Ellenzék, 1940. február (61. évfolyam, 24-48. szám)

1940-02-23 / 43. szám

J If 4 <) 11 h r U A r 2 i BSSsxmmttizasaaaaSML WLi.ENZrt* »"imtlMMIHIIIII IMMW'lltMKM» JUP1K lapunk bucureştii s/.erkc^ti'^vgénck címe: Bucureşti, V-, Str. Lâniirlel III. Telefon; 3.44.51. CSFLÉDTARTó GAZDÁK FIGYEL­MÉBE! A cluii rendőrség- csel étibe je U'ntö hivatalt következőket hozza a •liml azok a szolgák és cselédlányok, kíegvenlitetti k cseíédkön\\ tik illet* keit. valamim azok, a'*sk ntég nem \ ál.Itattak ki könyvecskéjüket, bal«» dcktalanu! jelentkezzenek a renJör- kveszturán a „Curnet de serv itoara átvétele végett. 2. Azok a szolgák es cselédek, akik kiegyenlítet ék Forty vecskéjitór láttám ozásának év: illetéket, de erről még nem kaptak nyugtát, ha­nem csak egy ideiglenes igazolást a befizetett összegről, március I ig je­lentkezzenek az illetékes ügyosztá­lyon, ahoi hivatalos nyugtával c erélik i i az illeték befizetéséről szóló iga/o list. 3. Folyó év március 1-én kezdődik - cselédkönyvek uj láttamozási, vala­mint az uj könyvek kibocsátása azok észére, akik még nem kaptak. 4. A ♦ ttamozás városi szabályrendelet alap. án történik. Az évi láttamozás diia 40 lej. A cselédkönyv dija 40 lej. 5. F'el- j iivjirk a cselédtartó gazdák figyelmét rra, hogy legkésőbb március végéig áttamoztatniok kell alkalmazottaik j Önyvecskéit, meri kihágások esetén j 00—1000 lejig terjedő pénzbüntetéssel | Fuitiák őket. 6. Ugyancsak szigorúan iinteíik a törvény idevonatkozó ren ítélkezéseit mellőző szolgákat és cselé­deket. 7. Azok a gazdák, akik még nem icden'ették be cselédeiket, március hó l-ig Lczárólag meg kell, hogy tegyék a kötelező bejelentést. A közleményt Horvat dr. rendörkv esztor és Tint bus dr. kvesz*urai vezéríitkár írták alá. A hadsereg felszereléséért 'A hadseregnek sok pénzre van sziik>é»c. Jegyezzetek lehat hmtst rcyfel­szerelést pénztárjegyeket (bonokat) amelyek minden nap a hivatalon órák alatt a nagybankoknál, valamint a pénziet' igazgatóságnál jegyezhetők, ahol az ehhez szükséges űrlapok (blankettái.) és kaphatók. Ezek a kötvények a legkeű\ eZöbb ichélein állampapírok, mivel 4.5 s'.í Zalákkal kamatoznak. Jegyezhető három ' tg)’ ötéves lejárató hon. ahogyan a jég} uifél akarja. Hat hónap mulva a-' .Ham a jegyzett összeg egyötödét ‘ló százalékát) visszafizeti, míg a három ♦. g. ötéves határidő lejárta titán az egész összeget. Hat hónap múlva az esedékes 20 ss/r, lékos részlettel és a szelvény ősz- szettével adó fizethető az államnak, tartománynak, vagy » községnek. Akinek .i lejárat előtt pénzre vn i •niksége, a Banen National aló! a név- érték 70 százalékának megfelelő lombare1 Mcsout kaphat honjaira, ugyanilyen kamat mellett. Minden román állampolgár, akt az ország érdeket szivén viseli, köteles pénzével elősegíteni a hadsereg felszereli' ét. Kolozsmegye prefektusa; MANOLE ENESCU ezretles. líjra tárgyalják a breazai szövetkezetnél történt i00.000 lejes betörés ügyét. Évekkel ezelőtt a Breaza községben működő Hangya Szövetkezetnél betörés történt. A tettes 100 ezer lejt vitt el a szövetkezet pénztárából. Az üzletbe a fal kibontása utján hatolt be. IIoiu- pokon út tartó nyomozás után sem sikerűit a tettest felfedezni, végűi is gyanú alapján Szabados I ereuc szövetkezeti vezető ellen in­dult eljárás. A targumuresti törvényszék n vádlottat hathónapi fogházra ítélte és az el­tűnt pénzösszeg megtérítésére kötelezte. Az elitéit a táblához felebbezett, amely azon a/ alapon, hogy a szövetkezet a törvényben megkövetelt 3 hónapon belül nem tett fel­jelentést a vádlott ellen, felmentette. Ekkor a szövetkezet jelentett be felebbezést a sem- mitőszékhez. A semmitőszék kimondotta. J hogy bár a törvényben előirt határidőn be­lül nem történt feljelentés a vádlott ellen, a betörés és a károsodás tényénél fogva szükséges az ügynek a táblánál való njratár gyalusa és így az utolsó fórum felmentő íté­letét megsemmisítette. SZOLGÁLATOS GYÓG YSZEHTÁR \K: Junuái 13-tól január 20-ig a következő p.vúgy zertárak teljesítenek éjjeli szzdgála- ti.i: Fort mm IF l nirii 33. telefon 21—32. üvgen P. Mihai \ Ucazul 14, telefoni 24— U í. Victoria Falca Kegele Ferdinand 82. te­lefon: lő 69. Sót rop a P. Stefan eel Mare No. 1. Rendkívüli közgyűlést tart a társas- és bérautót ulajdoiio'ok céhe. A gőpkocsitulaj- dono.s autóvezetők tartományi céhének ve­zető ege 1940 február 23-án (pénteken) dél­után 6 órára, a Kereskedelmi é. Iparkamara MareelnI Foch-ut 51. -/ám alatti helyiségé­be rendkívüli közgyűlést hivott egybe. E közgyűlésen az elnöki megnyitó után a NT*F titkárai szólalnak fel. majd az automobiliz­mus és :: személy- és árufuvarozás, végül a Bucureslibe tervez tt kongre-.-zus proprumja kerül megvitatásra. \ közgyűlés különös fontossága éppen az uj közfuvarozási tör­vény és az autótulajdonosok céhe március 3-üvi bucureştii koi.aresv/usânak napirendre- • üzéc<’ben nvilváuul meg. Piaci aeak 1 URDA: Káposzta drb. 14—20. kaiarido 4 -5, magyaiki/KH biirgonyr. vékája 24 lő. Ityúrt rózsa vékaju 4. ló, hagynia ko /.orti ja 20 -25, íokhugyma kos/urujr 13 -22, niurok (-MOinójii 4- ó, t idler darubja 1! 1, szemes bab literi (fehér) 17, tarka porc* i- lánbub 18, cékla 5 drb. 5 lej, torma dili. 2 3 lej. Gyümölcsárak: Fajalma kilója 14—- 16, havasi alma 6—tí, körte 15 16, an/alt szilva liiere 13 16, usz.alt alma litere 6—7 lej. Ilaroinfiár/ik: C-irkc párja 60- -70. tyuk drb. 55-80, réce drb. 11(4-130, liba drb. 250-- 300. pulyka drb. 150 -280 lej. Tej és tejtermékek: tej kupája 7 8. csemege tej­fel litere 75. falusi tejfel 40, tehéntúró ke lója 20 -25, túró 32, teavaj 115, falusi vaj 70—80 lej. IJMISOARA: Burgonya kg. .5 iej, kápcsz-( 1 ta fejenként, nagyság szerint 10—15 lej, kelkáposzta darabja 12—15 lej, savanya kú- I paszta kilója 12 lej, száraz bab 24 lej. len- I es« 26 -28 lej. borsó 22 -24 lej. kalarálié ! darabja 5 6 lej, vöröshagyma 8— 10 lej, fokhagyma 25 lej kilója. Gyümölcspiac: al­ma, tésztába való 6—10 lej, fajalma 24—26 lej, körte 20- 24 lej. hámozott dió 75 iej, aszalt jzdva 25 lej. l ej és- tejtermékek: tej li-- terje 8 lej, tejfel literje 50 lej. vaj kilója 80 lej, tca>»j 90—110 lej. Baromfipiac: Papri­kásnak való csirke párja 100—Î1G lej. tyuk párja 180—200 lej, kövér kacsa darabja 150 —250 lej, a kövér liba 250—500 lej között' ingadozik darabonként, tojás darabja 3.20— 3.80 lej. REGHIN: Sértődins 38—40 lej, sertéska­raj 40—44 lej, szalonna 44—48 lej. zsirnak- való haj 46—50 lej. olvasztott zsír 52—36 b’j kilónként. Ugyancsak hozzájárult a ha­tóság 3-as, 4-es és 5-ös liszt, valamint az ezekből készült kenyér árának 50 bani- eme­léséhez. FARKASOK TŰNTEK FEL ABaDME- GY ÉBEN. Aradról jelentik: Aradmegye kü­lönböző részeiből érkező jelentések ezerint. a községek határában farkasok tűntek fel. amelyek megtámadták a háziállatokat é- tobb állatot szétszaggattak. A hatóságok hsj- tóvadászatot rendeznek a du vadak kiirtására. * ORVOSI BÍR. Dr. Herskovits Izidor rörIgenszak 'vos hazaérkezett és rendeléseit újból megkezdte. Strada Rt sala No. 2. T—j ‘ iej on 36—79. Elsőrendű, mulatságos szöveg, nagyszerű zene, pazar taneok, ötle es és újszerű rendezés, szenzációs, uj díszletek és kosztümök mellett IH..4ö& E fii AND IDE viiághrü táncospár fellépései fogják sorozatos sikerre vinni ; z újdonságot! ! ! Halasi Gyu'a, íimíól Üá^o’y, Siiigyi László és t'isem&iiii liiiiáiy Az idei évad nagy bombája Fuvarelosztó irodát létesítettek a targu- J mures* teher gépkocsi tula jdonosok. A targu» n.-ure8i tehergépkocsitulajdunosok, akik or» j «ágati fuvarozással is foglalkoznak, a na- ; pókban fuvareiosztó irodát létesítettek. Az i iroda az autótulajdonosok céhének iroda» j jában működik. A fuvarelosztó irodának cél» j ja az. hogy az autótulajdonosok, tekintettel a ! rendkívüli helyzetre, a fuvarozást, a rende­lések felvétele után egyenlő arányban oszt­hassák fel és foglalkoztatásuk biztosítva le­gyen. A kezdeményezésben két helyi cég nem vesz részt. j A Népkisebbségi Ejságiro Egyesület második közművelődési előadásának műsora. A Népkisebbségi Újságíró Egyesület helyi csoportja kedden, február hó 27 én tartja második köz- művelődési előadását a róni. kát. fő» gimnázium dísztermében este féi 9 órai kezdette!. Az előadás miisora a követ­kező: Bevezetői mond Jámbor Ferenc aíeínök. Percnyi János színművész Eminescu. Goga és Ady költeményeket szaval. Dr, Gyalui Farkas, a kitűnő ; Író és újságíró kedves epizódokat ele- : venit fel a régi sajtóéletböl, humorral átszőtt előadása keretében. M. Lévay j Ilonka, a nagyszerű operaénekesnő, • operaáriákat éneke! M. Rohonczy Má­ria zongoraművésznő zongorakiséreté vei. Walter Gyula költeményeiből ad elő. P»izonyos, hogy a közönség ezen az előadáson is zsúfolásig megtölti a kato« likas gimnázium dísztermét. Előadás közben hirtelen meghalt egy szia• házi zenész. Velemin Vihno9 58 éves ismert j targumuresi zenész, aki az ottani magyar j -zinház zenekarában működött, tragikus hir­telenséggel meghalt, A sziuház igazgatósága Kodolányi János Földindulás cimii darabját 1 tűzte műsorra. Az esti előadás megkezdése előtt néhány perccel érkezett meg Velemin 1 Vilmos. Alighogy elfoglalta helyét a zene­karban, hirtelen rosszullétről panaszkodott, majd szivéhez kapott é3 meghalt. Velemin Vilmos halálát szivszélhüdés okozta. Hatalmas sikerrel adta elő a Szabadkay társulat a ,J öldindulá“'t. A Szabadkay szin- társulat legutóbb Kodolányi János Földindu­lás cimü darabját tűzte műsorára. A darab­nak hatalmas sikere volt. A kitűnő együttes maradéktalanul domborította ki a szerző el­gondolásait. A szereplők valamennyien tehet­ségük legjavát adták Külön kell megemlé­kezni Bárdi Terézről, Katona Böskéroí és Sz. Mátray Rózsiról. Óriási sikere volt a gyér- n:ek szerepében a kis művésznőnek, Gerő Borosának, aki .Teney János sikeres darabjá­ban, a „Dalol a Vo!gá“-ban mutatkozott be először a targumuresi közönségnek. A férfi szereplők közül Jency János, Némethy Ist­ván, Szabadkay József állanak alakításaikkal a darab homlokterében, de a többi szerep­lők is: Sándor Ica, Petcrnák Tibor, Vég Jó­zsef mind jók voltak. A rendezést Szabad­kay József vitte sikerre, míg a díszletek«mű­vészi tervezéséért Harry Lajost, a tehetséges, fiatal tervezőt illeti az elismerés. Legideálisabb hashajtó, vérlisztitó, epö- hajtó a dr. Földes-féle Solvo-pirula. Székre­kedés, bélrenyheség, rossz emésztés, gyomor- rontás, felfúvódás, gyomor- és béltájdalmak- nál teljes gyógyulást nyújt. Egy doboz ára 25 lej, Mmden városi és vidéki gyógyszer­tárban és drogériában kapható. Nagy részvét mellett temették el Miskol- ezy Katát. Szerdán délután 4 órakor nagy részvét mellett temették a köztemető ha­lottas kápolnájából a 71 éves korában el­hunyt Miskolczy Katát, a cluji Magyar Szín­ház köztiszteletnek és nagy megbecsülésnek örvendett öltöztetonőjét. Varró András róm. kát. lelkész gyászszertartása után a Thalia egész technikai személyzete elkísérte utolsó utján. Egy nyomorgó család kérése &> jószivü em­berekhez. Kenyér nélkül, fütetlen szobában sínylődik egy szegény család, amelynek tag­jai valamikor jobb napokat Iának, A család­fő beteg. Hisszük, hogy megértő lelkű olva­sóink segítségükre lesznek. Adományokat ki­adóhivatalunk továbbit Sz, G, családja ré­szére, Szénné égett az egyedül hagyott kisgye­rek. Buzauboi jelentik: Lngureanu Nicolae Cérnát községbeli gazdálkodó felesége a szomszédasszonyhoz ment látogatóba és más­féléves leánykáját egyedül hagyta otthon. A gyermek a kályha közelében játszadozott és egy kipattanó szikrától ruhácskája tüzet fo­gott. Mire az anya hazatért, gyermekének megszenesedett holttestét találta. AZ ORV OS A KIÁLLOTT GRIPPA után Puüimann-teát ajánl! Jótékony hatású és étvágygerjesztő! Kapható minden gyógyszertárban! Eredeti csomagolás Lei 106 és Lei 144. Gyermekek­nek is adható. Lerakat: „Digitalis“ Orăstie, Abt. 850a. Segélyt kér az egykori dúsgazdag cUiji vendéglős fia. Szomorú ember keresett fel bennünket a szerkesztőségben. Szégyenkezve adja elő, hogy miért jött: kérnők meg 3 jó­szívű embereket, hogy7 segítsék őt. A hatal­mas termetű ember, aki közel 50 éves, sú­lyos beteg, munkaképtelen. Valamikor jobb napokat látott. Édesapja dúsgazdag, hires vendéglős volt városunkban. Élete utolsó éveiben tönkrement és fiára, aki évtizedek óta beteg, alig maradt valami. Ezt 8 kicsit is felemésztette az évtizedek óta tartó be tegsége. Szives adományokat eljuttat az egy­kor hires vendéglős nyomorgó, beteg fiához az Ellenzék kiadóhivatala. Negyven vagon kukoricát osztanak szét a maramuresi nélkülöző lakosság között. A somestartományi helytartóság megtette a szükséges intézkedéseket, hogy Maramure^- megye szűkölködő lakossága között negyven vagou kukoricát osszanak ki. A kukoricásé- gélyben elsősorban a bevonultak családtag­jai részesülnek. Gujra hoztak Sigbetről nyolc lengyel me­nekültet. Az orosz csapatok által elfoglalt lengyel területről nyolc lengyel menekült érkezett Sighetro akik veszedelmes kalan­dok után lépték át a határt. Á menekültek egy napig pihentek Sigbeíen, majd a ható- ságc-k intézkedésére Clujss szállították őket. Baeh-hangverseny a luífcrránus templom­ban. A Magyar Lutheránus Nőegylet czidén is, vasárnap, február 25-én d. u. 6 órai kez­dettel megtartja szokásos évi Bach-haugver- senyét. A figyelemreméltó estélyen hivatá­sos muzsikusok tolmácsolják minden idők legnagvobb muzsikusát. Moldován Meiinda énekmüvésznő és L ázár Jenő karnagy, a ki­váló csellista ismert nevei a cluji zenei élet­nek. Külön kell megemlítenünk a iipcsei Bach-kulturán feinevelkedett Szabó Gézáné, Haensel Zsuzsanna orgonamiivésznő nevét, aki a ma élő két legnagyobb Uach-játékosá- nak. Günther Ramin é§ Johann Nepomuk David professzoroknak a tanítványa s akinek ez első fellépése Clujon. A lutheránus tem­plom kitűnő orgonáján Bach-fantázia és fuga C-mollban, Praeludium és fuga E-mollban fognak megszólalni. Moldován Melinda a Janos-passzió alt-szólóját s a Gottes Zei Fot énekli, Lázár Jenő Bach cselló-szólót ját­szik a Praeludium és Ailemandból és egy Sarahandot. A templom fütött. * ORVOSI HlR. Dr. Király nőgyógyász- sehess hazaérkezett és rendeléseit ismét m cg- kezdte. Rendel Str. Memorandului 25, szám a leírt. Telefon: 11—52. Rálőtt a rendőrtiszt a rendőrökre támadó betörőre. Timisoaráról jelentik: A rendőrség letartóztatta Süsmann Oszkár bucureştii il­letőségű és Belinszki Sámuel chisinaui illető­ségű betörőket, akik a városban néhány nap alatt hat betörést követtek el. Baiinszki szö­kött fegyenc, aki hónapokkal ezelőtt a va- carestii börtönből szökött meg. A betörőket Adamescu rendőrkomiszár és két rendőr fog­ták el. Amikor a rendőrség felé kisérték őket, Baiinszki egy vasdorongot húzott elő 3 kabátja alól Ó9 azzal támadt a rendőrökre. A rendőrkomiszár előrántotta revolverét ős belelőtt a betörő jobb karjába, okit igy ár­talmatlanná tett, LEVÉLPAPÍROK, égyszerütői a feg* választékosabb kivitelig, legola*óbbaa| az Bllenzék kösiyvosstÁlyäbAße ÍH'ais jUaifih

Next

/
Oldalképek
Tartalom