Ellenzék, 1938. június (59. évfolyam, 123-144. szám)

1938-06-01 / 123. szám

ÂftA 3 LEJ Szer kész tő.o ég és kiadóhivatal: Cluj, Olea Moc'lor 4. Telefon: n—09. Nyomda: Str. I G Duci;, No. 8. rí'ókkiadóhivatal és könyvosztály: P. Unirii 9. Telefon 1199 swmMBtirj*»~^^TaiessKS5i^»*Maw»í6SSB2Bm^íBí5vs«aas LIX ÉVFOLYAM, 123. SZÁM. ALAPÍTOTTA BARTHA MIKLÓS Felelős szerkesztő és igazgató« DR. GROSS LÁSZLÓ SZERDA Kiadótulajdonos: ELLENZÉK R, T, Előfizetési árak: havonta 70 lej. negyedévre 210 lej. félévre 420 lej, évente 840 lej. Magyar- országra: negyedévre 10, félévre 20. évente 40 P. CLUJ. 193 8 JUNIUS 1. Ktl ff örvényre» Jelei jjeieni meg a feloszlatetf politikai pártok, egyesü­letek és csep^gtestslás^fc vágyó '»fiák lefoglalásáról A törvényrendelet a lefoglalt vagyontárgyakat az igazságügyminisz- térium kezelése és ellenőrzése alá rendeli. —Tizenhárom szakaszban részletezi a törvényrendelet a vagyontárgyak kezelésének menetét Felfüggeszt & törvényrendelet mindennemű politikai tevékenységet, amig a körülmények a helyzet változását lehetővé teszik nisztérium igazgatása alá kerülő vagyon­részeket és feltünteti a vagyonkezelésre kirendelt gondnok nevét. VII. A minisztérium közli határozatát annak a törvényszéknek ügyészségével, amelynek területén a minisztérium igaz­gatás alá kerülő ingó vagy ingatlan va­gyon fekszik. A kinevezett vágyóid,szelő­nek az ügyészség fogja a vagyont átadni. A közigazgatási és rendőri hatóságok szükség esetén elősegítik a minisztériumi határozat megfelelő érvényeskését. VIII. A vagyonkezelő készíti el a fel­ügyelet alá kerülő vagyontárgyra vonat­kozó összes okmányokat, felveszi a ház- béreket, vagy egyéb jövedelmeket. IX. A vagyonkezelő a vagyontárgyak rendeltetését nem változtathatja meg. Bérbeadott ingatlan vagyontárgyak eseté­ben a vagyonkezelő, szükség esetén, két hónapos felmondási idő után megszüntet­heti a bérleti szerződést. X. A vagyonkezelők számadásaikról minden hónap 6-ig tartoznak elszámolni az ügyészségnek, a felvett pénzeket pedig kötelesek azonnal a letéti pénztárnak be­fizetni. XI. Az igazságügyminisztérium keze­lése alól az i—3. szakaszban említett va­gyontárgyakat kivonni vagy felszámolni csak a politikai pártok megalakulását, szervezetét és működését előiró feltétele­ket és szabályokat tartalmazó törvény megjelenése után lehet eszközölni. Ezt is csak abban az esetben, hogyha azok a sze­mélyek, akik a vagyontárgyaknak a mi­nisztériumi kezelés alól kivonását vagy felszámolását kérik, bizonyítani tudják, hogy törvényes letéteményesei a feloszla­tott pártok megyei tagozatai abszolút többségének. Amennyiben a fenntebbielc iránt beadott kérés nem felel meg az elő­írásoknak, a vagyontárgyak felszámolását az igazságügyminisztérium hivatalból is elrendelheti. A felszámolás folytán be­folyt összegeket a feloszlatott politikai jártok tag}4Í között az igazoltan befek- I tetett tőke értékének arányában osztják fel. Az államvédelemről szóló április 15-i törvény 18. szakaszának alapján feloszla­tott politikai pártok, társaságok vagy csoportosulások vagyonát a feloszlatástól számított három hónapon belül számol­ják fel. A 12—13. szakasz a felszámolók kine­vezésének és a felszámolásnak módját Ír­ja elő. A törvényrendelet indokolása kimutat­ja, hogy a március 31-ig működött poli­tikai pártok, társaságok és csoportosulá­sok többé nem feleltek meg az ország által egyhangú lelkesedéssel elfogadott uj alkotmány szellemének. Olyan intézkedé­sekre volt szükség, amelyek kiragadják az országot a pártok anarchikus tevékenysé­geinek karjaiból és helyre állítják a belső rendet és visszaállítják a lelkek békéjét. A pártok feloszlatásával egyidejűleg fel­függesztettek mindennemű politikai tevé­kenységet miíndaddig, amig a körülmé­nyek megengedik egy olyan törvény al­kotását, amelynek kereteiben és feltéte- 1 lei mellett ismét lehetővé válik a politikai pártok szervezése és működése. A jelen törvényrendeletre azért’ volt szükség, hogy a feloszlatott pártok javait az elkallódástól és az egyéb károkról mentesítsék. KrolSa csehszlovák nyilatkozott a Pesti Hirlap-nak a ségeknek adandó engedményekről BUCUREŞTI, május 31. A hivatalos lap mai száma rendkívül fontos törvényrendeletet közöl, amely a februárban elfogadott uj alkotmány szel­lemének megfelelően részletesen intézke­dik a feloszlatott politikai pártok vagyo­nának kezeléséről. A törvényrendelet, melynek szövegét az alábbiakban szaka­szonként közöljük, mindezen pártok va­gyonát az igazságügyminisztérium fel­ügyelete és kezdése alá helylezi. I. Az igazságügyminisztérium felügye­lete alá rendeltetnek az összes feloszlatott egyesületeknek, csoportosulásoknak és po­litikai pártoknak javai. II. Egyesületi vagy pártvagyonnak szá­mit minden olyan vagyon, még ha ma­gánkézben van is, amely általában és be­bizonyított módon pártcélokat szolgált. III. Hasonlóképen az igazságügyminisz- térium felügyelete alá kerülnek mindazok a polgári (társaságoknak, vagy feloszlatott pártoknak tulajdonát képező ingatlanok, szövetkezetek, vagy bármely más ehhez hasonló társaságok, amelyeknek tevékeny­sége és jövedelme a március 31=! törvény által feloszlatott pártok vagy politikai csoportosulások céljait szolgálta. IV. Az említett csoportosulások és pár­tok vagyonának folyó évi március 31-én, a felosziatási rendelet megjelenése után, bármilyen utón létrejött elidegenítése jo­gilag semmisnek tekintendő akkor is, ha ez a pártok vagy csoportosulások egyes társaságainak vagy tanulmányi köreinek nevében jött létre. V. Az említett javak felügyelete és igazgatása a jelen törvényrendelet II. és III. szakaszainak megfelelően nyer elinté­zést. Mindazok, akik e javak valamelyes részére akár részvénytulajdonos, akár más részesedés címén igényt tartanak, kötele­sek e2t a jelen törvényrendelet megjele­nésétől számitottt 30 napon belül bejelen­teni az igazságügyminisztériumnak. Az igazságügymimsiztériumnak küldendő nyi­latkozatban feltüntetendő az illetékes fel­oszlatott politikai párt vagy csoportosulás neve, annak vagyonában való részesedés neme, az esetleges részvény száma és a ré­szesedés értéke. A tulajdonjogot törvé­nyesen hitelesített bizonyító okmánymá­solattal kell igazolni. Ez az igazolás a nyi­latkozat mellé csatolandó. Az említett vagyonoknak azon részei, melyekre ma­gánszemélyek Í9 igényt tartanak, a jelen törvény megjelenésétől elidegeníthetetlen- né és elzálogosithatatlanná válnak. VI. A javaknak az igazságügyminisz­térium felügyelete alá rendelését minisz­teri határozat alapján hajtják végre. A ha­tározat pontosan ki fogja mutatni a mi­BUDAPEST, május 31. Kroft'a csehszlovák külügyminiszter nyilatkozott a Pesti] Hírlap munkatársa előtt. Nyilatkozata bevezetésében a cseh' szlovák külügyminiszter az Anschluss nyomán előállott gazdaság] helyzetről szólott és kétségesnek mondta, hogy a német birodalom továbbra is átveszi a többi államtól Ausztria rég] bevitelét. — Ezután a nemzetiségi statútumról beszélt Krofta külügyiminiszter. Hangoztatta, hölgy a statútummal a prágai kormány elsősorban a nyelvhasználat ügyét kí­vánja rendezni s ezen a téren kés/i a ley messzebbmenő engedményekre. Szabá­lyozni kívánja Prága a nemzetiségeknek a közigazgatásban és ®z állami közmun­kákban való arányos részvételét, az ál­lam sitjuverénitósának keretein belül és saját nemzetével szembeni kötelességei­nek szem előtt tartásával ezen a téren is messzemenő engedményekre hajlandó. A statútum lényegében már készen áll — mondotta Krofta külügyminiszter — és a most kialakuló helyzettől függ, hogy mikor fogadja el a parlament. Pxcméli azonban, hogy még a nyári szünet elölt érvénybe lehet léptetni a statútumot, melyben a ,,kisebbségi kifejezést a „nem­zetiség“ szóval cs/erélik fel. Krofta külügyminiszter nyilatkozata további részében, hangoztatta, hogy a ki’santant együttesen akar Magyarország­hoz való viszonyán javítani. Ezulán a csehszlovák—francia és a csehszlovák- angol viszonyról szólott, majd a cseh­szlovák köztársaság Népszövetség iránti hűségét hangoz!alta. Uralkodó eszme Tagadható/lemül a kisebbségi jogoéde'em betű és szellem szerint i°ló megoldása, poli­tikai kifejezéssel: mind a két félre kielégítő megoldása, emberi megfogalmazásban: „ma- rcdéktularv‘ megoldása nem éppen könnyű dolog Különösen a szinte két évtizednyij meddőség üt ín Ott sem könnyű, 'ahol az ál­lam demokra'. i fólép’tésü, vagy emellett m.éa a békeszerződés is kötelezi red, mint Cseh­szlovákiában vagy ahol a párisi 19W-e.i egyezményen tv! valamely gazda\néppel külön kötött okmány szabja meg a kisebb”égi jég­védelem érvényesülését, mint Lengyelország­ban. Hát miig ahol minrs külön kötelezettség, mint Franciaországban. „CsaJc“ az alkot- mánybam biztosítóit emberi és államjog ren-, dclkeziJc és ezért a kisebbségi érdek az á’-‘ talános életjelenségekben vagy politikai küz­delmekben lépési öl-lépésre győzede’me-kí- dik, mint Belgiumban, ahol a német fia mon­dok a vezérő francia vallonokkal állanak j szembe, dagy uj visz-dy eleme lesz. mints Franciaországban, ahol újra mozognak az. elzászi németek és időről-időre idegeskednek a bretonok, akik pedig majd egészen elvesz­tették sajátszerü riép jellegüket. Ugylátszilz; legalább a tálaiból, hogy a művelődési ón-1 kormányzat elvével csak Észtország kerültj eddig jó láB’a éji a százados elnyomás em-\ lékeitől vezére've Finnország szintén szabad­elvű mód kez-Pi svédjeit, oroszait, lappjait/, Most nagy Jebbel-lobbal komoly napirend-] re került a Ivstbbségi kérdés — ezu'taf ki­sebbségi veszi'» alakjában — Csehszlovákia nemzetközi helyezésének romlása követkéz* tében. A német birodalom nyomáig kényszer ritl, hogy sürgősen és alaposan intézkedjék. Az európai közbéke is veszélyeztetve van ö révén. A rendezés mindamellet• igen sú­lyos nehézségekbe ütközik. A fő nehézség, hogy most a németek teljes önkormányzatot követelnek és 1 em a kisebbségi nemzet, ha­nem az egyik államalkotó ntép jogán. A Hőb­be kisebbségeknek is elvi alapjuk, hogy már a kisebbségi szó tarthatarlan elnevezés meg jogforrás Fokozzn ezt a válságot a külföldi nyomás: Németországé, továbbá Anglia és, Franciaországé. Féllábbal már bent vonunk,, a háborúban, még sem hamar kódjai cl a két hónap óta ám dó anyagot. Csak most kezdték meg a kisebbségi statútum főc'oei nek a kisebbségi vezérekkel való megvitatá­sát és még nem biztos, hogy n június tő-én, összeülő prágai tö'vényhozás hamarosan fogja-e tárgya’ni a lásebbSégi kódex te néze­tét. Ilodzsa kii-.öntése szerint csak nyáron Henlein szerint őszig végeznek a kérdéssel. •De másfelé iobo; vet az uralkodj kér­dés. Külön nyugtalanság müve. A történelem tanúsága szénné időről-időre váratlanul tör föl láz, elfojtott erő keres résekéis ,4 Név- szövetségnek egyre több dolga lesz meynt ezen a téren. /, röghöz kötött kisebbségek sorsa iis elegendő gondo/ okoz. Kétségtelen, hogy a cseh rendezés hatása szert/sugárzik. A Duna-tér ösizefogása szintén függ a ki­sebbségi kérdés megoldásától. De tt ran kapcsolatban az emigráltakkal, akiknek sor­sát most az eviani értekezlet vette kézbe miután a Nanscn-hivatalf már fölszámolják a határideje leültével s a szovjet követelé­sére — itt va j r súlyosabb rész, a tömé dek mozgó népkisebbsiég, a menekült örmény, katalán, bősz:, a disszimilált német es osz­trák zsidó. Jci°ie volna gondoskodni egy te­rületről. ahol a kisebbségi ,galutok*• szövet­ségi államrendsze ú uj Svájcát készítenék el 6 már jó eleve De, vgylátszik. még ele vén él a remény, hogy a zsidó-kérdés kivételével csehszlovák mintára kedvezően megoldhat­ják a kereszt mg kisebbségek dolgát politikai módszerekkel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom