Ellenzék, 1939. április (60. évfolyam, 75-99. szám)

1939-04-16 / 87. szám

i y 39 Ap tills 1 ó. BLL ÉSZÉK Kffic léptek be anemzeti 2I|IdszQIetésSront](fnak magyar tagozatúba Kolozsváron? (Folytatás.) Uedwiváíúui Máriíu, Bocsánezi Ívmire, Hm\ iBacsei Józsefe«;, Kovács Sündör, Kovácsi Ida, C0v. Vass Györgyibe, Piroslku Zoltánmé, öct, Füiböp Lajosné, özv. Pa|pip Tódorité, Nagy György és felesége, György Margót, Jakab Sándor i& feliestégc, Pajzs Jolán, Sömmeslfefe Tóbiás, Gombkötő Jánosaid, öz-v. Gombos Dameterre, Kuthy Miklósi és felesége, Ador­ján József és felesége) Ivotozstt Pál és fele­sége, özv. Török Sándorné, Briló Károly', Jiaió Giibrltílla, Boldizsár MUráily és felesége, Gyulád Sándor és felesége), Farkas Etnii é!s felesége, Újfalud! Lajos és) felesége, Alibiért Jáóo® és (felesége, ifj. Albert János, Kovács* üsigmond, Albert József és felesége, Eiirflin­ger József, Török János, 'Májon József és felesége, Jvüráiiy Róznj, Ambrus Lajos és fe­lesége, Adorján Ödönné, Adoram Klárái, Beier Oavtddné, Veress Mihály, özv, Szalad JánOsné,' Szálait Mária, Szalad János, Szalad Erzsébet. Paner Frigyes és feltesége, özv. íPöíiusfiínigen Sándorné, Májer Jolán, Móra Ár- pádifté, Lázár Sándor és felesége. Jakab László és felesége, Tamás János, Bedé Jó­zsef és felesége, özv. Farkas Arofcafiné, Bene­dek Sándor ésl felesége, Gergely Zol tán né. Méhes Ferón öné, Zsverli ístvánné, Zwer.li Já­nos, Diezi József, Szailmárlí Györgynié,. Schus­ter GyuTrvé, Kovács Antall, Lakatos Mihály és felesége, özv. Tóth La jós né, Máthé Árpád és felesége, JÓ járt Jánosi, Lamigen Li pót és félesége, Langer Emma, id. Langer Lip ót, özv. Kulischy Kárólyiraé, Ammer Károhmé, Hammeriscli-mUdt Lajosné, özv. Hammer- Ecmjid't E-ranxa, Hammerschmicit Hona, Beái­nak fUidolfeé. Bonnit Anna. Bennük Klárái, Benn'lk Ferenc és* felesége. Somteleki .Viiiima^ öziv. Somteleki Lái-bíóné, Németh Saruimé, Inr cze E’ekné, Szász Gyöngy, Székely Gizella, Lengyel'Juha) Demeter Géza, Sebestyén Káli­umán!, Kiss Ernő és felesége, Bodonii Lajos, Cseng Maciid!, Ráez Sándor és felesége, Dió­szegi Istvánná. Kiss Mária, Téglást József és felesége, Czárák Emil és felesége. . Fülüp Fe­renc, Tatai Lajosné, Ríid'vánszky E-rnőné, Bil­liós Jánosnéj. Pap Györgyeié,. Kovács Sándor, ■K'iisls .Antal, Gyürke József és felesége, Dani Gergely ési feleségé, Horvátöh Boldizsár és fe­lesége, Mann Lajos, Kofvúes Adóm, Uyefalvi Tdiván) Nagy Mliiklósmé, Vrannai Mór és fe­lesége, Nagy Rozália, Varga József év fele­sége, dr. László ’Endrémé, László Etelka, László Klára’, Varga Berta1, Angel Ferenc 'özv. Angel Fererterri, Dezső Gergely és fe­lesége, Szabó Katalin), László Imre és fele- .ségé, őizv. László Dénesné, özv. László Já- nosné, László iKafaüin, Székely Dániel. Ha­dász Lajos és felesége, Kalló Endre, Fiilöp János' és felesége, özv. Danó Arpádné. Szn- Jvurner Lajosné, Mafláik István és felesége, .Szánthó írért. Arány)! Lajos,, Albert Lajos és felesége. Orosz Endre és felesége, Orosz KLá- íw, özv. Matavovszky Arpádné, Mihály Luj­zái, özv. Bárdos Józdefné, Hujber József és felesége, Joó Dániel és 'felesége, Kaitona Já- gtos, László M. Erzsébet. Varga Nagy Zob rtán. esi felesége, Kovács Elek és fe’eségp, Ger­gely József, Ráez József és felesége, Sállái Józsefiiié, Mészárost Irén), Szatenárii Gáspár, özv. R. Hosszú Elem érné, R. Hoslszu Erzsé­bet, Farkas Balázs, Rozsos1 Anna, Bágyi Em- •mu;. özlv'.' Bágyi Dezsőné, Kiss András és fe­lesége, Tőkés1 János, Ktatrohetz Györgyi, Bariba Gizella, Barth a Erzsébet, Butyka Sándor éisl felesége, Berta Aladár és. felesége, Farkas László, Janiitsek Lajosi, László Tst- r.án. Fekete Abell, Monokli Lajos) és felesége, Molklátr János, Cserei Attilái, Cseréi Áripádivé, Balogh Kálmánt, Kisls Jánosmé, Kiss Margit, Kiss Béla és felesége, özv. Ehr linger József- né, Sándor Árpád, id. Befegh Ernő és 'fde- óáge, itfj. Befegh Ernő, Befegh Ferenc, Be- tegh Gábor, özv. Lengyel Kristófné, Alexa Gizella, Kuipakiati Alibin;, Czimbahnos Imre, Őrt!:'.ti Bálázóméi, özv. Szabó Józsefné, Had­házi Eták, Márton Rcgliirta, özv. Márton Ar- pádirii, Jakab Albert és felesége, Veresig Esz­ter, Kolumban, József és felesége, Jöktefo Je­nő i'ési felesége, Ispán János, Legisisa József és felesége, Gergely Istvánné, Káli Lídia, Csalt József és felesége, Kudor Gyulácié, .Ter- zsabek Elek'. Gyúró Lajosi Ott Zoltán, Tö­vük János és felesége, LeiibV Rudolf és tféle- séige, Musizka. Lajos és fete/ége. Cinbe r Ele­mér, özv. Gábor Györgyné, Weisz József, ■Baumann Vlilmosi és felesége, Horváth Fe­renc, Szász Pálmé Szász Isívánmé. - Illyés Fe­renc, Illyés Erzsébet, Szüev Ilona, özv. Sziiics Jánosmé, Szűcs Juliánná, Erdélyi Pál és fe- riségd. Győflfá János1, Biró Margit, Mihály ‘■óznék Biró Jenő, özv. Kiss Mihály né, Sza­ró Mlálrton, Geese Gyula., Nagy Lajos és! fe- ’• ségc, özv. Szökési József né, Piri Mártom, •így Anna., dr. Feszt György és felesége, Heinrich Károly, PaibaikfaiBvti Zsigmond és fc- -sége, Demeter. Bénii é's; Ifeldnége, Asztalos bereue én felesége. Szűcsi Ferenc é?i. felesége, 'er,-ács Mihály. Zúdor Melitta, Tunyogfi Bé- Poppen Lajcsi, özv. Fórai Jánosné, Fo­ki r Dénosné. Halász Róbertné. (Foly Hajuk,). Saját kocsijával jöjjön Németországba A birodalmi autóutak a világ legszebb és legmodernebb autőutjai. Több mint 3000 km üzemben. A Grossglockner-ut, Pack-ut és számos más alpesi ut feltárják az autós számára a természet szépségeit. Díjmentes titösszeállitást, felvilágosítást és prospektust nyújt az OFICIUL TURISTIC GERMAN BUCHISEŞTI, CALEA VICTORIEI 114. Nyolc A-Iígás csapat harcol vasárnap a kiesés ellen KOLOZSVÁR. A Nemzeti Bajnokság küzdelmei az Amigában kezdenek érdé- kesek lenni. Holnap nyolc csapat har­col a kiesés ellen, az ötödik helyezet- tői az utolsó helyezettig. A mezőny ugyanis annyira összetömöriilt, hogy legalább 20 pontja kell legyen a baj­nokság végén anak a csapatnak, amely el akarja kerülni az utolsó három he- lyet, vagyis a kiesést. — A Nemzeti Bajnokság holnapi fordulóján Ploeşti­ben a két utolsó helyezett, a Tricolor a Gloria ellen verekszik meg a bajnoki pontokért. Aradon a Rapidot verő UDR az AMTE ellen játszik. Kertész edző volt csapatainak harcából bizonyára a szerencsésebb csapat fog győztesen ki­kerülni. A fővárosban két mérkőzés lesz. Rapid—Sp. Studenţesc és Juven- tus^—Kinizsi. A vasutas csapat győzel­me valószínű, mig a Juventus—Kinizsi mérkőzés döntetlennek Ígérkezik. Bereczhy újabb nagy sikere Palermoban PALERMO. A nemzetközi teniszverse­nyen a női párosban Berescu (Bereczky) az amerikai Wheeler társaságában meg­nyeri« az első dijat, ti döntőben 7:5, 3-6, 7:5 arányban verve a német Hein-Müller, Kriusz kettőst. A féri'iegyes középdöntőjében az olasz Canapele 3:6, 6-2, 6:2 arányban győzte le Garalulish a vegyespárosban a Krausz —Vida-pár r-6, 6:4, 7:5 arányban győzte le a Hein-MüRer, Tarom hétfőst. Az Unirea-kupa ifjúsági döntőt május 7-ikén ia Jugoszlávia—Románia válogatott íabd'Hugómérkőzés előjátékaként fogják megtartani. A KAC TORDÁN KOLOZSVÁR. A KAC M^arugócsa- pafcü vasárnap délután 1’ordán játszik az Ariesul egyesületével. A KAC a következő összeállításával veszi fel a küzdelmet. Bereczky, Pap—Horváth, Ferenc— Sziuibó—Orosz, Tunyoghy—Székely—Har- rach—Bakos-—Rámay. A KAC bemutat- koza.sát élénk érdeklődés előzi meg Tor- dan, ami annál is jogosultabb, mert nem­csak u KAC’tól, de az Anesultől is nivós, érdekes játék várható. A VICTORIA TEMESVÁRON KOLOZSVÁR. A Victoria együttese, amely a tavasz folyamán még egyetlen vereséget sem szenvedett a bajnokság során, vasárnap Temesváron a Ripen- sia ellen küzd a bajnoki pontokért. A Victoria ma reggel 8 órakor autóbusz- szal utazott el Temesvárra Cociardi és Pasca vezetésével. Habár Felecan 1. és Capusan nem játszanak a Ripensia el*» len, mégis remény van rá, hogy leg­alább az egyik bajnoki pontot elhozzák Temesvárról. — Miután Victor Braida i lemondta a mérkőzés vezetését, a köz« ponti biróbizottság Costel Raduiescut küldte a Ripensia—Victoria mérkőzés levezetésére.- L v. • w • AZ ELSŐ IFJÚSÁGI ATLÉTIKAI “ VERSENY , ;W,T, KOLOZSVÁR. A Soimiii C arpa Iilor és UEC ehélen ifjúsági idénynyitó atléti­kai versenyt tartottak a Károly-parkban a következő eredményekkel: Snhjlölcés. (5 kg.): 1. R'adasanu N. 13.75 ni. 2. Ciortea R. 13.15 ni. 3. Erdé­lyi A. 12-60 an. 4- Schneider E. 11.68 nr. (9 induló). v 1 Disékoszvetés (1.5 kg): í. Radasamj N. 41-50 m. 2, Ciortea R- 34.S0 iri. 3. Erdélyi A. 33 52 m. 4. Necrelescu 32.80 m. (7 ind.). Gerelydobás (60 dkg.): 4, Rada.sanu N, 46.37 ni. 2. Ciortea R. 44-51 m. 3- Erdé­lyi A. 43-31 m. 4. Schneider E. 34.52 m, (7 induló). 1 -*>•*=> Táuolugrgs. Rada Samu N. 552 cm. 2. Sarbu 544 cm. 3—4. Sasu E. és Ciortea R. 495 cm. ; :: A HAGGIBBOR íenfezezők figyelméjx11 Fo­lyó hó 15-én megnyitja pályáit a. Haggibbor teniisizisizakosztiáJK'a, u sportdliepen levő 3, 4, 5 és 6 számú vörös salakpályákon. JeferuKkezé- seket elfogad a pályán, az ánkastszáns, vagy a Mereaíntil-cég árodájábam Gottlieb La jot (Str. Bér de No. 2.) 'Szakosztály vezető, műn- kanapokon délután 6—7 ónao között. Tele­fon: 12—46. i. G. Német—francia válogatott labdarugó' mérkőzés lesz április 23-ikán Parisban’. Ugyanezen nap a német B-válogatott Bordeauxban Franciaország B-válogatott­jával méri össze erejét. HAGGIBBORISTÁK! A futballszakosz­tály vezetősége kéri az alant felsorolt já­tékosokat, hogy folyó hó 16-án. vasárnap reggel pontosan 8 órakor az öltözőben je­lenjenek meg: Riesler, Kleimann, Step~ per .(Hirsch, Liebermann, Márk, Izsák), Keszler, Smilovits, Gara, Rosner, Rosen­blatt, Noli, Mátyás, Krausz. MegâSlapiliillâK m Míúfova&bi fordnlOil BUCUREŞTI. A if-b darugószöve 'ricg bajnoki bizottsága megáMa.pRoL'ba A lr gamérkőzések további fordulóit, melyek a következők: április 23, április 30, május 10, május 14, május 28 és junius 4. A Romámkupa döntőjét, amennyiben a 1 ctitors’zággal tervezed mérkőzés nem va­lósulna meg, május 21-én játszik le, ’ad­dig a. közbenső fordulókat le kell játszani. A husvétról elmaradt Ripensia—FC Car páti ligamérkőzést máius 21'én tartják meg. SocSronyipar—-Universitatea KOLOZSVÁR. Hosszabb szünet után vasárnap a B=liga küzdelmei is megin­dulnak az egész országban. Városunk= ban az egyetemi csapat az aranyosgyé- resi Sodronyipar együttesét látja ven­dégül. A két csapat találkozója nagyon érdekes küzdelemnek Ígérkezik, mi­után a Muresen kívül a fenti két csa­pat is a bajnokság megnyerésére tör. Ősszel a Sodronyipar győzött 1:0 arányban az U ellen. Az egyetemiek most nagyon készülnek a revánsra, amelyre a legjobb csapatukat állít­ják ki. I A gyéresiek csatársorát Szaniszló irányítja, aki egyben a csapat edzője is. Összeállításuk a következő lesz: Bindea, Felecan Hí.—Rotariu, Lázár- Mari—Rotartu II.. Czibuia—Raeolta-“* Szaniszló—Kiss—Felezem Az Universitatea dr. Cheteami tanár vezetésével tegnap nagy edzést tartott, ami után összeállították a vasárnapi csapatot: Moldovan, Adoc—Iancovici, Golub—Medrea II.—David, Beukő— Paunescii—Taranu IV.—Medrea Ili.— Coman. 1 A mérkőzés pontban fél 5 órakor kezdődik Ceureami vezetése mellett. Előzőleg fél 3 órakor KAC—Echo IfJ. bajnoki lesz. A részletes vasárnap mű­sort a hivatalos részben közöljük. A vasárnapi temesvári Victoria—Ripen­sia A-iigamérkőzés bírója V. Braida lesz, a kolozsvári Sodronyipar—Univers:tálca mérkőzést Ceaure-anu bíró fogja vezetni. HIVATALOS RÉSZ Az alkeriileti biróbizottság közleményei Az április 16-i mérkőzésekre a következő bírók küldetnek ki: Nagy pátija. Délelőtt 9 órakor Napoca— Hagg’bbor II. o. bajnoki, téró Saivan Virgil, hatáilbirók Soós I. és Tömésen. — Délelőtt 11 érteikor Echo—CFR I. o. bajnoki, biró Orosz G.. liatárbirók Hamar A. ék Gogan E. — Délután 2 órakor KAC—Echo ifj. bajno­ki. bíró Stau Alexandru. —* Déluttám 4 óra­kor Sodrony ipar—Urni: v ersitate-31 B-liga, ha­târ birók :Rlaab N. és Orosz G. Kis pálya. Délelőtt 9 órakor UEC—Corvi- mis ifj. 'bajnoki:, biró Horea Gh., határb:ró Stan. A. — Délelőtt 11 órakor Victoniai— K.MSC ifj. bajnoki, hallárbiró Boroiea Ioeáf. Szomosiíjváron. Délután 4 órakor Congri— RMSC I. o. ibajnckí. téré Gorgasji Alexandru Cluj, 1939 áprilisi 12. P. Huneade sk„ iit/ká r. Mői ruha és kabát Löszéi! mlapok a tavaszi szezonra legnagyobb választékban az ELLENZÉK könyvosztályában Cluj—Kolozsvár, Piata . Unirii No. 9. kaphatók! — Telefon 1199

Next

/
Oldalképek
Tartalom