Ellenzék, 1938. március (59. évfolyam, 48-74. szám)

1938-03-19 / 64. szám

4 fi L L E /V / É K 1 (J J H in á r v I tí » 10. gflIPEiC _ 111 isvr/ri: 1.ÖT N I ST.FNTÍSZTFI .ÉT­SOROZAT AZ UNITÁRIUS TEMPLOMBAN. \/ unitárius. templomban a leológ üi ^ka- Uémiá tanára'. állal tarlóit luisvétclölli istcm- lisztoW-sorozatban a legközelebbi vasarna- poiiy ttdvó'hó Vari Albeit tool, bin ai I ölj egyházi iH'i/.édet maruliuii. Nem hösszabbitják meg a külföldi or­vosi cs gyógyszereszi diplomák felülvizs­gálásának határidejét. Bucurestiből jelen- tik: A kormány a Rador távirati ügy­nökség utján figyelmezteti mindazokat a gyógyszerészeket és orvosokat, akiknek külföldön szerzett diplomájuk megszerzé­sének jogosságát igazolniok kell, hogy a szükséges igazoló iratok beadasanak utol­só határideje március 24 és ezt a határidőt semmiesetre sem hosszabbítják meg. Te­kintettel azonban arra, hogy az oklevelek felülvizsgálatára megbízott bizottság na­ponta 600 oklevélnél többet nem tud fe­lülvizsgálni, felhívja az érdekelt orvoso­kat és gyógyszerészeket, hogy az előirt határidő alatt igazoló okirataikat okvet­lenül mutassák be, mert a későn érkező iratok felülvizsgálásáért az egészségügyi minisztérium nem vállal felelősséget. A (KATOLIKUS KOR KÖZGYŰLÉSE. A Fuji Katolikus Kör 1938. évi márc us hó 2.Wn. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, pénteken este pontosan 7 órakor, a Kör Str. Kogalniceann 7. szám alatt tevő dísztermé­ben évi rendes közgyűlést tart, melyre a ta­gokul az egyesület elnöksége tisztelettel meg­hívja. A közgyűlésen ninden tag résztvehet, de szavazati joggal csak a tagdijakat ponto­san i'izető tagok rendelkeznek. Ma kezdik meg a cluji cégtáblák felül­vizsgálását, A helyi iparkamara ma kezdi meg a kereskedelmi és iparvállalatok cég­tábláinak felülvizsgálását. Az ellenőrzést az iparkamara tiszviselői hajtják végre. GYŰLÉST TART AZ ALFA SZÖVETKE­ZET. Az Alfa szövetkezet rendes- óvi közgyű­lését március 27-én, -vasárnap délelőtt 11 én akpr tartja a Minerva Biztosiló Gate a Re­ge-le Éerd'-n-and 37. szám alatti székhazának üléstér műben. Amennyiben u tagok néni je­leníti ének meg kellő számban, a közgyűlést Corpul IT. Armata engedélye aJapján, két héttel később, április 10-én délelőtt 10 óra­kor ugyanezen a helyen fogják megtartani. A CLUJI KOLPING LEGÉNYEGYLET 10 EVES JUBILEUMA. Bensőséges keretben iindep'i meg vasárnap, 1938 március 20-án, fennállásának tiz évét a cluji Kolping Le­gényegylet. Délelőtt 10 órakor ünnepi szent­misén rvesz részt, ahol közös szent-áldozást végeznek a régi és az uj. tagok. A templom1! istentisztelet után, déli 12 órakor ünnepi dkszgvüfiés lesz a Kolping Strada Baron L. Popj-utca- 3. szám alatti helyiségében, ahol főtiszt. Vas vary Aladár sibiu i zárdalelkész a KoIpáig Legényegylet, a Kát. Kör és a volt ilparoscseykészet megalapítója, mond ünnepi beszédet. Majd Bálint József Igazgató ismer­teti a iO év munkáját, küzdelmét és eredmé­nyét. Gergely István És Páll Ferenc tagok szavalatai és Szőke Gyula dékán és Kiss László: gazda jelenités-óii egészítik ki a disz- gyihés; programját-',. amelyet Márton Áron ka­nonok-plébános zfá.rósz.ava fejez be. Rég': és tij tagok megjelenését kérjfcik. Politizálás miatt felfüggesztettek négy líceumi tanárt és kizártak 26 középiskolai tanulót. Bucurestiből jelentik: A közok­tatásügyi minisztérium L Podogaia, I. Io­nica, V. Andiciola, a brasovi Saguna-gim- názium tanárait és I. Bardeanu titkárt ál­lasaiktól felfüggesztette, mert megszegték a február 17-én közök törvényrendelet rendelkezését és tiltott politikai összejö­veteleken vettek részt. — Ugyancsak a közoktatásügyi miniszérium politikai mozgalomban való részvétei miatt ki­zárta a caransebesi. ligeum 24 és a tighinai líceum 2 tanulóját. SZAKMAI GYŰLÉST TARTANAK A CLUJI SÜTŐ MUNKÁSOK. A sütőmun­kások folyó hó 20 án (vasárnap) dél* ulán 4 órakor az Épitőmunkás-Otthon" ban általános szakmai gyűlést tartanak. A gyűlésen a kollektivszerződés ügyét é.s az éjjeli munka eltörlésének kérdé­sét fogják /megvitatni. Kézvonalak titka Dr. Kósuiány könyve, 224 lap, 316 áb­rával, fűzve P98 lej, kötve 264 lej, Var­ró: Gjyógyhövények gyakorlati alkalma­zása, receptgyűjteménnyel, fűzve 198 lej, kötve 264 lej. Rövidesen megjelenik: Varró: Arc- és testápolás gyógynövények­kel, 119 lej. Postán utánvéttel küldi LEPAGE Cluj. Kérjen -teljes jegyzéket. avi:pj:scu tábornok lgészsé­GES. A Racka* túviruli iroda jelentése szerint A verescu tálkor nők egészsége egé­szen helyreállt és legközelebb hosszabb tartózkodásra ’t’urhn Sevorinbo utazik. LÉGVÉDELMI 1 1 o w>a.s a CLUJI VÁ­ROSI is közigazgatási tisztvise­l.ÖKNFK. A vármegyeháza mellett működő légvédelmi bizolts:'g elhatározta, hogy a vá­ró, és a vánuegje t'k/lviselői részére légvé­delmi tanfolyamokat -feude./. A f. hó 18-án, pénteken kezdődő tanfolyamok programját Cornea Runcauu, <1 légy ódéiul iroda igazga­tója állította össze. A városi tisztviselők tan­tól várnái 21-én kezdődnek meg. A Lnnfólya- mokJKik tincsen Manóié ezredes, vármegyei ])ieíektus, Apostol őrnagy .és Vlüd kapitány az előadó1. Vérfagyasztó üzemet állított be egyik csikágói kórház. A csikágói megyekór­házban berendezték .1 világ első vérfa­gyasztó intézetét, hol különleges rend­szerű hütő- és- fagyasztó készülékek tart­ják frissen az önkéntes véradományozók által átömlesztés céljaira adott vérmeny- nyiségeket hosszabb időn át. A vérkész­letet osztályok szerint csoportosítják, hogy szükség esetén azonnal rendelkezés­re álljon a kívánt mennyiségű vér. ÓRIÁSI SIKKASZTÁSOK A SACULI ADÓ­HIVATALNÁL. Lugojról jelentik: A pénz­ügyin ink/ 1 árumhoz érkezett feljelentés alalp- ján Stan loan dr. bucureştii pénzügyi vezér­felügyelő és ■ Ba toata loan sc ver: ívmegyei pénzügyi felügyelők hetek óta vizsgálatot folytatnék a snculi adóhivatalnál. 1934-ig visszamenőleg átvizsgálták a könyveket és megállapították, hogy n .sikkasztások vég­összege pontosan ötmillió 506 ezer 96 lej. A vizsgálattal kapcsolatban az ügyészség le­tartóztatta Iacob Dumitru adóügynököt, aki 2 millió' 35 ezer 422 Ijt. Carabas Torna adó­ügynököt, aki 940.006 Jejt, Rista Remus odó- ügynököt. aki 1 miíTó 824.051 és Flonta loan adóhivatali vezetőt, akt 6.197 lejt hasz­náét fel saját céljaira az elsikkasztott ősz- szegből. Agyongázolta a zugautóbusz a CFR el­lenőrző felügyelőjét. Alba-Iulia-i tudósí­tónk jelenti: Purtuga Constantin és Za- voianu Ilié CFR felügyelők Hanza loan nevű sofőr kisérctében gépkocsin ellen­őrizték az Alba-Iulia—sibiui vonalat, mi­vel a CFR tudomására jutott, hogy az általa koncessziónak útvonalon privát személyek személyforgalmat bonyolítanak le. A felügyelők az esri órákban megálla­pították, hogy a Sibiu 255-ös gépkocsi tulajdonosa, Hora Ilié, magánszemélyeket fuvaroz. Az inspektorok autójukkal utá­na száguldottak, azonban mikor igazolás­ra szólították fel, Hora elindította gép­kocsiját. Az indítás pillanatában Zavoia- nu, aki éppen Hora autójának lépcsőjén állott, a kerekek alá került és pillanatok alatt a helyszínen meghalt. A sofőrt le­tartóztatták, a holttestet pedig beszállí­tották az albaiuliai kórházba. FATOLVAJOKAT FOGOTT A REND­ŐRSÉG. A rendőrség tegnap letartóztat* ta Pop Alexandru Hója erdőbe!» erdő- őrt és Pintea Alexa cordosi földművest, akik egymás kezére játszva mintegy 10 ezer lej értékű fát loptak el a Pop ellen­őrzésére bízott és a clujj Gazdasági Aka­démia tulajdonát képező erdőterületről. DOLLFUSS KÉT GYERMEKE A BUDA­PESTI MARGIT-SZIGETEN. Budapestről je­lentik: Vasárnap délben Pozsonyból a mar­gitszigeti Palatínus szállóban telefonon egy 5—6 szobás lakosztályt rendeltek meg Anna1 Dreher névre. Délután fél 5 órakor két nagy szürke túrakocsi állott meg a szálló bejárata előtt. Az egj-ik kocsiból Coudenhove-Kalargi gróf. a Paineurópa-mozgfiüom. ismert vezére és felesége, a másikból egy íeketebundás, gj-ászfátyolos hölgy szállott ki kút gyer­mekkel. Ez utóbbi L|>!4fussné volt, üknek lie árnyne vére szólóit az útlevele. Rangrejtétee csakhamar kiderült és újságírók ‘vették kö­rül. — , Kérem oz Urakat — mondotta —, kiméi jenek meg, úgy sem álllmtok 'rendel“ kezesükre. A politika különben sem az asz- szonyok dolga“. DoTfussné ezután hosszabb sétára indult a sziget most rügyező fái alatt. Mintegy öl negyedórái séta után Dollfussné és a gyermekek visszatérlek ei szállóba. A séta láthatóan fel üdítette, arca kissé kipirult. Nyomban visszament lakosztályába és oda- kértc űz ebédet is. A repülőgépek sebessége eléri a hang sebességét. Az angol alsóházban tegnap beterjesztették a légügyi költségvetést, amely 103,500.000 font kiadással zárul. Ebben az esztendőben tizenkét uj repülő­térnek az építését fejezik be és huszon­négy uj repülőtér építését kezdik. Uj re­pülőgépeket építenek és azok sebességét fokozzák. A repülőgépek sebessége eléri majd az 500 kilométeres sebességet és ez­zel megközelíti a hang sebességét. Ez a repülőtechnikát uj feladatok elé állítja. MA 36 ÉVE TJÜJ márciu* 18-ún kezd <1 világháborút bevezető idegeméi} \fokozódni. Heccben megindult tíz első krajcáron lap, a Neue Zeitung, melg naponként kétszer jelenik meg. Egész nugg oldalon ismerteti lapunk­ban a hálás lluér Gergely zenetanár a oő- röskereszt Erzsébet gyógyintézetét, Brandt József dr. sebész egyetemi tanár és lór­iicinak áldásos működését. Parádi Kálmán ref. kuli. tanár nyugalomba vonulását volt növendéket nagyarányú alapítvány össze­gyűjtésére alkalmat használták. Előző nap meghalt Fefekg Miklós, a székely szárma­zású nagy színművész, szabadság harci honvéd és e napon Tolnai Lajos, a kitűnő iró, Újházi Ede a Törtidőkben fejezte be vendégjátékát, helyébe jön a Iövárosból Náday, ki Béla fiával játszik a Bosen Kran: és Güldenst erűben. Előző este bú­csúzott el Mezei Mihály és ez alkalommal utoljára került színre farkas Ödön dia­dalmas k'-s dalműve: a Tetemre hívás, melyben Uévadi Emília, Percnyi Margit, Vécsei Karsai szerepellek még. A követő két egg fel vonásaiban Gyöngyi, Dezséri, K. Árpást Kata játszott. Este a szinten távozó 'A. Bánig Gabit ünnepelték az Adóm és Éva operettben Megyeri Dezső igazgatóval együtt, A Vígszínház legközelebb színre hozza Bort hu Miklós Felesleg cinül darab­ját, melyet városunkban mutattak be pár év előtt Melanie néven. Óriási hatása volt a Vigadóban Verdi Bekviemjének; a ma- gánszólamokot Sándor Erzsi, Udvardi Emília, Mezei Mihály, Vécsei énekelték. Francia lap meséli, hogy a párisi postán egy angol miss halom levelére agy ragasz­totta föl a bélyeget, hogy sziuaes-nedvesitő helyett komomájo nyelvét használta; ,,Kérdés, hogy a francia posta a gumi egészségtelen voltától félt-e, vagy a- eré­lyes angol itralomvággnak volt-e ez az egyik kis pöffenete?“ A fecskék megérkez­tek városunkba . ,. Elégedetlenek a Junász-gyári munkások a döntőbíróság elnökével. Megemlékez­tünk arról, hogy a cluji Vasöntöde és Gépgyár munkásainak a kollektivszerző- dés lejárta alkalmából konfliktus tá­madt a gyárigazgatósággal, amelyben a döntést hosszas huza-vona után döntőbí­róságra bizták. A döntőbíróság elnökéül dr. Dan loan munkabirósági elnököt de­legálták. Azonban a munkásság a döntő­bírósági elnök személyének pártatlansá­gát illetőleg kifogásokat támasztott és a döntőbiróságban beosztott munkáskül- döttek lemondottak megbízatásukról. Egyben pedig felfolyamodást adtak be a munkaügyi vezérfelügyelőségen uj elnök kiküldése végett. A munkásság kérése fe­lett a közeli napokban fognak dönteni. MEGBÜNTETIK, AKI HIVATALOS MUN­KÁKÉRT KÜLÖN DIJAT KÖVETEL. Cüs- tea Miron pátriárkái-miniszterelnök vala­mennyi miniszteréhez az alábbi átiratot in­tézte: Miniszter ur! Az utóbbi időben pana­szok érkeztek, hogy egyes tisztviselők olyan munkáért, amelyek elvégzése kötelességük, a polgároktól' küllőn díjazást követelnék. Ké­rem, intézkedjék, hogy valamennyi h-tvatati l>an, igazgatóságban, autonóm intézményben és kezel ős égben, amelyek az ön miniszterin» ma alá tartoznak, kihirdessék, hogy a jövő­ben mindazok, akik etekkntetben vétkesek, a legszigorúbb rendszabályok kerülnek alkati marásra. Kérem önt. az ilyen eseteket velem közölni, hogy önnel együtt a vétkesek szigorú megbüntetése 'érdekében intézkedhessen!. Bizottságot létesített a kormány az élelmiszerek vizsgálására. Bucurestiből je­lentik: Az. egészségügyi minisztérium az élelmiszerek és italok egységes laborató­riumi vizsgálata értelmében külön bizott­ságot alakitott, amelynek elnökévé dr. St. Oareghea közegészségügyi vezérfelügyelőt nevezte ki. KÉMÉN Y-TÜZEK. Az éj folyamán ké= irtónytíiz tálmadt a Regele Carol II. 120. szám alatt lakó özvegy Kitinné házában, ahol a kályha csövétől meggyűlt a konyha geren­dája. A másik kéménylüz MólTor-utca 36. szám alatt volt, ahol egy kémény égett le. Kommunista szemináriumot leplezett le a budapesti rendőrség. A magyar fő­városi rendőrség politikai osztálya rajta- ütésszerüleg kommunista szemináriumot leplezett le. A szemináriumban résztvevő 34 személyt, akik különböző társadalmi osztályokból kerültek ki, letartóztatták. Tiltott jelvényt viselt, elitélték. Padit- rean Nicolae reghini sofőr ellen eljárás in­dult, mert olyan jelvényt viselt, amely­nek viselését az állambiztonsági hivatal megtiltotta. A törvényszék 1 hónapi elzá­rásra és 2000 lej pénzbírságra Ítélte. Az utóbbit most a targu-muresi tábla hely­benhagyta, mig az i hónapi elzárást tö­rölte. A KORMÁNY 'TÖBBÉ NEM JÁRUL IIö/ ZÁ A GYÓGYSZERTÁRAK BÉRBEADÁSA HOZ. Bucurestiből jelentik: A hivatalin mai szólnia március 72-/ kelettel miniszterin 11/icsl határozatot közöl, mely szerint a kor mony a jelenleg bérbeadott gyógyt/iraj.■ I>ér leli ügyének lejárta időn nem jóirul hozzá ' bérleti viszony meghosszabbításához, mert 1 IHJÓgytárak tulajdonosai nem lettek eleget a. egészségi törvény HHH-ik szakaszának, mely erre az cselre o koncesszió megvonását irj'- elő. INSPEKCIÓS GYÓGYSZERTÁRAK: Március 12—18-ig a következő gyógy­szertárak teljesítenek éjjeli szolgálatot: Lukács, Str. Memorandului 2. Telefon: 20—78. Dr. Olariu, Str. Regina Maria 9. Minerva, Popa loan, Cal. Reg. Ferdinand 28. Telefon: 21—54. Dr. Rusu Aurel, Sir. Cipariu i. Telefon: 27—92. * AZ ASSZONY KÖTELESSÉGE rörődni rz zal, hogy bélmüködése rendben legyen, am t pe­dig úgy érhec c* ha. regálénként éhgycmor i egy félpohár természetes „FERENC JÓZSE1 ‘ keserüvizet Fzik, umely enyhén és keJemesen jaontoan és bfctosm szabályozza az anyagcser: folyamatát. Kérdezze meg orvosát. 107 darab vágómarhát szállítottak Tar- gu-Muresről Görögországba. Targu-Mu- résén — mint annak idején arról már hin adtunk — az állatvásárok számát éven­ként négyről hétre emelték fel. Az egyik pótvásárt most tartották meg. Miután a falusiakat a vásár napjáról nem értesítet­ték idejében, a felhajtás mérsékelt volt. Mintegy 500 szarvasmarha került eladás­ra, melyekből 107 darabot Görögország­ba, 26 darabot pedig Olaszországba ex­portáltak. A lóvásáron 150 állat került eladásra. A felhajtott bikákból két kocsi­rakományt Satu-Maréra, egy kocsirako­mányt pedig Turdara szállítottak. A piaci árak élősúlyban az alábbiak voltak: vágó­marha: 10—12, exportra 15—17; bika 15 — 16, ökör 16—17, növendék: 13—14, exportra 15-ig, ló 17.000 lejig darabon­ként. Nagyobb mennyiséget szállítottak az állatokból Bucurestibe is. A legköze­lebbi vásárnap május 12-cn lesz. — Az állatvásár alkalmával a városi állategész­ségügyi hatóság egy vágómarha húsát és bőrét elkobozta. Az állat lépfene-gyanus volt. A beteg állat részeiből vizsgálat vé­gett Clujra küldtek fel az ottani állat­egészségügyi hatóságokhoz. SZOMBAT, MÁRCIUS 15. BUCUREŞTI. 7.30 Ritmikus torna, rádió híradó, reggeli hangverseny, háztartási, or vosi tanácsok. 13 Időjelzés, időjárás, kultú­rál s hirok, sport, V-zálláisjelentés. 13.10 Déli hangverseny közvetítése. Közben sporthírek r.ek adása. 13.40 Gramofoinlemezek. 14.15 Hírek, időjárásjelentés, rádiohiradó. 14.30 Gramofonleme2e'k. 15 Hirek. 16.45 Előadás. 17 Románia őrsége szervezet órája. 18 Kn- tonazenc. 19 Felolvasás. 19.15 Ilangképek lemezeken. 20.05 Felolvasás. 20.20 Alexán üresen Péter népdalokat éneket. 20.40 Le mezek. 21 Üzenetek. 21.15 Tánczene. 22.30 Ilirek. 22.45 Vendéglői zene. BUDAPEST I. 7.45 Torna. Utórnai; Gramo­fon. 8.20 Étrend. 11 Ilirek. 11.20 és 11-45 Felolvasás. 12.10 Vizjelzőszolgáiat. 13 Déli harangszó. 13.05 A rádió szalonzenekara. 14.30 Hanglemezek. 17.15 Mesék. 17.30 Miki egér-lemezek. 18 Közvetítés a szegedi vegv- kisérleti és paprjkakisérleti állomásról. 18.30 Jazz. 19 ,,Magyar tá j, magyar szemmel.“ Fe1- olvasás. 19.30 Cigányzene. 20 „Amikor a gong megszólal“. 20.30 „Cigányszerelem1'. Operett. 22.40 Ilirek. 23.05 Tálnelemezek. 24.10 Cgányzene. 1.05 Hirek külföldi magya­rok számára. MIT HALLGASSUNK MÉG MEG? VARSÓ. 19.10 Köintnyü lengyel lemezek. STOCKHOLM. 19.30* Hárfaötös. SZÓFIA. 21 Cselló- és zongora-szonáta: Berleüiin. PARIS P. T. T. 19 Beethoven B-dur mise, IX. szimfónia. Női divatlapok (Ruha, kabát, kosztüm, gyermekruha modellek) az 1938. tavaszi szezonra? Elite Lei 170.—, Star Lei 170.—, Tris Lei 120.—, Smart Lei 140.—, Lyon Mo' den-Album Lei 100.—, Bijou de la Mode Lei 85.—, Paris Album Lei 90.—, Stella Lei 80.—, Saison Lei 45.—, Wiener Chic Lei 80.—, Elegance Feminine Lei 130.— Kaphatók az ELLENZÉK KÖNYVOSZ­TÁLYÁBAN, Cluj, Piaţa Unirii. Vidékre utánvéttel is azonnal szállítunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom