Ellenzék, 1939. február (60. évfolyam, 25-48. szám)

1939-02-05 / 29. szám

î! i > jV í ó u i u a r i­ygacAinasAc Olcsó kölcsönt kapnak a szőlősgazdák. A földművelésügyi min-isztériumbam meg i -riotü értekezleten Ionescu Sisesti földmű­velésügyi miniszter bejeden-teáe a sz'ölővé- délmi törvény módosítását és ismertedé azokat az aiápelveket, 'amelyek szerint a módosítás meg fog 'történni. „Bevezetőik mindénékelőlit, —- mondotta a miniszter — y a szőlőbirtokok hektárja után kivetendő adót, úgy azonban, hogy ez ne terhelje meg 'túlságosan a szőlősgazdákat. Az adót egyaránt kéli fizetni a nemes és direkt- <ermő szőlő után, tekintet nélkül um-, hogy a d'i'rekltícerrrjő szőlők terméke forga­lomba kerül-e, vagy sem. A dekaliter után 'történő adózás alapján 600 millió lej kel­lene befolyjon, de az állam csak 280 mill ó lejt hajt be. Az uj rendszer alapján befolyó adókból a kormány kártérítésit fizet min i- azokmak, akik kiirtják o direkt!crmő sző iót és nemes termőszőlőt ültetnek helyébe. Olcsó hiteleket juttatunk azoknak, ak'k szőlőjüket fel akarják frissíteni. A kor n:ány szubvenciókat is fog adni » borter­melő szövetkezeteknek, hogy a jövőben megfelel lő felszereléssel fokozzák termelé­süket“. Gabonaárak a Bánságban. A bánság! ga bbniapiacón .1 búza iránti élénk kereslet m-.: ía.kozott és az irányzat szilárd. A tengeri és a több» gabonanemü iránti érdeklődés csendesebb. A piaci áraik a következők: buza 76—77 kilós 400, buza 78 kilós'4/0. buza 79 kilós 415—420, rengeni' 330—3 jT, kc-rpa 300, zab 430, 'takarmányárpa 350, tavaszi árpa 380, muharmag 310, na-pri- forgóirtag 390, tökmag 710, kismalmi liszt a 30/70-es beosztásból 740, nagymalmi : .szít 760 lej százkilónkénb MEGALAKULT KOLOZSVÁRON A CÉG­JEGYZÉSI Rizorr SÁG. Az uj cégjegyzési törvény értőnívl»én. itudv.-itejvőtag -külön bi­zottság feladóin az egyes cégek működési eíigcdcVyenek megadása tárgyában határozni. A szamosi király helytartóság .területén mű­ködő Eizötteög a közőimailt maipokbam dr. Pi- liipcscu - R ichard ttóibtaibiró elnöklete ntett ta rtotiüi cikikuV) hűtésiét. A cégjegyzési bizott­ság irruVr legközelebb 17 uj cégilx*jegyzési ké­rés letett fog dönteni. A törvény szigorúan •eloiirja a cégjegyzési törvény adatainak pon- i'.ós te őler jeszltesét és iaz egyes kameráik’- csakis a helyesen és hiány tai’ianmp felszerelt, a törvény követelményének minden tekintet­tben megfelelő kiér vényeket terjesztik vétemó- nyczéssial a működési, engedélyt megadó bL •zotkság e'té. HATÁLYÁT VESZTETTE A SZEPTEM­BERI ÁRUBLOKÁLÁS. A Mglügyii és- tenge­részeid minisztérium közié az érdekelt cé­gekkel. hogy’ minden áru, «mely az 193-8 szeptember 15~i remde’iet fogytán zároltatott, feítszabad 11.lt és asz összeint áruik felett a vál­tak.fok szabadon rendelkezhetnek. FORGALMI ADÓ ALÓLI MENTESSÉG. A •forgalmi adó helyes alkalmazása végett a .pénzügyminiszter körrendteetet küldött a p:énzügyiga.zg?dóTgokma(k, amelyben közli, j hogy a befö'dön készii'f ö>siztal'teri!tők. törül- * közök, zsebkendők, kerülők, akár egy szín - Ixo, akár mintázva, mentesek a foTgfllnri | adó aló’, mivel a nyersanyag — a. gyapjú ] — beh-ozaíólánál Jé tett .fizetve q forgalmi j adó. Ugyancsak intézkedés történt, hogy a ; szeszgyártásnál visszamaradó cefre, amelyet álJatláplá’ókra ta/sárollnak, mentes tegyen o' 'forgalmi odó fiiról. A HAGGIBBOR SPORTEGYESÜLET ez­után is értesíti összes tagjait, hogy az egye­sület irodáját Sir. bulin M tniu 2. II. em. fiiiá helyezte, ahol a titkárság mindennap, szombat és «vasárnap kivételével délelőtt 10—I-ig és délután 4—8-ig tart hivatalos órát. A titkárság t c le fonsz á ma 2094. 1 Fölényes erdélyi győzelmet várok — .mondottá Gyémánt mester arra a kérdé­sünkre, hogy mit vár a vasárnapi mairosvá- sárhelyi Erdély-Bukovina kerületközi baj­noki ökölvívó mérkőzéstől« — Verseny­zőink jó formában vannak és valószínű­nek tartom, hogy 6—7 számban mi fo­gunk győzni — fejezte be a ^villáminter­júi“ a kiváló szakember. Románia nemzetközi asztali teniszbaj­nokságai és a Román kupamérkőzések ma kezdődnek Bucurestiben. A versenyeken a legjobb belföldi játékosokon kivül (Ko­lozsvárról az UEC, KKASE és Haggibbor vesznek részit) Magyarország, Lengyelor­szág, Csehszlovákia, és Jugoszlávia idea- leg legjobb játékosai is indulnak, köztük Kettnerova, a volt cseh világbajnokod A Timpul című fővárosi lap értékes ezüst kapát ajánta^ fél a legjobban szereplő ro­mániai játékosnak. Romániai kcecsotyázók nem vehetnek részt a budapesti világversenyeken BUCUREŞTI. Az Ország Őre rende l­tet ádo'Ut ki a korcsolyázó szövetségnek mdlyben megtiltotta a romániai verseny­zőknek a budapesti férfi és páros műkor csoiyázó világbajnokságokon, illetve az az zal kapcsolatban rendezendő nemzetköz; versenyeken való részvételit. Erről táv ra- tilmg értesite'tc a Zakopanéba már ehi-'-a- zott páros versenyzőket! is. A legfelsőbb J sportfórum liLitó rendelkezésé" nem í.nac- ' koiita meg. Az országos sifutóbajnokságokal is szom­baton és vasárnap rendezik meg Buszai ben, melynek műsorán 18 km.-es szenior, 10 km.-es ifjúsági, 4x10 km.-es szenior és 4x6 km.-es (ifjúsági staféta illetve egyéni futások szerepelnek. Elhalasztották az országos korcsolyázó bajnokságokat BUCUREŞTI. A február 12 érc kitű­zött országos műkorcsolyázó bajnoksá­gokat a rendezőség február 26 ra halasz­totta el. A versenyek fővédnökségéi Őfel­sége vállalta é'és azokon dr. Silviu Dra­go mir miniszter, a köre soP-yaszö vétség elnöke is meg fog jelenni. A gyors-korcsolyázó bajnokságot, mely Kolozsvárra február ű ré volt kitűzve, az I enyhe Idő miatt február 12-ére halasz- 1 tolta a szövetség, mely különben kolozs­vári ülésén hitelesítette a következő re­kordokat: 1000 m. Gebefügi László KKE 1 p. 46 8 mp. 10.000 m. Sándor Elemér KKE 21 perc 17.7 mp. (Az általunk már közölt rekordlistában a fenti rekordok már helyesen szere­péitek.) ■ • Mit lsei! tudni Gyilkos-tón az ország műkorcsolyázóinak K OLOZ S V ÁR. A korcsoly ázó szövetség ta­nácsának Kolozsvárt tartott ülésén jóváhagy ták a Gyilkostión rendezett nagysizn básí; or­szágos műkorcsolyázó verseny részletes ki­írását. A február 26 és 27-ifei' 'versenyen a .,cJr. H ns eh Elemér-kupa“ egyesületi pontverseny, éri a következő «fzöimckat rendezik meg az a'ábbi feltétetekkel: 1. Országos férfi szenior műkorcsolyázó verseny. Előirt gyakorlatok: 22 ab, 25 ab, 29 ab, 35 eb, 39 ab. Előirt gyakorlótoknál elérhető pontszám 204, szabadon választott gyakortetoknál 136, összesen elérhető pont­szám 340. Szabadon választolt gyakorlatok időtartalma: 5 perc, sokszorozó szám 11.3. 2. Országos hölgy s-enior műkorcsolyázó verseny. Előirt gyakorlatok: 22 ab, 24 ab. 30 ab, 32 ab, 34 ab. Elő rt gyakorlatoknál elérhető ponts-zám 156, szabadon vétesz to bt gyakoritoknál. 104, ösiszesen elérhető pont- szám 260. Szabadon vó’aisztott gyakorlatok 5dő bártanná.: 4 porc, sokszorozó szám: 8.7. 3. Országos sreircfor páros műkorcsolyázó verseny. Elérhető ponlszúm 12. Időtartam 5 (perc. 4. Országos junior férfi mükorcsolgázó verseny. Előirt gyakorlatok: 6 eb, 8 eb, 18 ab, 22 fib, 24 ab. Előirt gyakorlaté,kmiái!1 elér­hető pontszám: 144, szabadon vétesztotínál 96, összesen elérhető porutszám: 240. Szaba­don választott időtartam: 4 perc, sokszoro­zó szám: S. 5. Országos junior hölgy műkorcsolyázó verseny. Előirt gyakorlatok: 2, 4, 5 ab, 9 ab, 13 ab, 24 ab. Előirt gyakoritok pont- száma: 78, szabadon választott gyakoroltok.ó 52, összesen, elérhető 130 pornit. Szabadon választott időtartama 3 perc, zorzószám 4.3. (A szerep’ö előirt gyakorlatok magyaráza­ba : két nyolcas előre befelé, négy nya'cas bátra be,fellé, 5 ab kigyóvonal' előre, 6 ab kígyó vonal bálra, 8 ab hármas kifelé, 9 eb hármas, befelé, 13 ab hátra befelé, dupla hármas, IS ab teienhármas kifelé, 22 ab ha- sonélü elierrforduJós (Gegenwende), 24 ab nyolca is egy lábon előre.. 25 ab nyolcas egy •lLlbon hátra, 20 ab kígyó vonatás duplahár- mas hátra, 30 ab kigyóvonates hurok előre, 32 ab kígyó Vorrates, ellen hármas előre, 34 ab hármas paragrafus e’őre 35 ab hármas paragrafus hát oi, 39 ab hurok paragrfus hátra.) Mint már közöltük, az egyesületek az egyes számokban elért első négy helyezésre 5, 3, 2. 1 pontot kapnak. A legtöbb pontot szerzett egye sütet győz. Amennyiben pont- egyenlőség áltatna teő, az az egyesület kapja a vándordíját, om'ölly több versenyzőt '<ndi- loitL vagy ha így isi egyenlőség lenne, akkor az győz, amely töhb számban ért el jobb he­lyezésit. A verseny rendezésének közelebbi «ész’e- teirc még 'visszatérünk. Ma este 9 órai kezdettel rendezi meg 4z Echo nagyszabású bálját az Iparkamara összes helyiségeiben. Kik nyertek eddig jégkorongvdágbaj­nokságot 1924 Chamonix: Kanada. 1928 St. Moritz: Kanada. 1930 Chamonix: Kanada. 1931 Krynica: Kanada. 1932 Lake Plac'd: Kama da. 1933 Prága: USA. 1934 Milano: Kanada. 1935 Davos: Kanada. 19 *6 Garmisch. Anglia. 1937 London; Kanada. 1938 Prága: USA. rA temesvári TMAC keleti portyája so­rán, negyedik mérkőzésén Tel a vív ban 3:0 (2:0) arányban nyerte meg a Macabi el­leni reyánsmérkőzését Poszák, Kohn és Zsizsik II. góljaival. Szombati és vasárnapi műsor a jégko­rong világbajnokságon A jégkorong világbajnokság szombati és vasárnapi selejtező mérkőzéseinek miisiorai a következő: Február 4-én Lengyelország—Hollan­dia, Olaszország—Finnország, Németor­szág—USA Base ben. Csehszlo v á ki a—Lett orsz ág, Svájc—J u - goszJávia, Anglia—Belgium Zürichben. Február 5-én Lettország—Jugoszlávia, Anglii a—M agyarorsz á g, C s eh szlov ák ia —• Svájc Zürichben, Kanada—Lengyelor szag, USA—Finnország, Németország-- Olaszország. Magyarország egyéni siugróbajnok«ág ít Ványa Pál UTE nyerte meg-41—49—^ 5 m.-es ugrásokkal. VICTORIA—KAC KOLOZSVÁR. A közeledő bajnok' év­adra való tekintettel vasárnap délután 1 órakor, üHetve 3 órakor a Victoria és KAC csapatai (ifjúsági és első) barátsá­gos mérkőzést játszanak, melyre mind­két egyesüét felvonultatja összes jáléko- saiikat és igy a mérkőzések inár élvezhe­tő sportot fognák nyújtani. A Victoriáböl Sepi, Muntean II., Cocáiban L, Felecan J. Páll, Pop HL, Nistor, Chendrean, Cornea, Pop IV., Tarainu, Szánta«, Cociu- ban II., Martin, Felecan II., Crutiu és Capusan is szóhoz fognak jutni. — A; KAC futball szakosztályának vezetősége ezúton kéri feil az atent felsorolt ifjúsá­gi és títső csapatbeli játékosait, hogy a vasárnap délután 1, illetve 3 órakor a Victoria ellen tartandó szezonyitó barát­ságos mérkőzésen p autósán jelenjenek; meg. Ifjúsági csapat: Xamtusz, Farkas, Bailóg, Nagy, Persa, Bagai, Jobb, Tóth, Wambach, Bacsó, Sírnom, Tóth, Farkas Coldea. Első csapat: Bercczky, Morar, Hor­váth, Papp, Pálffy, Ferencz, Szabó, Sik- liádi, Harach, Szaniszló, Bakos, Rámái, Orosz TunyoghL Wass, Csiki, Szilágyi,! Székéy. ROMÁN TENISZEZŐK ÉS ÖKÖLVÍ­VÓK ÚJABB NAGY SIKEREI A montecarlói nemzetközi teniszverse­nyen a román játékosok szenzációs siker-, rel szerepeltek. A férfiegyes döntőjében ugyanis Tanasescu az ir Bogerst 6:3, 7:5] arányban győzte le , a férfipáros döntő-; jeben a Tanasescu—Badin párt a Kho- Sin Kié—Rogers-pár csak erős küzde-j lem után 6:3, 6:4 arányban tudta le-i gyűrni. A vegyespáros döntőjében a Mat-1] hieu francia—Rogers ir kettős 6:1, 3:6-; 8:6 arányban verte a Weivers—Tanases-; cu kettőst. Lucian Popescu, a volt két-j szeres román ökölvívó, Európa-bajnok.' tegnap Edmburgban tízinenetes küzde-i lem után pontozással legyőzte Tommy; Carr skót bajnokot, Popescu mérkőzési közbem ujjesonttörést szenvedett, mérkő-' zés után Párlsba utazott, hogy kezét', gyógykezeltesse. Torna Aurai, a volt Jég ;i súlyú Európa-bajnok az angliai Leith-' ban a tizedik menetben kiütötte 0‘Neilt] angol bajnokot. Torna február 9-ikéni Amerikába utazik, mert Európában már’ nincs több ellenfele. Ä KAC dzsudószakosztálya értesíti tagy jajt és mindazokat, akik a rendkívüli fc-m, tosságu japán ö'nvédelmi sportokat a K \C; keretein belül akarják megtanulni és gya-( korolni, hogy az edzőórák hetenként ked-’ den és pénteken este vannak 7—9 órák, között a református gimnázium tornoter-i mében, mikor is uj tagok jelentkezését is! elfogadják a dzsudón kívül a dzsiu-dzsi-' cura is. Az edzéseket dr. Haray Béta, Ko-, lozsvár dzsudóbajnoka vezeti. .4 KAC jégkorongcsapata tegnap estei 4:2 (3:1, 0:0, 1:1) arányban nyerte meg a Segesvári TV elleni bajnoki mérkő-j zését. A KKE góljait Samgíeorgean (2)V Pusztay és dr. Nagy ülötték. A KKE leg-; bo/etebh o csíki csapattal játszik g, TEKÉZŐSPORT KOLOZSVÁR. A 'kolozsvári kerület orszá­gos bajnoki döntőinek eddigi eredmâa.yei a következők: C s a iratba j n oksríg. Uranus Torcla 2337 p.,; TTT Torda 2243 p., UEC 2056 p., Echo 1957 p., UEC 1935 ,p., Amateur 1891 p., UAC 1888 p., Remény I. 1867 p., Remény II. 1856 p., ArdeaJuft 1544 pont. Egyéni verseny. Pop Vasile Uranus Torda 414 p., Bartók Károly TTT Tordm 405 p., Somkereky Gábor TTT 396 p.. Nemes Dénes Uranus 389 p., Széliely Ödön Uranus 378 p.,' Máthé József Uranus 377 p., Mand'k Antal TIT 375 p., Moldvai Sin on Uracnus 375 p., Kovács. Béla. UEC 365 p., Székely Dezső TIT 365 <p , Szigethy János TTT 362 p.. Napon Avrami UEC 357 p., Bartók Laijos> UAC 340 p., Popse Siinion UAC 331 pi. Székely, András TTT 327 p., Aszol!és I. UEC 325 p., Lázár Ká-’mám Echo 330 pont. AZ AMATEUR TT uj vezetősége a követ­kező: Elmük dr. Weliser Lajos, titkár Stratez Lajos, pénztáros Balogh Béla, csapa.tkapi- táeiy Bartók Kálmán, ellenőrök Árkosi Bél;» és Nagy Isttván. AZ OLIMPIA TT uj tisztikarai: Elnök Má- sody Gyu’a, aíelmök Ádám Lajos, pénztáros Andrási Sándor, ilj'itkár Árkosii Lőrinc, csapat­kapitány Raffaii 1st váci', ellen ölök Marosán i György és Fy-és Sándor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom