Ellenzék, 1938. október (59. évfolyam, 223-248. szám)

1938-10-01 / 223. szám

t L L L IS 4 H <v / 9 J 0 <1 A t u h c r I saram aacasaa UniÜriui gyűlések Az Unitái ins Zsinati Főtanács üléseivel kapcsolatban az Egyetemes Unitárius lelkészkor lolyó évi szept1. 29—okt i- ttapjain Idkészi konferenciát és rendes közgyűlést tart az unitárius kollégium­ban, melyre az elnökség ezúton is meg­hívja a lelkészkor munkája iránt érdek­lődő közönséget. A gyűlések d. e. 9 ma­kor istentisztelettel kezdődnek, este pé­tiig a templomban tartandó rendes isten- tisztelettel zárulnak. Reggeli istentiszteleteken lelkészt szol­gálatot végeznék: Házmán Mór, Erdő Já­nos, Eltart Andor lelkészek, estéli isten­tiszteleteken prédikálnak: Ütő Lajos es­peres és Lörinczi László lelkész. A konferencia tárgysorozata: r. Elnöki megnyitó és bejelentése!;: Pál Dénes elnök. 2. „A másvilág és az Újszövetség“: Zoltán Sándor teol. magántanár, homo- ródszent már toni lelkész. 3. „Vallás és erkölcsi nevelés a gya­korlatban": Lörinczi László kadácsi lel­kész. 4. „Örök problémák“: Simén Dániel lupenyi lelkész. 5. „A 30c éves dési complanatio": Má­iké Sándor ujszékelyi lelkész. 6. Okt. ;-én évi rendes közgyűlés me­lyen a korok évi munkájáról beszámol Kővári Jakab jegyző, kénosi lelkész, a lel­készkor aiopszabálytervezetet ismerteti Péter Ödön tordátfalvi lelkész. INSPEKCIÓS GYÓGYSZERTÁRAK: Szeptember 24—30-ig a következő gyógy­szertárak teljesítenek éjjeli szolgálatot: Unicom P. Unirii 9, Tel. 32—23. Deme­ter C. Motilcr 2, Tel. 13—49. Somlca C. Reg. Ferdinand 32, Tel. 21 — 5*. Dr. Cseresznyés, C. Marechal Foch 38. Romániába érkezett a „Financial Xcws ‘ őszerkesztő je. Bucu reslrből jelentik: Stakel- l»CTg báró, :i londoni Financial News" fő- í/cvkesztöje — aki tcgt'.'ap óta Bucuresliben ti tózkodrk — kihallgatáson jeldr.it meg Ti- .canu sajtó- és propaganda-ügyi alm.uiszter- n'l. Stakelberg Bnctires'tiböl Szófiába és An­karába ntaziik. Személyi változások az erdélyi róni. karh. egyházmegyében. Gyulafehérvárról jelentik: A gyulafehérvári egyházmegyé­den plébánosok -lettek: Molnár Imre Kéz- ciiszárazpatakon, Bakó Gábor Csikmenn- ságon, Kicsid Géza Vulkánon, ifi. Lajos Balázs Madéfalván, Héjjá Albert Kezdi- kőváron, Ráth János Aranyosbányán, Lakó János Marosjárán, Olasz András Magyarigcrt'en, Tódor László Szentivánla- borfalván, Miklós László Mezőszengyelen. Helyettes plébánosok lettek: Kosza József Borszéken, Kiss József Alsóporumbák Fe­leken, Pozsonyi József Sinfalván, Orbán Dezső Magyarláposon, Balázs Pál Vízak­nán, Ambrus Szaniszló Gyergyóbékáson, Brassai Imre Csikdánfalván, Farkas Ernő Szentágotán, Fazakas József Holczrná- nyon, Kajtsa Ferenc Aranyosgyérésén, György Árpád Vinczén, Ambrus József Szárhegyen, Barabás Márton Csikszentsi- rnon Csutoszegen, Csató Gyula Torján, ifj. Szabó Gyula Szeniegyházasfalun. Mé­száros József Székeiyhodoson, Antoni Já­nos Korondon, Köllő Ignác Székelyke- reszturon, Szabó Bálint Bordosan. Kötelességmulasztás címért büntették meg ci falusi szülésznőt. Tcmesvárró! jcl-cntik: A temesvári törvényszék Basdoe Sofia temes- ilósdi szülésznő bűnügyét tárgyalta, kit az ügyészség kötelességmulasztással vádolt. A közegészségügyi 'törvény értelmében ugyanra 0, 'községi szüúlikzrrö.. ki fizetésben/ részesül, ingyenes segélyben köteles részesíteni a Ulti bármely vajúdó asiäzonyti't. Bardoe Sofia azonban előre pénzt követelt! a betegeitől és kéj szegóniysoasu aisszcoytól megtagadta a segélynyújtást. légy éjszaka Poth József dr. községi orvos Ilivfai segítségül, ikoosiivail ment érte ö azonban kijelentette, bogy csak 300 lej.eben ében 'hajlandó az orvossal- mentái. A . tői vényszék a -bizonyító el járás befejezése u én Bardoe -Sofia szülésznői: 3000 lej pénz- b .sággz! s-ujtotta1 és szigor 11 ami megdorgálta. töltőtollak olcsó bevásárlási belye Ellenzék köiryvosziálya Glui—Kolozsvár, P i a t a Unirii No. 9. .ínyvi/fonás kitermelése után nem KÍny.is/ati adót lizetni. Brassóból je­Ásv kell b.íny lentik: Érdekes elvi jelentőségű határo-^ zaio1 hozott a brassói ítélőtábla a kincs­tár és az dopata ki közbirtokosság kö/öc- '.1 adóperben. Az elopataki közbirtokos- :ág a tulajdonát képező borvizforrásúiiat a brassói 1 Icischer-cégnek adta beibe ki­használás végett. Az emuk ov vegén az adóRci/egek azon a címen, hogy a köz­birtokosság és a Mcischer-cég kereskedel­mi adót é> nem bányászati átlót (impo­zit miiv'er) fizet, kihágási jegyzőkönyvet vettek fel, amelynek alapján 2 millió lej bírsággal sújtották .1 bérlő céget és a köz­birtokosságot. A kihágási ügy előbb a törvényszékhez került, mely jóváhagyta az adóbírságot. Az érdekeltek ezu’-an a brassói táblához felebbeztek, ahol Bcn- toiu volt igazságügyi alminiszter képvi­selte őket. Hosszas tárgyalás után az ítélőtábla a törvényszéki határozatot megsemmisítette és a bírság költségeinek! megfizetésére kötelezte a kincstárt Az. ítélet indokolásában a tábla megállapítot­ta, hogy ásványvíz kitermelése nem adóz­tatható meg bányászati termékek adójá­val. NYOLCMILLIÓ LEM ADÓBÍRSÁG. Bucu- rosliböl jelentik: A Constantái pénzügyi ható. súgok löbbbónélpii nuin-ka után befejezd k a VeNvl' Nicokiu conshnifai cég eHon elrendelt adóügyi vizsgálatot. Az egyi>egyült bizonyí­tékok alapján a céget S millió lej bírsággal sajtolták. Áz eljárást több mó's constűíitai (égre is kitérjeszleUék. Rendőri intézkedések teljesítését is el­lenőrzik <1 polgármesterek. Aradról je­lentik: A város vezetősége két uj rende­letét bocsátóit ki, melyek n köz-igazgatási ügyosztály hatáskörébe tartoznak. Az el­ső) rendelkezés a közUszlatság,, csend ts nyugalam. valamint ;* város terűidén 1 való közi. kedés megrendszabályozására j vonaéko/ik, a második rendelkezés pedig n sz.inhá/ii. vagy más előadásokon be­tartandó rendőri intézkedéseket tartal­mazza. A rendelet megismétli:, hogy úgy áll ami, mint magánsziiinázakban, továb­bá a mozgóképszínházakban az előadás a Király-himnusz hangjaival végződik, melyet állva, méli'óságtel jesen Jia'.lgat vé­gig a közönség. Nyilvános előadásokon tilos, hogy akár az. előadás (értekezlet) előtt, vagy eztán bármilyen ének felhan- gozzék, melv bittételre vonatkozó esküt jelentene és szeme.veket, vagy cselekede­teket magasztalnál. A rendeieteket Vlad Alexandru tábornok. Arad főpolgármes­tere űr la a á, ki a közigazgatási törvény 15. szakasza értelmében a városi rend­őrség feje és ebben a minőségben fel­ügyeletet gyakorol bármily természetű látványossági és színházi előadásokon betjairbmdó rendőri intézkedés teljesítése felett. A GYILKOS MILLIÓS II\CYM l‘-K ' Londonból jelentik: A brund maori fegy- luir elinekőrházálxrn meghalt egy Ilar <1 mines nenn (lő énes ember, okt nem Le nesebb, mint 200 ezer fontm/i mignont haggott hátra. A háború elől1 jelenteLeng örökséghezi jutott és Blackpa(‘W,> költö­zött, almi éni 2000 font járadékból élt, 1915-ben egg fiatalé timer megggh kohisa miatt elit élt ék, de <1 bíróság / i mondta, hugi, beszámíthatatlan és elmekórhózba kell ninni. Oil nőit 22 éoog / : idő matt vagyonának kamatát mindig tőkésítettek és igg megnőtt a jeniemül éli tekintélyes összegre .1 naggont Iónul; rokonok örökli k. Szövőgyáruk küülött-égr n nemzetvédelmi minisztériumban. Bucii restiből jelentik: Gfadz tábornok, hadügyi aliiiiei'iszk-r kihall­gatáson fogadta <1 foni'.i-niö'i szövőgyáraik képviselőit. A tanácskozás során a hadsereg részére eszközölt tcxlitrendelések sürgős, ei- készilés'é|- lies/ollck meg. Kimutatás készül a- országban talál­ható, 25 hektárnál nagyobb birtokokról. Bncurestibftl jói.illik: A íöldnuivrlesügyi miniszter megkeresést intézett a minisz­tériumhoz tartozó összes alantas szervek­hez és jelentést kért arról, mennyi 25 hektárnál nagyobb birtok van az ország­iján. A jelentésben a terület rendelteté­sét (szántó, kaszáló, erdő Mb.) pontosan fel kell tüntetni. ZONGORA, líegedu, iskolakoHdk IcgoücsóbbaBi az Ellenzék könyvoutiilyáLan, Ctuj Eörinczy csférssparlíeffeiöK uj parkett lerakását és javításokat, gyalulásokat jutányos árban vállalnak. Iroda: Strada Iuliu Maniu No. 2. PÁLINKÁT CSEMPÉSZTEK. Bucu- restiből jelentik: A román—lengyel hatá- rcm szolgálatot teljesítő bukovinai pénz­ügyőrök megái lap kották, hogy Crevorev- na lengyel községben lakó földművesek pálinkát csempésznek át román terület­ről A csempészeket az -éj folyamán tet- tenérték és átadták a cernăuţii katonai ügyészségnek. Harold Buxton anglikán püspök Arad­ra látogat. Aradroil jelentik: Harold Bux­ton, gibrailtári püspök, a kontinens an­glikán va'Jás lévőinek föleikipásziora, a közeli napokban Romániába érkezik, hol először Aradra lá/.hgat és öt napon át Ma;gier Andrei dr. aradi görögkeleti püs­pök vendége lesz. Szombaton reggel a teológia kápolnájában anglikán szertar­tása isfentiszlteletet tartanak, vasárnap délelőtt pedig Gibraltár püspöke résztvesz a görögkeleti katedrálisban bemutatott ünnepélyes istentiszteleten A látogatás a görögkeleti román és anglikán egyház közötti kapcsolat kimélyitését szolgálja. A mind szorosabbá váló érintkezés a két egyház között abból is kitűnik, hoigy az aradi görögkeleti teológián Popescu Vin- lilai teológiai tanár közvetlen irányítása melleit két anglikán pap növendék tanul. Ugyanakkor két román papnövendék hosszabb tanulmányútra ment Angliába. G3]€rm€ft€l$ mmeü A Royal Mozgó uj Micky-Maus műsora és az Audioscop 1938 Látható szombaton és vasárnap délután 2 órakor. Helyárak lei 7 és 12 plus 5 lei taxák. Zöld-vörös szemüveg a kasz- ftggj szánál kapható. Csak miniszteri engedéllyel lehet emel­ni emlékműveket. Bucuresliböl jelentik: A kultusz és müvészetiigyi minisztérium ki irren (leletet küldött a megyei preleklu- ráknak és közölte, hogy emlékművet (keresztien, hősi emlékművet stb.) csak miniszteri engedéllyel lehet emelni. A hatóságok be ké l várják, amíg az emlék­művek országos bizottságának engedélye leérkezik, m munkálatok megkezdésére engedélyt eddig nem adhatnak. Európa legnagyobb villanyárarofejlesz- lő telepe. Rómából jelentik: Az Abruz- zok hegyvidékén a közeljövőben megm- tluínak a munkálatok Európa legnagyobb vi'Janyáramfejlesztő telepének létentésére. A Gran Sasso közelében hatalmas mester­séges tavat létesítenek s az ebből alázúdu­ló víztömegek látják cl energiával a 600 ezer lóerős centrálét, amely Olaszország jelentős részének szolgáltat majd villany­áramot. Vasárnap ref. lelkészválasztás lesz Ma­rosvásárhelyen. Megírtuk, hogy Maros- vásárhelyen a megüresedett vártemplomi református lelkészi állás berciltésére a köz- megbecsülésben ál.ó Csiky József leány­gimnáziumi állandó vallásoktató lelkészt jelölte a presbitérium az eddigi szolgála­tában elért érdemeiért. Az egyházi törvé­nyek szerint a presbitérium javaslata fö­lött az egyházközség választói közfel­kiáltással, vagy titkos szavazással dönte­nek. Az illetékes egyházi hatóság a vá­lasztók gyűlését vasárnapra, október má­sodikára tűzte ki és a választás levezeté­sére — amelynek színhelye délután 4 órakor a helyi református leánygimná­zium nagyterme lesz — Szabó Károly koronkai lelkészt és egyházmegyei taná­csost, valamint dr. Telegdy Mártcia ügy­védet, egyházmegyei ügyészt küldték ki. A törvény rendelkezései szerint a kikül­döttek a presbitériummal megjelennek a választók gyülekezetében és felteszik a kérdést: —- Elfogadják-e a presbitérium javaslatát? Ha legalább tíz választó nem ellenzi a javaslatot, a bizottság Csiky Jó­zsefet egyhangúlag megválasztott lelkész­nek jelenti ki, ellenkező esetben titkos szavazást rendelnek e1'! s ennek eredménye dönt a kérdés felett. Bár a választás kime­netelét teljes bizonyossággal előre látni nem lehet, mégis valószínűnek .’étszik, hogy a választók határozattá emelik a presbitérium javaslatát. Az egyházközség vezetősége pedig a presbitériummal kar­öltve bizonyára megtalálja a módját an­nak, hogy a szervezeti szabályzat meg­felelő átdolgozásával úgy állapítsa meg a lelkészek munkakörét — szószéki és egyéb szolgálatát —, hogy az mindenben megfeleljen az egyházközség érdekeinek és a tagok óhajtásának. Felmentette a tábla a szolgálat megta­gadásával vádolt lelkészt. Temesvárról jelentik: Mult év május hó 10. eiő'ti na­pon Ujkissoda község elöljárósága felhív­ta Nits István református lelkészt, hogy a nemzeti ünnepen 9 órakor istentiszte­letet tartson. A lelkésznek nem vo’t ideje értesíteni a hiveket és mikor másnap 9 órakor a templomban mcgjelenT, azok közül senkit sem talált ott. így az isten­tisztelet csak fél tiz órakor vette kezde­tét. Emiatt Caragca György éjjeliőr felje­lentése tett a református lelkész ellen szolgálat megtagadása címén. A törvény­szék annak idején 9 hónapi börtönre Ítélte a lelkészt, aki a temesvári táblához felebbezett. A most megtartott Hebbe- zcsi tárgyaláson dr. Capetianu Nicolae ügyvéd védő kifejtette, hogy a községi hatóságok nem szólhatnak bele az egy­ház ügyeibe és utasításokat csak egyhá­zi felettesek adhatnak lelkészeknek. A védő a továbbiak során rámutatott arra, hogy különben sem lehet szolgálatmeg- tagadásrói szó, mert istentiszteletet csak akkor lehet tartani, ha a hívők egybe­gyűltek. A tábla helyt adott a felebbe- vésnek és Nits István lelkészt felmentette. KIÉ VOLT A BUDAPEST - TRl- ESZ T GYO BS VON A TON TAJ. Á L f ARANY? Aradról jelentik: Megírtuk, hogy Budapest—Trieszt nemzet közi gyorsvonaton egg román állampolgárt tartóztattak le, aki főbb mint kétmillió lej értékű szinaranyot, aranypénzeket és különféle valutákat akart a hálóko­csiban levő fűtőtestek alatt kicsempész­ni. Személyazonosságának megái!apitu­sakor kiderült, hogy a tétlenért csem­pész Heller Li pót aradi születésű és il­letőségű bucureştii kereskedő. Aradon sokan ismerik a 45 éves, egyik lábéra bicegő, kalandos életű kereskedőt. Egyik aradi rövidárukereskedésben ta­nulta ki a szál:mát, fel ,'s szabadni', de kevés ideig maradi a: üzletben A vi­lágháború idején árakat halmozott, Bueurestibe költözött és mindennel próbálkozott. Kézműáni leraknia, szö- ngegképviselelc volt, később ügynökös­ködött és ötszörös áron adott el rész­letre selejtes árut. Sokéiig dolgozod Deutsch Aladár vállalkozásában is. ki­nek tudvalevőleg részleteim!ősi üzlete volt, majd óriási arányú arangcsempc- szési ügybe keveredett, miből folyó a7 letartóztatták. A most leleplezett arany- csempészéssel kapcsolóiban jclmendt n kérdés: Kié a hatalmas vagyon- Kép­viselő aranymennyiség? Heller L pót ugyanis köztudomás szerint vagyonta­lan ember, aki máréd-hotnaprft él cs tálén néhányezer leje lehet, a buda­pesti valuta-deteklivek kérdésére azt vallotta, hogy <iz értékeket Trieszten éJ Svájcba akarta vinni, hogy olt biz'on- ságba helyezze, mert zavaros ülök vannak — mondotta — és a vagyon csak semleges államban lehet bizton­ságban. A magyar rendőrség a letar­tóztatásról a bucureştii rendőrséget is értesítette, mely a maga részéről a nyomozást szintén megindítja. Valószí­nűnek Játszik, hogy 1 égőt a működő csempészbanda futár jót sikerült lelep­lezni. A nyomozás bizonyéira érdekes részleteket fog napvilágra hozni és ki fog derülni: kinek, rang kiknek ara­nyát akarta Lleller Linót külföldre csem­pészni. Két diák leugrott a robogó vonat tél, Bucuresfaböi jelentik: Lupcscu Alexandru és Buriga lus'-in turnuseverini kercske-- delmi isk. tanulók póléreUségire utaztak Craiovába. Vizsga után eibairlrn/tiVk, hogy jegy nélkül utaznak haza gyorsvo­naton. Mikor útközben Eseailn áli.uná« után az ellenőrt meglátták, a telje - se­bességgel robogó vonatból kiugrottal;. A két diákot eszméletlen á’lapotb.m talá ­lók meg a vonalvizsgálatot teíje.siiö vas­utasok. Súlyos állapotban mindkettő' :i craiovni kórházija s/állilnüák. LEVBL.PAF51ROK' egyszerűtől a leg« választékosabb kivitelig1 tególcsóbbaq az Ellenzék kön yv osztályában, Ciujţ £iata Unirii. ' '*

Next

/
Oldalképek
Tartalom