Ellenzék, 1938. október (59. évfolyam, 223-248. szám)

1938-10-11 / 231. szám

I ': LL n N Z ft K 1 0 3 H október II. Le bontásra ítélt hétszáznházai a kolozsvári közegészségügyi bizottság iagy az elLeseEeciés az értlekeíi fiáztfuíajdonosok körében. Wem kerníbeé sor a Dnegvaiósiiásra lockst 15. sz., dr. Erdős® Jc,nőné Voivodul 8. ,vz„ Daróczi J:uno$ Mierlei 1. sz., Hankó Gvö így Mieder 2. .sz., Fii'lüp Igciúc Picta «•fi Mare 20., dr. H. Ionescu Episcopul N’i- ootae Inni '2. sz., özv. János A’udárnó J'irn- l»tlei-utca 5., Iliioscu Victor Ţiimbalei-u. 9. sz., dr. Perks Artur Andrei Mure süti 14. sz., Szász Teréz Ţinihalei 17 sz., Ignácz Mihály ' > KOLOZSVÁR, október 10. Mint ismeretei, dr. Hiláipescu Richard, volt delegált polgármesternek egyik fögond- jál az 'képezte, hogy a -város iküksö képét inegváltoz tastswi és hogy „virágon“ várost 'é- tesitsen, Ennek a céliuuk érdekébe» távolí­tottéi el a Regina Maria-utcaá piacot éls vi- i'.igáJívánvokat helyeztetett ol» u> piac .díszére le limitártól! és uz. úttest közepén lévő asz­ta Mszjgetoir. Programjának végrehajtása érdekében a tán azt is elhatározta, hogg a közlisztíf- ság ás közegészségügyi szempontból kifo­gás alá helyezett házakat lebontatja. E merész elgondolásra az szoLgáMalolt ala­pot, hogy oi közegVisziséigliigyá törvé/nyne-k egy'i,k szakasza megengedi', hogy a köz egész­ség. évi közt is zt as (ígág g i kifogás alá cső épü­letekei, kisajátítási eljárás >nélkül, felebbe- zésre uraló tekintet ítél kirí, le Ichcsscji bon­tani, \ vök polgármester ezért utasította *> köztisztasági lxizottságot és a város mérnöki hivatalát, hogy' vizsgálja felül azokat n vá­rosnegyedeket, amelyekben köztudomás szé­riát egészségtelen házaik vannak, ezeket a házakat vizsgálja felül és tegyen javaslatot, hogy a közegészségügyi tör­vény alapján melyeket lehet és melyeket kell lebontani, A két bizottság e megbízatásnak már rész­ben eléget is tett s ezideig 226 ház lebontására tett előter­jesztést. A két bizottság véleményét az úgynevezett közegészségügyi bizottság is feliiÍvizsgálla és utasította a kifogásolj házak tulajdonosait, hogy házaikat 15 nap alatt bontsák le. Lebontásra ítélt házak Egyik régebbi számunkban már közöltük azoknak a házhüüíjdomosoknnk. névsorát1, okik a Taoiitákháza mögötti négyszögben laknak és akiket a közegészségügyi bizott­ság már utasított ai'-Toi, hogy házaikat októ­ber 15-jg bontsák le. Ezek a háztulajdono­sok megtették a lépéseket a városi tanács merész és fantasztikus tervének megakadá­lyozása. érdekében. Alább közöljük azoknak a háztulajdonosoknak neveit, akiknek házát a bizottság u jobbam lerombolásra ítéli. Ezeknek egy része a Féliltegvóni oldalon, másrészük a Cimbalom-utcában és az ezzel szomsz dós utcákban, ‘valamint oz Oesann- utcáhan és körny'ékén lévő városrészben’ vannak. Kik az érdekeltek? A Fellegvár! oldalon levő háztulajdono­sok mevei a> következők: D-ra.ga’.iina>-utca: özv. Allbon Sándomé 14. sz., Demeter Lajosi VII. sikátor 2. sz., Kovács Gy'cl igynó VII. sikátor 7. sz., László íréin, VII. sikátor 1. sz., László Irén VII. sikátor 5. sz., Nagy Ferenc Dnagalinai 76. sz., Mesztic Mór 78. sz., dr. German Tnatem 88. sz., Ilerlz Adalbert 9. sz., Kisfaludi Farka® 11. sz., Illés János 13. sz., Mezei György 15. sz., özv. Tófalvi Józsefné 17. sz„, Veccss Adal­bert 94. sz., Veress Miklós-né 96 sz., Kemény György 104. sz,, Lupan Alexandru 110. sz.. Kun György I. sikátor 8. sz., Szilágyi Mi­hály J. sikátor 58. sz,, özv. Streda Fcrencné I. 'sikátor 60. sz., Huszler Károly III. siká­tor 1—2 sz., Damó Ulteamai III. sikátor 3. sz., ,Davfiircseak El ’zsebet IIJ. sikátor 50. sz., Körösi -Anteil III, sikátor 52 sz., Goldslein Márton IV. sikátor 1. sz., Pálfi Rozália IV. sikátor 3. sz., Tóth Katalin IV. sikátor 3. »sz., Deák Zoikai Draigalima 54. sz., Pop loam 56. sz., dr. Costin loam’ 34. sz., Szentkirályi 'Aladár 36. sz., özv. Farkas Gyulámé 38. sz. Kirschner Wolf 28. szí., özv. Râtz Rákhelné 30/32. sz., Vargha István1 40. sz.. Izidor Iz­rael 44. sz., Vargha Adalbert 42. sz., özv. Lakatos* iMártonmé I. sikátor 3. sz., Moldo­vă a loan I. sikátor 5. sz., GoMmiaim Ernő II. sikátor 46. sz. özv. Trate Katalin, II. si­kátor 1. sz., Patedna Moi.se II. sikátor 48/a. sz., özv. Molnár András né II. sikátor 48. sz., özv. Groidor Lászlómé IV. sikátor 1. sz., Axente Gheorghe IV. sikátOT 42. sz., özv. Berán Jánosné Fellegvár 7. sz., Butái Du­mitru Fellegvár 5. sz., Gr u centim Virgil Dra- gaEna 68. sz., öziv. Bindász Jánosaié 66. sz., Metis Mihály VI. sikátor 11. sz., özv. Bor- b'ály Józsefné VI, sikátor 13. sz., Markovid ■ Adolf Fellegvár 3. sz., Besieh Ferenc Lép­cső-orte® 2. sz., özv. Fekete Józsefmé 4. sz., Ferencz János 6, sz., Friedmann Anna1 8. sz., özv. Hirsch Rosenfeldniá 10. sz., Deutsch Hermann,é 12. sz., Szabó József né 14. sz., Sárkány Lajos 23. síz., DitzL Erzsébet V. si­kátor 1. sz., Pop Vaier V. sikátor 4. sz., Ke1emion Lajos VI. srikátor 4. sz. és özv. Palái Mártomné VI. sikátor 4/a'. A Temiitckháza mögött elterülő városrész mögött lévő utcákban pedig az alábbi házak' lebontását rendelte el1 a vá,rosi tanács: Bar­th ok Gyula Lutoasa 2. sz.. Laci Jenő Lu­Piata cel Maro 19. sz.. Szaniszló János Piu- ta cel Maro ]9. sz., Pinskás’ luliu Ehioras 3. sz., Dandoa Sándor Mimiiéi 4. sz., Kalló József Mioriţei 3. s/., özv. Tumuitm, Már­tonná Lutoasa 14. sz., Pepelu Simon Luto­asa 19. s/., Furni/kini György Lutoasa 25. sz., Turbuo Glioorgho Lutoasa 23/25. sz., Rosz- njtiii Helénái Plugarilor 6. sz., Oioocn loan 4. sz., özv. Fried Jakab:;é 5 .sz., Ciocxw loan 2. sz.. özv. Táncos, Fe. rétiemé 1 sz., Gál IT y Ferenc 13. sz.. Pop loan 11. sz., özv. Mii- rcsumi Miháivné 9 sz., özv. Omisor Józsefné 7. sz.. özv. Verhol IVrenoné 5. sz., Rácz György 3. sz.. özv. Zsolnov Józsefeié 1. sz., özv. Kovács Józsefné Oastmu 32. sz., Gáspár József 30. sz.. Lázár Ján*w 18. sz.. özv. Spielmann Heumanné 14. sz., Auer Isaio 16. sz.. özv. Auer Isünné 14. sz., Mester Bóláné Ciipniriu 11. sz., özv. Zeger Feróncnlé Lutoa­sa 1. sz., özv. Csapó Sándomé 5. sz.. Funo Mária Mózes 9. sz.. Stoica Ijmjos* 11. sz., Ágoston Albert 12. sz., Chfcvai Septimiu Fluerasuitca 2. sz., Ixxb! Sámuel J. sz., özv. Alb Mairiai 6. sz., özv. Junger Jánosn'é 8. sz., özv. Dei Tornámé 10 sz.. özv. Kozma Já- vr.osné 7. sz.. Bodo Domnia 5. sz.. Tor da» György Custaldi-ulca. 7 .sz., Rácz loan 4. sz., Obnncen N. 5. sz.. Pomi Gderina 2. sz., Voina Niooloc 1. sz., Sarbu N. Oasamiu 8. sz.. Rácz József Onsmiu 6. sz.. Ricz György Orfradio;- 1—2. sz., Bokrétás György Mun­citorului 1. sz., özv. Pataki Pélenné 8. sz.. Lazarov'ci Herman 6. sz., Languor Mózes 4. sz., Mankó Lajos 2. sz\, Borza József Oaisiamu 12. «z.. Mono testvérek 5. sz.. Virág József 7. sz., Katonai József 11. sz.. Varga Erzsébet 13. sz., Viski Károly 15. s>z., özv. Kovács Andrásaié 16. sí.. Muntean« Anna 11. sz., Sámuel Aurei 12. sz., özv. Dumbra­va Hermáimé 10. sz., üz.v. Gáspár Anna Andrei Saguna metropolitáról nem­rég egy uj munka jelent meg, amelynek adatokban; gatzda'g vo’.'ta méltán ébreszti fel az érdeklődést. Nem időszerűtlen do­log ujnai körvonalazni Saguna hatalmas egyém’.iségót. — Sagymiai volt a ro­mán nemzeiiü öntudat egyik legkimagas­lóbb mega'Ltpczója. Különösen a közel­múlta niapokhoz hasonló idöklxrr, érde­mes fölfigyelni az alakokra, akik egy nép nemzeti létét biztosító gondolat eros- szellemü harcosiad voltok. A miit tiszta és erős forrásaiból vesszük az erőt, re­ményt és hütet, melyek együtt győzhetet­len erőt. jelentenek a hullámok közölt, melyek bármely órában körülfoghatnak. Ezt a Saigunáról szóló uj könyvet Gb. Tulbure tanügyi vezérfelügyelö irta1, ő maga i's ai román szellemi élet kimagas­ló egyénisége és kiváló iró. Sagunát, ak:t a róla szóló müvek már megismertettek, mint politikust, egyházi vezelöt, inléz- ményadapitót, Tulbure uj fényben mu­tálja be. A Saiguna metropeditáról szóló első könyv inéig 1875-ben. jelent meg s Nico- ?ae Popeea püspök irta. Popeeat Saguna válaszitoltlla ki és segi tette első pá­lyáján. Hűséges munkatársa volt. Popeea monográfiája egész sor részleteket! mesél el Saguna életéből, személyes emlékeket s egész csomó érdekes dokumentumot kö­zöl. I.rásmodora azonban vontatott s a könyv olvasása ezért fárasztó Harminc év múlva dr. Ion Lupas egyetemi Hatnár irt uj monográfiát Saguná- ról. Könyve részletes, értékes munka — .Valódi monográfia, mely magában fog­lalja hősének pontos életadata11, ismer­teti tudását és sokoldalú tevékenységét. A momoigjráfia megjelenése eseményszám­ba ment. A könyv utolsó fejezeteit a szegedi állami börtönben irta meg Lu- pas, akit a szebeni ,,Astra“ „Tara No­PlugiiirUor 8. sz., Biró János Oasau« 2. sz., Vusi'lie Maiéi 4. &z., Riied Antal Jiatiu 1—3. sz., özv. Kutz Ignácné J. tu/.., Sanbu György 5. sz., C>unán Mária 7. sz., Muresa« loan 9. sz.. özv. György Jánosné 11. sz., Kurgs loan ö* öhösei 13. sz., Berki Pál 17. sz., Ötvös Gyula 14. sz. Hankó I^ujos 12. sz., ■Mooioam' Ghem ghc 8—10. sz., Varga Sándor 6. sz.. Szilágyi Kristóf Castaildi 13. sz., Sza­bó Rozália 9. sz., Orbán János 8. sz., Klei- eier NiooJae 6. sz. Meg vagyunk győződne, hogy ezeknek «a házaknak Jebontásána bel áLha tall aci időn IkIüI inéin ikerül sor. Mert bár a közesgész- eégiigyi törvény kimondta, hogy a közegész- .ségügyá R/crnponlhói kifogás alá eső háza­ikat 'le lehet bontani, o semmilösz ék joggyakorlata szerint a le­bontás felett végső fokon a Járásbíróság határoz. Csak azután, miután a bírásáig megállapít ja, hogy a kiszemelt házak köz­egészségügyi szempontból veszélyesek és ezért az illető háztulajdonost meg is bír­ságolja, lehet srő lebontásról. De ettől el­tekintve is, a házak lebontását az alkot- mánytörvény ;j kifejezetten tiltja, mert az állam magántulajdonokon épült fel és ellenérték nélkül senkit sem lehet javaitól megfosztani. Lehetetlen n terv keresztülvitele harmadsor­ban rézért is, mert a lebontásra, it élt ingatla­nokat nog’vrés’z.bon jelzálogos kclcsortok ter­helik. Ha a házakat lebontanák, a hitelt nyújtott pénzintézetek joggal kártérítési keresetet indíthat nának a város ellen és a kártérítést a bírásáig minden esetben meg is ítélné, mert a házak lebontása a jelzáloggal ter­helt ingatlanok elértéktelenedését vonná rnayn után és csökkentené a kölcsönre adotf összeg fedezetét. A közeljövőben n köztisztasági bizottság és a város o vosi hiva ta’a a kétvizközi vá- rosréiszbe száll ki. hogy az oltenii, ingatlano­kat vizsgáljo felül, azokat a házakul1, ame­lyek lebontása indokolt. aistra“ CJmii lapjában megjelent egy cik­ke miaf.ll ítéltek cl. És most újabb harminc év múlva megjelenik a harmadik Sagunáről s/óló irás, testes munka, ötszáz oldalas, rend­kívül érdekes könyv, Szcr/öjc a kiváló publicista, Gh. Tulbure. A könyvet a: nagyszebeni metropoLita nyomatta ki. A munka Sacpinát, a termékeny írót ismer­teti. Csak kevesen tudták, hogy Snguna olyan nagyarányú irodalmi munkásságot fejtett ki. Gh. Tulbureé az érdem, hogy „a dolgioizóasztalp mellett1, könyvei főié haijiló iró*‘ Sajguná’t bemutatja. Csodála­tot ébresztő, jelíliamző készséggel idézi Tulbure a Saiguna állhatatos, pihenés nélkü:Á,i ákotó és uj tá-g távlatokat meg­nyitó munkásságát: ,,Ir könyveket, felülvizsgál oktató ké­zikönyveket, vitázik, véleményt mond, szenvedélyesen érdeklik a problémák, megoldásukat keresi s bebizonyítja, hogy ■ai szellemi síkon érzi elemében magát, hogy a gondolatok világa az otthona.*' Szerencsés kézzel megrajzolt, plaszti­kus kép Saguna egyéniségéről. Gh. Tul­bure mélyen haltól be az anyagba s ki­vételes iról képességgel veti ti, az olvasó elé. Az általa rajz oil portrén a tudós, kánonjoigi könyveket iró, képzett teoló­gus Saguna rajzolódik ki. Igaznak kell elfogadnunk Tulbure megállapítását1, hogy Saguna. nem lett volna képes vég­hez vitt tetteire, ha egyéniségének ere­jét nem kettőzte volna meg szilárd, mai- gavoralu kultúrája, melynek alapját be­ható tudományos felkészülés vetette meg. Negyven pásztoirlevele, ötvennégy körira­ta, huszonhat könyve, a Szentirás 1688. évi ujranyomta.tása és az egész irodalmi munkássága eléggé beszél az iró Saguná- ról. Az egész dokumenfáris anyag meg­található Tulbure könyvében. A korira­t okitól és pá ./1 ol levelei, hol lile '•■ • :i könyv leközöl, pontos képet ilkotbal'iiil. (» közel hánunezei román egyliá/i elemi •skolát megaliipitó Saguna, pedagog ai eszméiről. Tulbure munkájában ugv /é vún megírja az érdé y! román elemi is­kolák lóriéneU;t, rámutatva Saguna el­határozó .szerepére ebben. Érdekes és értékes munka Tulbure Sa gumi-monografiája, mindenképpen f i - gyeimet érdemlő mii és semmi kétség sem férhet ahhoz, hogy ezt a ügyeimet a legszélesebb rétegekben is fel fogja éb­reszteni. MA 34 ÉVE 1(J0ó október J0-én oz országgyűlési szünet végén a magyar politika Iá rie­ten viharossá lett. A függetlenségi Thallj Kálmán közvetítette a békét — melyért a kormánypárti Bezerviczy Albert kezdeményezésére arany vla­guettet kapóit ezzel a köriraitol• har­cok írójának, béke szerzőjének most fölborította Tisza István minisz­terelnök „ugrai levele‘(, mely a ház­szabály módosítás címén évekig vég­zetes harcba dönti Magyarországot. Nagy részvétet kelt ,x hír, hogy Vö­rösmarty Béla kúriai alelnök, Vörös­marty Mihály egyetlen fia, meghalt és vele a család ez ágának magva sza­kadt. Ausztriában élénk izgalmat kelt a Reichsrath fenegyerekének, Stern­berg Adalbert grófnak röpirata, mely­ben a monarchia bomlásáért az udvart és a katonai kamarillát (Rajner kir. hg., Welsirthein és Krieghammer ka­tonai minisztereket, Beck br vezérkari főnököt) vádolja rendkívül szenvedé­lyesen. A japiín—orosz háború egyre nagyobb méretű lesz. Megnyitották a monostori ref. kör imaházát a Nemes- kert közepén álló volt Schiveinitz grófi ház nagy szobájában: az imát Szabó Miklós lelkész, a prédikációt Herepey Gergely esperes, a megnyitó beszédet Nyerges Zsigmond gondnok mondta. Most vált köztudomássá, hogy a sza­badságharc kiválósága, Czetz János tábornok, Ruenos-Ayresben megholt. Hegedűs Sándort képviselősége 20. év­fordulója örömére pol. barátai nagy ünneplésben részesítették. Dorgó Albert dr. kir. közjegyző vezetésével művészi emlékkönyvet adtak <ít és lakomát rendeztek. Az emléktárgy Czerny könyvkötő, Sárga János ötvös. Lázár Ödön irásmüvész alkotása volt. Kiss Mór dr. ezidei rektor nyilatkozata sze-; rint a egyetem polgárainak száma nem csökken 30G-al, hanem kb. AGG al növekedni fog, mert máris 233ő irat­kozott be. A tanári-körben Márki Sán­dor dr. elnök olvasta föl a „Földrajz és nemzeti érzés“ c. dolgozatát Uj tisztikart állítottak melléje Erdélyi Ká­roly dr., Gál Kelemen dr., Imre Sán­dor dr., Széplaky János dr , Sournász János. Holló Károly, Barabás Abe'■ dr. személyében. Lapunk 3 folytatásban közli a színház 100 év élőt1, Kőrsy Patkó János igazgató korából megma­radt ,,erkölcsi reguláitegyebekben megállapítják, „a játékszín — arra is alkalmas, hogy erkölcstelenségre szok­tasson“; végén kimondják: Tegyen a nemzet is úgy, mint Franklin az etek- tried ássál. A djon oly direkcióit, merj ötét egyenesen civilizációra vezesse — olyan játékokat játszódta.; ion. mely< ír­ben tiszták legyenek az erkölcsi prin­cípiumok... Olyan stílussal legyenek irva, mely nitol a nyelv paliérozodjék. A színjátszókban az erkölcsicicnsége^ teljességgel meg ne szenvedje ‘ ) si& szinrekerült Szécsi Ferenc vigjá’éka Utazás az özvegység felé: szereplői. Horváth Paulei, Hajnal, Szakái* lton ka, Szentgyörgyi, Mészáros, Uezséri, Tóvölgyi Margit. Szegő. Lapunk ismer teti, hogy a lovakat most már villamos üzemii rotációs kefékkel tisztit jóik: Le­vesen tudják, hogy a hn inul rögé pék. c. hengeralaku kefék az istállónál kerül­tek a borbélymühelyekbe. Férfiszabók figyelmébs! A legjobb őszi és téli divatlapok minden árban és választékban kap­hatók az Ellenzék könyvosztályában Cluj—Kolozsvár, Piaţa Unirii. — Vi­S dékre utánvétteli5 azonnal száiliíunk. . . . / ... Saguna meiropoÍita mini iró és pedagógus Gh. Tulbure uj monográfiájáról

Next

/
Oldalképek
Tartalom