Ellenzék, 1940. május (61. évfolyam, 99-122. szám)

1940-05-03 / 99. szám

ÁRA 3 LEJ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Cluj, Calea Moţilor 4. Telefon 11—09. Nyomda; Str. I. G. Duca No 8. Fiókkiadóhivatal és könyvosztály: P. Uuirii 9. Telefon 11—99. ALAPÍTOTTA BART HA MIKLÓS Felelős szerkesztő és igazgató: DR. OROIS LÁSZLÓ Kiadótulajdonos: PALLAS R. T. Törvényszéki la jstromozási szám: 39. (Dos. 886/ 1938. Trb. Cluj.) Előfizetési árak: havonta 89, negyedévre 240, félévre 480, egész cvrs 9f>0 lej. LXI ÉVFOLYAM, 9 9. SZÁM. PÉNTEK CLUJ. 1940 MÁJUS 3. Â loncfosil tengernagy! hivatal utasította az angol kereskedelmi tengerészetet, hogy egyelőre ne ÜiaszaáSja a földhöziéesigeri utat Londoni táviratok Olaszország magatartásával indokolják az intézkedést. — Anglia éreztetni akarja, hogy kereskedelme számára más ut Is nyitva vani mint a Földközi tenger., — Róma nyugodtan fogadja az angol lépést, hangoz­tatva, hogy ez nem csökkenti a Földközi-tenger jelentőségét. Berlini hadijelentés szerint a német csapatok tovább nyomulnak elő Norvégiában s a német repülők sikeresen bombáztak angol cirkálókat és csapatszállító hajókat Az utolsó két nap külpolitikai eseményeiről szóló Rador-jelentések közül különösen kiemelkedik az angol tengernagyi hivatalnak az az elhatározása, hogy a brit kereskedelmi hajók forgalmát egyelőre eltereli a Földközi! ten* gerröl. Ez annyit jelent, hogy a brit birodalom óriási tengeri forgalma meg­kerüli Afrikát, hogy az ázsiai és ausztráliai vizek felé jus&on. Ilyen elhatá­rozásra fontos okok nélkül a londoni kormány aligha szánja rá magát. Egyik Londonból származó Rador*távirat a Reuter-ielentése alapián meg is jelöli az okot, hogy az intézkedés figyelmeztetésképpen szolgál Róma számára. Ang­lia éreztetni akarja, hogy a föildközJtengeri1 ut részére nem feltétlen szüksé­gesség és hogy módjában áll, érdekeinek megvédése mellett is, Szueznél és Gibraltárnál elzárni a Földközi tengert. Olasz részről, amint ugyancsak Rador- távirat jelenti, nyugodtan fogadják az intézkedést és hangsúlyozzák, hogy bár ez a dolog teljesen Anglia ügye, mégis újabb bizonyítékát képezi annak, Hogy a Földközi tenger Olaszország mellett más hatalmaknak is élettere. A norvégiai harctérről a Rador által közvetített berlini hadi jelentés a német csapatok további előnyomulását jelenti. Egy norvég hadseregcsoport, melyet a németek körülzártak, 4700 emberrel és 100 tiszttel megadta magát. Ugyancsak német jelentés mondja, hogy sikeresen bombázták a norvég par­ton lévő angol cirkálókat és angol csapatszállító hajókat. A Rador által adott angol jelentés erzel szemben azt állítja, hogy a legutóbbi két nap a norvég harctéren lényegesebb változás nem történt. Az angolok a teljesen elszigetelt és körülzárt Narvikban lévő német csapatok ellen ostromot kezdtek. Az am« gol hadijelentés azonban beismeri, hogi1, Dombaais fontos vasúti csomópont­nál a szövetséges csapatok visszavonultak „előkészített állásaikba“. LONDON, május 2. (Rador.) Reuter: j Hivatalos körökben az angol tengerna- j gyi hivatal által a földközitengeri an* j goi hajóknak más útvonalra terelésére vonatkozó elhatározását Olaszország­nak szánt figyelmeztetésnek tekintik, tekintettel arra, hogy az olasz sajtó és az olasz politikai beszédek hangja nem áll összhangban az angol—olasz egyez­mény szellemével. i Az óvó intézkedésnek elővigyázatos­sági jellege van és azt nem lehet kihi* vasnak minősíteni és csak arra mutat, bogy Olaszország újabban tanúsított magatartásával kétségeket kelt maga iránt. Sajnálatos, hogy az olasz lapok magatartásában akkor áll be változás, amikor az angol—olasz kereskedelmi megbeszéléseik sikerrel kecsegtetnek. A tervbevett egyezmények között sze­repel az is. amelynek értelmében Olasz­ország az angol szénszállítmányok el4 lenében hajóépitésire kötelezné magát Angliával szemben. KAIRO, május 2. (Rador.) Reuter: Tekintettél a földiközitengeri helyzet bizonytalanságára, szerdán délután egész Egyiptom területén elővigyáza­tossági jellegű védelmi intézkedéseket hoztak. t RÓMA, május 2. (Rador.) DNB: Po­litikai körökben az angol tengernagyi hivatal által a Földközi-tengerben vég­rehajtott intézkedésekre vonatkozólag kijelentik, hogy olasz kormánykörök­ben ezeket a legtökéletesebb nyugalom­mal fogadták, > - s, , * . Ha az angol kormány — mondjak j Rómában — úgy találta, hogy hasonló j intézkedések szükségességének esete í forog fenn, ez olyan kérdés, amely ki‘ j zárótag Angiiéra tartozik. Ezzel az el- j járással London magára vállalja a ha- j jói számára kőtelezővé vált hosszabb I útvonalból eredő költségeket és az in- j lézkedések nyomán fellépő nyugtalan- ! ság felelősségét, amely azonban semmi hatással sem lesz Olaszországra. Ezek az intézkedések mégis ujahb bizonyíté­kot szolgáltatnak arra nézve — jelen­tik ki ezekben a körökben — hogy a Földközi-tenger Olaszországon kívül is minden nemzet számára fontos útvona­lat és életteret jelent. LONDON, május 2. (Rador.) A Havas távirati ügynökség jelentése szerint an­gol körökben kijelentették, hogy az an­gol kormány által a Földközi tenger medencéjének némely pontján fogana­tosított intézkedések kizárólag védelmi jellegűek és mivel azok elővigyázatos­sági célokat szolgálnak, az angol kor­mány reméli, hogy az óvatossági intéz­kedések csak időlegesek lesznek. Lon­donban leszögezik, hogy az említett in­tézkedéseket a bármely eshetőségre való előkészület tette szükségessé a Földközi-tengerben. | 'A NÉMET CSAPATOK TOVÁBB FOLYT AT JÂ K ELŐNYOMULÁSU­KAT NORVÉGIÁBAN BERLIN, május 2. (Rador.) A német had- j vezetőség a következő közleményt hozza j nyilvánosságra: A német csapatok tovább s folytatják előnyomulásukat Norvégiában. Kedden Tvondhjem közelében folyt a harc. Lillehammertől északkeletre nagyszámú nor­vég katona adta meg magát. Ezek a II. had­osztályhoz tartoznak, közöttük 100 tiszt és 3500 közlegény van. A németek hét ágyút, 125 gépfegyvert és 250 gépkocsit zsákmá­nyoltak. A Lumen melletti hegyekben J200 katona adta meg magát. A német légi erők Namsos közelében eredményes támadást tn- téztek az angol tengeri egységek ellen. Két bombatalálat elsülyesztett egy cirkáló-hajót. Egy másik angol cirkáló-hajó is súlyos sérü­léseket szenvedett. Ezenkívül bombatalálat ért egy torpedórombolót és öt angol csapat­szállító hajót. Elek elsülyedlek, majd továb­bi öt csapatszállító hajó szenvedett súlyos sé­rüléseket. Az Oslo melletti Fornebu-repülö- tér ellen intézett repülőtámadás közben egy repülőgépet lelőttek. A nyugati hadszíntéren jelentősebb ^ese­mény nem történt, csupán egy francia Potez- tipusu repülőgépet lőttek le légi harc scrán. LONDON, május 2. (Rador.) Az angol hadügyminisztérium közleménye szerint Nar­vik környékén a szövetséges csapatok had­műveleteiket az előre megállapított terv sze­rint kielégítő: módon folytatják. Namsos kör zetben a helyzet változatlan. Dombaas mel­lett csapataink hatalmas ellenállást fejtenek ki az ellenség heves támadásaival szemben és az előre elkészített állásokba vonalnak vissza. LONDON, május 2. (Rador.) Az angol hadügyminisztérium jelentése szerint az an­golok Dombaas vidékén bátorsággal harcol­nak és állnak ellent az ellenség előnyomulási kísérleteinek. Steinkjertől északra az angol csapatok súlyos veszteségeket okoznak az el­lenségnek. A norvég partvidékre uj csapatok érkeztek­STOCKHOLM, május 2. (Rador.) A Nor­vég Távirati Iroda jelenti, hogy a német csa­patok kedden este visszavonultak Rőrosból és norvég különítmények foglalták vissza a várost. A foglyulejtett német katonák kije­lentései szerint a németek sikertelenségének oka az élelmiszerellátás megbénulása volt, mert a rŐrosi német csapatok elveszhet.ék az összeköttetést a német haderő zömével. A németek Tynsetből is visszavonultak. AHOGY LONDON LÁTJA A HELY­ZETET LONDON, május 2. (Rador.) Reuter: Álon donba érkező legutóbbi megbízható jelenté­sek szerint a norvégiai helyzet a következő: Narvik vidékén az angol csapatok nagy előrehaladást tettek a mai nap folyamán. Namsos körül a helyzet elég jó. Semmi sem mutat arra, hogy a legutóbbi két nap alatt lényeges változás állott volna be. Stalker és Namsos között tovább folyik a bombázás. Ami a Dombaas melletti helyzetet illeti, Londonban lehetségesnek tartják, hogy a né­metek elfoglalták Stören és Dombaas hely­ségeket, azonban erre vonatkozólag még nem érkezett megerősítő hiradás. Valószínű, hogy csak kisszámú német csapat tartja fenn az összeköttetést. Általában az a vélemény, bogy a helyzet ezen a frontszakaszon vesze­delmes, ugyanakkor azonban nagyon homá­lyos is. Tehát a fejleményekre vonatkozó ta­lálgatásokat mellőzni kell. OLASZORSZÁGBAN KIEMELIK A NORVÉGIÁI NÉMET SIKEREKET RÓMA, május 2. (Rador.) A szerdán reg­gel megjelenő olasz lapok első oldalon, nagy betűkkel közlik a németek nagyjelentőségű stratégiai sikereit, akik Oslo és Trondhjem között összeköttetést létesítettek. A Popolo di Roma az írja, hogy ez mindennél jobban bizonyítja, hogy a Norvégiában partraszállt szövetséges csapatok képtelenek ellenállni a német haderőnek és hogy az angol—francia haditerv teljes kudarcot vallott. A lap meg­állapítja, hogy London azzal vigasztalja ma­gát, hogy a háborút nem lehet addig elve­szettnek tekinteni, amig fennáll a francia haderő és az angol hajóraj és hogy Anglia szemében csak a végeredménynek van jelen­tősége. Más szóval — fejezi be fejtegetéseit a lap — az angolok egész sor elvesztett csa­ta után várják a győzelem bekövetkezését. A norvég távirati iroda német visszavonulást jelent * 11 Reynaud francia miniszterelnök beszéde PÁRIS, május 2. (Rador.) Szerdán, május elsején, este fél 8-kor Reynaud francia mi­niszterelnök a következő beszédet mondotta: „Ez az első május elseje a háború kitörése óta. Úgy fordulok hozzátok, Franciaország munkásai, mint ahogy a hadvezér fordul ka­tonáihoz. Ti vagytok a hadsereg. Nélkületek a fronton harcoló hadsereg tehetetlen. Ez a hatalmas háborús gépezet, amely előttetek áll, a német üzemekben készült el. Németor­szág ma kétségbeesett erőfeszítésre kénysze­rült. Háború idején a munkától függ a jó.ét, vagy a nyomor. Sőt a munka ilyenkor még többet jelent. Jelenti a győzelmet, vagy a ve­reséget. Miben áll a mi követelésünk ezen a napon? Magánérdekek? Óriási kollektiv mun­kára vállalkoztatok valamennyien és tudjuk, hogy csak a ti munkátokban rejlik megvál­tás. A mi követelésünk az, hogy mindenkivel békében, de szabadon élhessünk. A mi köve­telésünk, hogy gyermekeink szabad emberek­hez méltó életet éljenek. Ma annyi európai állam tudja már, mit jelent, ha egy szép na­pon gépesített osztagok érkeznek egy város­ba, megszállják a középületeket, leszállítják a fizetéseket és az élelmiszeradagokat. Akik szembeszállni merészelnek a betörő ellenség­gel, a börtönbe kerülnek. A szabadságért va­ló küzdelem ma egész valónkat betölti. A küzdelem nehéz, de a szabadság minden áldo­zatot megér. A háborút megelőző évben, amikor többször áldozatra kértelek bennete­ket a hadfelszerelés érdekében, gyakran bru­talitással és azzal vádoltak meg, hogy hábo­rús hangot ütök meg, amely béke idején nem illendő. Pedig a béke már akkor sem volt meg. Ha akkor máskép beszéltem volna, vaj jón bizalommal volnátok-e hozzám a mai na­pon? Ezen a május elsejéu tudom, mi-yen áldozatokat kérek tőletek és azt is tudom, hogy a jövő még súlyosabb áldozaiokat kö­vetel. Ne feledkezzünk meg azokról sem, akik az élen küzdenek, akik tengeralattjá rókba vannak zárva és a jelen pillanatban nehéz feladatokat végeznek az Északi-tenge­ren. A katona kvalitásai a veszedelem idején domborodnak ki. A munkáséi az erőfeszítés ben. Mikor a faluban egy ház ég, a lakosok sorban á Inak s a vedreket kézről-kézre ad­ják. Az, aki közelebb áll az égő házhoz, a lángokhoz, az kockáztatja leginkább az éle­tét, de éppen olyan szükség van arra is, aki a kutnál áll és megtölti a vedreket. A kato naságnak éppen úgy szüksége van rátok, mint ahogy nektek van szükségtek a hadseregre. Ezért ne a belenyugvás, haném a lelkesedés szelleme hassa át a munkátokat. Lendületre, hitre van szükség. A kohókban dolgozó mun­káscsapat olyan, mint egy rohamosztag. Min­denki ki kell vegye a részét ebben a közös francia erőfeszítésben. A munkaadók és mun­kások összefogása tiszta érteimet kezd nyer ni. A kormány nemcsak a hadviselés, hanem a szociális síkon is intézkedéseket akar hozni. Társadalmi téren is több intézkedést hoz­tunk, elrendeltük a családi törvénykönyv végrehajtását, sőt tovább is akarunk menni a faj megmentésére irányuló munkában. A közegészségügyi minisztérium tevékenységét ezentúl nemcsak a betegekre, hanem az egész francia nemzetre ki fogja terjeszteni. Az egész francia nemzet vállvetve, küzdve, a megpróbáltatásokkal. határozottan halad a győzelem utján!“ - '

Next

/
Oldalképek
Tartalom