Ellenzék, 1940. február (61. évfolyam, 24-48. szám)

1940-02-01 / 24. szám

mm 31.0 ''Sserkesztőeég és kiadóhivatal: Cluj» Calea Moţilor 4. Telefon 11—09. Nyomda; Str. î. G Dues No- 8- Fiókki adóhivatal és Íkönvvogzíály: P. Us-űrij 9. lelefon 11 99.. . I'JSLl ÉVFOLYAM, 2 4. SZÁM ALAPÍTOTTA fíARTHA MIKLÓS felelős szerkesztő és Igazgatás DR. GROSS LÁSZLÓ CSÜTÖRTÖK Kiadótulajdonos; PALLAS R. T. Törvényszéki lajstromozási szara; 39. (Dos. o->* 1938. Trb. Cluj.) Előfizetési árak: havonta 80, negyedévre 240, félévre 480, egész évre 960 lej,---^ ..................... ' ----­C L U J, 19 4 0 F E B R U ÁR l. „Semmiféle megegyezés nem lehetséges, aíg jogainkat nem érvényesitettük Híiíer kance'fár napy beszéde a némjjcrti szocializmus uralomra- jutásának hetedik tv.orduíójárs, *=» „ISK rrsetorrzág politikára? szabadkezet nyert keiet felé* jövő feladatunk, hogy katona szempontból is szabadok legyi nV‘. — „Ellenségeink Német' ország vesztét akarják, de Németország mindg élni fog következésképpen győznie kell8® „Ma $!m@f@rstógi legnagyoMi äyi!ag9ߣe német jellegű újításiról volt sző. mégis azonnal magára vonta bizonyos körök gyűlöletét. Mivel iudfcuk ezt, kezdettől fogva a belső fejlődéssel párhuzamé- I san a német fegyveres erő fejlesztését j is célul tűztük ki. 1933-ben bevezettük | a kötelező katonai szokábíot, tojóban : i pedig; elrendeltem a Rajna vidék meg® szállását. 1937 ben és 1938 ban felsza- j badult Ausztria és a Szudéta-*vidék. 1939-ben megkezd ük a birodalom vé­delmét azok. ellen, akik közben leve­I tették álarcaikat, Gyakran mondták, ; hogy mindezeket tárgyalások utján «s megvalósíthattuk volna. Talán nemi ajánlottuk már többizben a világnak, hogy Németország gyarmati' követelé­se tárgyában meginduljanak a tárgya­lások? És kaptunk legalább egyszer Is feleletet erre az indítványra? A visz*« szaiítasatáson kívül az egyetlen válasz erre mindannyiszor a nemetellesses hadjárat megindítása volt, Angii» és Franciaország, legalább Is vezet j osztályaik, ei whak határoz va arra. hogy ismét megindítsák « háborút Németország eilen, amim az újból talpraáilío ők akarták az uj hi* horns. Amint az angel történelem igazolja, b oo^záz éve ez «z ország Európa llsrdiíásának megakadályo­zik. Franciaország szintén óla egveílen céljának Se- jémeíország fejlődésének j/ásáí. Ha most ChsmPcr- ii a vita? élőt! Igazi hahó-* nem hallgathatom el a vá- az önök történelme mást mond, . _ !.*>' Periain ur? Mindig arra hivat® í koztak, hogy az Istenért és va llásér* ! harcolnak, azonban háromszáz év alatt i majdnem negyvenmillió kilontHeffnyS i területet hódítottak meg» ?,Játszunk nyílt ti „Oh akarták & — Ők akarták a hábonit, Mi kezet nyvj- totlnnk. ők visRzaotasitoMák, most a háűoru előttünk van. A karc első fejezete politikai jellegű voll. Évek során át Németország Olaszország­gal közös politikát vallott. Ez a politika ma sem változol! me^. A két államot szo­ros barátság kapcsolja egymáshoz. Érde­keik közösek, sőt azonoc*ík. A mull évben isvekeztünk Angliának ael a célját, hogy világhábons! idézzen elő, meg- hiúsítani. Akkor Chamberlain minden lehe­tőt megteli arra, hogy Sztálinnál roegegy©" zé^r® jnsiofi, £z sikecüüUL ii Megértem a Chamberlain dühét, meet ms* kiink sikerüli az, amit ő lilába próbált, j Persze Cbamberlíiín szemében, ba ez neki ! ßikeröl. Istennek tetsző eseleked^î Sets vol- 5 na. Számomra és nem az, de lényegében a*! hiszem, hogy a mindenhatónak bala, sikerül! egy őrült háború! megakadályozni, hiszen Németország és Oroszország évsza- xadokon keresztül békébe® és barátságba® él!ek egymás mellelS. Miért ne legyen ez így a jövőben is? Az an­gol és francia plutokrácía minden hatba?.®- .jBSitóaá a j©«rőfee® raeg ,C©g; hisääiftä*’ ni. Németorsság ma poHlikaiiag szabadkeaet nyert kelet felé. A jövő feladatunk az, hogy katonai sacra- pontból is szabadok legyünk. Hadseregünk ereje megtörte az aíigol re­ménységet, hogy a lengyelországi hadjárat nem ér véget féléven vagy éppen egy egésa éven belül. Ez vök a küzdelem első fejeze­te. A második most kezdődik. Ezt angol részről várják majd, hiszen Churchill öf ezt mar többször hangoztatta es bejelentette, hogy ez a harc sem a nőket, sem a gyerme­keket nem fogja kímélni. Az egész bábon« voltaképpen a nők é3 gyermekek ellen irá­nyuk Ezt mi már előre láttuk és készültünk rá. Legyen nyűgöd! Churchill ur, nagyon jó* tudjuk, mit tett Anglia er utóbbi 5 hónap alatt. Azt is tudjuk, amit Franciaország tett Azonban úgy látszik, bogy Churchill ur nem tudja, hogy Németország as utóbbi öt hónap alatt suilye® hatalmas munkál valósitól! rneg. Ez pedig felülmúlja mindazt, amit a aémeí gsép az első hét év alatt alkotott. „AZ ANGOLOK NEMSOKÁRA TANTI LEHETNEK A TENGERALATTJÁRÓK: FELTÁMADÁSÁNA K“ A Führer ezután feíemlitctte s német te®,- geralattjáró-veszteségekre vonatkozó angol állításokat és megállapította, bogy az angeF lók nemsokára tanúi lehetnek a tengeralatt­járók feltámadásának. Mikor az idegen propagând át kisérem fi­gyelemmé! •— mondotta — a jövőbe vetett bizalmam és reménységem végtelenül megnő. Ma Németország a legnagyobb hatalom m, világon. Nem igaz az a bibliai mondás, hogy a korral megjön s bölcsesség, mert, ahogy mainak a» évek, a vakok nem nyerik vissza Sátázukaí. Akik eddig vakok voltak, azok most is azok. Viszont igaz az, hogy a vaksággal megverte-, két elpusztítják az istenek, mert hiszen es azt igazolja, Hogy aláértékelnek minket, már pedig Németország ma a legnagyobb világ- hatalom.  német erő és a német nevelés nem fantom, hanem valóság. Ezt beigazol­tuk. akkor, amikor 18 nap alatt eiiöröltíiafe egy országot a térképről A német közösség sem fog sab« többé az 1918-as év hibájába esni. Daladier miniszterelnök ur meg fog ismep** kedni a harctéren a mi osztrákjainkkal is, akikről állandóan azt mondják, hogy fieta németek, illetőleg, hogy nem tartanak ve­lünk. Akkor majd kigyógyul as őrült hité­ből, hogy nem egységes nemzeti szociálist» nép áll vele szemben, csak nemet nemzeti- ségek. Semmiféle megegyezés nem lehetséges est- zel a 80 milliónyi néppel, mielőtt jogai**- kát világosan le nem szögeztük és nem ér­vényesítettük. Nem akarunk néhány év múlva újabb háború! kezdeni jogainkért. A jelenlegi nemzedék tartja kezében Német­ország sorsát. Ellenségeink Németország vesztét akarják. Németországnak erre csak egyetlen válasza lehet és pedig az, hogy mindig élni fog, következésképpen gv&rrj© kell? FRANCIA SAJTÓ VÉLEMÉNYEK HITLER BESZÉDÉRŐL FÁRIS, január 31, jRsdor.) A Havas fe- lenti: Hitler kancellár beszédé? Pártában meglehetős közönyösen fogadták. A beszéd* Len, általános vélemény szerint, sehol sesa lehet döntő érveket látni, sem uj áliatásokat. A beszéd tárgya továbbra is a Versailles! hé* kegzerződés. a nemzeti szociafizmus szerepe» ,,a világ legnagyobb nemzete“, a gazdag Ős s jogfoszíolt népek közötti ellenié! demagó­gok us k {színezése, stb. mind ismer! érvek. Nem kevésbé ismert az állítólagos angol kép- mutatás vádja. Általában kifogásolják, hogy s Führer kignnyolja az angol vallásos szel- lemel, ugyanakkor azonban a mindenható közbelépéséről beszél Németország sorsába. Arai a nemzeti szocializmus nemzetközi mun­káját illeti, a lapok szemére vetik Hitlernek, hogy az 1938-as évet, mely a .valóságban Ausztria, a szudéta-vidék elfoglalásának és a müncheni egyezmény megkötésének éra, a németelieoes provokációk esztendejéül^ át Mkt* he» • • in BERLIN, januar 31. A DND nemet távirati iroda jelentése szerint a né­met kormány o nemzeti szocialista párt u ra 5 o mr «jutásának Sietedik évfor­dulója alkalmából a berlini Spurtpa- lar.íban nagyszabású népgvüfést ren» d ez et t? amelyen többszázezer részivé- vő Jelent' meg, , BERLIN, január 31. (Rador.) A ÍÍNB jelenti: Hitler kancellár beszédét ked­den este 8 órakor kezdte meg és abban a következőket mondottá: •— Csodálatos háborús célokat haL lünk emlegetni. Különösen az angolok azok, akik ilyen célokról beszélnek, mert nekik ebben tapasztalatuk van. Ugyanis a világ összes népei közül az angolok voltak azok, akik eddig a leg*« több háborúi viselték. Ezek a célok egy uj Igazságon felépülő Európára | törekednek, »hol a fegyverkezés szűk- j ség!elenné válik. Ez a leszerelés pedig j a gazdasági jólétet hozná maga után, s ■ gazdasági jólét pedig a műveltség fej» j lődését, azaz más szavakkal valóságos ■ srsnytíorszak fog beköszöntem. Satnns ennek az úgynevezett aranykorszeknak már ítainie? voltunk és ugyanazok az emberek, akik ezt, a múltban igy leír­ták, ugyanazok beszélnek róla ma is. Általában 1918 óta ígérik ezeket ne­künk. Akkor is uj Európa és uj igaz­ság volt az angolok eéiia, amelynek le -a nyeges eleme a népeknek sorsuk felett Való önrendelkezési jiOga. Akkor is olyan ligazságo?’ ígértek, amely a fegy­verkezést szükségtelenné tesz: Már akkor felmerült az általános leszerelés gon do laka. És hogy ezt a leszerelést még hathatősabbá tegyék, ezt fi népek szövetsége koronázta volna meg, mely az összes nézeteltéréseket elintézte volna, amint &ri> a demokrata áramok­ban szabadon feltett kérdésekkel és válaszokkal, de semmíesetre sem fegy­verrel szokták elintézni, — Uíítnk, mi történt. Európát ?e?ap- I rőzták, a nagy államokat felosztották, összetörték a népeket és a nemzetedet i megosztották ?o'Ta‘ik,’óí, miután minden védelmi lehetőséget elvetlek tőMik, nem beszéltek többé leszerelésről, ha­nem továbbfolytatták a fegyverkezést. A gazdasági jólét helyett egy őrült jő-* vétée-íi rendszer nyomón bekövetke zett a nyomor nemcsak a legyőzött, hanem a győztes államokban is. A val» las háttérbe szorult, A művelődés sem nyert semmit. Ebben az időszakban a demokrata Németország hiába könyőr- gött, hiába íííiakozoít Ekkor íiínt fel fi nemzeti szocialista mozgalom. Miután átvette a ha'tóimat 8 habar kizárólagosam Ezután Hitler kancellár sz Anglia által indított háborúk igazi indítékaira mutatott rá. | Anglia sí éri viseli háborút, hogy kereskedelmi kapcsolat a't kieerjcsit- hesse, hogy a?, embereket ópiuniszl- vásra kényszerithesse, hogy arany* bányákra tegye rá a kezét, hogv gyémanthányákpt birtokotjón, tehát mindig anyagi célokért küzdőit, azon ban nemes és idealista Jelszavakkal, Termesze'es„ hogy a legutóbbi háborúi Is eszményi célokért indította. Köziben nem feledkezett meg Anglia arról, hogy megkapsríintsa a német gyarma» tokát. Lefoglalta hajóhadunkat lefog® îal'a külföldi hiteleinket, mindezt ter­mészeteden a Franciaországgal együtt viselt nemes háború következménye­ként tette. Meg kell dicsérnem Chur-4 chili urat. aki legalább nyíltan meg­mond mindent, amit az öreg Chamber­lain ur csak gondol és remél, anélkül,, hogy kimondaná, | Megmondja, hogy Németországot ?.tj* ra fel akarják osztani és a német népei ki akarjak irtani. A francia tá­bornokok Is nyíltan megmondták., hogy miről van szó. Ilyen módon az­tán jobban meg fogjuk énem egy* mistj A!ért minek harcoljunk futói*g írstety iogiáért. I ! A Führer ezután megegyszer fiang^ súlyozta, hogy negyvenhat millió angol negyvenmillió négyzetkifóméfernyi fe­lület fölött uralkodik, Franciaország pedig négymillió nőgyzeikPométernyi gyarmatbirtokkaS rendelkeziik’, sóig Németországnak nyoUvanmífltónvi la­kosa van és még hatszázezer négyzet- kilométernyi területet sem mondhat magáénak. Ez tehát a megoldásra ván ró probléma. A német nép nem táplál szívében gyűlöletei sem a francra, sem üi an­gol nép ellen, Kh ánságal ezt a két népet semmitől sem fosztják sneff, ® német népet sohasem vezette ellen* séges érzület„ Míg Angliában és Franciaországban a háborús uszít ók nap nap után gyűlé­seken és a sajtóban igyekeztek n fran* csa és angol népet a németek ellen hangolni, 19ÍÍ9-ben ezek a nagyhatal­mak levetették az álarcot? és meg’« küldték a hadüzenetet Németország­nak, minden megegyezésre irányuló akaratunk ellenére. Élismarjk, hogy esetleg készen állottak voüna ® tár­gyalásra, azonban Németország ünag*” ■•isirtâsa ezt leheieUenn# tette-

Next

/
Oldalképek
Tartalom