Ellenzék, 1938. május (59. évfolyam, 98-122. szám)

1938-05-01 / 98. szám

ELLENZÉK iHMM* MB SUGAR DÉNES ALBÁNIAI RIPORTSOROZATA Fehér Rózsa - az albánok királynője... Egy kis indiszkréció. — A Fehér Rózsa és a fehér rózsákÉrkeznek a nászajándékok. Akik már iít vannak és akik még jönnek ni. TIRANA, április ’4. Ki nem látta még az albánok leendő királynőjének arcképét? Annak elmon­dom, hogy milyen. Szivalaku gödrös ar­con állandó mosoly ül, csillogó bogár­barna szemek ragyognak a magas homlok alatt. Mindezt sűrű barna hajkorona ke­retezi. Alakja magas, valóban illik rá a „királynői“ jelző, majdnem megközelíti a száznyolcvan centimétert. De ezenkí­vül ha az olvasókat érdekli, a világ leg­pontosabb adataival rendelkezem. Egy habfehér tüll-álmot komponált a tiszti­kaszinói bálra a szabója és hogy, hogyan nem, ezek a méretek a jegyzőkönyvembe kerültek. Tehát nem „körülbelül“ adato­kat, hanem egész pontosan árulhatom cl, hogy a ruha eleje hossza 38 cm., mellma­gasság 38 cm., nyakcsigolyától a csípő elejéig 53 cm., oldalmagasság 22 cm., nyakbőség 34 cm., derék 70 cm., hát­hossz derékig 44 cm., hátszélesség 35 cm., válszélesség 15 cm., ujja hossza 75 cm., mellszélesség 35 cm., mellbőség 93 cm., csipőszélesség 93 cm., szoknya hosz- sza 82 cm. így fest tehát a hercegnő egy szabó szemszögéből. Nézzük, hogy hogyan lát­ják őt környezete, barátai, az itteni ma­gyar kolónia tagjai. A fehér rózsák királynéja Apponyi Geraldine volt grófnő, már nem grófnő. Ugyanis pár héttel ezelőtt Zog király királyi hercegnői rangra emel­te, máris a Fenség megszólítással kell elé­je járulni. így tehát Zog király nem ma­gvar grófnőt, hanem albán hercegnőt ve­zet majd oltárhoz, amenyiben a moha­medán. szertartásnál lehet oltárról be­szélni. Kevesen tudják, hogy a grófnőt, ami­kor még grófnő volt, otthon egyszerűen ,,Geri“-nek becézték. Ö azonban jobban szerette ha mint otthon, Fehér Rózsának hívták, sőt amikor rangrejtve utazott, állandóan ezt az álnevet használta. Ezt a kis indiszkréciót azért kellett elárulnom, hogy világosabb legyen ez a kis anek­dota: Pár héttel ezelőtt fogadta a hercegnő a királyi palotában a tiranai magyar koló­nia hódoló tisztelgését. Ugyanis meg kell emlékezni Tiranában arról a 20—30, többnyire iparos derék magyarról, akik nem kis mértékben járultak hozzá a ma­gyar hírnév megbecsüléséhez Albániában. Az audiencia során természetesen min­denkivel kezetszoritott a hercegnő és a sor végén álló magyarruhás két kislány­nál, Fritz Lotti és Ilusnál végezte a cerc- le-t. Amikor a kislányok átadtak egy ha­talmas, fehér rózsákból összeállított vi­rágcsokrot, a hercegnő pillanatnyilag annyira zavarba jött, hogy azt sem tudta, hogy mihez kezdjen zavarában. Körülnézett, elpirult és csak az oldotta fel szinte kislányos zavarát, amikor a kis­lányok mamája, egy itteni butorgyáros felesége, clkiáltotta magát: — Éljen a Fehér Rózsa, a fehér rózsák királynője! — Oh, köszönöm! — nevette el magát a hercegnő — és búcsút intve, kisietett a fogadtatási teremből. A nászajándékok sora . . . Nem érkezik meg repülőgép vagy ha­jó Albániába anélkül, hogy ne hozná egyik vagy másik államnak, vagy állam­főnek a nászajándékát. Hosszú hasábokon sem győzném felsorolni mindazt, ami mar megérkezett, ami útban van és amit ed­dig csak jeleztek, hogy elküldenek. Az Apponyi-család küldi a menyasszo­nyi iátyolt és egy remek diszhintót. A fehér lipicai lovakról már megemlékez­tem, de az ezelőtt félórával megérkezett hajón szállitort másik díszkocsiról még nem irtani, amelyik szintén Magyaror­szágról jüft. Horthy kormányzó egy re­mek brilliánsdiadémot küldött, mindez bizonnyal a legkülönb ajándék és a ma­gyarországi ajándékok között szerepel ugyancsak egy 24 személyes herendi por- cellánkészlet. Az olasz király ajándéka egy hófehér yacht, amely szerda reggel vet majd horgonyt a durazzói palota előtt és Hitler vezér és kancellár ajándékát holnapra jelzik: egy 80 lóerős Benz-Mer­cedes kocsi. Albert Lebrun, a francia köztársasági elnök 60 személyes sévres-i porcellánkészletet küldött, útban vannak még az amerikai elnök, Benes elnök és II. Károly román király ajándékai. Az egyik legimpozánsabb ajándéktárgy az olasz katonai attasé-é, aki egy másfélméter ma­gas ezüst-üvegkombinációs velencei vázát küldött. És megkezdődtek a bálok és a fogad­tatások . . . Szombat este volt az első udvari bál, a királyi hercegek és hercegnők, a diplo­máciai kar, a helybeli és vendégarisztok­rácia és a sajtó képviselői jelenlétében. A király és Geraldine hercegnő csak rövid időre jelentek meg, köszöntötték a meg­jelenteket és utána a belső termekbe vo­nultak vissza. Azonban a bál maga a késő reggeli órákban ért csak véget. Vasárnap este a jugoszláv követségen van fogadtatás és bál, ugyanis ez a va­/ 0 .7 H mi j 111 I. Őszülő haj öregii! Kluinol lí loglcrrrií'..'oleicLb böjtoUéL ma I. sárnap az ortodox husvét, amely után a követ és a felesége szabadságra mennek. Elutazásuk előtt Geraldine hercegnő tisz­teletére rendezik ezt a bált. A hétfői udvari bál lesz a nagy gála, ezt követi a kedd délutáni tea az ameri­kai követségen. Kedden este a hadsereg ad bált a királyi jegyesek tiszteletére a 1 iszti Kaszinóban. Végül is szerda a nagy nap, délelőtt fél 11 órakor az esküvői szertartás a pa­lotában, délután négykor mennek Duraz- zóba az uj házasok, hogy a kastélyban töltsék el a mézesheteket. Szerda este van az utolsó nagy bál a városházában, ahol a helybeliek nemzeti viseletben jelennek meg. Itt vannak már az amerikai, orosz kö­vetek a feleségükkel, a román, belga és a lengyel követ titkárukkal érkeztek. Vil­lányi, a római magyar miniszter vasárnap délelőtt érkezett és a hotel Continental- ban lakik. Minden már olyan pontosan elő V2n készítve, hogy nem hiányzik más, mint­hogy az égi meteorológiai intézet jó időt rendeljen szerdára . . . AZ ARCBŐRT ELCSÚFÍTÓ SZÁMOS TISZ TÁTALANSÁG, mint gyulladáson pirosságcb, pörsenések és pattanások, amelyek elégteen. bél- működés é; emésztési zavarok következtében tá­madnak. a természetes „.FERENC JÓZSEF“ ke- serüviiz; h'-tsználata által — reggelenként egy per h'írrt'l — rendszer'-rtt rövidesen eltűnnek. Kér­dezze meg orvosát. SZÁLLODAI LOPÁS. Aradról jelen­tik: Rejtélyes szállodai lopás történt az aradi vasúttal szemben lévő „Arany kerék“-szállodában. Szűcs Károly bucu­reştii fogtechnikus Aradra érkezett roko­nai látogatására s reggel szállodai szo­bájában megdöbbenve vette észre, hogy eltűnt 20 ezer lejt tartalmazó pénztárcá­ja. A titokzatos lopás ügyében az eljárás megindult. ezögazdaságí Bank és Takarékpénztár R.T. Cluj. VAGYON MERLEG-SZAMLA ,P Lei Lei j Pénztár; a) Készpénzkészlet — — — — — 14,902.905-­b) Követelés a B. N. R.-nél és a Postata­karékpénztárnál — — — — — —■ 6,647.09L— 21,549.996’— Követelések pénzintézeteknél a) belföldön — — — — — — — 8,408.455-— b) külföldön — — — — — — — 40.412-— 8,448.867’— Értékpapírtárca I. Román értékek a) á'lamkötvények n. é. (N. W.) 189.600 143.640’— b) tőzsdén jegy. értékek n. é. (N. W.) 10.000 7.800’— c) tőzsdén nemj. értékek— — — 88.000 44.630"— 11. Külföldi értékek — n. é. (N. W.) P. 500 11.500' — 207.570’­Tartaléktőke elhelyezése - n. é. (N. W.) 400.000 264.000’— Váltótárca 1. Belföldön fizetendő a) váltók fedezet nélkül — — — — 21,729.993-— b) váltók, áru, értékpapír stb. fedezettel — 4,715.712’ — c) váltók jelzálogfedezettel —■ — — — 25,638.310 — 52,084.015’­11. Fenti váltókból leszámítolva: belföldön fizetendő — — — — — 7,431.855-­I Adósok I. Belföldi adósok: a) adósok fedezet nélkül — — — — 8,497.161’— b) adósok keresk. értékfedezettel — — 18,128.778’— c) adósok értékpapirfedezettel — — — 414.2001■— cl) adósok jelzálogfedezettel— — — — 18,952.652’ — e) adósok különböző fedezetekkel — — 24,679.778’— II. Külföldi adósok — — — — — 963.834’— 71,636.403-­Az 1934 április 7A konverziós törvény szerinti adósok — — — — — — — — 32,357.732’— Viszleszámitolt konverziós váltók a B. N. R.-nél 2,974.035-— 35,331.767-— 1 Ingatlanok a) intézeti székházak — — — — — 10,250.000'— b) egyéb ingatlanok — — — — — 1,884.595-— 12,134.595’— Egyéb számlák — — — — — — — 7,792.143’— Átmeneti számlák — — — — — — — 16.612’­Összesen: 209,465.963-­\ i 1 1937. DECEMBER 31. TEHER Lei Lei Részvénytöke — — — — — — — 40,200.000’­Tartalékalapok a) törvényes tartalék — — — — — 315.000’— b) alapszabályszerü tartalék — — — 500.000’— 815.000’— Törlesztési alapok kétes követelésekre — — — — — 2,000.000’­Tisztviselők nyugdíj- és segélyalapja — — 2,834.500’— Betétek a) látra — — — — — — — — 8,771.997’­b) határidőre — — — — — — — 58,578.142’— c) folyószámlán — — — — — — 42,907.637’— 110,257.776’­Hitelezők a) belföldiek — — — — — — — 4,450.017’— b) külföldiek — — — — — — — 26,283.651-— Visszleszá mitolás * I. Belföldön a B. N. R.-nél: a) folyó váltók — — — 5,089.080"— b) konverziós váltók — — 2,974.035’— 8,063.1 Í5‘— II. Külföldön — — — — — — — 2,342.775'— 10,405,890’­Csekkek és kifizetési megbízások belföldön fizetendő — — — — — 1,079.249 — Fel nem vett osztalék— •— — — — — 54.273’— Egyéb számlák — — —■ — — — — 10,160.291’— Átmeneti számlák — — — — — — 546,966’— Tiszta nyereség 150.556’— a) áthozat az előző évről — — — — b) folyó évi nyereség — — — — — 1,227.799 — Kétes követelések tartalékjára — — — 1,378.355’— 1,000.000’— 378.355.— : Összesen: 1 209.465.968’ — i 1 i AZ IGAZGATÓSÁG. Cluj, 1937 december 31.

Next

/
Oldalképek
Tartalom