lapja központi kiadóhivatala: Oradea, Str. Dr. Jón Ciordas 44. (Telefon: 30—10.) Clujon: P. Unirii1 22. II. em. Előfizetési ára egy évre 700 lej, EZ AMERIKA! Egyik amerikai börtönben rákbeteg­ségben súlyosan megbetegcaett egy élet­fogytiglani fegyházra itéit gonosztevő. Miután állapota reménytelen volt. a f /gház igazgatósága szab t Lábra helyez­te. A fogoly szabadlábra he.'. -zése után gyógykezeltette magát ks esouaLatos- I,éppen tökéletesen meggy ágy uh. Erről tudomást szerzett a fogni- Igazat ga is és elrendelte újabb ietirióztatasái, ám a szabadlábra került fogoly a letar- ióztatás ellen jelebbt zett. Az amerikai jogászok most azon vitáznak, inijon le­tartóztathat ó-e ismét, vagy tegleg szí- badláhra kell-e helyezni c- meggyógyul rabot? ÉVI KÖZGYŰLÉST TARTOTTAK A TARTOMÁNYBELI GRAFIKAI MUNKÁ­SOK. A grafikai munkások szamostartoruá- nyi céhe a napokban tartotta meg évi köz­gyűlését, Memoranuului-utca 23. szám alatti gzékbázában. A közgyűlésen, Kolozsváron kivül, Nagyvárad. Szatmár, Nagybánya, Dés és a tartomány többi városainak szakmabeli munkássága is képviseltette magát. Az or­szágos központot pedig Urzica Gheorgbe szenátor képviselte. A közgyűlésen Chiciu- dean Gheorgbe elnökölt, aki hangoztatta, hogy az utóbbi időben — kellő ellenőrzés hiján — kevésbé képzett egyének is beju­tottak a különben nagy szakmai tudást igénylő szervezetbe. Ennek eredményeként a kollektivszerződés körül itt-ott nehézsé­gek támadtak a fizetések tekintetében. Ez­után Surdu Mihály céhelnök szólalt fel, majd uj tisztikart választottak, amint alább következik: Surdu Mihály elnök, Nagy Fe­renc alelnök, Cbisu Patriciu főtitkár. Mo­gyorós Géza pénztárnok, Fodor Viktor és Endresz József könyvtárnokok, Bindea Teo­dor könyvelő, továbbá Chiciudean Gheor- ghe, Lupea loan. Körösi János, Friedman Aladár, Enyedi Mihály, Ungurean Ilié, Bar- nutiu Alexandru vezetőségi tagok. Pola- reczJíy Károly, Floreseu Ádám, Hoffmann Márton, Mota loan és Nascovan Stefan pót­tagok, valamint Stamureanu luliu. Krisán Ferenc, Jancsó Iosif és Schneider Ferenc el­lenőrök. VÁROSI ÁRLEJTÉSEK. Kolozsvár város tanácsa junius 18-án délelőtt 11 órakor a városháza tanácstermében bérbeadja a strandfürdő területén lévő borbélymühelvt és a fürdő területén való hirdetési jogot. — Május 28-án nyilvános árverésen értékesíti a városi tanács a városi üzemekből kise­lejtezett tárgyakat. Ugyancsak ekkor árlej. test tart egy turagépkocsi megvételére, va­lamint több autókellék szállítására. Junius 18-án bérbeadja a városi tanács árverés ut- ján a főtéri központi autóbuszmegállónál lévő kioszkokat is. Sedan, amely oly g)ukrán fordul efő u hadijelenléfcckben, a/ Ardennes nevii fruneia departementben feleszik, a belga határon, a Maas juhhpartján. Lakosainak száma körülbelül 29.000. Jelentős posztó- £> ára, gyapjufonója, gépgyártása van. Szülöttjének, 1 uremie hadvezérnek szob­ra van a város főterén. A XIII. században a mousoni apátok tulajdona volt a város. 1642-ben került Franciaországhoz. Az 1870-ilű német—francia háborúban Sedannál folyt le a döntő ütközet szep­tember elsején. Mintán augusztus 30-án a Me Izet felmenteni akaró francia hadsere­get a poroszok a Maas jobhpartjára szo­rították, augusztus 31-én átkeltek Sedan- lól délre a folyón, hogy elzárják a fran­ciák utját nyugat felől. Kelet felől szep­tember 1-én hajnalban a bajorok és szá­szok keltek át a Maason és mentek át tá­madásba. A franciáknak ismételten meg­kísérelt áttörési kísérlete nem sikerük és délután a német hadsereg már egészen körülkerítette Sedant. A francia hadsereg kénytelen volt hanyatt-homlok a várfalak ala visszahúzódni. Délután négy órakor megkezdődött Sedan bombázása. Rövid idő múlva a franciák kitűzték a fehér zászlót és III. Napoleon császár megindí­totta a kapituláció» tárgyalást, amelynek jegyzőkönyvét szeptember 2-án délelőtt 11 órakor írták alá. EGY SZEGÉNY MAGYAR EGYETE­MI HALLGATÓ KÉRÉSÉ. Kivételes élet- tragédiával állunk szemben, amikor meg­kötjük olvasóinkat, legyenek segítségére egy fiatal, magyar egyetemi hallgatónál: s igy kivételesen Írunk az esetéről, mert igazán megérdemli a támogatást. Nagy­beteg édesanyjával él ez a fiatal fin. aki órák adásával tartja fenn magát és édes­anyját. Csak a legszükségesebbre telik s nagyon sokat nyomorognak igy is, de ar­ra aztán igazán nem telik, hogy a diák vizsgadiját is kifizethesse. Egész éven át emberfeletti alcarattal és megfeszített erővel tanult. Élete, jövője függ attól, hogy letehesse vizsgáját és ne menjen kár­ba egész éri embertelen erőfeszítése az élettel, az életért. Maga erejéből képtelen megszerezni a vizsgadijat. A magyar társa­dalom jószivéhez fordul és fordulunk mi is. Segítsék meg ezt a lehetséges, szerens esetlen körülmények között élő fiút. Em­bert mentenek vele. Szerkesztőségünk szí­vesen továbbítja számára az adományo­kat. Székrekedésnél és emésztési zavaroknál, valamint az ezekkel kapcsolatban fellépő vér* tódulásoknál, fejfájásnál, álmatlanságnál és általános rosszukéinál igyunk reggel éhgyo­morra egy pohár természetes „Ferenc József" keserüvizet, mert annak hashajtó hatása gyors, biztos, alapos és mindig kellemes. Kérdezze meg orvosát. A KÖZGAZDASÁG RÖVID HÍREI. A földművelésügyi minisztériumhoz beérkezett jelentések szerint normális alma és körte- termés várható. Különös jó termés Ígérkezik Basarabiaban. A szilvatermés Erdély kivéte­lével szintén normális lesz. — A kolozsvári „Astoria“ szálló igazgatósági tagjainak so­rából dr. Aurel Miilea, Constantin Lepadatu,* Virgil Chirilescu és Iosif Gapriel neveit tö­rölte és Silviu Milleat bejegyezte. — A volt „F. Negrutiu“ épitővállalkozó cég és ennek utódaként bejegyzett részvénytársaság meg­szűnt. — A bucureştii „Enrik Frank Fii“ cég „Franck-Catea“ cégre változtatta nevét. — A „Mica“ aranybánya ez év márciusában 199 kgr. tiszta aranyat, január—március hó­napokban pedig összesen 568 kg. aranyat ter­melt. Románia egész aranytermelése 1940 január—március hónapokban 1.045 kg., ezüst termelése pedig 4.974 kg. volt. Bukarestben az ELLENZÉK és ESTILAP részére szóló apróhlrtfeitseK feladhatók az alábbi helyeken: „CX LIBRIS“ kólesönkönyrtár, Str. LtpaoanI 3. CAROL SCHULDER hirdető Iroda Pasaglul Comedia« T. ATANASIU, Calea VIotorieí 40. Pasagiu! Majesito, etaj II.

Next

/
Oldalképek
Tartalom