Ellenzék, 1938. november (59. évfolyam, 249-273. szám)

1938-11-17 / 262. szám

4 v * frfcr BLL fiNZÉK i 9 3 M n o v e ni I) r r 17. i >jturjacR3SBaRa gginnix A bolondok házába csukták, mert a tőzsdét Xemi/ni kbúl jelentik ■ /\ csikáyói gabonutö: sd'i a InriibvlA izgul rnOI miliőit ki ([pl • mérettelI egyén tizzit) az ordítással, botit/ cgn dnlbii ölven renlri <[pj husiul l>n ,icrl‘‘ A kiáltás ha llnl ám mn/szirig minden ijihjkölés A lözsdeiayaU nir inja to ml ól féltirüllen n- ismer ellen egyénre vetettél, m< tankot s majdnem izekre téfilék séf l.sult Imssiu (III lakadás alán sikerült a lerrmiiroknek n dühtől tajtékzó tőzsénje kezeiből ki*:nbndit(i\ni a ismeretlent, akii a szainszétints helyiségbe In':kiéink és úlU(llá\k a /cndörsi ynek Az isméi ellett lö.sde-lornadalinrir tdöndl,, n bíróság elült, bnijţ/ nene Waadt/ llockarlny; lantos közérdeknek tartja a búzaár emel kedését hoij!) a termein in ej Láp ja n'z öl joyn- sun megillető hasznot aimi a földműves lakassöt/ millióinak a másáéinké/iesséijél emelné és általános ipiiluisáiji felleiulülé'Sf idézne elő .1 bíróság elrcndtdle, hogy 11nrknduyt h'üüra-nil,m idübirlornra elnu’yyógyintézctbe zárják. „ Un cljelejt, mi emlékeztetjük“ Nrnngorkbnn — mint onnan jelentik - klubban ygzdny ázletfml'cn I* n fe­ledé l:eny séyi öl beszélget lr>c <•> iiieynila^ pitot lök, Imiin jelenték! elen, apró t scţm") teendők elmúlás: Idán néhö milyen sn- I yos kellemetlenségekkel ,ar Lzerl nuy- állopodtnk, Imim buszon fontolnak egy közös lit költ, akinek egyeb dalija nem lesz. mint nyilnémlariani nzakót a Izoily- jup n elfelejthető dobjukat és őket azok­ra nap nap ultin figyelmeztettv l.blml uz Ötletből nőtte ki may)! a ,J'rminder Serviera melynek üzleti i‘lsz"va- .Ön cl fele j1, nn emlékeztetjük". Három lit ja van a /ii/i/t'lmeztrlesiv'k. tea fan, iámra! es küldönc Havi tíz dnHarert az ügyfél nu’tjkÖtvetelheti, ángy számon Inrl- sák helyette azokat a káté esseged, ame­lyeknek elmulasztása kínos lehet I leg­gyakoribb előjegyzések huhöntji Inrá- sáyi idézései,, megállapodások a f >yor- vassaţ. ebi/ize lesi dijak, taolu .V közölt (> fxcmindt r Sendee számár i, ívenlovasok ebédre, vacsorára. liztrh találkozások, ódák. biztosítási dijak • scdékt'sséyc, kök csönadolf könyvek nissm Uhiso. vagy visszakérése. \ vállalat feledsségycl tar­tozik azért, bogi/ a: idejn,arán bejelen tett elintézinntilókrn idejében figyelme:- leli az. érdekeltet. de nem vállalkozik ár- rd, hogy tudjon arról, am t neki is < lfem lejteltek bejelenteni Forms szerepe van az emlékeztető-szolgálatnaJc a magánélet­ben. \ annak előfizetők, akiket a napnak bizonyos órájában fel kell bírni és em­lékeztetni. hogy távozás e'ot' csókolják meg feleségükéi (ennek elmulasztása mi­nit az amerikai bíróságok sűrűn bántják fel lelki kegyetlenkedés címén a fér: vét­kességéből a házasságot), vagy kérdez­zék meg gyermeküket, bo-jij a leckéjét mcgcsinálla-é? INSPEKCIÓS GYÓGYSZERTÁRAK. November 12—18-i" a következő gyógy* szertárak teljesítenek éjjeli szolgálatot: Lukács Str. Memorandului 2, tel. zc— 78. Dr. Olariu Str. Reg. Maria 9, tel. 15 —68. Minerva C. Reg. Ferdinand 28, tel. 21 — í4. Dr. Rusu Slr. Cipariu 1, telefon 27-92. KULTURÜNNEPÉLYEK A SZÉ­KELYFÖLDÖN. A Székely Dalegylet' •megrendez te elisö háziestéivél, melyet dr. Voszku István elnök nyitóit meg lel' kés, szép szavakkal. Azután n Székely Daiegylet énekelt bánom szériában a leg­szebb magyar nótnbokrétából Kiss Eiek karnagy vezénylőé alatt. Balogh Fe­renc hegedűművész Iíuhay szerzeményt ádoitt elő. Bodrogi Balázs arnnvlanios dalnok Salamon zenekarával gyönyörű magyar nótákat énekelt megujrázott ikerrel. Zakariás Gábor művészi zon­gorajátékával fejeződött be az estély, melyei dr. Lévai Lajos úgyv. elnök zárt be köszönő szavakkal. Ezen a kuhures' télyen meleg ünneplésben részesítettek a székely dalosok gróf Teleki Ádámot, a Székely Dalegylet nj alapdötnjgját. A Székely Daiegylet decembex 11 ókén fog­ja előadni jubileuma keretében Nyirö: Jézusfaragó emberét, tíévav György, a kiváló zeneszerző rendezésében. Megtámadlak a szeszgyárak a szőlővé­delemről szóló törvényt. Bucurestiből je­lentik: A szeszgyárosok szövetsége a sző- lővéaelmi törvény 37-ik szakaszát aikot- mányelienesség cimén bírói utón megtá­madta. Az emlitett törvény 37-ik szaka­sza ugyanis arról intézkedik, hogy r936- ban, a törvény életbeléptetése időpontjá­ban már létezett szeszgyárak termelési kvótáját a borszesztermelők javára öt­éves terv szerint csökkentette. A szesz­gyárak, melyek sérelmesnek tartják ezt a rendelkezést, a bírósághoz fordultak és íz ügy 1939. februárjában kerül tárgya­lásra a Semmitőszék előtt. KAI ON M Ml /„GUMÓT 1 .T. II SI I I; N |. K A lil I III.IN li is rYAHÓb Dr IU» nnnivi SoI>i‘;s.|vt-n kolo/sv;Vri f«'»|>«»Irwv.S'UM vilngad la (rlio.orglic Sinn k(»lo/s'VH>'i ja­'.nsl.'il.il, Imgy li'K'sitscnvli a Hol Ii'cii-Ins ly.'ilml k.-itiinai imiZ<'iiimM. (ilieniglu' Sion a Icibiemli inn/t'imi w;’i 111:1 in. Iiil.li ' i'lckcv régi sigrl juloiná 11 yo/i il'l MEGKEZD l í K A GÁZMASZKOK SZETOSZ. I'ÁSÁT. Azon polgári tisztvi­selők között, akik gázmaszkoi rendeltek és azt kifizették, megkezdték a gázmasz- kok szétosztása*. Eddig a tisztviselők gv- harmada meg is kapa a gázimszkot. A hadfclszerclésügyi minisztérium iiidom.i- sára hozta a lakosságnak, hogy mind­azok, akik a hadfelszerclésügyi miniszté­rium ílt-ii jóváhagyott gáz maszkokból vásárolni óhajtanak, azok a hucurcs'ii „Salogaz“ cs „Anigaz“ vállalatoknál ren­delhetik meg a maszkokat. A gá/m's/koK. ára 640 lej, de ez összegben nincsen benne a forgalmi adó. Hajíestős, tartós ondoláíás, divatos frizurák BAYER fiolgţfodrdsznâl, Strada Ior^a No. 11. MÉG MIDIDIG ÉLETVESZÉLY FS A II \- LÁZSEALVI SZERELMI DRÁMA HŐSNŐ­JÉNEK ÁLLAPOT A Hirt (oltunk néhány nappal ezclötf arról. hogy Ralin Mária ?7 énrs biuure.stii lakos, aki a tordomeyyri 0prisan 11 községből s:<jrrn<:zik, agyonlőtte Comsn loan balti: ‘-'falni polgáriisknbrj ta­nárt A szerelmi dráma (l balázsfalnj (]en. trat hotelben zOjlntl le ahol Raliu Mária kél lövéssel megölte a tanárt, majd saját uiayijra lőtt és életveszélyesen megsebesült. Mos, megtaláltál: a szerelmi dráma bős nő je­liek búcsúlevelét. (‘.melyben azt írja, hogy kénytelen megölni Corns a tanárt. aki elvá­lasztotta öt férjétől lás nem tett eleget há­zassági ígéretének, mert egy go:day leányt akar elvenni 0 maya pedig inkább megy a halálba, mintsem az utcára kerüljön és ko­kon legyen belőle. A szerelmi dráma hősnő­jének állapota még mindig válságos. Székelyföldi hirck. Bálint Lázár csángó szobrász sikeres kiállítást rendezett Bu- curestiben. — VT. György angol király bucureştii követe utján köszönetét fe­jezve ki dr. Lévai Lajos székelyudvarhe­lyi tanitónőképxő tanárnak a gróf Rhé- dey. Claudiával foglalkozó, történelmi munkásságáért. — Mary angol an yak-- rálynő magyarul címzett levelet irt Eűíöp Ferenc erdőszentgyörgyi ref. lelkésznek, aki a királyné nagyanyja, gróf Rhédey Cíaudic sírját gondozza. — Másodszor leégett a ferencesek esztelneki, ősi klas- troma. — Matcau udvarhelyi állomásfő­nök ellen sorozatos feljelentések érkez­tek a CFR igazgatóságához. Az utolsó fe­lülvizsgálások bebizonyították, hogy egy bosszú-hadjáratról van szó csupán s a felhozott vádak alaptalanok. Különben az álíomásfőnök elleni vádak között az. is szerepelt, hogy a főnök az utasokkal magyarul is beszélget. — Az elmúlt va­sárnap szentelték fel a kaszárnyával szem­ben lévő hármas keresztet. Beszédet mon­dott Iliescu tábornok, Plezoianu ezredes- prefektus, Steriopcű János gimnáziumi igazgató, Constantinescu Mihály veit prefektus és Rusan gör. keleti lelkész. AZ UDVARHELYI REF. NŐSZÖVETSÉG VALLÁSOS ESTÉLYE. Tudósítónk jelenti: November 3-ámi este templomi ünnepélyt rendezett Szabó Andrásivá ein őkinő lelkes vezetése melleit ív ref. Nőszövetség gazdag műsorral. Az ünnepséget Dúlvid Gyula Jelki- pásiztor szárnyaló imája nyitotta meg biblia- olvasással1. Balogh Ferenc hegedű, Tompa Lászlódé o: goiramü vész száma, Weress Meirgit és Kiss Ferenc segédlelkész alkalmi szép szavalata, Széli Imre kedves éneke, Benkő József karnagy orgona kistérét ével al­kotta e kisérő programot, ahol Lönincz Kató tanárnő tartott sziivhezis'zóló előadást a bibliában szereplő, nő; lelkekről. A jótei- került ünnepélyt Dávid Gyula lelkipásztor imádsága és áldása, zárta be. R AH LŐ f! YILK O.S'.v/f 17 ÁLDOZATBA I.IIT EGY IW CURES! 11 ROST ATI S/.TVIS ELŐ. ,\ (lim gini ut egyik siáncábam a járókelők megliilállák Iván Plajiuiuarii hur.iiuestii pos* lafiit'is/.lviselö liollleslét iMapmiMimi fojón hal.ilniis seb l.ibmgoil pém/lárrá jţi, ii 1 es voll, arányún 11.1. láma bián\/o!il és szájá­ból L i -viliink b'u (lelve «1/ aiirnyfogak A s/e- -lO-llf.sél !eu clubéi k Ii'áei'dii'láson voll és 11Z 01 v/ágiiIou 1 itibik lámadlák meg, akil< meg­ölték e.s kilós/tolták T.<pi nyiKplijnélküli Jiyen;dijus“ öz­ni (ii/ossznuii kérése O/vegy .1 \ né nvugdipis uim:i.ss/'miv .ibloi .1 s/cienrsr-t- len l)cl\/cllií- kerüli. Iitigv ( lesell n\ ug" di jónak Iolyósi’b’is-átó!. iiotI ál!rini|>rilgar sági irului nem voltak rendben Ign-n iK'hé/ luvv/clbe keriiP mell már cgN’ léiévé, hogy hes/iin.’rílék számára a nvugdi jfizclésl Moist ahhnn a hclv/ell.en volaa. hogy ügyéi eünlé/hes.sc. meri sóiclnie jogi elinlé/és -i ab áll Szüksége \ Ina 800 lejre, hogv 1 niegh-lclö jrigi képvisHídel l)i/.losi. s:i magának. Arra kéri a megértő emhere-ke1 liogv járulja­nak hozzá a sziikséiges összeg c-löUrem léséhez. Az adományokat a/ Ellenzék k 1 a dói ii vallóit a lovátibil ja Egy 18 éves leány harca hat fegyveres banditával. Mexikóból jelentik: Guaja- Junto mexikói városkában hat fegyveres rabló elhurcolta a t8 éves Roz.e Ortist, aki a városka női baseball csapatának leg­jobb játékosa volt. A rablók a leányt egy pajta padlására zárták. Az. ifjú sport hölgy, akinek kitűnő dobásai feltűnést keltettek a baseball csapatban, a padláson felfede­zett egy rakás réglát és evvel haiigálni kc7.dert -az udvaron álló rablókra. Egy rablót a téglákkal agyonvert, kettőt élet- veszélyesen megsebesített, a másik három pedig elmenekült. A leány ezután le­ereszkedett a padlásról és hazament szü­lei házához.. üinden koAa Fegoicsóhban azEEIenzéb könyvoszrfályáhan, Cluj« Kolozsvár szerezhető be Vidéki megrendeléseket azonnal intézünk. LÉGVÉDELMI GYAKORLAT A BO­LONDOK HÁZÁBAN. Lón,Ionból jelenük: A bnrmingi (Kent megye) elmegyógyinté­zet betegeivel légvédeJ mi gyakoriul okát tartottuk. Az értelmesebb elmebetegek meglepő érdeklődési tanúsítottaE a légvé­delmi intézkedések iránt. Majdnem vnla- mennyien gyorsan elsajátították a gaz­dinre használni ónak módját, sőf több be­teget dég megbizhntó légvédelmi fdügge- lövé képeztek ki. Az elmegyógyintézet orvosát jelentésükben viegálfapitotlálá, hogy légitámadás esetén az elmebetegek közöli kevésbé fenyeget a pánik veszedelme, mint az épelméjű lakosság káté ben. Tizennyolc-húsz százalékkal estek az állati árak Szatmármegyebcn Szalmái ról jelentik: A Csehszlovákiával való vasul összeköfetás megszakítása következtében az áHalárakban jelentékeny esés állott be. Mintegy 18—20 százalékkal estek az állatárak. Ennek következtében Szat- már város vezetősége leszáHiioHa a hús maximális árát is. AHOL A SERDÜLŐ ISKOLÁS- FIUK CSINOS PRÓBAKISASSZO­NYOKAT ÖLTÖZTETNEK. Ncw- yorkból jelentik: L. Dreyer amerikai szociológus anlantai (Georgia áüam) iskolájának serdülő fiunövendékeivcl csinos próbakisasszonyokat öltöztet, hogy ily módon leszoktassa a fiukat fé­lénkségükről a nőkkel szemben. A ta­nár azt állítja, hogy a sok családi bol­dogtalanságnak az az oka, hogy a ser­dülő fiuk férfiakká nőnek fel anélkül, hogy megszabadulnának félénkségüktől és elfogódottságuktól a nők jelenlétében, j Akkor is olcsón fMűk „zEPnir ííálulrávúl kilogram fával füt m egy normál szobát í»*- órán at Gyártja: Szántó D. 6a Fia* Oratloa „Elite“ tu/licly kályliagyára. — Kapható nűn- denűtt. — Kérjendi|lalan árjegyzéket. Képv.: „IIAKZEE“ vaskereskedés, K M. Viteazul 13. I elnyársalt a szekérrud egy két és fél­éves gyermeket. Bau/ községben megdöb­bentő szerencsétlenség történt. Mocsár Jó­zsef kés és féléves gyermek keresztül szaladt az utón és egy lovass/ckér elütöt­te. A szekérrud meübcvágta a kisfiút, rkit valósággal felnyársalt. A kisfiú 'óg’.jn meghalt. IllE GIIURGII OE SGOTI.AND Sir Re- 21, Ciliij ‘Ilié Reverend Thomas .1. Coulter will give the wronrl ieelui:i on the .Life ((I Díivid I ,i vingslo:'* " on Wednesday al 8 |) in All :i'c weHeonn* T (dmiállák nzl a szövete1, urni nem megy össze Newvorkhol jelentik \/. Egyesüli Ál lain ok harison gém k kisér­leli InboratóriurnáhnTt kelés 1 kutatás után lel fedi/.lék az a szövőiét, ami nem megy össze Az. uj i/ovi II, il készüli egvenruhák löhtiórni áztulás után sem /sugornöllkiik össze. NE(,VVí:.NKETKILÓS ÓRIÁS tok. Lon­donból jelentik: A londoni konyhakertészeli kiál lil.is első diját egy \ 2 és föl ki'ó su'lvii 1 méler 07 és fél coriHiuéler keriil<-lü óriás­lök nyerte \ dijnyerlrs lö/e!ék óriást büszke lobi jdonosti, Allan Smg uielkshami városi fő jegyző külön vasnl i kocsin száMillall'a a k 1 á-1111 á.s’i tu Egy nyúl sznrnhárlijáiánal idsszudlák eyy vak ember szemevdáyát. Newvork- 1.Ó1 jelenők: A Baltimore melk Ili Ha­gerstown (Maryland állami szemkörhá- zában egy világtalan beteg szemébe egy nyúl szemének .szaruháriyáját ültették ák' A merész műtét sikerrel járt és 0 vak beteg visszanyerje szeme-’ilágát. ELFOGTÁK A BUCUREŞTII TRAFIKOK REMÉT Bnnir'e.S'libö! jelen Luk: A bucureştii reel'd őrs ég hosszas nyomo/úis titán elfoglu Mosc.u Goldenberget, aki a bucureştii 1 ráfi- kok réme voll. Goldcnberg két másik hoz­zá hasonló jómadárral 'végigjár t;a 01 lira fik okol és mig társai bélyegeket kérlek, ö lármázni kezdett, hogy ellopták n/z. üzlethelyiségben píéniztárcáját és miokiltt megvolt a felfordu­lás. teli rakta a zsebeit bélyegekkel. A tru- fikos rendszerint csak a jómada-nák táivo- ziásh; után veile észre, hogy érzékenyen megkárositották. Gyújtogató egy székelyföldi községben. Kézdivásárhelyről jelentik: György Ta­más János Szentkereszti községben gaz­dálkodó c.sürjét felgyújtották. A tűzkár meghaladja a too.000 lejt. A csendőrség a gyújtogató nyomában van. RAtyját akarta agyonverni egy DARAB FÖLD MIATT. Targnvisiéből jeleír- Dik: Petre Voirii Vs Malei Voim testvérek egy darab föld miatt ösiszevesztek. A vesze­kedés hevében Maltei fejszét ragadott és •agyon akarta verni bátyját. A dühöngő embert a szomszédok alig Indiák megfé­kezni. Matei Voicu ellen gyilkossági kísér lie t cimáni feljelentést tett a bátyja. Nehéz fémek *ávolbahatása gátolja a baktériumok szaporodását Zeetn, olasz kutató igen gondosan ellenőrzött kísér c- tekkei kimutatta, hogy a nehéz fémek, mén arnüven például az ólom is, külön­féle mikroorganizmusok .szaporodását erősen meglassítják még akkor is, ha nem érintkeznek közvetlenül az illető tenyé­szettel. Az olasz kutató különféle bakté­riumfajtával kísérletezett olykép, hogy a tenyészet fölött valamilyen nehéz fémet vagy e fémek sóit helyezte el. A tenyé­szetekben mindenütt igen erősen meg­csökkent a szaporodás. Úgynevezett ..oh- godinamikus“ hatásról aligha 'ehet szó, hiszen a fémek nem érintkeztek a táptalaj­jal. A jelenség közelebbi magyarázata is­meretlen. Olcsó tűzifa! 1 öl prima bükkhasábfa házhoz szálitva Lei 1.350- — Ugyanaz mázsánkintapritva, házhozszáll it va Lei 88*— a Ravai fatelepen, Str. Trecătoare 7. (Calea Decebaí melleit)

Next

/
Oldalképek
Tartalom