Ellenzék, 1940. január (61. évfolyam, 1-23. szám)

1940-01-11 / 7. szám

FN Z ÉK 1 9 40 Jmnuir ti IffiSIEiC ' «» mik bukaresti vzerkf ztő^y* uck címe: Öucuresii, \. Str. Lâuăriei 111. Telefon: 44-51. I U j <1 b b pályázat a ROYAL Mozgóban Î 2x50$ iej(v vagyis íöölí sorsolunk ki.— Részivé hét bárki, aki 1) tarniv.il bizonyítja, hogy megállta nevetés nél.cíii 2J percet a legújabb Stn és Bran filmuél STAN és BRAN KÉT TŐR FEJ. Legközelebb a Royal Mozgóban. Siessen megnézni a Trópusi mámort, még csakegy-két napig. Hedy Lamarr és Robert Taylor gyön/örü fi m e. — SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRAK: A hoten (szombattól! a következő g'ógy- fertárak tartanak éjjeli szolgálatot: Lukács •Str. Memorandului 2, telefon: 20 78, dr. Olari» Str. Regina Maria 0, telefon: 15—68, 'Minerva Gal. Regele Ferdinand 28, telefon: 54, dr. Rush Str. Cipariu 1, telefon: 27—92. IDŐJ4HAS. Bukarestből jelenti!.: Mérsé­kelten emelkedő légnyomás, többnyin borult> hődös idő és Ítéleti szél mellett sok helyen kisebb havazás és a hőmérséklet süllyedése várható. Bukarestben kedden délben a hő­mérséklet — 4 fok volt. Eltűnik a „kaingarn“-szövet. A külföldi nyersanyag behozatal nehézsége kedvezőtle­nül befolyásolja a posztóárakat. A _kam- 'garn“ gyártásához szükséges gyapjufonalat a romániai gyárak tengerentúlról hozzák s a behozatal a szállítási árak ugrásszerű emelkedése miatt úgyszólván teljesen szü­netel. A „kamgarn“ igy lassan el fog tűnni a piacról. I Hét vadért lelőtt az orvvadnsz. Rnkarest- R)5i jelentik: A ialomitamegyei ÍToria köz- ség határában megdöbbentő bűntény játszó­dott le. A községi vadőrök, névszerint Sta- testan Alhagie és Vasilie loan srra lettek figyelmesek, hogy az erdőhen orv-vadász ga- >rázdálkodik. A két vadőr felszólította az orv­vadászt, hogy adja át fegyverét. Ez a felszó­lításra puskalövéssel válaszolt és mindkét ivadért súlyosan megsebesítette. A vadőrök ja lábukon szenvedtek sérülést, úgyhogy nem !üldözhették támadójukat. Feljelentésükre a I csendőrség megindította a nyomozást a vak­merő orvvadász kézrekéri lésére.. ! PRF>RíTFRf GYŰLÉS MAROSVÁSÁR- HELYEN. Marosvásárhelyről jelentik: A ras- rosvásárhHyi református egyházközség presbi­tériuma gyűlést tartott. Ez volt a preshite- Irfnra erévi első ülése. A presbitérium mnn- Ikáia előtt Adorján Gábor vezetőle'kész mon­dott imát, majd a szokásos üdvözlésekre ke­rült sor, melyek után Adorján Gábor részle­tes beszámolót tartott a? elmúlt évi műkö­désről. A presbitérium nagy megelégedéssel szerzett tudomást arról, hogy az eitnn’t év­ben tervbe vett egyházközségi építkezési és javítási munkálatok esvrpsr.s befejezési rTert. Ezután Nagy Endre főgondnokot üdvözölték egyéves működése alkalmával, amely idő alatt a legmesszebbmenő erkölcsi áldozatkészség- gél ér felelősségteljes érzülettel látta el hiva­talát. A tárgysorozat betöltésével a gyűlés végétért. Hatszáz csehszlovákiai zsidó kivándorlót internáltak Palesztinában. Londonból jc’cn- tik: A Reuter-iigynökség értesülése szerint egyes ha jóstársaságok meg nem engedett utón szállítanak kivándorlókat Palesztinába. Hi­vatalos körökben ezzel kapcsolatban rámutat­nak arra. hogy csupán a palesztinéi hatósá­gok állal kiállított engedélyekkel bocsátják be a bevándorlókat. A halókat, melyek enge­dély nélküli utasokat száll tának, sulvos bír­sággal sújtják, a baió kapitányát pedig elzár­ják. Az ihm utasokra szintén komoly bün­tetés és denortálás vár. Hatfai jelentés sze­rint a Palesztinái partokon titokban 600 csen­sz! o'äkiai zsidó kivándorló szállott partra. Valamennyit internálták. Törvény készül a gyógynövények terme**, léséről. A földművelésügyi minisztériumban törvénytervezet készült, mely a gyógynö­vény termesztést részletesen szabályozza. A törvényjavaslat benvujtá=a előtt a gyógy- szerárugyárak és drogisták véleményét is kikérik. A Székely Alkalmazottak Társasága intéz­ményesen foglalkozik legények és leányok díjmentes elhelyezésével és egyben ellenőrzé­si jogot is gyakorol a munkafeltételek betar­tása lelett. Kérjük a munkaadókat, fordulja­nak bizalommal a társaság elhelyező irodájá­hoz, ahol megbízható és rendes alkalmazottat ajánlanak. A társaság irodája: Kolozsvár. I. Rativ-uteai Krausz-féle ház. Hivatalos órák minden na» este 7—9 óráig. 15-ike és elseje előtti napokon délután 5—9-ig, 15, és elsején egész nap. A^ s^frökség,. ŐFELSÉGE II. KAROLY KIRÁLY TÁV- Hl ATI LAG KÖSZÖNTE MEG KOLOZSVÁR POLGÁRAINAK AZ ÚJÉVI JÓKÍVÁNSÁ­GOKAT. Újév alkalmából «Ir. Uonieiuixa : Sebustiun polgármester, Kolozsvár varos la- I (.óinak nevébe«! üdvözlő táviratot intézett J Őfelsége II. Károly királyhoz. A/, uralkodó az. üdvözlő táviratra a következő választ I küldte sáviratihig ilr. ßorneaü-fi Sebastian címére: „Köszönöm Koloz .vár polgárainak az. újévi jókívánságokat. Kivonok mindnyá­juknak bosszú életet, egészséget! t irol R‘ . GAZüAhAPOtL KOLOZSVÁRT. A szo­kottnál szélesebb és változatosabb keretek­ben rendezi meg fiz FMGE 19»U február 1* —2.1. napjain tavaszi vetőmagkiállitását és vásárját, mely ezúttal immár a X\ I ik. A kiállítás a/, idén közkívánatra háziipari csoporttal 1 bővül, amely körülmény szincs- se és a nagyközönség számára is érdekessé <:s vonzóvá teszi azt Az. EMGE vezetősége most állítja össze a kiállítás napirendjét. Eszerint február 17-en «1. e. 11 órakor lesz a kiállítás ünnepélyes megnyitása. O. u. 3 órakor az EMGE iga/gatóválasztrnánva tnrt ülést. Feb­ruár 18-an, vasárnap d. c. 10 órai kezdettel szakelőadások lesznek a gazdakori elnökök teendőiről, a zöldtakarmányok termesztésé­ről, a sulózásról, a helyes gyümülcskezetés- ről, a radon termő gyógynövények gyűjtésé­nek 1940-re való megszerzéséről, a kisgazda számviteléről, a kisgazda vetőmagvairúl, a rövidek fafaragó háziiparáról, n háziipari szőlészetről és a háziipari termékek értéke- sitécéről. Az előadókat az egyesület Erdély legjobb szakértői soraim kéri fel. Minden a kiállítás a! kapcsolatos kérdésben készség­gel és díjtalanul nyújt felvilúgositást az EMCE Kolozsvár Str. Regala 16. Iljra tárgyalja a marosvásárhelyi tábla n Bi*singcn-birtok kisajátítási ügyét. A Marc* vásárhelyhez közelfekvő Medgyesfalva hatá­rában levő Bissingen-birtokból mintegy 160 holdnvi tcülctet az épülő repülőtér céljaira kisajátítottak még 1937-ben. A kisajátítási árat az eljárás folyamán holdankénti 50.000 leiben állapították meg. Az átlagos ár miatt a birtok tulajdonosai felebbezést jelentetlek be, minthogy a szakértői vélemény szerint az átlagos ar a földrészek minőségéhez mér­ten 75 és 100 ezer lej között kellett volna legyen. A felebbezést nnnakidcén a maros- vásárhelyi tábla is elutasította. Az ügy a leg­felsőbb semmi tős/ék elé került, ame'y nem­régen újratárgyalás végett visszaküldte azt a marnsvá«nrhelvi táblához. A marosvásárhe- lyi i t ó I őt ulti H január 20-án tárgyalja újra a ki­sajátítási ügyet. Rablógyilkos-a:;! kísérletté! hálálta meg a szives vendéglátást. Buzauból jelentik: Ll- meni községben vakmerő rablógvilkossági kísérlet történt. Chirita Pupila béreslegénv. aki az egyik szora9zédközségből való. beál­lított Chirita Tudom és Elena Coca özvegy- asszonyok házába. A héreslegénv elmondot­ta az asszonvoknak. hogy utón van, pénze nincs és szállást ké.t éjszakára. A két öz­vegyasszony vacsorát adott a legénynek, majd a konvba sarkában mrgágyaztak neki. Éjszaka a ..hálás“ vFndég rátört az asszo­nyokra és kést fogva rájuk, halállal fenye­getve őket, ha nem adják oda pénzüket. A két özvegyasszony felvette a harcot a táma­dóval, akit alaposan helybenhagytak, mire az menekülésre fogta a dolgot. Az özvegy­asszonyok egész a csentlőrlaktanyáig üldöz­ték a menekülő rablót, majd szóltak a csendőrőrmesternek, aki el is fogta Chirita Pupilát. Megtalálták Rembrandt Egy ismeretlen képe“ cimü festményét. Moszkvából jelenti a Rador: Rembrandt „F.gy ismeretlen képe“ cimü festményének eredetijét megtalálták az „Ossolineuni L'vow“ egyik ládájában. Az in­tézményt a 19. század elején alapította Gs- solin-ki gróf. Miczkievics Ádám ..Pari Ta- densz“ cimü regényének eredeti kéziratát is megtalálták Az ötös ikrek is láthatók az uibó! meg­nyílt newyorki világkiállításon. A „Daily Express“ jelentése szerint a newyorki v^ág kiállítás újbóli megnyitása ntán a közönség a diomiei ötös ikreket is megtekintheti. retetadományokat rendeltetési helyére jut i tatjuk. Folynak tsbudapesti Kiállítás elő BUDAPEST, január 10. Az Országos Magyar Gaz,dasági Egyesület kiállítás rendeső bizottsága elhatározta, hogy az 1940, évi, sorrendben immár ncgy venkilencedik kiállítását az igen korai hús­véti ünnepek miatt a szokásos időpontnál néhány nappal előbb, március 30—április 7. napjain rendezi meg. Az előkészületek en­nek figyelembevételével folynak, a kiállítási iroda az ősz kezdete óta teljes felkészült­séggel dolgozik, szétküldték már a jelen'ke- zési felhívásokat, sőt a tenyészállatok cso­portjában a bejelentések határideje január 6-án már le^is járt, mig a többi csoportok­ban a bejelentés határideje február 15-e. A gazdák márÍ3 nagy érdeklődéssel és vá­rakozással tekintenek az idei kiállítás elé, airmíy igen tanulságosnak Ígérkezik és mint eddig- előrelátbatóajn most is igea nagy szolgálatot fog tenni állattenyésztésünknek a legjobb minőségű tenyészállatok közpon­tosított forgalmának lebonyolítása, egész mezőgazdaságunknak pedig nagy oktató és nevelő hatása által. Az érdeklődés alapján különösen a visszaess tolt Felvidékről és Kárpátaljáról várható idén sok ui látogató. A kiállításon a tenvészállatérlékesitést és beszerzést jelentős szállítási, hitel és külön­féle egyéb kedvezmények fogják előmozdí­tani. Belföldön 50 százalékos, a szomszédos államokban ugyancsak jelentős utazási ked­vezmények lesznek a kiállítás alkalmával, amely a magvar gazdasági élet legjelentő­sebb eseményének Ígérkezik ebben az évben is, A kiállítási iroda készséggel ad felvilágo­sítást bármilyen iránya érdeklődésre (Bu­dapest. IX., Közteíek-otea 8. ez,, telefon: 1 ft—7Q—54.1 Köze! ötkilós aranyrögöt lulúltak ront, országban. Moszkvából jelenti a Jn* iiuár 5-én 4816 gramm ulyu aranyrögöt ta­láltuk a lonnokientiewski lelőhely n. aranykutatók asszonyok voltak, Anna Km*, cenko képviselőnő vezetésével. Három vetélytársát szúrta le a táncban. Botosamból jelentik: Véres verkedesbe fül. luilt az a bál, amelyet uz egyik külvárosban rendeztek c. legények. A bálban megjelent Gogus Teodor .parossegéd is, ak« egy lány­nak udvarolni kezdett. A lánynak, aki fel­tűnően csinos volt, még bárom másik ucJvat- Jója ív akadt, mire a féltékeny Iparoslegouy bicskái rántott és miad » hármat megsebe­sítette. A késeié legényt letartóztatták. SZÁZ1IA1 ÉVES KORÁBAN HALT MEG. Fagarasról jelentik: Felsövista községben „,ovi balt meg Mantu loan földműves, aki szádiat esztendőt ért el. Manta újévig a lég­jobb erőben volt és a házkörüli munkát is ő végezte. Újévkor meghűlt, ágynak esett Tö- dögyulladái végzett az 106 éves aggastyánnal. \ Kolozsvári Zeneegylet hangversenye. Január 11-én, csütörtökön este lel 9 órakor rendezi meg a Koloz vári Zoncegylet ezéví cNŐ iiaiicverscnvét a kutolikus gimnázium nagytermében. A hangver6enyeslélyt Laka­tos István az erdélyi "énéről szóló előadá­sa nyitja meg. azután Cappelaro-Peris »•sz- szony. operaénekesnő Dima és Borgovan énekszámait udja elő. Hermann Katira zon­gorázik: Iliim Irén l.assel „Still“ és Richter ..ln der Nacht“ c. dalait énekli. B. Zsenibe- ry Elvira Csiky: Gonovliera. László: Conso­lation c. zongoramüveit és Bródy több »ti- lusdari'bíát játssza; majd Inczc Margit ko- loraturénekesnő I.avotta ..A baba" és „Va­lahol messze“ cimü dalait énekli. Báró Ke- niénv Géza és Tatár Ferenc karnarazeneszá- nini után a Gutenberg Férfikar énekszámai következnek. A szólistákat zongorán 'Falár Ferenc tanár, Hermann Katica és Ütő Má­ria zongoratanárnők kísérik. Belépőjegy 15, 30 és 40 lej. j Női bajok a tisztán természetes „Ferenc József” keserüviz használata által &ok eset­ben lé végesén enyhülhetnek, mert ez köny- 1 nyü és lágy bélkiürülést biztosit és az. anyag- I cserét hathatósan elömozditja. Kérdezze meg orvosát. Revolverrel játszott a vendég, — agyon­lőtte n házigazda fiát. Crainvából jelentik: Borzalmas szerencsétlenség történt Craiová- ban. Stefan Buzatu iparos látogatóba ment Marin loan uevü barátjához. A két barát fegyverekről kezdett beszélgetni, mi­re Buzatu elővette zsebéből revolverét és mutogatni kezdte. A töltött revolver elsült és a golyó megölte Marin loan kisfiát, aki a közelben állott. A megdöbbentő szeren­csétlenség után Buzatu önként jelentkezett az ügvé«zségen. ahol őrizetbe vették. Eladják az apahidai állami elemi iskola magyar könyvtárát. A/ apahidai állami elemi iskola eladja magyarnyelvű könyvtárát, mely 251 kötetből áll. Az érdeklődők az iskola igazgatóságánál megkaphatják a szükséges felvilágosításokat, vaev pedig megtekinthetik az eladó könyvek listáját az Ellenzék kiadó­hivatalának hirdetési osztályában. A köny­vek jó állapotban vannak és legnagyobb ré­szük vászonba van kötve. Végétért a biróoági szünet. A mult év december 22-én megkezdődött és 18 napön át tartó karácsonyi bírósági szünet a tegnap végétért. Ezidőre csupán sürgős ügyekben kiküldött szüneti tanács hatásköre teliét megszűnt és ma reggel 9 órakor már vala­mennyi bírósági tagozat működésbe lépett. Ugyancsak ma kezdi meg tárgyalásait a ko­lozsvári katonai törvényszék is. FC-Y NYOMORGÓ IPAROS KÉRÉSE. Valamikor jobb napokat látott kolozsvári iparos fordul lapunk utján nemeslelkü olva­sóinkhoz azzal a kéréssel, hogy most, mikor betegségek következtében munkaképtelenné vált, támogassák adományaikkal, mert a végpesztnlát. veszélyének van kitéve. A szé­kelyére Romániai Mag) nr NépközÜ*'“ c t\«lo/‘i ifi '1 ngo:mU. Sz. 16- 1910. M E G III V 0. A Romániai Magya» .Népközó»ir* Koio/: Vári Tagozata 1940 január Uén (vMámap) délelőtt 10 órakor, a Kereskrdclwi é* Ipar­kamara gyüléüterméhcü (*ti. Mwtdul Fotb 51. «aiuri alatt) t p a r u » g y ti I é a t tart, mely ív a kolozsvári i/mgym iparoMágot ihti- telette! meghívja. Cluj—Kolozsvár, 1949 január 8 Dr. BARTHA IGNÁC «k. elnök. MOLNÁR BÉLA sk. titkai. TÁRGYSOROZAT: 1. Elnöki megnyitó: Dr. Bariba Ignác, elnök-képviselő. 2. Tisztikarválasztás. 3. Az országos iparosszervezé-s ístnextető* se: Gróf Teleki Adóin képviselő L Indítványok. Kétfeji» szörnyszülött jött a világra a tar- govistci kórházban. Targovistebő) jelentik: A megyei kórház szülészeti osztályán Florca Gh. Avram Sotanga községbeli földműves felesége szörnyszülöttnek adott életet. A szörnyszülöttnek, amely nőpemü volt, két feje volt. Lábai hiányoztak. Egész teste szőrrel volt benőve. A szörnyszülött mind­össze két órát élt. Megszületése után reg­tön papot hívtak és megkeresztelték. A k<=- resztségben a Virginia nevet kapta. GYERGYÓI HÍREK. Az utóbbi napokban : kemény hideg van Gyergvóban. A hőmérő nappal is 20—25 fok alá sülvedt. A* éijéli órákban azonban a 30—35 fokot is eléri a hőmérő. Az utóbbi esztendőkben nem volt ebhez hasonló hideg időjárás Gyergyóbau. — Biró Dénes és Szekeres Dániel gyergvó- alfáivi székely gazdák fát fuvaroztak Ma­rosvásárhelyre. Útközben Constantin Dimi- trie vadőr és Nagy Lajos hatósági erdpőr megállította őket s bár a két székely gazda szabályszerű száll it á&i igazolványt mutatott, fájukat lerakatták az ut szélére. A gazdák panaszt tettek s az ügyészség hivatalos ha­talommal való visszaélés, utonállás ée jogta­lan vagyonelkobzás cimén emelt vádat sí vadőr és erdőőr ellen. — Gvergyószentmik- lós népesedési kimutatása 1939. évről: Szü­letések száma 182. ebbő! 86 fiú és 96 leány. Törvényes fiú: 77, leány: 84. Törvénvtelea fiú: 9, leánv 12. Az aránvszám csökkenést mutat az 1938. évvel szemben. A halálozási iélek3zám 128. mig 1938-ban 135 volt. A tiszta szaporulat 54 az 1938. évi 78-al szem* ben. — Gereőffy Juci tanítónőt, Gereőffy ! Csanád ny. ig. tanító leányát eljegyezte* Strapa József gyógyszerész Gyergyósaeafc- miklósou. hogy a rég*n nem hallott nagyszerű dal éne­ke.nő, Sz. Ferenczy Zsizsi e hó 15-én újra dobogóra lép. A nagynevű erdélyi előadóméi« vé-zttö a retorn\átus leánygimnázium dísztér* mohén ad rlő Kölcsey-dalokát. A kolozsvári közöiség nrgy érdeklődéssel és szeretettel vár:a Sz. Ferenczy Zsizsi felléptét; hogy egyébről sem esik szó budapesti szán- házi bőrök! (n. mint Bulla Elma amerikai ki- vámiorlásárél. A magyar drámai színpad leg­pompásabb tehetsége férjét. Nagy Endre or­vost követi az Újvilágba. Nagy Endre dr. Ca. iiernek. a hires párisi ékszerésznek házi- orvosa. Bulla F.lma szerepét az Oblnmnrban Dayl.a Margit vette át. A nagynevű színész­nő elutazása súlyos veszteséget jelent szín­házának; hor,y ma. szerdán este érdekes felolvasó ülést tart i Lyceum -könyvtár nagytermében a Pázmány-Társaság. A felolvasó ülésen, amely délután 6 órakor kezdődik, dr. Gyár­fás Elemér, dr. Józsa János és Flórián Tibor szerepelnek, hagy Ko<mn Hugó színtársulata Dicsőszent- mártenban vendégszerepei. Megnyitó darab­ként a Zsimheri Zsombori szépasszony cimü operoitet mutatta be a társulat nagy sikerrel: hagy Elvira Popescu, Paris nagynevű ro­mán származású színésznője újabban gyakran szerepel filmen. Egyik legnagyobhsikerü film­je, az Asszony vétkezik, most került színre Londonban: hagy Morcéi Pagnol, a Fanny világhitü szer-ője filmet irt és rendezett. A nagy mű­vészi sikert aratott, rendkívül érdekes filmet La femme du Boulanger címmel adják Pá­riában hettk óta. A remek darab főszerepét Ra’ir.u alakítja: hogy Guy de Maupassant Amí-ját is megfil­mesítették. A darab ősbemutatója nagy si­kert aratott. A darab női főszereplője Olga Csekova; inti y Maurice Chevalier legújabb filmje Q legnagyobb budapesti filmsiker. Címe o Csap­da rendkívül érdekes és izgalmas bűnügyi történetet elevenít meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom