Ellenzék, 1938. augusztus (59. évfolyam, 172-196. szám)

1938-08-02 / 172. szám

ÂM 3 Uf Szerkesztő? ég .és kiodó hivatal: Cluj, Calea. Moţilor 4. Telefon: ir—09. Nyomda: Str. I G Duói. Mo, 8 Fiókkiadóhivatal ís könyvoszrály; P. Unirii 9. Telefon 11-99 LIX ÉVFOLYAM, 17 2. SZÁM ALAPÍTOTT A BARTH A MIKLÓS Felelős szerkesztő és iöuz&ztiá t DR. GROSS LÁSZLÓ1 K E D D* kiadótulajdonos: hLLiiNZíiK. R. í\ Törvényszéki lajstromozási szám: 39, (Dos. 886/ 1938, Trib. Cluj.) Elöf -zetési árak: havonta 70, negyedévre 210. félévre 420, egész évre 840 lej.. CLUJ, 193 8 AUGUSZTUS 2. llegirtlíöztek a Japán-orosz haderők a mandzsu habáron . —--- ■ - ■MBgagMMBUBM Fegyveres £$$sseesa&ás left a haiérszéSS viszályból- HadüsenetstéSküli orosz—ías»án háború ianyaget Tegnap a világkép hirtelen elsötétült. A Mandzsuko—Korea—Szovjet' hatá­ron, egy vitás háromszögben, amit az oroszok és mandzsukéi—koreai hübérjogaik alapján a japánok egyaránt a magukénak állítanak, fegyveres elintézésre került a £or, amelyben egyelőre az oroszok húzták a rövidebbet. Ismeretes, hogy mintegy tiz nap előtt szovjetosztagok szállottak meg az említett háromszögben egynéhány stratégiai pontot. Japán és Mandzsuko tiltakozott és éles diplomáciai tárgyalások indultak, de siker nélkül. E percben még nem tudjuk, hogy az egyik fél vagy mindkettő, mely már évek óta többször idézett föl hasonló eseményeket (Japán így kényszeritette az oroszokat a mandzsu vasúti érdekeltségük eladására), csu­pán átmeneti zavart akar-e rendezni, vagy már most fölgöngyöüti a japán— orosz feszültségből a háborút, mely egy éve, a kinai—japán háború kitörése óta, állandóan fenyeget. A rémlátók szerint Japán ki akarja robbantani a világháborút is, mert az általános zűrzavartól reméli, hogy szerencsésen megoldja a kinai kér­dést, mely várakozása ellenére most még oí sodorja mind veszélyesebb helyzetbe. Heves harcok fapása és oí$iz csapatok között TOKIO, augusztus 1. A kuangtungi japán hadsereg parancs­noka közölte a főhadiszállásról, hogy mi­UCclJI a japán csapatok visszautasították a szovjet tüzérségi és tank támadásait, réggel 6 órakor visszafoglalták a szov­jet csapatok által megszállott Csiang— Kúfong stratégiai pontokat és ezzel Mandzsúria területén visszaállították a japán felségjogokat. TOKIO, agusztus 1. Csiang—Kufong- nái folytatott harcok során az oroszok kétszáz embert veszítettek, akik közül harminc a harc során pusz­tult el. A japánoknak sikerült körülkeríteni egy 12 tankból, két hegyi ágyúból és két gép­fegyverből álló orosz különítményt, amelynek tagjait elfogták. A japánok vesztesége is jelentékeny volt, amennyi­ben harc közben sok japán tiszt veszítet­te életét. ménnyiivánitástól, mégis megállapítják annak igen komoly voltát. Japán tiltakozás TOKIO, augusztus 1. A japán kor­mány utasította moszkvai külképvisele­ATHÉN, augusztus 1. A legyőzött krétai zendülésről kiadták a jelentést, amely szerint a kánéai láza­dás alfkáihnával pénteken este fegyveres összetűzésre került a sor. A közelharc végeredményeként a zendüíők minden egyes Jtalgjjátl letartóztatták. Két lázadó tét, hogy jelentse be tiltakozását a szov­jet kormánynál a szombati mandzsuriai összeütközések miatt, -amelyekért a szov­jet csapatok a felelősek, mert az összeüt­közéseket ők kezdeményezték. Moszkvai cáfolat Hivatalosan cáfolják azt a hirt, mint­ha a mandzsuriai összeütközések alkalmá­ból japánok harcikocsikat és tüzérségi ütegeket zsákmányoltak volna. A jelentés azt állítja, hogy a két határszéli magas­latról a japán csapatokat sikerült elűzni. Mit ir a japán sajtó? TOKIO, augusztus 1. Valamennyi ja­pán lap hosszú cikkekben foglalkozik a szombatról vasárnapra virradó éjjel le­folyt eseményekkel. „Az ügy befejeztc- tett" — írják a japán lapok —, ha az orosz csapatok a két stratégiai pont elfog­lalására újabb kísérletet tesznek, úgy sok­kal keményebb elbánásban fognak része­sülni. meghalt, míg a kormánycsapatok két katonája súlyosan megsebesült. Szómba« ton délelőtti a kánéai kaledráLisbain isten­tiszteletet tanítottak a váratlanul ki­tört lázadás leverésének alkalmából. A főváros lakossága melegen ünnepelte az uráikíolcDóib' s Metaxas miniszterelnököt. Ellentámadásba menteik át a spanyol köztársaságiak: Hivatalos Ideales a ftrdai zeattKsröl TOKIO, augusztus 1. A Csiang—Ku* fongi Viszályok hirtelen és váratlan új­jáéledése olyan komoly helyzetet terem­tett már az első órában, amilyen a kinai —japán ellenségeskedések kitörése óta nem igen fordult elő. A helyzetnek sú­lyossága a következő tényekben gyöke­rezik: elsősorban is az incidens szabályo­zását rtem bízzák a diplomáciára, hanem annak kiküszöbölését a hadsereg veszi ma­gára, Másödszőr pedig tekintély kérdés­ből, amelynek jelen esetben igen nagy fontossága van, a szovjetek nehezen fog­nak beleegyezni abba, hogy a japánok az érintett területet végkép elfoglalják, annál is kevésbé .mivel Moszkvában az ügy nagy port vert fel. Harmadszor pedig, mert a vitás terület környékén igen nagyerejü haderők állanak egymással szemben. Tokióban a viszály következményeké- pen többször tartottak sürgősen össze* hivott minisztertanácsot. Mindezekből a tényekből és a tegnapi harcokból következtetve, beavatott kö­rökben számolnak az ügy nagyon ko­molyra fordulásával. y* ■ ‘ Tokiói körökben a viszály kitörése rendkívüli szenzációt keltett, annak eile* nére, hogy a viszály további fejlődésére nézve általában tartózkodnak 3 yéle­BARCELONiA, auguszns 1. Ä Havas távirati ügynökség jelentése szerint a közKársiasági csapatok a keleti fronton gyilkos erejű ellentámadásba mentek át, mig Favontói északra és Villa de Los Arcos közelében szombat déltől heves áCóharcot folytainak a nemzeti haderő ellen. A köztársaságiak hivatalos jelentése szerint Franco csapatai erélye­sen védekeznek, de minden erőfeszítésü­ket visszaveri a tüzérségi ütegektől támo­gatott kormány csapatok támadása. A ievanti és estramsidurai fronton is sikerrel nyomták vissza a nemzetiek támadását. 1 Léfrefiütí a megegyezés üaalgáíla és ® llallkáia-szölveáség Sá@z®ái Elismerték Bulgária Az évek óta .follyó két kísérőét: Bulgária föiíegyi vérzésének elismer) ésie és ;a Bhi’k'án- szö véts égbe való megnyerése, m/ajgy mérték­ben előrehaladt ia tegnap. Az első kérdést nagyjában megoldották, mert egy görög ér lé­gár „bálkiáni“ egyezményben de híre (kezdik elismerni a de facto bulgăr fegyverkezést, a másodiknak csiak egy föl tél ele van még: a Romániával és Görögországgal megoldandó kölcsönös! kisebbségi jogvédelem. Szófiai távirat szerimit: Kioszeiváinoír bulgűr mi/nisz- teraiinök Szuiloeiiikiibe utazott, hogy találkoz­zon Mofaixas görög miniszterelnökkel és a BaUkári-értekezlet képviselőivel a bulgăr— görög megbémtáíniadásiii egyezmény megkü­fegyverkezési fogát tűsének előkésztéséré. Az egyezménye terv értelmében Bulgária elismerné a Bctikán-szöveiségnek jelenlegi poMtikai és jogi szerkezetét, ami pedig a Baikánnszövetséget illeti', ez a ma­ga részéről hivatalosan elismerné Bulgá­riának a fel fegyverkezésre vonatkozó jogiát s ágy az efemeres rfétvch a meuiilyi békeszer­ződés lefegyverzési rendelkezésének meg­szüntetését. A szerződési (pont megszűnte különben a gyakorllaitbain már meg is történt. A legújabb szedőn)kid jelentések szerint Metaxas görög és Kioszeivúnoff bplgálr mi- n'szrterelnök mán alá is Írták azt a, nyilatko­zatot, amelynek értelmében n fegyverkezés terén Bulgáriát egyenlő jogok illetik meg, megszüntetvén ezáltal a neuittyi szerződésnek katonai' tengerészeti és légügyi záradékait. A nyilatkozat a következőképen, hangzik: „Tekintetbevéve, hogy Bulgáriai teljes mér, tékben hozzákapcsolódott a Balkán-békét íetalciiairlaxiii igyekvő politikához és hogv ált van he/Dva attól, a kívánságtól, hogy a Bal- kán-állumokkal jó szomszédi viszonyt tart­son fenn és velük együtt működjön, a Bal­kán államok békés széliemmel vámnak eltelve Bulgária irányában., sőt hasonlók épen együtt kívánják B/z együttműködését, ezért alulírot­tak Metaxas gölrög minisizterelotök és külügy- ininiszter a Bailkáln.-szővétség folyó évi elnö­kének minősiélgében és Ivioszcivánoff bulgár, mimj'szterekiök és küMgymiiniiszter kijelentik, hogy azok az államok, amelyeknek képvise­letében itt megjelentek, kölcsönösen tartóz­kodni fognak biz erőszakhoz való folyamo- dásiól, a Balkán-sző vétségben résztvevő ál­lamoknak a kölcsönös megnemtámadási kö­telezettségei értelmiében és kijelentik, hogy lemondanak a nteuilíyi szerződésnek 4-ik ré­szében fog,Mi 'rendelkezéseknek uilíkalmazá- s-áról, valamint azokról a reiadelkezésekről, amelyek az 1923 juhos' 24-én; Lansauneban létrejött és Tnaicna határát érintő egyezimny. ben fogleCitatnak. Készült Szalon!kiben, két példiátnybaul ma, 1938 juliuis1 31-én.“ v Hivatalos jelentés a meg­V ^ egyezésről < SZALONÎEI, augusztus 1, A Bulgária és a Balkán-szövetség között létrejött egyezménynek megkötése után hi- Vöjtalos1 közleményt adtak ki, amely az egyez­mény különböző kitételeit hangsúlyozza és ü következőket leszi hozzá: Az egyezményt a teljes egyenlőség, szellemében kötötték meg. és ez a kölcsönös szívélyességnek légköré­ben született szerencsés t ár gyed ás oknak ered- mléntye. Az egyezmény létrejötte az érintett öt állam viszonyában igen jelentős történeti pi'ÜHftunit és reményt Beeilt olyan irányban,; hogy ez az egyezmény már a közeljövőben a jótevő fejlődésnek lesz kiinduló pontja, Bulgária és a Balkán-szövetség államai ha^ torozotton folytatják tovább eddigi erőfeszí­téseiket komoly böketörekvéseik érdekében, Semmi kétség sincs aziránt, hogy n tegnap aláirt egyezmény a Balkán.félszigeten 05 együttműködésnek és a bizton azjnck uj kor­szakát nyitja meg és ugyanakkor igen érté­kes módon járul hozzá az általános béke. műhöz. Petrenou Common román külügyminiszter-' írek Méta isis görög és Ki őszei váci off bul gár mi;dísztere!nők illetve külügyminiszter az egyezmény aláírása után a következő táv- Trtiitot küldte: „Szaoniki aug. 31. Common: őn,agymél'!óságlár,k:tk. Bucureşti. Boldog va-i gyök, hogy joleutheiom nagyiméiLóságodnak, hogy a Balkán-Szövetség elnökének minősé­gében Kioszebánoffal aláírtam G megegye­zési, amelynej; megkötéséhez oly sokbari hozzájárult. Teljes sziveimből köszönetéi mondok u segítésért éki boldog, vagyok a sze­rencsés, események miatt, amely a Balkáni szőkeség álilamab összetartásának uj blzonyii téka. Meg vagyok győződve arról, hogy ma aláirt egyezmény a bizalommal telt együtt­működésnek uj korszakát nyitja meg és egy­idejűleg megkoronázza békéinknek haladása érdekében leit erőfeszítéseinket. Metaxas, Kioszeivanoff. FÉNYESEN SIKERÜLT A KATOLIKUS KÖR ANNA-BÁLJA. A címji Katolikus' Kör szombaton/ este teiríotta meg hagyományos Anna-ibálját. A muliait'sd'gL mint rendesen, úgy az 'idén ,ilsi aj legfényesebben sikerüli, hol <1 maigjyisiziánxu közönség a legfesztelenebbül szó­rakozott a reggeli órákig. Az ifjúság szün­telenül láncolt, a kitűnő zene melódiáira és igbizi jókedvből' mulatott mindenki. A báli sikeréért ez elismerés a Kör vezetőségét d- leti óz iigybuzgó Leilersdorfer Sándor el­nökkel az élén. A mulatság úgy erkölcsii Leg, mint anyagilag jól sikerült. '

Next

/
Oldalképek
Tartalom