Ellenzék, 1940. április (61. évfolyam, 75-98. szám)

1940-04-21 / 92. szám

14 1 i*.iiinte* tarok: 1 ismert sor egy »la* serből. 1 Mindennapi ima. 14 Sulycgy- '>'■1;. U> UU« politikus. 17 Múzeumban több vau. 18 Fiam félesége. 19 Gyilkos­•igTa bujtat. 20 Exotikus háziállat. 21 Idómutató. 22 Sxüló, do ig«u felmenő­ig- 21 Hires szálloda. 25 Szerb szám- név. 26 Ezeregy. 27 T-vel angol együt­tes. 28 A jő ételnek van. 29 Szólitani- 33 Arcunkon van. 40 Bibliai név. 42 Románul: felkelni (a napra, mint égi­testre vonatkozólag). 43 Férfinév. 44 hitnek áll. 45 Nan. 46 Caupa. 47 A ke­reskedő teazi, ha ran kinek. 49 Roman­tikán városrész Budán. 50 Enyém — an­golul. 51 Személyes névmás. 52 Gárdo­nyi Géza itt halt meg. 53 Kicsinyitökép- .ö. 54 Magyarul: kacsa. 57 Vissza: van bátorsága. 59 Lónak szól. 60 A föld a nap körül. 62 Pl. a tuvasz. 64 A cirkusz tetejéről lóg le. 65 A Dunába siető fo­lyó. 66 Marosvásárhelyi Sport Egylet. 67 L-Iel: ősszel lehull. 68 összeesik. 70 Mag- lód-ban vau. 71 Vannak — franciául. 72 Német kettős hangzó. 73 An dem. 75 Pl. u gumi. 77 Cigány. 78 Dina — za­varosan. 80 Irtani kell. 82 Görög piac­tér. 83 Kicsodák. 84 A táviró feltaláló­ja (fon.) 86 Év — angolul. 90 Oroz. 92 Kis Antal. 93 Leánynév. 94 Menyasz- szony. 96 Román ember. 98 V-vel leány­név. 99 Szörnyű betegség. 102 Dollár, font, frank. 103 Német helység. 107 A siitő konyhanyelven. 108 Merre? (kér­désben a felelet). 109 Lendület. 110 '.fa­fari másik neve. 112 Ilyen gyerek is van. 114 Folyó, Hollandiában Ömlik az Északi-tengerbe. Függőleges sorok: 1 Bece férfinév. 2 Pecunia non .... 3 Magyar festőművész (1833—1904). 4 Jeruzsálemmel együtt emlegetett város. 5 Idegen prepozíció, ó Ez évben 20 százalékkal emelték. 7 A gyorsírás feltalálója, utána tagadó szócs­ka. 8 Igekötő. 9 Vízi növény. 10 Säte* ménytöltelék. 11 Fohász. 12 öreg har- e©e. 13 Szülő. 14 Idézet Arany János egyik balladájából. 16 Tanácsolni — né­metül. 23 Gyümölcs. 28 Az a régi szó. 29 Ne bántsd! 30 Lám. 31 Női név. 32 Gertrudis királyné szülőhazája. 34 Val- lásrövidités. 35 Edző. 36 Angol fül. 37 Hengeralaku. 38 Magyarul: kedves. 39 Hálát mond el. 41 Már — latinul. 46 Ezt Tomoritól kéri Kisfaludy Károly a Mo- hács-ban. 48 Ezt áhitjuk valamennyien. 49 Hires zsoké volt. 52 Apró rágcsáló. 53 Az üres gyomor. 55 Mókus. 56 Elröppen. 58 A hamis kutya. 60 Épületanyag. 61 Autó­márka. 63 Karcsúsítja a nőt, névelővel. 65 Szomory Dezső regénye. 66 Férfinév. 69 Se­bes. i 1 Hosszú ideig. 74 Murray keresztneve. 76 Magyarul: teher. 77 Kis Mihály. 78 Ide­gen művészet. 79 Jolly Joker a beszédben. 81 Szent Igtván apácakolostort létesített itt. 83 Him állat. 85 Arrafelé. 87 Görög betű. 88 Művészi körút. 89 A bíróságnál keresi a jussát. 91 Színházi mozdulat. 95 Rádiómü* jszó. 97 Férfinév. 98 Származik. 99 Az egy {istenséget dicsőítő héber ima első szava. 100 Afrikai város. 101 Volt magyar miniszteri .tanácsos, képviselő (ide irom: Kráy). 103 In das. 104 Német rakpart. 106 Cimrövidi- tés. 111 Kétes. 113 Képző. IDÉZETKERESÉS / Malaga Jordán Déva Szem Rubel Rés E szávak betűinek helyes elrendezésével egy erkölcsös intést tartalmazó idézetet ka­pnak. Melyik az? MEGFEJTÉSEK A 637. számú keresztrejtvény megfejtése a következő: Vízszintes sorok: 1 A bal szegletben levő nyil irányában: A Duna jegén. 2 Dala. 6 The. 7 Kor. 10 A jobb szegletben levő nyil irányában: Prágai várba. 12 Purjesz. 14 Be­regi O. 16 Ak. 17 Sódar. 18 Bla. 20 Handa 21 Fi. 22 Jak. 24 Tár. 25 Holló. 27 Ram. 28 Pev. 29 Eras. 31 Károlyi. 33 Álom (ford.) 34 Giskra Jan zsoldos vezér. 35 Ék—Si. 36 Nt. 37 Lő. 38 Gomb. 39 Náa. 40 Ecet. 42 Váú. 44 Szat. 47 Lea. 48 MMSz. 49 Oltás (lord.) 51 Inog. 53 Éday. 54 Hunyadi. 56 Hare (ford.) 59 Ezernégyszázkilencvefi ffor­dítva). 60 Aula (ford.) 61 Brassói. 62 Maas. 64 Vera. 66 Maura (ford.) 67 leiül (ford) 69 Fel. 71 Lila. 73 Érk. 74 Óvta (ford.) 75 KAC 77 Enes. 79 Ao. 81 Av. 82 Naro. 83 Kolozsvári lovas szobor. 86 Emel. 87 A dok­tor. 88 Hat v. 89 Tét. 90 Xvz. 92 Atout. 93 Ger. 95 Ilii. 97 Katus (ford.) 99 Ada. 100 Retur (ford.) 102 Tn. 103 Uilaki M. 104 Te­lepes. 106 Mór. 107 üst. 108 Sat. Függőleges sorolr: 1 Ap. 2 Drót. 3 Mátyás király családja. 4 Lear. 5 Ars. 6a Hollós Má- tvás uralkodás. 7 Keli. 8 Ráró fford.) 9 Re­naissance művészetet. 10 Pia. 11 Ro. 13 Us. 15 Gdm. 16a Karikás. 18 Tlorz. 19 Allo. 21 Felemel. 23 Kassa. 25 Hant. 26 Llyo (ford.) 28 Pózol. 30 Sici. 31 Kant. 32 Idős. 33 Meg. 40 Eraánuel. 41 Ez. 42 Vanzare. 43 Kaszáló (ford.) 45 Zi. 46 Tornado. 48 ZÍLEN2AK 1010 tipr II li 2 1. EKJ 039. KJURBS/T-SZÓRéJTVÉNY — P. — ft F 2 8 “1 ▼ M W I4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 n ▼ 14 1 15 ló 1 ww 17 18 19 20 «T1 ft U 23 24 I 25 ft ft ft ft 26 ft 27 • m II AO A 29 30 8) ft & 33 34 ft u 85 88 37 3« 39 H ▼ ft 40 41 i 42 43 sD 44 ft 45 4ti m 47 48 ft 19 ft 50 61 ft jSÍN 32 ft 53 ft 54 55 56 m 67 „8 ft 59 m •30 81 ft 62 1 63 64 Ä 85 m 66 © 67 ft 69 70 ft 71 ft ft 72 73 74 ft ft lo m 77 ft 78 79 80 81 ft 82 33 ft 84™ 85 ft «6 :7 « u 88 I 89 T ft 90 91 • ft 92 ft 93 • m ft 94 95 ft 96 97 ft ft mm 98 ft 99 100 101 102 lc3 .04 wl 105 106 ft 107 ft 108 109 ft 110 111 ft 112 113 ft 114 u ft [Cl Megfejtésül elegendő a vízszintes 1, 4, 22, 64, 102, 112 — és a függőleges 12, 11, 35, 46, 63, 88 sorok beküldése. MDCLV. 49 Árkus (ford.) 50 Mosdó (ford.) 52 Garai. 52a Ond. 53 Éva. 54 Hib. 55 Lyi. 57 Hes. 58 Mer. 63 Fenomén. 65 Al. 68 Ma- róthi. 69 Fekete sereg. 70 Lelet. 72 Aaáa. 74 Avar. 75 Kábái. 76 Corvin Matei. 78 Sol. 80 Orda. 81 Avot. 82 Hon (ford.) 84 Lóta. 85 Autó (ford.) 90 Lux (ford.) 91 Za­kó. 93 Gúla. 94 Rep. 97 Sjg. 98 Kir. 100 Rés. 101 Rei. 103 Ue. 105 Se. Szórejtvények: 1 Párduc. 2 Piros, piros, piros, háromszor is piros. 3 Hegedül. 4 Ra- gusa. 5 Inkasszó. 6 Korrektúra. Szólánc: Pata — Takar — Karcsú — Csu- ka — Kapu — Puha — Hamar — Marci — Cica. Megfejtők névsora és a sorsolás eredménye a iÖvő rovatunkban. TUDNIVALÓK A megfejtések nyolc napon belül külden­dők be levélben, vagy levelezőlapon. A meg­fejtési levélre, vagy lapra rá kell ragasz­tani a rovatszámot. A címzésre ráírandó a REJTVÉNY-ROVAT jelzés. — A megfejtők között két könyvjutalmat sorsolunk ki. A tursolásban azok is résztvesznek. akik nem 'Hilamennyi rejtvény megfejtését küldik be. ROVATVEZETŐ ÜZENETEI D. L. Az egyik bevált. Érdekkel olvastam mindazt, amikkel uj vállalkozásának tervei­be beavatott. Bizalmát csak azzal viszonozha­tom. hogy gyors és teljes- sikert kívánjak munkájához. D R. Iszogatok, dalolgatok — kezdetű magyar nótát nem Dankó Pista, hanem Papp Zoltán volt magyar ellenzéki képviselő irtn. A kitűnő iró, szónok és nótaköltő tragikus körülmények közt halt meg 1918-ban. írná- dottan szeretett felesége elhunyt s a halott melletti virrasztás éjszakáján Papp Zoltán a ravatalnál főbelőtte magát. Cs. E. ,.Egy előkelő idegen“. Körber Ernő volt osztrák miniszterelnök egykor olyan be­szédet tartott, amellyel bele akart avatkozni Magyarország beliigyeibe. Erre válaszul Tisza István parlamenti felszólalásában ezt mond­ta: Az osztrák miniszterelnök ur 62avait nem tekintem egyébnek, mint egy előkelő idegen dilettáns nyilatkozatának. — Innen ered az „egy előkelő idegen“ szállóige. R. M. Csak az egyik ábrát számozta meg, ezt a hibát, mint első ballépését, elnéztem volna, nagyobb baj azonban, hogy a mű egé­szen kezdetleges, nem lehet segíteni rajta. Sz. T. Nincs szükség semmiféle előzetes tárgyalásra, küldje be a munkát, ba jó, köz­löm, ha nem alkalmas, ugv a tárgyalás sem tudja jóvá tenni. B. J. A líceum és gimnázium nem azono­sak, ezért a Fényes Alice rejtvénye nem si­került, próbálja meg másképpen megoldani. A többi hét jó. BIZOMÁNY ESETÉN IS FIZETENDŐ A 2 SZÁZALÉK. A pénzügyminisztérium dön­tése szerint a „konszignációba“ eladott áruk után meg kell fizetni a 2 százalékos kivéte­les honvédelmi illetéket. EMELTÉK AZ ÓCSKAVAS ÁRÁT. Slaves- cu hadfelszerelésiigvi miniszter rendeletet adott ki, amelyben felemelte az ócskavas árakat. A rendelet szerint hétfőn este óta a következő hivatalos beszerzési árak vannak érvényben: Öntött vastömbök 1.25 lej kilo- gramonként, vast- és acélhulladékok 1.40 lej. fekete lemez 2 lej. 5 mm.-nél vékonyabb pré­selt lemez 2 lej, 5 mm.-nél vastagabb préselt lemez 3.25 lej, szortírozott ócskavas 3.25 lej, mechanikai öntvény 7 lej kilogramonként. Egy másik rendeletben a hadfelszerelési minisztérium gz ország vasöntödéinek ki­utalta az eddig gyűjtött ócskavasat, az illető vállalatok nyersanyagellátása érdekében. SZÓREJTVÉNYEK — P. ötletei — 3­0 =“ II Traraái íiozínr y parwa há? ház ház híz doh^yzís séíálás krákogás plet/kázád 3. cs ÓÓ Tüzkárosult testvéreinkért 341. sz. grüjtőjv Pocira (Magyarpécska adakozása). Csepelit a Mihály 30, Szórnom Mihály 10, Kocffik N. Ldjn* 2, Laza István 5, ifj. Nagy István 10, Mester János 10, G. L. 100, özv. K. J.-né 10, N. N. 20, N. N. 5, N. N. 3, Jackner János 5, Ordódi István 50, Knuck László 10, Schwartz Nándor 10. ősz- szeicn 280. 342. sz. gyüjtőiv Rovine (Magyarpécska, Arad rn.) Berczy József ét neje 100, id. Ha­jas Pál 100, özv. Katona Mihályné 10U, iij. Hajat Pál 100, Csrpella Mihályné 100, Kele­men András 100, iiarsáuyi Ambrusné 100, Harsány! István 50, Boros József 10, Eckel József 4, Mezei Antal 20, N. N. 20, Kocsik József 10, Hajas Sándor 50, Kovác* htvan 50, Molnár István 10, N. N. 40, Góllá Antal 50, Rohács Kati 100, Nagy András 20. Ko­csik Sándor 100, Koc&ik János 30, Janik Jó­zsef 10, Mezei Mihály 20, Donáth Mihály 20, N. N. 20, N. N. 20, N. N. 10, B. A. 50, K. J. 5. összoseu 1.419 lej. 1260. sz. ivén a berkenyesi református leányegyház híveinek adakozása gabona meg­váltással: 369 lej. 8 i. számú gyüjtőiv Tarnava-Mare (nagv- küküllői) tagozat gyűjtése. Racosul de Jós (Alsórákosról): Szatyori Lajos Í00, I. számú íven 627, II. sz. ivén 633, III. sz. ivén 503. Török Mihály 394 \ iola Anna 25, IV. számú ivén 960 lej. összesen 3.287 lej. Alsóiákosi ref. .Nőszövetség 200, R. L. 50, id. Sánta György 20. Alsórákos gyűjtése összesen 3.557 lej. l‘»20. számú gyüjtőiven (Iclodul Mié (Kis- ikltd) község, Szamosmegye: Pénzadomány 125, gabonából 961, összesen 1.086 lej. 156. számú gyüjtőiven Hósdátiak adako­zása (dévai tagozat): Nagy Dániel Mór 10 Nagy Miklós presb. 10, Fekete Lajos 20, Nagy Dánielné 5, Nagy Istvánné 5. Nagy Sándor Samué 20, Pető János 10, Gálffy Bé­ni U. Pető Imre 10, Kiss Sándor 10, Dali Ferenc 10, Lehmon Károly 5, Kiss All>ert 5, ifj Rácz Mátyás 10, Gálffy Antal Józsefé lt. özv. Pét" Józsefné 10, Pető Sándor B. 20. Gálffy Sándor presbiter 10, idb. Gálffy Dénes 10, Partha Endre 20, Vitéz András 20 Bariba Jolán 20, Rácz Péterné özv. 20, Bartha Ernő 20, Nagy Ferenc 10, Nagy Jó­zsef 50. ifj. Nagy Károly 10, Szász Ferenc 4, Szász Miklós 10, Gálffy Antal 10, Vitéz András Istvánná 10, Szász Dani 5, Szász Ká­ról v 10, Szasv Lajos 10, Szász Laci 10, Nagy, András 10, Likfalvy Mihály 5, Gerlicz Ádám 10, Nagy Béni 10, Nagy László 10, Gálffy J-izsef 10, Vitéz Sándor 10, Gálffy István 20, Gálffy Sándor 6, Pető Zsófika 10, Nagy Sándor Imréé 5, Nagy Sándor 10. Nagy Oli­vér 20, Tóth Árpád 20, Bngyul Gáspárué 5, Antalífy Zsófia 5, Gergely Jánosné 5, Léh- mann Laci 10, Vitéz Ferenc 10, id. Bácz Mátyás 20, Lup Miklós Dali 20, Gálffy Sán­dor Antalé 6, Vitéz István 5, Nagy József 5, Mihner Sándorné 5, Dónátb Dénes 10, Vitéz Dani 5, Kiss Ádám 5, özv. Puj Ignác- né 10, Farkas József 30, Bakó Lajos 20. id. Nagy Károly 10, Rácz Antalné 10, Szász Jó*, zsef 5, Lup Miklósné suka 5, Egy hunvadi „Isten nevében“ 100, Déva 300, összesem 1191 lej. 162. számú gyüjtőiv Deva (Déváról), dévai tagozat: Cseh László Déva 50, Horváth La­jos Déva 200, Kiss Hajnalka Déva 50, össze­sen 300 lej. j 85. és 187. számú gyüjtöivek Brad (Brád- rólt, dévai tagozat: Keresztes János 100, dr. Veress Gyula 100, dr. Kugel Dezsőmé 50, Ku­gel Lajos 30. Kugel Zs. és G. 100, Veress Gabriella 20, Szatmári Samu 20, Tornya Santuné 50. Kugel Sándor 100, Róth Béla 100. Sikó Mihály 20. Róth Gyorgyné 100. Beíényi Emil 20 dr. Böhm Pál 100, Lehr Karoly 20, dr. Erdős Ignác 100, Schuster V ilmos 100, Derzsy Zoltán 50, Boila Porfir- né 50, dr. Kugel Dezsőné 20. Nemes Zsig- mond 20. Szatmáry János 20. Schauer János 10, Karabin Károly 50, B. Berkovjts Nusî 10, dr. Fischer Sándor 50. Róth Béla 20, Mihály Károly 20. összesen 1450 lej. 186. számú gyüjtőiven Kőrősbányán (dé­vai tagozat): Christian Jenő 100, Căgvi Vîl- mo? 50, Ü2V. Fothy Sándorné 100, Takáts István 20. Kugel Lajos 100. Hofbauer Gyula 25. Magvari Ferenc 20, Sohn Adolf 20, Éng- ler Ferenc 100, Werner József 40, Pauszéi Géza 200. Gagyi Endre 40. Salczer Ignác 100, N. N. 120, Nagy A. 50, P. Cyörgy .Ja­kab 100, összesen 1185 lej. 1182. íz. gyüjtőiv (Kízdioroszfalu Kezdi tagozat). Burdán J. 10. Marék Dénes 10. Zöl­di .N. 20, Dumitru Gavrila 10. Ranes Gyula 15, Ambrus Ábrahám 20. Takács Jánosné 10. Petőm István 10. Szász Ferenc 15, Kovács János 10. Pető István 10. Pető András 10, Sánta Albert 10, Gyulai András 10. Koncz András 10. Koncz Béla 20. Bokor György 15, Harai András 15, Banos András 50. Kelemen István 10. Imre András 10. Imre Lajos 10. Rancz JÓ7.sef 20, Koródi Anna 10, Fekete András 50. Rancz János 10, Karácsony An- drásné 10, Pá ka Mihály 10. Iinets József 10, Palkó István 5, Benke József 4. Karácson István 20, Gyulai Sándor 30. összesen 479 lej.

Next

/
Oldalképek
Tartalom