Ellenzék, 1940. január (61. évfolyam, 1-23. szám)

1940-01-03 / 1. szám

Ara 3 to ____mmm..........mm- -r --rrv-rr - r i Sterken tőség éo kiadóhivatal: Cluj, Calea Maţilor 4. Telefon 11—09. Nyomda: Str. I. G. Duca No- 8. Fiókkiadóhivatal és könyvosatáiy: P. Uuirií 9. Telefon 11—99. ALAPÍTOTTA BARTH A MIKLÓS Felelős szerkesztő és igazgató: DR. GROIS LÁSZLÓ Kiadó tulajdonos: PALLAS R. T. Törvénysaéki lajstromozási szám: 39. (Dos. S8C; 1938. Trb. Cluj.) Előfizetési ársk: havonta 80, ot,7/edévrc 240, félévre 4*'^ <*> ' *»re 960 ; y LXí ÉVFOLYAM. 1. SZÁM. SZERDA CLUJ, 19 4 0 >. újévi rádióbeszédei intézett az ország népéhez Újévi iiJv’Jzfesele «fp. Talarn Corl^lan királyi keVlarfonál iíusvakcm, januar z. (Rador.) Őfelsége II. Károly király rádióbeszédet mondotít az újév alkal­mából az ország népéhez. Az Uralkodó beszédében a következőket mondotta: — Az újév küszöbén minden szere- tetemmel népemre gondolok. Mindnyá­jan tudjuk, hogy súlyos aggodalommal telt, tehát olyan időkön haladunk ke­resztül, midőn a nemzeti szolidaritás és egy gondolat, egyetlen hit körül való összefogás erősebb kell legyen, mint valaha, Én, aki rendíthetetlenül őrkö­döm, hogy Románia határozottsággal a békés iejtödés utján haladjon, bárkinél job­ban átérzem ennek szükségességét. Az ország minden öntudatos ereje váll« yetve működjön közre ennek megvaló­sításában. E pillanatban főleg azokra gondolok, akik megértették ezt a pa­rancsot és habozás nélkül egyetlen nyaláb kötelékébe léptek, akik nyugalmat, kiengesztetödést és job­bat óhajtanak. Újév küszöbén legforróbb óhajtásom, hogy országomat kímélje meg a gyű- j lólködés és a békés fejlődés utján men tői inkább előrehaladjon. Ugyanakkor í azonban az öntudatos román telkeknek j -z a szenü egy^és*. adjon erőt. hogy ■ megrvédjük Ősi szent jogainkat. Kérjük a M Indenhatót, ajándékozzon meg bennünket és az egész világot békével és a népek közötti jó egyet­értéssel. Sok boldog évet! Egészséget? szírmazás tudatát és .^ék­re várták a felszatu Ftâst. 'árokoa belül örökre egyesé o áliu« etfégcd jogara alatt, a több. lépek ko reud es haladás elemét képviselve és clyan rendszert biztosítva a k együtt­lakó kisebbségeknek, mely ik, hitek és fai! túrájuk megtartásét isit ja ré­szükre. Tisztában vagyunk jogaink eie igj nyu­galommal nézhetünk az ev .ejlődéae elé, attól az «hajtól áthif «a, a barát­ságos megégj-zH szellem? >en «járuljunk a gyi‘ iiceö h és tartót /éke gteremtésé­KORMÁNY Ml 'k OGRAMJA-zc korma óva a Ub nszoiidációs a'kotó programjául eretében ~ oiei rinden lépésében irimyz ó lesz — ea év cián befeje i a mark' dett szervező m- Jokozva minden terv« az ujjáalk»* tó rany?éeet, biztoi itva elsősorban a be részére szűkéé ..pb összes eszkKző* o»v nitgss kül ek megfelelje». Haíadéi-r nélkül elint« zül rmokat a pro- ákat melyek 8 F*-isé; ed által jóváha- mű ikaprogramb . ve inak feltiiatetye, f -zhivaíalj munka sucU-n terén a jó has­is :eílenót érvé,vési:ve • a termelést ,9 ídiéíie-í ve/éü sarkalva a nemzetgazdnsá* rtien «vonalán. Szüntelenül őrködni fo* F/on, hogy r.’üden ténykedésünkkel erősítsük a szolidan.! * frontját, határoza­tai« kai lyiszárítva összes forrásokat, me* íyeKboi t." :.z£alkod''- >k és gyűlölködések fa* í adhatnal. Össze- -afeszitéseinknek tehátt egyetlen botija les: uralni nz eseményeket anyagi és lelki új­jáalakulással s az összes munkáskarnk mór* gósiíárüvai mezőgazdaságban. iparban, lő* vészárukban, továbbá az összes öntudat©* lelkek: mobilizálásával & nemzeti egyséf szote.álatábar. Az nj'> lényegét a törhetetlen fegyelem o« telvtonos őrködés adja meg. őfelsége mpiparartcsa a szárazíofd!, tengeri és légi hadsro katonáihoz és az 9,Qrszágoru~iijahhoZi vényeit hozza magával az egész világ ? mára. Az újév a keresetűt éve lesz. .Népünk, az események kifejlődésé kö­zelről figyelve, ki tort béke-politikája mellett, ez eg^ '-rí és és együttműködés ama szellemétől vezet e, mely eddig is minden ténykedését irány/ tóttá. Fzfii az esztendőn is azzal az elhatározássá’ tú­ladunk kei észtül, hogy kivétel nélkül az összes népekkel fejlesszük burán k csőlátóinkat annul: a semleges politikán kerülésül kezdetén újból hangoztattunk, ugyanakkor azonban e! vagyunk szán*, hogy erőnk végső határáig védelmezzük é megvédjük függetlenségünk s határaink sért Illetlenségét. Nem az . erő szeszélye állap, tóttá meg a román határokat, de az igazság verdiktje diktálta azokat. Gyulafehérváron, KteenevLen és Csernovichan tartott nemzet­gyűlések szentelték meg az összes románok egyesülését. Ez nem hódítást, de jogainkba való helyezést jelentett s nem rabságot, de felszabadiíást hozott. Határainkat az igazság nevében azoknak akarata szabta meg, okik évszázadokon át érintetlenül őrizték a közös „Felséged példaadis-tt tatáit az összes szíriekben“ Felség! Akármilyen golyó* lesz a nehézség, tnel) előttünk fog állni és okárniilyc. «"’dozate fog tőlünk követelni, népünk éri «sat és szorosan a Trón köré állva fórja a holnapi nap ismeretlen nehézségeit leg őzni. A mnlt év legnagyobb keresztény önt erének első napját Felséged n határokat flrz > katonák élete szerint óhajtotta tölten és a l aton* fáradozások és áldozatok ebein tovább folytatva útját most, újév k bén a te - eerpartra látogatott. A romái énekbe ra- gvogó reményteljes őröm kön k ezer« ár gatások során megmutatta! Felsége n azoknak az érzelmeknek tart “ u oielyt k Királyához fűzik az országot. . .séged péb daadása visszhangra talált az összes szivek­ben, Az egéss románság megértette â példa nj&gas éi.*':finét, mely a* önfeláldozás és hol­napi o*p áldozatos, férfias munkájában meg­hozna gyümölcsét. \ nép érzését tolmácRoljuk. midőn Felsé- gednb! a nép jókívánságait és a kormány mély : .sztelettel telt jókívánságait hozzuk, üérvY? s Mindenhatót: erősítse a nehéz érák­ba:: és óvja a veszély óráiban Felségedet, t éltesse Felségedet! Éljen Őfensége ‘.agyvajda! Egészséget! IPLOMÁCIAI KAR JÓKÍVÁNSÁGA esca miniszterelnök után Andrei -jsulo, pápai nuncius, a bukaresti diplo­máciai testület dékánja tolmácsolta francii or4" a hagyományos újévi jókívánságé- .t követően Óíeiség© a következő be- : k crvidotta: őlelsége és M.hály nagyvaţda a katonák kozott iöitoltéh az újévet őfelsége II. Károly kh 1 % constanţa! beszéd« BUKAREST, január 2. (Rád or.) őfelsége-I Káioly király Mihály nagyvajíla kísérete ben az újévet is a csapatok körében töltötte. Miután a karácsonyt a nyugati határon ka­tonái között töltötte. Őfelsége január elsején a konstunrai csapatok körében időzött. A ka­tonai díszszemle után ünnepélyes fogadás következett a kunstancai városháza díszter­mében, melyet trónteremmé alakítottak át, ahol Tatsiesca királyi tanácsos, miniszterek aök, Gafcncu külügyminiszter, Ileus tábor, nők, Paul Teodore8cu tábornok, Radian és Skvescn miniszterek várták az Uralkodót. A belépő Uralkodót szűnni nem akaró él- jeaaés fogadta majd Tatareacu mimazterel­nők lépett elő s a következő beszédet mon­dotta: TAT CRESCU MINISZTERELNÖK BESZÉDE Sire! Az újév aggodalmak jegyében kezdődik. A világ békéje ismét fel van zavarva, nincs ország, mely ne kezdte volna érezni a háború által felidézett következményeket, mely is­mét az emberiségre nehezedik. Az év, mely most következik, a súlyos szükségletek és előre nem látott nehéz.ié gek éve lesz. Lehetséges, hogy átalakulása knt éts a népek közötti együttélés uj tör-ztunk határozottan nem kívánt ese menyek játszottak körre, melyek s újét ben te fő céliktüzésié teszik, bogi tökéletesítsük és teljessé tegyük i emzetvédelmet. Sohasem volt erötel esebb értelme ennek a kifejezésnek j mely röviden és világosan magába! I foglalja békés politikánk és szilárd el | határozásunkat. Erősítjük és tökélete i sit.iük a hadsereg felszerelését, hogi l megvédjiik, ami a mienk és azt a jo got, melyet a chisinaui, cernăuţii é ; gyulafehérvári nemzetgyűlések meg szenteltek. Ebben a határozottan román keret ben baráti kezet szorítunk azokkal * ik erre lojálisán késtek. <£iaöolO#U cikkünk fajytstkamj miniszieremoK vir* Uraim Î JVUndenekelőtf íelkern vébö’ ; szőnöm a meleg jókte " melyeket a kormány - ***% re j vében intéztek Moziz/ A'* aZ >s* j ményiképet követve, v a ^ Ők- j ben ezen nagy ünne; * ben J kell töltenem, kik r Vite .;. iogy | teljesítsék szer1' kötelességük' ;s a i románság heltör 'i< â *:'en- I Jetiikkel/ mi *g tenger által vont ha ^ t reg katoi. í «< j\z . újévet. A îhî önt ! töltötit kar. op nir.-.irl es megújult h i* ic: - t; t ,>K- y. vemet a roi ov uíis erei« cí , i szemben. Aj «.ívül álló •: > BUKAREST, január 2, (Rador.) őfel­sége II. Károly kiráíy a következő na- píparancsot indjézte a hadserghez: ~~ A szárazföldi, tengeri és légi had­erő katonáihoz! Újév napján felétek, a román határok védői felé fordul első gondolatom. Rendíthetetlenül őrt állva a nemzeti gondolat mellett, a ti hite­tekre é3 felkészültségiekre támaszko­dik az ország, hogy a jövőbe vetett bi­zalmát növelje. M.a, amikor a rajtunk kívül álló körülményeik nagyobbszánm katonaság fegyverbehivására kénysze­rítőitek, mindnyájan arra kell töreked« netek, hogy minél alaposabban felké­szüljetek. Azok hő-rii lelke, kik a dicső kalónaruhát viselték — mely ma a tie­tek *— őrök példaként lebegjen előtte- tek. A bizalmat, melyet Én és az egész ország helyeztünk beteíek, fizes­sétek vissza azzal a hittel, mellyel bár­mikor teljesíteni tudjátok köteíességete* keL Szivem minden melege felétek fordul első jóklivánságaimma! az újév alkalmából Adion Isten bélié nvuvnl. î mat és eredményes munkát! Sok boí dog évet! ! Az országőrökhöz őfelsége a követ kező napiparanrsot intézte: i ■— Országőrök! Az uiév aíkalmábó jókívánságom szeretette! az omzáí gi'ermekei felé fordul. Az a munka melyet ti és parancsnokaitok múlt é1 folyamán felmutattatok, a jövő széj biztosítéka. Örökké elmétekbe vésve s „Itet és munka Királyért és Hazáért* jelszót, jószándékkal haladjatok továbl a megkezdett utón abban a tudatban hogy bármily köriilménvek közöt hasznára lehettek az országnak. Min den országőrnek egész szívemből mon ! dóm: Sok boldog évet'! Egészséget! i BUKAREST, január 2. (Rador.) líctíü j tábornok és Paul Teodorescu tábornok i ininiszlereik szintén napiparancsot in I téztek a szárazföldi, tengeri és lég ! haderő katonáihoz. j Sidorovici Teofil OrszágőrparancsnoS I napiparancsot intézett az országőrif jakhoz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom