Ellenzék, 1938. december (59. évfolyam, 274-299. szám)

1938-12-01 / 274. szám

um 8£CEtff »je 50.000 ?ej ţttiahntsi Süzteh M a merénylők nyomravezetőiének (Eiiöotdali cikktink folytaidul) fdcnlcK és kihallgatás vetett a lú>* vétke'.6 egyetemi hallgatókat vette •>■ rendőrség őrizetbe; Gruia Lconida. In dór DUnuuIj CotOtiu Oct.ivre;, l1OJ> lenn, Pop Gheorghe, Tatar Stefan, Şoca- ciu Aurel, Buleziuske Augustin, Pi meu loan, Abrudnn Vasile, Rancota Gheorghe és Crăciun Vasile, A Gbbi letartóztatott egyetemi hallgató nevét nem közölték a nyilvánossággal. Illetékes körökben meg a annak győződve arról, hogy a belügV minisztérium rendszabályai, valamint a merénylők nyomravezetőjének jutalma­zására kitűzött 50 ezer lej rövidesen meg­hozza a kívánt eredményt. A sebészeti klinikán súlyos sebeiben fekvő Stefancsru-Goanga rektort /Unté* lenül igen sokan keresik fel barátai, sme- i ősei és tisztelői, akik valamennyien ag­gódva kisérik figyelemmel az orvosok és a rektor szervezetének harcát az életért. Az elmúlt éjié! 2 órakor a rektor néhány pillanatra magához tért és a következő“ kot jelentette ki: — Meglepetés?erüen támadtak meg, amikor az egyetem Cogalniceanundcai helyisége felé indultam, hogy a lélektan köréből Vetített előadásomat megtartsam. A gyilkosok ebsoizbcn Gruia rendőrtiszt- viselőre lőttek és azután rám. A j^yilko» sokat fel lehetett ismerni. Az ,,Avi un láncú“ diákotthon lakói küzileményt hozwk nyilvánosságra, amely­ben erélyesen elítélik a kolozsvári diákság nevében ezt a merényletet, amelyet n diákság mindennemű foglalatosságától és erkölcsi magatartásától távolállónak bé­lyegeznek. Kérik egyben a polgári és katonai ható­ságokat, hogy mindent tegyenek meg a bűnösök felderítése és a törvény szigo­rával való megbüntetése érdekében. A diákvág közleménye valószínűnek tartja., hogy a merénylők, akiknek a diákság igazi érdekeihez és célkitűzéseihez semmi köze nincsen, valószínűleg azok sorából kerültek ki, akik, különösen az utóbbi időben és főképen Erdélyben, érdekükben állónak látták, hogy rendetlenséget kelt­senek és ebből a maguk számára hasznot húzzanak. Az öntudatos és a tudományos tevékenység szükségletével tisztában levő diákság közleményében kéri az egyetemi hatóságokat, hogy a karok előadásait ne függessze fel, ellenben a rend érdekébe minden szükséges intézkedést tegyen m< etoósoribaíi «1 fÓMtcge.s naigyuiaiiiáiiíuk alakja (sugározza, Buradyet olyan szere ncsnO t.ózzrt rnfjjoH üteg Morton lain, hogy többvzö: nyÜ1 iszlní tnpMttl üdoM L (Vjoy vt lodkcstalií’Mének ii IküzöiMáff. A , Sikátor“ ^Isnaorlmu Hírt fi cAl'P fc/oll^íVl- lo, hoyy nevoltamon. E/x százszázíiltíkovun m- Icvriili is Marton Lili tehAronyl tolla, hogy egósizsógt'.s liumoni, nuigyruhiimtott munlkiósa önnek a niüfujiwlk. De mindenen tul élet ifi­mé rcte rs km aikteri/.Vó kó./si'-go olyan riuir- káiir erővel imilnükozoll meg első s/.indanik jábani, hogy Martom Llóiitok u ^zkiondl ircr dalom miiidiYi ágazatában »llusraklnn {(az- d«g jövőt jó soll talmik. ff Szim za ník szikvoHélekkel1 kószáltok a tegnapi bemutntőrei'. Martom Lili darabja el­ső so bítn a komikílknak adott üíka'mal arra, hogy nevelést f:\kaeis7fim,;k ős ni Hiány órám elleted lessék velünk a ínindv.nvapi élet gond. jíirt. C'.oppán Elóri akrkitásn fillotl a? e'ö- adás küzéixpon'tji.'(l>am. Ez o* lelkes színésznő a jv-ze.iK'.s miaigymatnia alakját eleven lelte meg. tíflvórÜ humor, c roite lisâg, lelkes jó- ki'dv áradt ki lmodon szuvábó1, l'c led hotel • Ion éhnény volt lógnapi s/oreplkwo. »molyét in kö/i*u-:ég állandó talp*okkal juhilrnazoH. Ma ton Lili darabja az ovo nyomkod é’yii Mik. W»i Margitnak is> alkalmai adott, hogy ragyo­gó tehetv gét teljes fényében cviHoglmssa. De <v<rs.envíziek jókedvben és humorban U'ijnai EíÜii Mfirfo Lvu év P'W Magda, aik k kii öti- •kiiJöíi kitünően felépítőd karmkterakihitásn»k- kid -»záintalanszor títegnevettebtúk a közön­Sikátor Marton Lili vígjátékénak bemutatója Komoly yaivarbnn 'Vagyok most, hogy lx— számolót kell iinom Marton LIE kedden es!e bemutatott vigjáüikAról, a „Sikátoráról. .Annyi önömet, kellemes meglepetést és eb ismerést ébresztett a tegnapi p emicr, hogy az előadás színes hangulatát nagyon' nehéz egyszerű színházi beszámoló keretében é'et- hiien érzékellet ni. Az a kifejezés’, hogy ,.szer- zöarvatás“, tulajdon képen eh Apoll, régi meg­határozó-a egy uj sz-npadi Író bc-mutalkozá- .s árnak. Mégis meg kell állap-tanunk., hogy Marton Lili premierjén igazi szer/öavotás volt. A közönség ugyanis egyöMiteliien leszö­gezte, hogy az uj színpadi szerző első da­rabját nem lehet jó akaratú váll vereget*1' se 1 és leereszkedő mosolygássái elintéz n . Morton Lili darabja becsü’etes, értékes, komoly al­kotás. Bizlos’sizemü színházi ember munkája. SaUunigoktól mentes^ tiszta humo-rul átszőtt vígjáték, amely szívből1 jövő nevetést tud ki­váltani a nézőkből. De túl n. vígjátéki műfaj szorosan vett megh«itározásán. Is, lel kell fi- gyeiná Marton Lilire, a szlnipadi íróra, A fiatal szerző olyan meglepő életismeret rő! tett tiacLikéigot dsi'-ttbjálxui. UiTiny ra hiztonsá- gosais sorakoztatja fel darabjának alskjalt, mimtlui már «a> színipadi sikerek sorozat«, ad­ná meg számára- a rutint. Örömteli inegetie- tés 'volt a 'tiegTiapd premier azok számára is-, akik b'zlosra ívelték, hogy Mo.rton LiiLi dm- rabjai feltétlen sikert hoz. a rokoimenives szerzőnek. Egy mondatban összefoglalna a prem'cr tapaszt:,,1-ataft: Ma ion Lili dombja jóval fe- löhnuHa a üeg' ózásobb'Várakozásokat is. En­nek az őszinte «Ikernek fokmérője volt az a ielikes ünneplés amelyben a telt ház közön- Élige részesül el le Marton LlL'ti. TWLa'lmi ösiszefoglalásiátra fi legegyszerűbb azt monda mur k, hogy a ,,S káfor“ liii fény- képfelvétel a külvárosok nyomor La nyálnak ételéből. Itt más világban élnek az emberek, mint! a -fényesen kivi’ágitolt belvárosi utcák­ban. Itt megszokott vendég a n-'ncs és rá­nyomja bélyegét azokra az egyszerű eirdr?- rrJcve, akik minder,nap kemLny ha -cot kell íolyLássanak a nrogéLhetésért, Marton Lili nem »karjai ideáliz-&tei a külvárosi negyed alakjait. Egy rajzó1 ja fel őket, a maguk eigiy- sZerü eredetiségében, hogy mdndanaay >a-.a sze­mélyes isimé ös-si-tikei is,merjük tél » tiogjyá- rosok szegényaa-egy-edeinek ezekben a m'r- dc-nütt előforduló tipüsaiban. .Ahol- ennyi a -zegénység, hogyne k-ón-r ott ur és otthonom, a pletyka! Annyi nyomorúság zutíul Üt min­den ember nyakába, hogy szinte életet adó svrü.kségszerüség a más emberek ckógiáiV’ál fog.Í2l3cozQÍ. Mr.es rovsZfifkamt- a klóvá1 osá ptetv-káJ,kodókban. Csak éppen valami érde- •kassíógel akarnalk viimii -a maguk szintelcn életébe. Feledni akarják néhány ţyi'Mtte'tra a Ejy írancla hank Lel 3.50, az öt franknál drágább fűzött francia könyveknél, másoknál pedig •! lej a frank, -a1 dec. 1—8-ig lartó francia könyv­hét idején Lep ágénál. Ha e/.t a rendkí­vüli kedvezményt elkésni nem akarja, azonnal rendeljen és kiadjon pénzt LE­PAGE-hoz. Kolozsvár. f Mérés gondokat és ezért engednek tág te­ret a fantáziájuknak sokszor a mások ro­vásá ík A darab kö^zllppontjábon a gondokkal íoüz­ködő asztui’os csu údje áll. Férj év feleség csfuládi élete cbtiól áll, bog)’ mindennap ci­vakodnak egymással az ajiyagi íjondok mi- all. Adva von ho-zzá egy te züllött, részeges uagyinarui. aki az a’koho’ sták ke-eríi éict- 1 ilozófiájával darii! hoz a c-alád éteíélK*. .Janii, a- fiuk. höl.giyfodrfisz, a negvied büsz­kesége. Egyformán svcrelmes be’-.* a kugli­ba jiK>k unatkozó t i te:»égé és a kü városi dé­mon. Kern csodöi, Ita eblvcn a kő nyez-.-tben tiem érzi jó magút a szebbre, jobbra v.'gyó tizenkitencéve: Juci. Szeretne va-lt-m ,szel>- bet az i'ietéleiv Minden áron menekül’-ni in­nen-, aho! s-z ivi .emo rkol már u szogi»ny-ég és niegö'ü a fiatalság íemvés-zeíCs é'etkedtvét 02 egyhangúság. Ekkor tő tén' k, hogy néhányszor tahi'kö­zié (, en-dé'.-ségiien levő ghizdag fatuiemtvei*- rel. A fin egyszerű, szerény, törekvő mii asz­talos. Esze ágábun sincs- az udvarlás. De a külvárosi ip’etyka éhes- szája kap az alkal­mon'. Kikezdi a kikl-y jó hirét. EzultuJ Oizon- ba-n irtat téveszt »v pletyka. Bh.is'öc« beivelI szerencsét hoz. Egymáshoz vezet két fiatal szivet és Jik.í vőtegúnye karján boldogom tá­vozik a s kátorból. A vígjátéki keretet nagyszerű me^esizövAs- se! adja meg o. sikátor pletyika nénijeimet. démonniak és az unatkozó s/wipawonymak szere)rléso. Természetesen a humor delijét Fénye* Alice, ez íi remek ■szinésznö cjsö- rflitigu művészi eszközökké! tatáit nN Juci f MJuráj&TUvk mayi'Jevetv'tévéhe z. Atakrtó&ftbn n benne forrott a külvárosi negyedek fiatat tá- nvai'n.ik miaVJen e'lke-credóse, jobb jövő iránt való forró vâţţyo és hálája minden picinyke napsugáré <t\ timely me' eg v got tud hozmi ke­serű Aetür.lkhe. Erény) Bőske az unoDkozó szépre1«zony szerepében néhány nagyon ked­ve» mondattal járult hozzá a nagy sikerhez. Lontos Bél«, a tvölgvfod rász Jutni megszemé­lyesít A je, Szintén ,.kitűnő formában” volt. Mindenben inegé tette Marton Lili e’gondoló. sail ÓK' egyik !e^s:ereincséscbb szereplője volt 37 előadásnak. Nayy István volt 0 mesebeli királyfi, oki Jucü bo’doggá tes'ffl. Tel jós mértékben el tud. to hit élni v<iliűr Be. ho-gy mf'ltó erő; r fel­ad tra. /Álta'ájios felKiitést keltett Rfldó Éva szereplés« aki egy cse’l d leány epizód-figu- vújéhaa) rendkívül humorérzékről és szin- p.vdi otthonosság ól tett tanúságot erős szln- }..í',izói készségével. Csóka József most is megérdemelte a közönség topánt Szándékoson hagytuk utoljára Brnes Ponút és Tom.jrr Sándort, okik a külvárosi házos- lársakat e’evenitették rueg és beszédes pilla- UBtfeMöe'eket mutrttnk be ar ól a család! életről, ahol a fő probléma a. tnindennapi ke­nyér. * Míwtoai Ui vo’jósáűjos vi rá «erdőt kapott a premier a/lkalmából. Jólesett Iá nunk a reflektorok fényében, amint ez i ked­ves, tehoLséges és természetes fiatal lány meghatva köszönti*; még az őszinte szív­ből fakadó ünneplés. Vele együtt mon­dunk köszönetét Szabados Árpád rende­zőnek, aki »gnK'i elhivatotlsággu1 és lelkes szerettettél tette teljessé a SUvá or osztal- Iruti natív sikerét. Vérjh Jó‘.séf. Capitol Mqz*?ó Ma ppemíLT!!.! legújabb világfilmje: DOROTHY LAMOUR Ä lekér démon* Rendezte Henry Hathaway, a „Hindu lándzsás* világhírű rendezője. Alaszka emberei­nek hősies küzdelmét, életük tragé iáját, szenvedélyét hozza elénk ez a nagyszerű film. A film szereplői még: GEORG RAFT, AKIM TAMIROFF és JOHN BARRYMORE. Fényes ünnepségek ieszuek december elsején A laitoményolí egyesülésének húszéves évfordulója BUCUREŞTI, november “0. Csütörtö­kön lesz húsz éve annak, hogy Romám a mai 'untoményai az egyesülést kimond­ták. A kormány rendeletére ezt a napot kivételes pompával ke-1 megünnepelni. Az összes felekeze'ek templomidban és imaházaiibain istentiszteleteket tar átok ezen a napon a királyi helytartók által megje-ölt órában. A neití/etnevivésügyi miniszter fogja kijelölni azokat a kul u­rális és művészi megnyilvánulásokat, melyeknek fes’.adaita ezt a napot emléke­zetessé tenni. Bucureşti ben a Patraivba- szókies egy házban istenlisz elet lesz, me­lyen a miniszterelnökkel az é-én részt- vesznek a kormány tagjai, a királyi a- nácsosok, a parlament elnökei, a magas hatóságok és előkelőségek. A hivatalok ezen a napon szünetet tartanak. Az Ellenzék R. T. „Concordia"4 müintéze^ének nyomása. 10M diCétnhtf 1 E nter Rice i Newyorh regénye Az amerikai irodalom cvillagának hu* talmai alkotása. — Gröurvgény, A he- riacuin, 580 lap, diizkölóvbon ‘>Ö8 lej. Uj még: Robert Grave»: Vitéz Bclizér, u hl* záncl rejtajines kor megrázó regénye, 400 lap, kötve 173 fej. Gruvev elG/Ő regényed: En, Claudius 178 lej. ClavnlliK, uz 1 st<*n 178 lej. LEPAGE-nál, Kolozsvár. Po»14ü, utánvét'd. Kérjen tejos Jegyzéke. ....... I.I.M ... .1.,, Olasz rádiók hözve1iíik Ciano mai beszédéi HÓMA, november 30. Politikai körökben is imgy figyeltsiiuncl tekintenek az olasz ipurlatnetut tea dl Ü'után nvcgiiy ló ülésszaka elé. Az érdeklődés különösen Ciano gróf leül ügy miniszter beszéde felé irányul, ki fog’alkorni fog n nemz.elközí helyzettel, kü­lönös tokiki lettel Olnszorszégi u és a vele ba- fábsá^os á'ihmnokra. A poirliunent mennyi fá­sát az dtMcs olasz rádióállomások közvetl- löni fogják délután 4 óra 50 perekor. Ulaäb eseti intézhedéseií a zsidátt ellen PRÁGA novmbor 30. Mint temeret«, 0* egyesült cseh pártok legutóbbi ülésük kere­tében kizárták tagjaik közül n zsidókat. Hi* szerint east a határozatot most követik QZ i'mir.as társadalmi egyesületek Is, melyek ha- mtiiQó h«héro*a tokmt hoznak. A társada'tni egyesü-lietek megjegyzik, hogy a «eomszédas Németorsoággal őszinte kapcsolatokat akar- iWL-k teremtetvi. érmék pedig etófeltétele az, hogy megtisztítsák a különböző szervezete­ket a nem árjáktól. Ez üst koszorút küldőit Mária Liráígni sírjára egy tordái egyesület. A ordai Mii*- cca gyermekvédő egylet, me’ymek ai'apl- tója Mária királyné volt, kegyelő e jeléül drszies ezügökoszarut helyezett a nagyne­vű kinálvné síriárn. LECUA33 3PQHTHI3HS ■■■aa—i . iiarimMMBPMiaBWKaBMaBM ÓVOTT A VICTORI A1 Bucureşti. A kolozsvári Victoria meg- óvLai a FC Rapid ellen elvesztett mérkő­zését azon a címen, hogy a mérkőzés botrányos körülmények közö i zajlott le. A közönség és ai Rapid vezetői ugyanis mérkőzés közben többször a pályára ro­hantak. szidalmazták a játékosokat és a mérkőzés végén terMeg bántalmazták Nyúl edzői, Capusan és Cociulxin II já- ékosokaL A fővárosi lapok az óvást jo­gosnak minösátik és a Vichtria azon ké­rését is, melyben 20 ezer lejes kártérítést kér Nyúl edző bántalmazásáért. Hivat­koznak a lapok a Venus --Rapid kupa- mérkőzésre is, melyen a Rapid vezetői szili én berohantak ai pályára és a sző­ve ség a mérkőzés újrajátszását rendelte cl. A kolozsvári és fővárosi sportkörök nagy érdek ődéssei várják az óvás elin­tézését A vasárnapi, Paris elleni mérkőzésre a magyar válogatott labdaru gócsapatot a kövókezőképpen állították össze: Szabó, Korányi—Bíró, Szalay Túra« -Lázár, Molnár—Cseh—Sárosi dr. —ZsotigeÍlér— Ti kos. A válogatott labdamgóesapofot tegnap súlyos veszteség érte. Uemelrovics ugyan­is vakbélgyul'ladássn 1 került mülé aszd- ra, Sfera pedig séne miatt nem tud ját­szani a csehek ellen. — Ennek következ­tében a labdarugószövetség a Prágába utatzó csapat já ékosait a kövek ez óképpen jelölte ki: Dávid, Szadovszkv,, Bürger, Chiroiu, Albu, Vintila, Fiéraru, Szaniszló II., Biiwlea, Reiter, Baráíkv, Bodola, Oi- 7SH, Praszler, Ploestemu. Francia könyvei hiheleilest o cső áron vehet december hő 1 —S íg, a, francia könyvhó‘ ahv’T LEPAGE nál: — Az öt fixánkon folü-i fűzött könyvek lej ára 3.50-el, an ásóké 4 lejjel számítódik a könyvhét idején. Hogy el ne késsé a ki vételes előnyt, rendeljen azonnal és küld jön pénzt LEPAGE-hoz, Ko ozsvár. BON u£ í.vju'»wiJl.vi..,

Next

/
Oldalképek
Tartalom