Ellenzék, 1938. szeptember (59. évfolyam, 197-222. szám)

1938-09-30 / 222. szám

M'l?, a/i utolsó reggelen, nud. xwt a voim» cs elkap :> hu/uula/ns uun- :;uJ;vla (amit a csomagolás, a It'n^'rtol, a iivántól, a smbadságtól a vakációtól vá­lj búcsú ébreszt az oml-Kiben s az a ki­csi öröm • s, hogy otthon vár jak t - ójia- lic7.il bet m «uhuit: munkát és hétközna­pikat, .amelyek ritmusa az igazi éld, nug o vakáció csak közjáték s pár nap múl­va omlók és valósan ül Ion), ma, a/, utol­só reggelen újra hajnaliban kelek, hogy megnézzem >az örök premiert, amelynek :t Szerző azt a címet adta, valamikor, időtlen messzeségben, a világ kezdetén, hogy: „Napkelte ai tengeren“. Börze,nq.rtó hűvös vám, ahogy kilépek a hotelből, az éjszakai portás bóbiskol az aszitiaíoji, talan arról álmodik, hogy egy-két nap múlva véget ér a szolgálata, inért hazaszáMnak a« utolsó fecskék, az utolsó fürdő vendégek is. Még csak Mr. Kinsford, a reumáját! gyógyító angol van a nagy szállodában, Madame Apriíl Krak­kóból, aki utolsó sugaráig ki akarja él­vezni a napot, mielőtt északi hazá­jába visszatérne, a három nemet turista és én. Két perc alatt a falezán vagyok, az el­hagyott, őszi sétányon, ahonnan inere­dek lépcső vezet az örök pronuer szín­padához, a tengerhez. Milyen szivetszoritó csönd van: zárva a kaszinó, a cukrászda, az> alkalmi ba­zár, a fényképész kés boltja. Nem azért, mert hajnal van, hanem mert vége a szezonnak. De a „Napkelte ta tengeren” cinni örök szépségű mii éppúgy lezajlik azért, mint minden reggel, millió évek óla, mikor még emberi szem nem láthatta s mikor a part néma volt és mikor a vízben, min. den élet hordozójában sem volt még élő teremtmény. A faleza fehér korlátjánál még pár néző várja a nagy némajáték megkezdését. Ott van Madame April vasóatg posztókabátjában, egy öreg' ur s két ismeretlen fiatal leány. Kevés, végte­len kevés néző, de a Szerzőnek olyan mindegy, () man az embereit számára ttfcrvezte müvét. Az örök nyitány, amely bevezeti és \ é- gi-gkiséri a Játékot, már zeng és zug és harsog — Iehérilatrajós, szabályosan part- razuduló hullámok félelmes, csodálatos dal». Még opáios, gyöngyházszinü az ég, a tenger és a levegő. De a horizont egyet­len pontján (ahol a. Játék le fog zajlani), halványlilái derengő kárpit világosodik egyre. Lassan vörösebb lesz, ibolyalilá- 1(»I narancssárgáig gyújtja fel színét a égi reflektor. S ahogy közeledik a haíj- na'h belevág a. tbenger muzsikájába a ‘ten­geri madarak kórusa. Naigy fehér és sö- üd halász!sirál}t)k v;ijjo-gva. cikáznak a .tenger felett. Ls most a viz is. mintha han. gosabban, nagyobb ujjo-ngással zúgna a melyben. Egyenes sugarakban világit a halvány egre az égi .sugár — hasad a kárptt — és vörös belépőjében előtűnik a Primadonna — ni legöregebb és legistc- mbb Primadonna», a MistinguetInéi is idősebb, örökfiaital, öröktüzes, csodálatos Nap, akibe szerelmes az egész emberi­ség. munden állati cs minden növény. Gyorsan halad felfelé, mialatt a nyílt szánén kosztümöt cserél: most már hal­ványabb vörös, aztán izzó-sárga lesz. Már <%*n magasan áll, reggeli fürdőjé­ből kdépve, hogy nem nézhet rá nz Cm- ber, mert fényességétől megvakulna. A fecskék, sirályok ujjongva köszön­ök. Az emberek a koriéinál bűvöltem né- /dk, ahogy széles sávban bearanyozza a vizei. Ügy ültek ott az emberek, feszül­ten, -mirh a legforróbb hangulatú 'színházi- esten, prämiier előtt. Es inast, hogy i'e- /ajlotí az előadás, ott ülnek továbbra is, bűvöletben s párnak könnyes a szeme. A „Napkelte ,a tengeren“ — szokásos színházi beszámoló nyeh'en szólva — új­ra döntő sikert aratóét. Carmen-Sylva, szeptember végén. Marion Lili. LEVÉLPAPÍROK egyszerűtől a leg» választékosabb kivitelig legolcsóbban az Ellenzék könyvosztályában, Clu/, Piaţa Uairii. - " ' • v Szava ként 2-— lej. Leülősctb cprőliirdetÓB ára 20 — lej. — Átkatkcrcsük, üdü űlietyck és fürdők hirdetései, továbbá elvi szett, elhint (á gyék miatti hird< tések szavanként 1 •— lej. — Jeligés leve lekre, meg Lei esc velúr csrk váhvzté.ug elleni ten válaszolunk és e:ak pcríózott leveleket tovíh bitunlc. — Dij déic li.etendö.- /proliirdetések Ukicil.atóka kiadóhivatalban, tönyvosztályimkban, bizománycsainkr.ái, b.'nneiy hinti lesi indában. — Délután hirdetéseket csakis az Ellenzék könyv- osztálya' (ló l 'nini 9.) ve íz. tel. 'felek n 11 — 69. - Címet tartalmazó hirdetésekre a vál ts,/.t köz- rsumamm vétlenül a megadott cii re kell Ingatlan-Lakás KIADÓ KÜLÖNBLJÁRA. U na o', utcai szé- p n BUTORcZOTTszlOBA füidcDzobaliasználat- tal. Iskoláslányok va. y tisztvisel no külön szo- t) ban teljes ellátást kaphat uricsaládnd. Catea Iv.g. Ferdinand 40., földszint jobbra. Ko 509 KÜLÖN telken kiadó 3 szoba, konyha, fürdő­szoba november 1-ie. Po a Fatcaş 34., eset eg eladó. Dánie-kályhát kerese k. G 22'4 EGY FZOBA, konyhából állj házat keresek íregVi te re. Ajánlatokat »Készpénz“ jel gér • a kiadóba kérek. G 2225 ELADÓ szép szobacsillár. Calea Ferata 7. G 2222 EI AI - > ; Él I akau nagy filodendion. C m Szabó Pál, Rcülu escu 31. G 22 8 SINGER SZABÓGÉP eladó. Ugyanott eladó faj. szta bulikutva. Cim iiienz, Str. luliu Maniu G. II. c balra 5. G 2226 EGY jókarb .n levő modern gyerekkocsi, sö­tétkék színben eladó. Érdeklődni Jelűt Strada Ragele Carol II. No 160. G 2231 ELADÓ gyönyörű háló és cb.’dlöberendezés. Catea Regele Ferdinand NI. J. cm., ajtó 8. K 243 BEJÁRÓNŐT keresek délutánra. Kazi itzi, Cal. Moţilor 37. G 2230 NEMET ór.tt adok olcsó árért, iskolásoknak is. Cimet „Urinö“ jeligére. Ko 507 VOLT BANKTISZTVISELŐ, perfekt román- rémet nyelvtudással m gfelelö állást k rés azon­nali. Címeket „Becsületes“ jeligére könyvosz- tájyba kér. BÚTOROZOTT szoba konyhahasználathl nagyon olcsón kiadó, ugyanott egy szép napos szoba üresen. Cim Str. Băltii 2. Pata-utca vé­gén. Gy 1418 ELADÓ házhelyek Str. Bis. Ort. Rom.-utcá- ban. Érdeklődni Saivan mérnek, Str. Ci rogaru No. 4. G 22-9 KIADÓ Piata Uniriin 3 s óba r. ell khelyis’g- gel. Irodán k, r.ndelön k, banknak. Értekezni Nagy István, Str. Dragalina 74. Ko 511 KÜLÖNBEJÁRATU bútorozott szob t kere­sek. — Cimeket „t etenként egyszer átutazom“ jeligére könyvosztályba. Gy j 439 KÉT s óba é konyha kiadó, Str. Filipescu No. 5. — Értekezni Str. Leg. Ardelene No. 18. Délután 2—5-ig. Ko 512 LEVÉLPAPÍROK egyszerűtől a leg» választékosabb kivitelig legolcsóbban az Ellenzék kÖuyvoszLaiyabau, Cluj« Piaţa Unirii, * I 99 Miska! Számolni!“ Szerdára virrcdplag végigfutott o kolozs­vári éjszakán a vészhir: baj van Keresztes Miskával. Hogy ki a: a Keresztes Miske? Azt mon­deni sem kell, mert a legtöbb öregur még Kikctker-kávéházba járó korából ismerte, ahol Miska törekvő fiatal pincér volt, az if­jabb nemzedék pedig évtizedet meghaladó idő óta, mint a Palcce-bar föpincérét ismeri. Miska bácsit megölte a szive. O; a szív, mely olyan melegen tudott érezni, nemesek n családtagok és a lokál iránt, hanem szinte hihetetlen: a vendégek iránt is. Miska bácsi jókedvű, tréfára mindig kész ember volt és bemondásai az éjszakai világban híressé vál­tak. Ma egy.egy jó viccet tudott, akkor nem röstellt kiáltani az éjszaka kellős közepén az utcára, lesni egy ismerőst, akinek el­mondhassa, ment a tokáiban már biztosan elmondotta mindenkinél;. Ö volt szerzője a hírhedt természetbarát viccnek, amely a kö­vetkezőképen szólt: — Uram, meggyőződtem arról, hogy ön nagy le rm\észct barát. Az Hyképen kitüntetett elbámulva ezen, szerényen igyekszik elhárítani magáról a megtiszteltetést: — Miről gondolja Miska bácsi, hogy én olyan nagy természetbarát vagyok? Keresztes Miska a legnagyobb nyugalom­mal és elismeréssel válaszol: — Mer} latiam egy hajnalban igazgató urat, amint hazafelé menet erősen átölelt egy fát. Miska ezzel már iovábblebbent, már amennyire engedte a lebbenést gömbßlyded- sige és rengeteg kilója. Az eredmény min­dig a: volt, hogy a lokál vendegei hangu­latba jöttek, jól mulattak és Miska is bol­dog volt, hogy maga körül vidám embereket Unott. A vidám emberek forgalmat jelentet­tek. a forgalom keresetet, ami lehetővé tette, hogy orvost neveljen a fiából. Mikor fia az orvosi fakultásra beiratkozott, boldogan tá­lalta ki az uj viccét és sorba mondotta el a PÉNTEK, SZEPTEMBER 30. BUCUREŞTI. 7.30: Ritmikus torma, rá- dióhinadó, neggeli hangverseny, háztartása-, orvosi tanácsok. 13: Időjelzés-, időjárás, kul­turális hírek, sport, vizái! ás jelentése 13.10: Déli hangverseny közvetítésié. Közben: Sport­híreknek adása. 13.40: Gramofonilemezek. 14.15: Hírek. idő járás jelentés, rádióhiradó. vendégeknek: „ha a fiam végez, ekkor csak egy betű különbség lesz köztünk. Én zse- bes:, ö pedig sebész.“ Keresztes Miska megérte azt az örömet, hogy fiát doktorrá <Xu<ztták. sőt fia állapítot­ta meg nemrégiben, hogy magas vérnyomása van ás ajnálíztos lesz lemondani a; éjszakai életben dívó számos rossz szokásról Miska bácsi próbálta redukálni a cigarettát, a fe­ketekávét, a néha-néha felhörpintett egg-egy korty italt, de nem ment. Kedden este az. utóm rosszul lett a lokálban. Hirtelen felkiál­tott: — Fogjanßk meg, mert mindjárt elesem! A tpincérek, artisták és a vendégek, azt hitték, hogy most is mókázik. de amikor összeesett, kiderült, hogy halálosan komoly fiz utolsó tréfa, a kihívott mentők beszállí­tották a Zsidókórházba, ahol ápolás alá vet­ték. Segíteni azonban nem lehetett rajta. A szivtrombozis szerdán délután fél 2 órakor végzett vele. Bizonyosak vagyunk, hogy Ke­resztes Miska temetésén, melyet csütöntökön délután U és 5 óra között tartanak meg a Londrei-utca 9. sz. alól, a gyászolók sörei­ben nemcsak artistákat, pincéreket, zenésze­ket foganj: látni, hanem ott lesz számos olyan ember is aki nemcsak a: éjszaka vi­lágában, de nappal is valaki, hogy megadja a végtisztességet annak a Keresztes Miská- vak, akit az éjjeli vendégnek náppaj sem kellett soha szegyei nie. Miska bácsi pedig most, mikor a mennyei biró előtt kell számolnia, biztosan meg nem állja, hogy cl ne süsse régi kedvenc viccét, r-mi abból állott, hogy a számlához tréfáiból hozzájegyzett cgy-egy húszast, mellé írva, hogy megy. IIc a vendég megkérdezte: mi­féle megy? Ez volt rá mindig a kacajt és dusabb borravalót hozó válasz: — Gondoltam, ha megy jó, ha nem megy, I akkor fájdalommal törlőm .. . Ezekben a ■szomorú időkben talán még a mennyekben is el kél egy kis vigasztalás, nemcsak a földön. Ezért kellett talán s:e. gény Miska bácsinak ilyen fiatalon, alig ól esztendős korában meghalnia __ fő l ) 14.30: Gramofonlemezek. 15: Hírek. 16.15: Előadás. Í9: Időszerű anyag. 19.17: Man­dolin zenekar. 19.40: Theodo-uescu Mihály íuivoláziik. 20: Felovasas. 20.15: Vendéglői zene. 21.20: Giordano: Chenüer Andre, ntg/- felvomiásos opera. A szünetben: Hírek, Majd: Hirek közvetítése külföldre németül és fran­ciául. Utána: Közlemények. BUDAPEST I. 7.45: Torna. Utána: Gra­mofon. 8.20: Étrend. 11: Fürök. 11.20: é.s 11.45: Felolvasás. 13.05: Állá tale tn Zenészek Szimfonikus Zenekara. 13.30: Hírek. 14 30: Cigány zene. 15,35: Hűek. 16: Árfolyambirek. 17.1 í: I) iá 1.1 élóra. IH. „Séta a légi li.ireí eszközök között“, 1830: Fiivolu 'Zánirik. 18 50: SporlközJeméiiyck. 19: Kéi/on/oá\ műsor. 20: Tíe/iclenie/ek. 20.45: Külügyi negyedóra. 21: Operett észlelek. 22.30: Hi-, rek. 22 55: Cigányzene. 24: Hűek angol és Ira-ccia nyelven. 24 10: A rádió s/aloim-re- kara. 1,05: H rek külföldi magyarok. -zá­rná ra. SZOMBAT, OKTÓBER 1. BUCUREŞTI. 7.30: liitm'kus torna, i í- dióluradó, reggeli hangverseny, házból isi, o-'vusi tanácsok. 13: Időjelzés, időjáiáv la:l- luruLis lűr-ek, sport, iwz állás jelentés. 13.10: Déli hangverseny közvetítése. Közben: Sport­híreknek adása. 13.40: GrarnofoUlfemezek. 14.15: Hírek, Idő járásjelentés rádióhiradó. 14.30: Gramofomlernezek. 15: Hírek. 16.45: Előadás 19: Idősizerü anyag. 19.17: Katona­zene. 19.55: Felolvasás. 20.10: S bicénuu zongoramii vész. 20.40: Gostinescu énekesnő. 21. Üzenetek. 21.15: Szórakoztató zene 22: Hírek. 22.50: Vendéglői zene. Majd; Hirek' közvetítése külföldre németül és franciául. Utána: 'Közlemények. BUDAPEST F 7.45: Torna, Utána: Gra­mofon 8.20: Étrend. 11.45: Felolvasás. 13 05: A rádiósmetlnzenekara. 13.30: Hirek. 14.30: Hanglemezek. 15.20: Pontos időjelzés. 15.35: Hinék. 16: Árfolyamh'írek. 17.15: „Négy testvér meg sa Graciyegér“. Mese 18: Mit üzen a rádió? 18.30: Jazz. 19.30: „A japán táncművészet“. Felolvasás. 20: Magyar nó­ták. 21: „Madridi szerenád". Hangjáiék. 22.20: Híreik 22 45: Budaipesti Hangverseny Zenekar 24: Hirek német és olasz nyelven-, 24.10: Tánclemezek. 1.05: Hirek. CAPITOL-MCZGÓ: Premier! Annapolis. Az amerikai tengerész kadettok bol­dog, gondné küli élete és -kérelmi epizódjai. Csupa élet, fiatalság és áb­rándos szerelem. Főszereplők: Robert Young és James Steward. Műsor előtt Világhiradó a legújabb történel­mi eseményekkel: Chamberlain és Hitler találkozása Berchtesgadenben, stb. EDISON: Világvárosi premier AÁger- müsoü. I. A tigris völgy. Kay I ina- kerrcl az uj filmcsillaggal és Conrad Nagcllel II. A trópusok futárja — dzsungel filmek kiráiVa — John Wainevel. III. — IV. Uj híradó és uj Micky Maus. Jön: Tüzen és Kardon át — Stan és Bran premier. MUNKÁS MOZGÓ: Ma 3, 6 és 9 óra­kor: Két szenzáció: I. Az ördög bá­buja. Az évad legizgalmasabb bűn­ügyi filmje. Fősz. Lionel Barrymore: és Maurieu O'Sulivan. Premier! II. Az életmentő. Társadalmi dráma. Fősz. Ralph Bellamy, Kareu Morley és Mickey Rooney. III. Journal. ROYAL-MOZGÓ: Világszenzáció, egé­szen uj. A tökéletesített Audioskop. 3 dimenziós plasztikus film. Zöld-vö­rös szemüveget a pénztárnál kaphat. Utána Alexandie Bisson világhírű da­rabja után „A névtelen asszony“. Fő­szerepben Gladys George. Előadások kezdete 3-20, 7.20, 7.20 és 9.20. Szá­mozott jegyek. Telefon 37.0s. SELECT MOZGÓ: Csütörtök, centek, szombat, vasárnap: Fejedelmi éjsza­kák. Kessel közismert regényének mesterien feldogűzott filmváltozata, főszerepekben: Nagy Kató és Jéan Murat. THALIA MOZGÓ: Szerdától premier, kettős műsor! I. Buldog Drummond visszaüt. A híres mesterdetektiv ka­landjai. Fősz- Lionel Barrymoore. Lui, se Campbell. IL Az újságíró barát­nője. Szenzációs vígjáték. Fősz. Clau­dette Colbert, Fred Mac Murray. URANIA MOZGÓ: Csütörtök, péntek szombat, vasárnap: Doktor Tindall bűne. Szenzációs bűnügyi dráma, fő­szerepekben: John Barrymore és Louise Campbell. PAPÍRSZALVÉTA GYÁRI ÁRON! 100 drb. fehér zíurszalvéte Lei t y—, 53 drbi nagyinkéi fehér cakkos szalvéti Lei 12,—, j3 drb. nagyalakú rózsaszín cakkos szalvéta Lei 74.—, vendégőknek, cukrászdáknak 500 drb. fe* hér negyedes szalvéta Lei 25.—. ugyanaz tooo drb Lei 4J —. Mintás zsurszalvéták 100 drb, lei 29.-. Kapható az ELLENZÉK. K DNY VOSZ, -*rÁl-Y AB AN. Cluj, Pia« Uoirü.

Next

/
Oldalképek
Tartalom