Ellenzék, 1939. április (60. évfolyam, 75-99. szám)

1939-04-25 / 94. szám

,1939 Apr His 25. ü Venns rtgiegcsen biitositofta magânâh az Ä-Iiga bapaiisígáí ROMÂN LOVASSIKEREK NIZZÁBAN NIZZA. A nemzetközi lovasversenye­ké a román lovasok kitünően szerepeltek és öt dijat nyertek. A belga hadsereg, il­letve lovasság diját Zahei kapitány nyer- b‘, ebben a versenyben Epure kapitány a 27 versenyző között harmadik led. A nemzetek versenyét is Románia nyerte branciaország cs Belgium előtt és még két külön dijat is kapott m román csapat. ELLENZÉK Ponioi hozott haza Arzdfál a Victoria* — Hét csapat a kiesési zónában. — A Rapidot a Ripensia is legyőzte KOLOZSVÁR. Az A-liga e lieti forduló­ja a bajnoki táblázatot még jobban össze- • tömöritotte, úgyhogy az utolsó hétnek helye még egyáltalában nincs biztosítva a jövő évi bajnokságban. Ebbe a cso­portba sidyedt a Rapid is, mely rzomba- ton újabb vereséget szenvedett, rnig a Sp. Studenţesc—Tricotor, Kinizsi—Gloria és és .Victoria—AMTE mérkőzések döntetle­nül végződitek. Igen szép ®i Victoria tel - 'jesitménye tartalékos csapatával, mellyel egy pontot az AMTE-vaf szemben 1« meg tudott menteni. A Venus biztosan győzött Resicán is, a FO Garpah erős küzdelem után a Iuventust is legyőzte és megőrizte előkelő helyezését. — Részletes eredmé­nyek a kővetkezők: BUCUREŞTI. Ripensia—Rapid 2:1 (1:1), bíró P. Vasile. 6000 néző (szom­bat). Az első félidőben a Rapid, a máso' dókban a R‘pensia volt a jobb. G ód övök: Marcii és Bindea, illetve Auer. — Ripen­sia egv tizenegyest nem tudott kihasznál­ni, Marcii kapu mellé lőtte a labdát. Tricolor Ploeşti—Sportul Studenţesc 0:0, bíró dr. Morar Teofil. 5000 néző. ARAD. Victoria—AMTE 0:0, biró Tope îonescu, 2500 néző. A Victoria a követ­kező, tartalékos csapatul játszott: Sepsi, Chendrean, Felecan I-, Páll, Pop, Nistor, Cernea, Száutay, Bokor, Felecan II., Martin. A kolozsvári csapat kitünően ját­szott, az AMTE önfeláldozó védelme azonban megakadályozta győzelmét. Leg­jobb emberei Sepsi* Páll, Pop, Nistor és az ifjúsági Bokor volt, míg az AMTE-ból Sl'ivác, Szurdi és Léb játéka volt kima­gasló. I ' TEMESVÁR. Kinizsi—Gloria 2:2 (2:1), bíró Ceaui’eanu, 2000 néző, góllövők: Thier jung és Elírnék (tizenegyesből), illet­ve Fritz. RESICA'.'Venus—UDR 4:0 (2:0), bíró Xifandin, 2500 néző, góllövők: Enc (2), Orza és Albu (tizenegyesből). — Bodola és Albu a mezőny legjobbjai. NAGYBÁNYA. FC Carpati—luuentus 2:1 (0:1), biró dr. Russin 2500 néző. — Góllövők: Oana, illetve Hanga 11-esbőll és Szőke. A mezőny legjobbjai: Dómján és Kert a Carp abból, illetve Szadovszky és Praszler. A- Ariig a állása 1939 április 24-xkén A M S ZT ERD AM ■ 11 oda n d ia— Belgium 3:2 (1:1), nemzetközi Ictbdarugómérkőzés, G5 ezer néző. A MAGYAf? HONVÉDTISZTI VÍVÓ KLUB CSAPA IA szombaton Budapes- ten 9:7 arányban legyőzte a Lengyel I iszti Válogatottat. I, KISPEST VEZETŐSÉGE ELFOGAD­TA magyar csapat Bucurestibe való meghívását május 3-ik és 4-ik napjai­ra, mikor is két edzőmérkőzést fog ját­szani a Jugoszlávia ellen készülődő román válogatottal. A Mures nyelte az Universitatea elleni B-lí&a rangadót NAGYVÁRAD. Törekvés—Tricolor -1:1 (2:0), biró Rat, 1000 néző, biztos győze­lem. CRAIOVA- Crai lován—Jiul 5:2 (0:0i. LUGOS. NAC—Vulturii 3:2 (3:1). AR AN YOSGYÉRES. Sodronyipar— Crisana 1:0 (1:0),, biró dr. Boldur, 800 néző, góllövő Gins. MAROS VÁSÁRHELY. Mures—Univer. si'tatea 4:1 (1:1), biró Husztig, góllövők: Daszkcl (2), Szász és Sikó, illetve Golub Kiválóan szerepelnek a romániai teniszjátékosok Kómában is 1. Venus 2. Ripensia 3. FC Car pali 4. Victoria 17 12 16 9 0 39:11 29 40:27 21 22:20 19 31:27 17 RÓMA. Az olasz teniszszövetség nem- zeíközi teniszversenyén is kiválóan szere­pelnek a román játékosok. A férfiegyesben Tanasescu az olasz Del Bonot 6:4, 6:4, a nagy formában levő Cara Üulis az olasz Taromit 6:3, 0:6, 6:4, a szintén olasz Cucellit pedig 8:6, 0.6, 0:3 arányban verte. A vegyespárosban a Ta- nasescu—Bercczky pár a döntőbe kerüli. A férfipárosban az olasz Cucei'i—Vido kettős 6:3, 9:7 arányban legyőzte a Ta - nasescu—Carabdis párt­Nagy győzelmei amiatt a KAC az aíkemíeti KOLOZSVÁR KAC—Congri 5:1 Í-VC,). biró Saivan Virgil, I- oszt. bajnoki. SdO néző. A KAC lelkiismeretes edző-nunkáját ezúttal már teljes siker kísérte. Nemcsak azért, mert győzőit, hanem, mert a csa­pat — különösen az első félidőben - - élvezetes és jó játékot mutatott be és ek­kor csatársorának minden sikerült is. A másodikban a piros-fehérek még kissé visszaestek, de jóképességü ellenfelüknek ;gy is tudtak még egy gólt, lőni. A gólok­ban Szard szí ó Ili. (2), Harrach (2) és Rámav (11-esből) osztozkodtak, a Congrj gólját Moldovan lőtte. — A mezőny leg­jobbjai: Bereczky, Szaniszló III . ilor rach, Rámav és Bakos, illetve a Gongri' ból Costea és Muresian voltak­megkezdődött ű kolozsvári légvédelmi taniolvam KOLOZSVÁR, április 22 Számos-tartomány királyi helytartósága április 23-tól junius 18-ig két légvédelmi tanfolyamot rendez és pedig: Az elsőt április 23-tól május 14-ig, a másodikat pedig május 21-től junius 18-ig. A tanfolyamok színhelye a városháza nagyterme lesz vasárnaponként délelőtt 8—i óra között. Kötelező a részvétel mindazok számára, akik a tartomány te­rületén a légvédelem terén akarnak mű­ködni Részó keli venni a tanfolyamon mindazoknak a magánszemélyeknek is, akiket a légvédelmi törvény 8. szakasza megemlít. A vállaiadok igazgatósági tag­jainak, valamint vezető tisztviselőinek szintén részt kell venni a tanfolyamon. A munkások és iparosok a heti felvilágosító órák keretében kapják meg a szükséges utasításokat. A tanfolyamokra beiratkozni lehet mun­kanapon délelőtt 8—írig és délután 4—7- ig a helytartóság MONT osztályán, II. emeled 90. számú szobában. A résztvevőknek felbélyegzett kérést kell benVujtaniok s abban fel kell sorolni nevüket, foglalkozásukat, átfampolgárságu- kW, személyazonossági igazolványuk szá­mát, lakóhelyüket és azt, hogy milyen irányban kívánnak működni a légvédelem terén. Ezenkívül két fényképet is kell csa­tolni, valamint a MONT szolgálat javára a pénzügyigazgatósághoz történt befizetést: igazoló 200 lejről szóló nyugtát. A tanfolyamok tartama alatt a résztve­vőknek magukkal kell vinni személyazo­nossági igazolványukat, 1935. évi tipusu gázálarcot, ico gramm alkoholt a gázálarc fertőtlenítésére és egy csomag vahiát. A nagyobb létszámmal rendelkező hivata­loknak és vállalatoknak listát kell előter­jeszteni a személyzetükről. A kimutatás­ban szereplő összes egyéneiknek keikét fényképet is be kell terjeszteni, valamint a fejenkénti 200 lejes összeg befizetéséről szóló pénzügyigazgatósági nyugtát. A tanfolyam befejezésével az azon reszt­vettek, legalább a ,,jó“ osztályozást elérték, bizonyítványt kapnak. Részletes felvilágosítással szolgál a hely­tartóság MONT hivatala II. emelet 90. számú szoba, ' • Gazdasági Akadémia—Hciggibbor 6:0 (3:0), II. oszt. bajnoki, bíró dr. Stane’11, góllövők Criitin (3) és Sangeorgean (3). A Haggibbor Crutin szereplése miatt meg­óvta a mérkőzést. Ifjúsági bajnokiak: Victoria—KAC 2:0 (1:0), U—KMSC 7:1 (3:1), Echo—Napo­ca elmaradt, utóbbi nem jelent meg a pá­lyán. n mindentudás tárháza. Uj kiadás. Két hatalmas kötet, iexikonalak, rahjcte® kép, ára 410 lej az Ellenzők kăayvasz» tátyÁban, Cluj-Kolozsvár, Biata Unirii» Vidékre utánvéttel u azonaal Auiiljúfc» Uj motornelküli vitorlázó világrekord Chemnitz. Brcitigam német motornál-, küli repülő ii kél üléses gépek csoportjában, uj távolsági és időtartam világrekordot áh Ltott fél, amennyiben 326 kilométeres tá­volságot 5 óra 30 perces idő alatt re­pült be. CSAKNEM AZ ORSZÁG ÖSSZES EGYESÜLETEIT FELFÜGGESZTET­TE A LABDARUGÓSZÖVETSÉG a mult héten tagsági dij=tartozások mi­att. Sok óvás várható e héten ... KERTÉSZ, AZ UDR KITŰNŐ LAB« DARUüÓEDZŐ JE ÉS BARTUNEK a ploestii Tricolor cseh játékosa, újabb hathónapi tartózkodási engedélyt ka­pott az országban. A JUGOSZLÁV TENISZSZŐVÉT­SÉG ARRA KÉRTE A MAGYAR SZÖ­VETSÉGET, hogy az április 28—30=ra tervezett KK-mérkőzés elhalasztásán hoz járuljon hozzá, mert Puncsec és Miíics katonai szolgálatot teljesítenek és nem vehetnek részt a mérkőzésen. A magyar szövetség hozzájárult a ké­rés teljesítéséhez. HÁROM DC=MÉRKÖZÉS IDŐPONT­JÁBAN ÁLLAPODTAK MEG újabban az érdekelt nemzetek szövetségei. Bel­gium— India: május 20—22 (Brüsszel;, Anglia—Ujzéland: május 11—13 nap­jain (Brighton), Olaszország—Monako: május 12—14 (Nápoly). A Ripensia vasárnap Ploestiben barát­ságos mérkőzés keretében 2:0 (1:0) arány­ban győzte le a Prahova csapatát. ­LANGEXUS belga biró fogja vezetni, az angol válogatott mindhárom kontinentá­lis mérkőzését, tehát Milánóban, Belgrádi ban és BucuresHben is. KÖRMÖCZI ZSUZSI, a kitűnő magyar, ifjúsági teniszjátékos Londonban, a Met- boury Club nemzetközi teniszversenyén a női egyes döntőjébe került, almi Stam­mers angol bajnoknő 6:1, 6:1 arányban verte. Az angol lapok nagy meglepetés* nek minősitik ,a kis magyar leányka ki­tűnő játékát és második helyezését. ; Rangell, a finn Cilim piai bizottság elnö­ke lemondott »tisztségéről. A lemondás oka a bizottságban támadt belső egymellen­ségekben. rejlik, ez azonban nem akadá-, lyozza meg a finn olimpiai előkészületek erőteljes folytatását ■ • 1 Tízmillió lejnek megfelelő összeget vet* be az olasz labdarugószövetség riz nap alatt, mióta elővételben árulják az Anglia —Olaszország mérkőzés jegyeik ' 1 Ferencváros—Uipesf Továbbra is nyílt maradt a magyar bajnokság kérdése BUDAPEST. Vasárnap délután 18 ezer főnyi közönség jelenlétében játszták le a Ferencváros—Újpest bajnoki „rangadót“, mely 3:3 (2:1) arányban* döntetlenül végződött és így a magyar bajnokság sor­sa továbbra is nyílt maradt. A bajnokság élén pillanatnyilag az Újpest áll ugyan 29 ponttal a Ferencváros előli, melynek 28 pontja, de eggyel kevesebb mérkőzésé­vel még a bajnokság jogos nyertesének tekinthető. A rangadó különben magas- nivóju játékot hozott és azon a Ferenc­város voh a többet támadó fél és a II-, félidő elején már 3:l-re is vezetett, de &z: Újpestnek végül is sikerült egyenlítenie., Góllövők Kiszely (2) és Toldi, illtve Ádámj (2) és ZsengeUér voltak. A többi bajnoki mérkőzések eredmé-, nyei a következők: Hungária-—Phöbus 6:2 (0:1), Kispest—•; Szürketaxi 3:2 (1:1), Bocskai—Nemzeti; 3:3 (2:0), Budafok SSE 3:0 (0:0), Szol­nok—-Szeged 2:1, Zugló—Elektromos 2:1 (2:11. / hogy Gciál Franciska legközelebb loan Crâwford elvált férjével: Franchot 1 óné­val játszik eggiitt az Egy leány a föld­szintről cimii filmben; hogy Ion. M. Sadoueanut, a kitűnő ro­mán írót az 1939. évi Hivatalos Szalon bírál ó-biz ott sóig ónak elnökévé nevezték ki; hogy Sir Reginaid Iliidyard, Bermuda- sziget kormányzója azért mondott le ál­lására1. mert Bermudában autótilalom van s a kormányzó autó használata nél­kül képtelen voh kötelességét jól ellátni. A Newyork Herald igg ir a kormányzó lemondásáról: Inkább a kormányzóját veszítse cl Bermuda, mint a lelkét. A szi- get egyik fő vonzóereje az guták hiánya; hogy csütörtökön kerül' bemutatásra Tomcsa Sándor Erdély szerte vagy érdek­lődéssel várt vigjátéka, a ,,Műtét-. A da- pr rab szatirikus vígjáték, nem orvosi da­rab, amint ezt Ct cinre után következtet-, hetnék, hanem társadalmi szatíra. \ da­rabban briliáns szerepe van Tompa Sán­dornak, aki hosszú idő óta nem játszóit hasonló, testére szabott szerepet; hogy a budapesti Nemzeti Színház leg­közelebbi újdonsága Labichc: Perriehon ur utazása cimü müve, amelynek Sze- leczky Zita játssza a női főszerepéi: hogy az amerikai iwknek uj filmbál­ványa van. Ez az uj sztár, aki ma R<> bért Taylor és CJark Gable legnagyobb riválisa, egy fiatal indián: Toido, aki az Álarcos ember cimü filmben világsikert aratott. A filmet egy kis newyorki mozi­ban játszották először s a pénztárnál va­lósággal tolongtak az elegáns hölgyek, így a Tonto-fUmet sürgősen átvitték a Roxijba. 5. AMTE 17 6 5 6 30:30 17 6. Inventus 77 7 2 8 371:30 IG 7- Sp. Student. 77 5 5 7 . 2;,:2S 15 8: FC Rapid 17 .5 5 7 26:27,. 15 9. Tricolor 17 6 2 9 16:30 D, 10. Kinizsi 17 7f. 6’ 7 37:7,2 V, 11. UDR 17 7, 5 8 18:31 13 12. Gloria 17 3 6 8 19:36 12 tizenegyesből. TIGHINA. DV A—Trai an 2:1. BRAILA. Fr. Romana—Dacia Unirea. 3:3. CONSTANTA. Macabi—Constanta 1:0- BUCUREŞTI. Telefon Club—A CF R 4.1. NAGYSZEBEN. Olimpia—IITV 1:3. PISKI. A CFR—Sound mérkőzés elma­radt a Şoimii visszalépése folytán. GYULAFEHÉRVAR. Minemi—UTnreá. M. V. 1:0 (0:0)-

Next

/
Oldalképek
Tartalom