Ellenzék, 1939. április (60. évfolyam, 75-99. szám)

1939-04-06 / 79. szám

ÍH3 9 április t. EN Z 6 K 4 kereskedelmi és iparkamarák ii| iiietékdijszabása A nemzetgazdnsági minisztérium ápri­lis elsejével a kereskedelmi és iparkama­rák részére aj illetékárszabásl léptetett életbe. Ezek -a dijak maximális dijak s a következők: • Információs ütetek, kimutatás kercske* dőkröl és iparosokról 50 lej, egyszerű ke­reskedelmi információ: embléma, cég, ílhkbely, űz leiág 100 lej. Ugyanez, ha kü­lönleges megállapításokra van szükség 150 lej, kereskedelmi információ cégbe­jegyzésekről 100 lej. Társaságok alapítá­sakor a részvénytőke 2 ezreléke, de leg* alább 1000 liej, vám-, szállítási irodák!, ha egyéni cég 1000 lej, közkereseti, vagy betéti társaságoknál 1500, részvénytársa­ságoknál 5000 lej. I tómé rések nyitásánál: a) bor- és sör- nagykereskedelmi cégek falun 500. vá- roston- 1000 lej; b) detail bér- és sörke­reskedés fabm 250, városban 500 lej: c) mindenféle szeszesital kereskedelmi cég nagyban, falun 2000, városban 5000 lej; ti) ugyanez detaüton fabin 1500, áros­ban, 2500 lej; e) bor- és sörmérés he- lyislégváibóztatáskor 500 lej; f) mind'en- félc szeszesitadcimérés helyváboztaléskor 6000 lej; g) gyógyfürdőkön, vagy üdülő­helyeken ideiglenes italmérés esetén 1000 lej. Kereskedelmi és ipari cégek bejegyzé­se esetén a véleményezési dijak a követ­kezők: a) egyéni falusi cégeknél 500, vá­rosi egyéni cégeknél 600 lej; b) társas­cégeknél. falusi közkereseti, vagy betéti társaságok alapi kásakor 600 lej, ugyan­ez, ha városi 1000 lej, részvénytársasá- goknál 1500 lej. Kisipari üzemek alapítá­sa esetén 500 tej, nagyipari üzemek pitásánál 1000 lej. Kisipari engedélyek il­letéke 250 tej, nagyipari engedélyeké 500 lej. Udvari szállító dm elnyerésekor az illeték 2000 tej. Végkíárusitások engedé­lyezése egyéni cégeknél 500 tej, tár sascé­geknél, közkereseti, vagy betéti társaság­nál 1000, részvénytársaságnál 2000 lej. íMás vétemányezés dijat 500 tej. Bizonylatok dija: Származási igazol­vány a) az áruk után félezretek, de leg­kevesebb 150 tej; b) nagy áll átok után darabonként 4 tej, kis állattok után 2 tej. iVegyetemzésa és •szakértői igazolványokért az áru értékének fétezreléke, de legkeve­sebb 100 lej. plusz a szakértők honorá­riumának egynegyed része. — Igazol­vány valutaárfolyamról 100 tej. — Piaci árakról 200 tej, igazolvány útlevél! elnye­réséhez 200 tej. Cég működéséről, fenn­állásáról szóló igazolvány 150 tej, gya­korlati igazolvány tanulóknak 20 tej, na- turalizálás céljából igazolvány 1000 tej. árutulajdonjogot igazoló bizonyítvány 200 lej, más igazolvány 250 lej. ígazol- ványmásolatok 100 tej. Gyári márkák be­jegyzéséért nagyiparosoknál! 500 tej. kis­iparosoknál 100 tej. Kivonat a gyári már­kák jegyzékéből 100 tej. Szám kik láttamozási dija 0-2 ezrelék, de legkevesebb 50 lej. Számlamásolatok vízuma 10 tej. Kereskedelmi könyvek származási és par.afá'ási dija teponkmt egy tej. — Kereskedelmi könyvek vizum- 'díija egyéni cégeknél könyvenkint 25 s társascégeknél' könyvenkint 50 tej. ———— 1 1 ™ * 1 : ÁRLEJTÉS UTJÁN ADJÁK BÉRBE Iá városháza épületében levő ÜZLETHELYISÉGEKET. A város polgármesteri hivatala április 2S=én délelőtt 11 órakor a városház tanács­termében árlejtés utján adja bérbe a városháza épületében levő és eddig Zoe Mezei, Nagy Mihály, Hermes sorsjegy* iroda, Onisor Gavrila, Teodor Târziu, Rosea Nicolae és Fehér József által bérelt üzlethelyiségeket. Az árlejtés feltételeit a város gazdasági hivatalá­ban lehet megtudni és az árverés ut- ján háromévi időtartamra felajánlott bérösszeg öt százalékát bánatpénzként kell letétbe helyezni. Ugyané napon és a fenti időpontban tart árlejtést a városi tanács a gázgyár részére szük­séges 72 vagon kőszén szállítására. Április 18=án délelőtt 11 órakor ugyan­csak a városház tanácstermében árlej­tést tart a városi tanács a tárcsái sze­gények kenyér, hús és zsirnemüekkel yalő ellátására, *- . .• v ­Zenei és ércdaími pályázatokat izt ki a vasút igazgatósága a ftCefeziadakzóí“ BUCUREŞTI. A CFR vezérigazgató sága nagy gonddal készíti elő a junius J0—12. napjain lebonyolítandó vasutas játékokat, az úgynevezett „Ceferiadat“, melyet ezévben már nemzetközi jelle­gűvé tesz azáltal, hogy a legjobb ma­gyar, jugoszláv, bolgár, cseh és lengyel vasutas versenyzőket is meghívja. De nemcsak ezzel, hanem most zenei és irodalmi pályázatok kiírásával is emel­ni akarja a Ceíeriadok jelentőségét. A vezérigazgatóság 10, 5 és 3 ezer lejes dijakat tűzött ki olyan zenei munkákra (indulók, himnuszok, dalok), melyek a vasutas sportolók alkalmi in = dűlői, himnuszai, nótái lennének, to­vábbá 10 ezer, S ezer és 2500 lejes kü­lön irodalmi dijakat tűzött ki olyan versekre, novellákra, rádiójelerietekrc, melyek a vasutas sportolók országőr tevékenységét domborítják ki a nem= zeti életben. j A pályázatokon minden román ál­lampolgár résztvehet. A pályamunká­kat április 10-ig a következő cimre kell beküldeni: Comisiunii de Organi­zarea Ceferiadei 1939, Direcţiunea de Studii CFR, Str. Regele No. 1., Etajul L Bucureşti. A pályamunka és a szerző neve és lakcíme kiilön-kiilön lepecsé­telt borítékban küldendő be és mind­két borítékra, továbbá azok tartalmára azonos jelige írandó fel. A pályadiiakat egyr szakbizottság fogja a legjobb mü­vek szerzőinek odaítélni. A KOLOZSVÁRI CFR labdarugócsa­pata vasárnap szép sikert ért el Ara- nyosgyéresen, amennyiben 1:1 (1:0) arányban döntetlenül játszott a B-ligá- ban csoportvezető Sodronyipar csapa­tával. A vasutasok gólját Crisan, a Sodronyiparét Szaniszló 1. lőtte. Lehet-e nőni íornászás által? Igenis lehet, de csak néhány cm.-re! Töprengés nélkül' ki lehet jelen lent mindazoknak kikel, e kérdés érdekel, hogy tehet nőni tornászás által. Tehát örvendhetnek azok, kik szeren­csétlennek érzik magukat azért, mert kis' növésünk. Természetesen a torn ás? ás ál­tali növés főként az egyén (úgy nő, mint férfi) ifjúkorában történik, amikor a csontváz még nincs tökéletesen kifejlőd­ve. Mégis gyakori eset az is, bog}' a szer­vezet fejlődése tetőpontjára való jutása után is szokott még 5—5 cm.-t nőni ese­tenként. A test összes nyulkSszövcteit megtehet a végsőkig nyújtani bizonyos lom a gya­korlatokkal, melyek az egész szervezet, illetve test megnyúlását is eredményezik. Nem csontok bizonyos mozgások általi növekedésére kell számítani, mert az em­beri csontváz eme aikatettrészci szilárd és törékeny anyagból tevén, nem tehetnek ruganyékosuk és nyillékonyak. Az egyes mirigyek kezelésén kívül, ami igen ’Sok esetben meglepő erdménve* két eredményez, bizonyos növesztő, test- nyújtó tornához kell folyamodni. E növesztő gyakorsaitok elsősorban a csontvázzal varrnak szoros kapcsolatban. Mindenki tudja; hogy a test váza 33 egv- ] inásrairakott csigolyából van. össztéve és f egymástól kis kötőszövetpárnákkal elvá- \ lasztva, vagyis úgy nevezett porcszövet által összekötve, melyek a csontváz, il­letve hátgerinc hajlékonyságát, ha kis mértékben is, de biztosítják. Ülő személyeknél — kik keveset mozog­nak és járnak — legtöbb esetben e porc- párnák eüsiaitnyulnak, megrövidülnek, sőt teljesen meg is csontosodna];, ugy mint az idős embereknél be szokott, következni. Ezért az idős emberek, mint mondani szakás, visszafelé nőnek, megrövidülnek... Ezek a csigolyák közötti porcszövetek egyenként 3--4 mm. vastagságnál; kell tegyenek rendes körülmények között. Dc- generált állapotban 1 mm. is tehet. Könv- nyü tehát kiszámítani a csontváz hossz - mértékének csökkenését. A megrövidülésen kivid, ami elfor- mátliamitó hatású, a csigolyák közli por­cok sokféle elhajlásnak vannak kitéve, melyek a hosszúságában való visszafej­lődésnek főokai és amelyek kizárólag javító és nyujiióhaiásu gyakorlatokkal javíthatók. A test megnyújtását célozó okszerű gyakorlatok hatással tesznek az ízüle­tekre is, melyeknek szövetjei- ezáltal meg* lágyulnak, kinyúlnak. Tehát a test növesztése érdekében cél­szerűen tornászunk és pedig olyanfor­mán, hogy az főként a hátgerincre te­gyen egyenesítő hatással és ezzel egyide­jűleg a test ízületeinek általános működ­tetése kell széni előtt legyen. Jó eredmény elérésében tehát az ösz- szes függő gyakorlatok igen jó hatásúak és tanácsos azonkívül a jóleső nyújtóz­kodó mozgások esetén a legvégsőkig meg feszíteni izomzatúnkat. Különösen jó ha­tásúak az ellenkező kéz és lábbal egy­szerre végzett ritmikus gyakorlatok. E testtartást javító mozgások mellett még fontos megjegyezni, hogy az egyenes testtartás, ugy a mindennapi életben, mint alvás közben is — minél kevesebb párnával) — n legfontosabb. íme, mit lehet remélni az. alacsonytcr- metii személyeknek, kik különben nem kell szerneséttennek érezzék magukat, mert végeredményben nem röffcl mérik az embert. ltotdis László. Berlin—Kopenhág®^ 5 —62 BERLIN. A városközi uszóversenyt a nemetek nyerték a fenti pontaránnyal. A győztesek a következők: 100 m.'es gyors. Peterson dán 1 p. 01.6 mp. 1500 m. Arcnd dán 20 p. 52 mp. 100 m.-es hát. 'Kunzel német 1 perc 15.1 mp. 4x100 m. Berlin 4 p. 10.7 mp. 100 m.-es női gyors. Elvéger dán 1 p. 06.6 mp. —— 200 m.-es női mell. Busse német 3 perc 09.4 mp. 4x100 m.'es női gyors. Kopcnhága 4 p. 36.3 mp. A magyar uszószövetség uszókdpitányá- vá a MUSz. közgyűlése dr. Csík Ferenc olimpiai bajnokot választóit oa meg, vízi pó­lókapitány dr. Ivády Sándor lett. A szö- : vétség elnöke, mint ismeretes, ifj. vitéz nagybányai Horthy Mikilós volt, akiit most további három évre ismét megválasztottak I elnöknek. " ' - - ‘ s' Felhívás a KAC ifj usági teniszjátékosaihoz Felhívjuk a KAC teniszszakosztályának ifjúsági játékosait, hogy folyó hó 6-án, csütörtökön d. e. 12 órakor pályaigényük bejelentése végett ít klub C. Marechal Foch utcai teniszpályáin megjelenni szive« k«djenek. Ellenkező esetben, a jelentkezők nagy számára való tekintettel, éppen ugy, minit az. elmúlt játékidényben, senkinek sem tudjuk biztosi Ham helyét. Sikó László, Haász György, Vásárhelyi Jánow, Theü Ottó, Fazekas András, Pa üli ni Karib Gaál Éva, Túri György, Túri András, Péntek Viktor, Vernes József, Orbán Balázs, Lám István, Fenichel Tiber, Benedek Julia, Tö­rök Mária., Selényi K-a'tó, Zilahi László, Lengyel Pál, Lein Leó, Dőri Ferenc, Pó- czi Borbála, Veress Zsófia, Zilahi Sándor, Kollier Ferenc, Benedek István, Szabó Ló* ránd, David« Kató, Stief László, Készéi István, Matusan Alex., Szigeti Ferenc, Molnár Gyuri, Adorján János, Rimsnóczi Ádáni, Rimsnóczi II., Trenka Éva, Kövér Hajnal, Demény Sári, Szakáts Ilona, Sári Erzsébet, Muntyán János, Muntyán Éva, Székely Anikó, Balázs Manci, Plat.sintár Adrienne, Muntyán Márta, Kapitány Mag­na, Pali Kamilla', Póczi Mim;, br. Kemény Mi költ, Orbán Judit, Borbély István. Az egylet teniszszakosztálya nevében: Dr. Új­városi Pál ifjúsági vezető. Marosvásárhelyen a Mures labdarúgó­csapata 6:4 (4:1) arányban győzte te «y MTE együttesét barátságos mérkőzés ke­retében Szász (2), Sikó, Kulcsár, Verzár és Borsoveteky góljaival. Az MTE részéről Botba és Zongor voltak eredményesek. A LONDONI profi teniszvilágbaj-, nokságok egyesében jelenleg Tildén és Nüsslein állnak az élen egyformán ■4—4 győzelemmel. [ MA 56 ÉVE Uj lesikló világcsucsercdmény TORINO. A siveröenyzők a lesiklás­ban is '» minél nagyobb gyorsaságra, törek­szenek és ma már az expressz-vonatok -se­bességét is elérték. A hétfői rekordkiscrte" ■len az olasz. Neo Gaston uj világc-sucsered- mériyt ért el, amennyiben a több mint másfélkileméteres pályán 39 mp. ajaitt siklóit le, ami 140 km.-es óraáltegru'ik fc , , ’ ■ . . - a lel meg. i ! 1 A Slavi» labdhugócsapala táviratot kül­dött Bucurestibe, hogy ma indul el Prágá­ból húsvéti mérkőzéseire. Budapesten husvétkor két bécsi csapat fog szerepelni, a műsor a következő: Va­sárnap Ferencváros—Austria és Hungária —Wacker, hétfőn Austria—Hungária, és Wacker—Ferencváros. 16 nemzet nevezett be Európa amatör ökölvívóba jnokságaira, melyeket mint is­meretes, április 18—22. közönt Dublinban rendeznek meg. A benevezetlek 'közölt van Magyarország is, mely minden szám­ra küld ki versenyzők 188.1 április 5-én Magyarországot még mindig Mafláith György országbíró, /eb rendiházi és kúriai elnök meggyilkoló■, sa foglalkoztatja. Két nap előtt voh te­metése. Gyilkosai közül Bcrcczet és PT telit már elfogták, Spangát még üldö* zik. Egyébként a bukovinai csángók cgyrészének ház at el építési mozgalma, erősen folyik. ./[ nagy angol szabadéte vü miniszterelnök: Gladstone bukása, küszöbön áll A magyarság megmená tésének érdekében Szilágymegyében megalakítják « Wcsselényi-egyletet. Elén Szikszói József alispán, Kerekes. József tanfelügyelő, Fcduvégi Albert ta4 nitóképző-igazgató áll. \ marosvásár­helyi származású Antal Géza dr.-t a budapesti tud. egyelem ny. rendkívülij tanárának nevezték ki. Koiozsmegye gyűlésén Gyarmatiig Miklós alispán. Mása Sámuel árvaszéki. Váradi Ká­roly tanfelügyelői, Nagy József dr. or­vosi, Bíró János dr. ügyészi jelentést olvasott fel. A kolozsvári orvosi és ter­mészettudományi ársulatnak évi köz­gyűlésén elnöknek Gencrsich Antal dr.-t. titkárnak Enzt Géza dr.-t, orvos- szakeinöknek Klug Sándor dr.-t, ter­mészet tudományi szakelnöknek Koch Antal dr.-t választották meg. A szinház- ban két estén a Piros bugydáris (Szent- györgyi, Örley Flóra, Váradi) és a Troubadourt játszották (Schillingné, pataki] Ottilia, Németh János, Török Károly.) Este volt Csikyr Gergely aj színmüvének bemutatója, mely sikert aratott (Mátrai, Szacsvayné, Tohiay. Hal mag, Zilahi, Dömjén Róza, Gcrö, Lívia, Szentgyöryyi, Szacsvay, Vendrei). A tárcában Galleria címen rovat kez­dődik. ,,Hazánk nagyjait fogjuk ismer-, ietni. Nagyokat tehetségben, nagyokat, vágyban, nagyokat bornirtságban. Az anyagot leginkább az erdélyi részek­ből fogjuk szedni Kilcrjeszkcdünk szükség esetén az anyaországra is. Ki­vált, mikor uj csillagzatok tűnnek föl az égen. Ilyen uj csillagzata a mai nap­nak: Baross Gábor. A vajúdó hegy megszülte a... tótol. Baross Gábor ál­lamtitkár lett a közlekedési miniszté­riumban. ,,Annyit ért a szakmához, mint minisztere“. Hasonlókéiig csipdesi lapunk Szász Bébi egyet, tanárt is, ab­ból az alkalomból, hogy a tudományos, akadémiai tagságra jelölték. Az erdé­lyiek sorából jelölték még l'elméry La­jost, Köváry Lászlót. Entz Gézát is. ,,Sovány eredmény“ — sóhajt fel az Ellenzék.

Next

/
Oldalképek
Tartalom