Ellenzék, 1938. november (59. évfolyam, 249-273. szám)

1938-11-26 / 270. szám

íöríénelesn — Iáimén Egymásután két nagyon érdekes történel­mi filmet láttam, azw. helye sekken két olyan ífi'lrnet, amelynek hősei a történekein szerep­lői, hősiéi és- ro-ma-r.4i'kus«sá vált figiv’-iái ’Vol­tok. Az egyik filmet amerikaiak csinálták, a másiskaií, franciák, Érdekes megfigyelni a tár­gyaik különböző feldolgozását e.z amerikai; és a francia széliem fűimen való elférő rrueg- jelenins'ét. Mind a két fiilm kiltünő, leköt, meghat és mulattét. És mégi-si mihozzánk sokkal közelebb áll — hiszen' európaiak va­gyunk — a franciák történelmi;' filmje. Lássuk elősizÖT az amerikait. Hőse M'arco Poflo, a velencei u'llaizó és kalandor, aki <Ki- náb-a jutott s hihetetlen és csodálatos kalan­dok hőse leit. A (filmen Marco Polo a leg- aimer ikíii'.bb, legmagasabb és legfanyambb arcú filmiszún'ösz: Gary Cooper. A film sodró erejű, elragad — de olyamszerü él­mény, rniai't egy remek cowboy vagy kakt.n- dorfiűliD;, csupa veszély, vágltafiás lovon, go­nosz intriikusok s a hős minden borzalmas Veszélyből való kikerülése — haj-aszálu meg- gönbül'ésc niéÖkül. Az igává Marco Polo egy­általán népi hasonlított Gary Cooperre S' a kórnál császár leánya minden valószinüség szerint nem mondta, néki jó amerikai ak- ceintussail, hogy OK Marco! De míg a né­zőtér sötétjében nézzük Gor^y-Morcot, nem gondolunk ilyen kicsinységekre, hanem re­mekül, gyerekmódra izgulunk és szórako­zunk. A másik' történelmi! film a KatiO', Sándo"’ cárról és szerelméről. Kati/áról szól és fran­ciák készítették. Meirtha Bibesco hercegnő regényéből készült a film ás előre bejelenti, hogy „nem 'alapszik törtéfcnellmi eseményeken, figurái az 'ró elképzelése szerint és nem a történelmi, hűség szerint cselekszenek“. Tény­leg 'valószínűtlen!, hogy Sándor cár a párisi világkiállításosr a kis Katával, mint kozák vegyülte o tömegbe és omnibuszoni utazott. És az sem hihető, hogy a öár, aki meglá­togat egy leányiskolát), az egyik növendéket szánkózni viszi. És mégis: a film leipergése Salait az az érzésünk, hogy amit látunk, megtörtént s akiket tálunk, élitek és ilyenek voltak. A Téaíliitás levegője keveredik a szép­séggel és romantikává!!. És «1 csodálatos kis Danielle Darr'eu x nagy szemével, szellemes arcával, komi kai és drámai tehetségével — mindent valószínűvé tesz. A franciák újra remek filmet készítettek snagy művészetük, hogy a hihetetlent reálissá, művészetté te­szik a vasiamon. Talán ez a különöséig az amerikai és1 iram cia „'történelmi“ fairnek között, amelyeknek különben oly kevés' köze van a történelem­hez. (M. L.) Hogy a 1londoni rádió „Népek hangja“ cimü televízió,s revüf közvetít legközelebb. A ma­gyar képhez Bodor Pálmát', egy fiatal, kéz- divásárhelyi urüányt szerződtettek az ango. tok. Bodor Pálma Pesten tanult énekelni s a Mctrianumban végezte a\ felsőkereskedelmi iskolát; hogy 87 éves korában meghalt Schumann Eugénia, a nagy zeneszerző leánya# aki könyvet irt 1925-ben édesapjáról; hogy Parisban szobrot emeltek Ravelnek, a Salle Pleyel hangversenyteremben; hogy nagy érdeklődés előzi meg Max Saveanunak, a kolozsvári Operat kiváló tag­jának .Străinul“ cimü operájának ma esti kolozsvári premierjét. A Străinul roman dal­mű, amelyet népi dallamokkal szőtt át a te­hetséges muzsikus, akinek operáját Widman rendezi, főszereplői: Soculskg, Dobranskaiat Ujeicu, Znamircoschi és J. Puica; hogy Gary Cooper nálunk is nagy 'sikert aratót filmjét, a Marco Pólót, már hatodik hónapja játszók Londonban. Az angol kö­zönség — a Sunday Pictorial megállapítása szerint — újabban az úgynevezett színes történelmi darabokat kedveli legjobban s Coqper filmjére napokká; előre nem lehet már jegyet kapni; hogy Afrika, a vadállatok hazája, már ne­gyedízben rendel vadakat — Európából. Afrika fel akarja frissíteni vadállományát, mert a fekete földrész vadjai visszaszorullak az őserdőkbe és minőségük folytan satnya!, ezzel szemben az európai állatkertek vadjai egyre nemesednek; hogy uj sport terjedt el Észak-Afrikában, ahol most, novemberben, van a- legnagyobb fürdősze’on. BayUss amerikai tiszt találmánya a nagyító üveggel való halászait, ßayliss saját találmányu nagyítót szerel a szemeire s tű­hegy es lándzsával addig úszkál, míg a mély­ben halat pillant meg. Ekkor lebukik és megöli o halai. Hihetetlen ügyesség és gyor. saság kell az uj sporthoz, I Tizenegyest a durvaságok ellen! LONDON. A nemzetközi labdarugó szabályalkotó bizottság figyelmeztette a FIFA-t, hogy Európa labdarúgóbból túl ­ságosan enyhén kezelik a durvaságokat cs különösen a tizenegyesek körül téves szo­kás alakult ki. A bírók ugyanis csak ak­kor ítélnek rendszerint tizenegyest, ha a szabálysértés a i6=oson belül és a in­dával k.törő játékossal szemben történik, holott a uiékszabályok szerint — „a ti­zenegyes megítélésénél mellékes, hogy a szabálysértés elkövetésekor hol volt a Jab= da, fontos csak az, hogy a szabálysértést 0 büntető területen belül követték el. az ellenfél kapujára irányuló támadás alkab mával“. A szabálysértés súlyosabb eseteiben nemcsak :r-est kell Ítélni, hanem a játé­kost ki is lehet állítani. A jobbszélről be­adást váró csatárt tehát ha példáui a labda beadása előtt elgáncsolják, a tizen­hatoson belül, n-es Ítélendő, azonkívül a durva játékos ki is állítható. Ajánljuk ■ mindezeket a mi bíróink figyelmébe is. Véglegesen meéáHapiföifáü a iielsinshii olimpia aflftlkai versenyeit Helsinki. A nemzetközi atlétikai szö­vetség szakbizottsága a svéd Ecklunel szö­vetségi főtitkár elnökletével véglegesen összeállította a helsinki! olimpia atlétikai versenyeinek műsorát, mely a kövekező: 1940 julius 21 (vasárnap) 16 órokor 100 méteres s'kfutó előfutamok, i7-=kor ma­gasugrás, 800 méteres előfutamok, 17.30- kor női diszkoszvetés, 400 méteres gát­futó előfutamok, iS-kor roo méteres kö­zépfutamok, 18.30-kor 10 ezer méteres síkfutás. Julius 22 (hétfő) 11-kor távolugrás, se­lejtező, kalapácsvetés selejtező, rúdugrás minősítő cs selejtező. i6=kor női gerely­dobás, 16.30-kor 400 méteres gát közép­futamok, távolugrás döntője. 16.45-kor 100 méteres elődöntő, 17-kor 100 mé­teres női selejtező, I7.30=kor kalapácsve­tés, 8co méteres középfutamok, 17.45-kor 100 mherts döntő, 18.15-kor 4co méte­res gát döntő. Julius 23 (kedd) 11 órakor diszkoszve­tés selejtező, 16-kor 200 méteres előfuta­mok, rúdugrás döntője, 17-kor diszkosz­vetés döntője, 100 méteres női középfu­tamok, T3 kor 800 méteres döntő, 18. £5- kor 5000 méteres előfutamok, 19-kor 100 méteres női döntő. Julius 24. (szerda) n-kor hármasugró selejtező, i3.30=kor 50 km.-es gyaloglás indítása, 16-kor 80 méteres női gátehöía- tamok, 16 30-kor 200 méteres elődöntő, hármasugrás döntője. i6.4j=kor no mé­teres gát előfutamok, 17.15-kor sulylökés, 17.4 f-kor 80 méteres női gát középfuta­mok, í8-kor 200 méteres döntő, 18.10- kor 50 km.-es gyaloglók beérkezése. Julius 25 (csütörtök) n=kor gerely Jo- bás selejtező, 16-kor 80 méteres női gát­döntő, tio méteres gátfutás középfuta­mok, 16.30-kor 400 méteres előfutamok, 17- kor gerelydobás döntő, 1500 méteres döntő, női távolügrás. 17.15-kor női suly- lökés, 17.30-kor no méteres gátdöntő, 18- kor 400 méteres középfutamok. Julius 26 (péntek) 10 órakor too mé= teres deletion, n-kor távolugrás dekat- lon, i6-kor sulylökés dekatlon, 16.30-kor 200 méteres női előfutamok, 17-kor ma­gasugrás dekádon, 400 méteres elődöntő, I7-I5=k'»r 5000 méteres döntő, 18.30-kor 400 méteres döntő i8.4S-kor 400 méteres dekatlon, 19-kor 200 méteres női közép­döntő. Julius 27 (szombat) d. e. io-kor no méteres gát dekatiert, jo.30-kor diszkosz­vetés dekádon, 16-kor rúdugrás dekatlon, 17-kor 4x100 méteres előfutamok, 17.30= kor gerely dobás dekatlon. 200 méteres női döntő. :,8 kor 3000 mér eres akadályver­seny döntő, 18.30-kor 4>;ioo méteres kö­zépfutamok, 19-kor 1500 méteres de­kádon. Julius 28 (vasárnap) is-kor maratoni futás indítás, 15.15-kor 4x100 méteres női előfutamok, 15.30-kor női magasug­rás döntője, 4x100 méteres elődöntő. 15.40-kor ezer méteres gyaloglás. lödé­kor 4x100 méteres női, 17-kor 4x100 rne- teres férfi döntő, 17.30-kor maratoni be­futás. Az egy:Inni csapat a második helyre jut, na vasárnap legyezi a HTV-t Kolozsvár. A B-ligabajnokság küzdel­mei vasárnap befejezést nyernek, az U— HTV mérkőzéssel. Ez a mérkőzés egyelő" re a második helyért fog folyni, melynek három aspiránsa van. Ha az U győz, úgy akkor jobb gólaránnyal elfoglalja a máso­dik helvet, Ha a szebeni csapat győz, úgy akkor ő kerül több győzelemmel a Mures mögé, mig döntetlen esetén a Sodrony­ipar marad meg a jelenlegi második he­lyen. A FIT V’ nagyon veszélyes együttes. Az e mult vasárnap, amikor már az Olimpia 3'o-ra vezetett, öt perc alatt 3:a-re szépí­tették az eredményt és ha a játék tovább folyik, úgy ki is egyenlítették volna 3Z eredményt. Az U-nak vasárn?" Hnden erejével kell küzdenie, ha meg akarja sze­rezni a mérkőzés két pontját. Az egyetemi csapat egyébként ma dél­után nagy edzést tart, ami után összeállít­ják a EI EV ellen kiálló együttest. Sepsi csütörtök reggel városunkba érke" ze-tt, aki délután már részt is vett a Vic­toria edzésén. A Rapid ellen vasárnap Bu- curestibtn már ő védi a kolozsvári csapat kapuját. A m?gy?f Testnevelési Tanács titkárává Arató Gézát, az egyik érdemes budapesti sportembert nevezték ki. Január elsején osztják ki a labdarugó edzők működési engedélyét. A szövetség uj szabályzata értelmében sem belföldi, sem külröüdi labdarugó edző nem működ­hetik az országban a szövetség külön bi­zottságának engedélye nélkül. Ezeket az engedélyeket január x-én adja ki a szak- bizottság. Azok az edzők, akiknek nem 3ünak ki engedélyeket, edzői működésü­ket tovább nem folytathatják. Torna Aurel elvesztette Európö-bajnoki cimét Paris. A L'Auto közlése szerint Európa 'légsulyu profi ökölvivóbajnokságáért no­vember 20-ikáig kellett a jelölteknek be­adni szerződéseiket a nemzetközi szövet­séghez. Eddig az időpontig azonban csak Sanghelh adta be szerződését Ieff Dickson- nail, mig Torna Aurel — nem fogadva el a kihivási ajánlatokat — nem jelentkezett bajnoki kiirásra és ezzel elvesztette to­vábbi Európa-bajnoki cimét. Az újból meginduló küzdelmekre hétfőtől kezdve fogad el a nemzetközi szövetség jelentke­zéseket. Valószínű, hogy ekkor Torna Aure'l is jelentkezni fog és jövőre újból megszerzi Európa-bajnoki cimét. A Ferencváros december 4=én Kassa vá­logatottjával játszik. Rendben van Szaniszló I. leigazolása a Sodronyiparhoz. Fővárosi sportlapok azt a hirt közölték, hagy Szaniszló T ét? a Sodranyipar kiváló válogatott já'éko- sát a NAG részére gazo tok le, illetve a NAC játékosának minősítették és emiatt veszélyben forognak a Sodronyipar baj­noki pontjai is. Ezzel szemben -- mint illleékes helyről közük — az igazság az, hogy Szaniszló kérte a szövetségtől a NAC-oai’j való szerződésének felbontását, amire a válasz csaik most jött meg, hogy a NAC-hoz marad igazolva. Közben azonban ai Sodronvipar szept. 24-xkén 20 ezer lejért megvette Szaniszlót a NÁC­IÓI és ennek alapján szabályszerűen le is igazolták a Sodronviparhoz. A lapok állal közölt határozat tellát Szaniszló ré­gi kérésére vonatkozik és az adminiszt­rációs okokból jelent meg csak most. A Sodronyipatr pontjait és a játékos sza­bályszerű leigazolását nem fenyegeti semmi veszély. December 3—4. és 6-ik napjain a fő­városban ncgy futbalhorna lesz, amelynek résztvevői a Ripensia, Victoria, Venus é.; a Rapid. Nae iVíntascu mérnöknek a fővárosi sportkörök maradandó síremléket akarnak áilitam. A lapokban megindított gyűjtés eddig 55 ezer lejt eredményezett. HIVATALOS RÉSZ A labdarugó alkeriilet közleményei A november 22-iki ülóst határoznia! a kő ■vetkezők­1. A vasárnapi labdarugó mürsoc 31 követ­kező: Nagypálya. Délelőtt 10 óraikor Gazda­sági Akadémia—Hoggbbor II. oszt. bajnoki, déli 12 ómkor Victo ia—Echo ifju-ági baj­noki, délután fél 3 ómkor SGS (HTV) Nagy. sveben, B-tiga m érkőzŐS'. Kispálya. Délelőtt 10 órakor KMSG-—Na­poca I. oszt. bajnoki. 2. Ménkőzésrgazolások. AAC—Corvinius 1:1, II. oszt. bajin oki, Universitatea—KAG 2:2, ifjúsági bajnoki. Echo—KMSC 5:0. ifj. -bajnoki, Napoca—UAC 2:0, II. oszt1, baj­noki . 3. A november 9 iki V'cloria—U 3:0 ás if­júsági bajnoki mó Ikőzé.v xncgsemm isi Heti k, miivel az Universitatea nem lelt értesítve az elő'irt iidőzen arról, bogy 7G0 tejes tartozása nxi-alt fel lelt függeszl-ve, amiért kiilönlben a ligához félebiiczetl és amely az.l el is fogadta, uj Ítéletre ulasitva. az alkerületel. Tekintettel a fetulfckre, a mérkőzés- a pályán elért 2:2-ös eied mién nyel igaz állatik. 4. Büntetések. Sange orz an Septimüi AAC és !Kádár J. Corvlntus jiél('-kosok egymásn-ak kölcsönös- mcgnugjí'tsa miatt a 3784k pont alapján 15—15 nij.pra felfüggesztetnek. Ugyancsak 15 niapra fellüggesztetik Snoiu T.iiV'in AAC, eki a pályáról lemen ve inegrugita ellen feliét. Az AAC -sipiode gyesül ete a pályán és azon’ kívül többizben előfordult botrá­nyokért a 400. pont alapján' dorgálással bűn tettetik. Samgo orzum Flavin. Sangeorzan Sept-imiii játékos testvére, súlyosan sportsze­rűtlen magatartása miatt (lettleg imzultálla Horváth J. -cls Kádár Corv'mis intézőt), hat hónapra kiiiltati'k a- sport lelep ről a mérkő­zések és edzések idejére. Felhívjuk a rende­ző egyesülő leket és a szövetségi biztosokat, hogy nevezettet a megjelölt időpontokban ne engedjék be a sporttelepekre. 5. A vaioá-rmapi miérkőzések sízö'vetségi biz­tosa Adorján- Árpád.. Gltuj, 1938 november 22-én. C. Schipor &k. Carpnd^anu D. sk. elnök. ti-lktiir. Tekézőspopt Kijelölték a szombat—vasárnapi bajnoki középdöntő mérkőzéseket KOLOZSVÁR. Az országos- bajnokság kö­zépdöntőjének hétvégi kolozsvári műsora a következő: UEC-pályán (Sir. Ilié Măcelar 24.) Szom­baton délutánt 6 órakor UEC I.—UEC II. Zsűri: Galls1 lulling Granatlr V. éls Hirsch B, Vasárnap délellőtt 8 órakor Amateur fél 10 órakor Meteor, 12 órakor Minerva, 15 órakor Venus, 17 órakor Solid, 19.30 órakor UAC, 22 órakor FTC. Zsűri: délelőtt Boór János, Ludvig ,T„ Lazac Coloman, délulán PaHzer C., Bara L„ Orbán C., Almasan Fabians dr. Pesecem I. és- Foris J. Simon-pályán (Str. Chintalului 11.) Vasár­nap 9 órakor Vullmrii, 14 órakor Ardealul, 19 órakor Matador. Zsűri: délután Szuchá- nyi A., Cira E., Dobos A., délután Napnu A„ Gal is J. és Be ciu J. Nagy Ferenc-páhján (Sir. Closcai 22.) Szombaton 8 órakor Echo. Zsűri: Metes mérnök, kerületi: elnök, Szuchányi A. és Todorean. Vasárnap 14 órakor Remény, 19 órakor Palnrtf. Zsűri: Székely, László, Szász F„ Micu Gh. A ZSINÓR tái'sasiág felkéri ösiszes tagjait, hogy pénteken este 8 órakor a Kovács- pályán pontosan jelenjenek meg a Matador elleni mérkőzésre és vasárnap déli 12 óra­kor a Székelys'ég elleni mérkőzésre. OPREA IOANT és VERES IMRÉT a Zsinór társasághoz igazolták le. A BRANZAS-pátya (Marecbal Foch 41) hétfőn estére affdiáit csapatok -részére ki­adó. M AT A D O R—S Z É K EL V S É G - mér kő zés le s z vasárnap este 8 órakor a Kovács1-pályán. PÉNTEKEN Matador—Zsinór és Szé­kel ység-— R oy al- mérkőzések les z nek. M É R KŐZÉSE R E D M É NYÉK. Mi nie rail— Matador 172:132 (12 ját.). Palma—Echo 135:127 (9 ját.), Remény—Székelys'ég 139—95 (11 ját.). Hunyady: A íigriscsikos kutya A szerző legújabb könyve 99 lej. Koráb­biak: Téli sport 66 lej, Vöröslámpás 59 lej, Öipens.ős leány 59 lej Lepagenál, Ko­lozsvár. I’cstán utánvéttel. Kérjen jegy­zéket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom