Ellenzék, 1938. március (59. évfolyam, 48-74. szám)

1938-03-18 / 63. szám

1 y J Ö ni it r c i a s 1 8. r L. \ / A megváltozott Bécs , > <- ■ BÉCS, március 17. Á bécsi utcákon az emberek ma már felemelt karral és Heil Hitlerrel köszön­tik egymást, mintha világéletükben igy szokták volna meg. Percről-percre horog- keresztes lobogókkal diszitett teherautók száguldanak végig az utcákon. S. S.'csapa­tok menetelnek minden' irányban. A Hit* ler-ifjuság csapatai vonulnak fel egyenru­hában és jelvényekkel ellátva. Az egész város hihetetlenül élénk. A főutcák ke­reszteződésénél tömegek verődnek össze és hallgatják a hangszórók híreit. De en­nek ellenére békés az egész kép, mint ahogy békés volt a hatalom átvételének művelete is Ausztria egész területén. A végső, döntő lépésre, amelyre évek hosszú során át készültek, az emberek százezreit szervezték meg és a hátalom átvétele egyetlen csepp vér kiontása nélkül történt meg. Skubl államtitkár, a közbiztonsági ügyek vezetője a belügyminiszter előszó- híjában a következőket mondotta erről -a sajtónak: Egy csepp vér nélkül! — A legutóbbi néhány nap alatt a nép­szavazást megelőző izgalmas légkörben volt számos összecsapás, sőt sebesülés és néhány haláleset is előfordult. Az elmúlt éjszaka egyetlen halott, sőt egyetlen sebesült sem volt és egy csepp német vér sem omlott a nagy átalaku- lá során. A nemzeti szocialista szervezetek hallat­lan önuralmára és fegyelmére volt szük­ség, hogy ez igy legyen. Az elmúlt éjsza­ka egy óra tájban például a Szent István* templomnal igen jellemző jelenetet lehe­tett látni. Egyetlen fiatalember tűnt fel a Hazafias Front felvényével gomblyuká­ban a tízezres tömeg között, amely ki­vétel nélkül horogkeresztes volt. Amidőn ez a fiatalember feltűnést keltett, a jelen­lévők körülfogták és felszólították, vegye le a jelvényt, mert az provokálja a töme­get. A fiatalember érthetetlen okból, va­lószínűen a mártiromság vágyától elra­gadva, megtagadta a felszólítást. A körü­lötte lévők erre rendőrt hívtak, aki ki­nyújtotta kezét és elkobozta a Hazafias Front jelvényét. Ezzel az incidens véget is ért. A helyzet egyébként csak közel két óra hosszat volt kritikus a tegnapi nap folyamán. Amint ma már kiderült, pénte­ken délután három és öt óra között az azóta lemondott Schuschnigg-kormány tagjai még arról tanácskoztak, hogy letartóztatják Sevss-Inquart és Gleise­Horstenaut és felveszik az aktiv ellen­állást. Ezt a magatartást különösen Schmiedt és Zerríatto, a Hazafias Front főtitkára szor­galmazta. Ebben az időben Göring tábornagv, porosz miniszterelnök két izben is fel­hívta telefonon Schuschnigg kancellárt és személyében tette felelőssé minden nem­zeti szocialista épségéért és szabadságáért. Mi lesz a német emigránsokkal? A hatalom akadálytalan és zavartalan átvétele után a nemzeti szocialista veze­tőknek csak egy gondjuk van. Az elmúlt napokban Schuschniggék sok fegyvert osztottak szét különböző alakulatok között. Fegyvert kaptak állítólag a bécsi tűzoltó­ság tagjai és a Hazafias Front húszezer milicistáját is felfegyverezték, kis gép­fegyverekkel és géppisztolyokkal. A mili- cistákat a nemzeti szocialisták még pénte­ken este leszerelték, de a gépfegyverek és géppisztolyok sorsá­ról e pillanatig semmit sem lehet tudni. Valószinüleg erélyes rendőri akcióra ke­rül a sor, hogy ezeket a fegyvereket visz- szaszerezzék. Délután Himmler birodalmi miniszter és kísérete több gépkocsin haladt végig Bécs utácáin. Az Operaház előtt olyan sűrű tömeg vette körül mámorosán ün­nepelve a gépkocsikat, hogy azok elakad­tak. Himmler felállt kocsijában és néhány közvetlen szóval köszönte meg az ünnep­lést. Ezután SS-csapatok nyitottak utat a gépkocsik számára, amelyek lassan halad­tak végig Bécs utcáin. Flimmler és mun­katársai állítólag arravonatkozóan adnak tanácsot Ausztria vezetőinek, hogy milyen intézkedéseket foganatosítsanak a Németországból régebben Ausztriába menekült emigránsokkal szemben. Letartóztatták a marxista vezetőket Az eddigi hirek szerint körülbelül két­száz embert tartóztattak le és vettek úgy- [ nevezett védőőrizetbe. Elsősorban szere­pelnek a letartóztatottak között a volt marxis­ta vezetők, akiket Schuschnigg legutóbb szabadlábra helyezett, közöttük Rótt és Köhr volt szakszervezeti vezetők, akik a Schuschnigg-kormánnyal folytatott tárgyalások során politikai szerephez jutottak volna. A védőőrizetbe vettek között van Seitz volt bécsi polgármester, Adam Walter ez­redes, a szövetségi sajtószolgálat főnöke, Ludwig volt meghatalmazott miniszter és külügyi sajtófőnök. Állítólag Stahremberg herceget is letartóztatták, amikor az osztrák határ felé menekült. Ellenőrizhetetlen hirek szerint Stah= RUHÁZATI A CLUJ Sfr. I. G. Duca, 3 ^ A ^Select” filmszínház mellett A * Vo r p 0 n t é r e d e t i á r á i n á r u $ i t remberg hercegnél rendkívül nagyösszegü valutát találtak. Zsákutcában a sajtó Mindjárt az első órákban nagyarányú intézkedések történtek az osztrák sajtó átalakítására, a Reichspost, a Neues Wie­ner Journal és a Wiener Zeitung reggeli számait elkobozták. A Telegraph szerkesztőségét — amely eddig cseh érdekeket szolgált —, a nem­zeti szocialisták birtokba vették és a lap délután már nemzeti szocialista szellem­ben közölte a híreket. A bécsi sajtó egyéb orgánumai igen fur­csa képet nyújtanak. A politikai esemé­nyek ezekben a lapokban nem olvashatók az első oldalon. Az egyik lapban például harmincsoros tudósítás, olvasható a bé­csi eseményekről, majd körülbelül hetven sor szines riport következik egy hangversenyről, amely ál­lítólag nagy társadalmi esemény volt. Egy másik lap az egész első oldalt kitöltő cik­ket közöl a nemzetközi divatról, a máso­dik oldalra pedig az argeninaí aratásról közöl riportot és a hollywoodi szépítő szalonokról. Az osztrák átalakulás nem kapott egészen kéthasábnyi helyet. Az egyik szombat délután megjelenő lap első oldala vörösbetüs főcímmel az ügetőverseny programját és tippjeit közli. A politikai átalakulásról szóló hirek csak a második oldalon kaptak helyet. A sajtónak ez a része teljesen zsákut­cába jutott és egyelőre nem tud elhelyezkedni az ese­mények forgatagában. Thury Lajos. A felülvizsgálásra kötelezett cluji zsidó állampolgárok névsora Kedvezményes- utazási leSjetöség a budapesti Mez»- gazdasági Kiáüiiás alkalmából Érvényes útlevél és a kiállítási igazolvány felmutatása ellenében 1938 március 13—28- ig vizűm nélkül lehet Magyarországra utazni. A vizumot utólag 2.50 pengő kezelési költ­ség lefizetése elleniében kell Budapesten meg­szerezni. A (kiállítási igazolvány alapján az összes magyar vasutakon bármely határállo­mástól Budapestre: 1938 március 13-án 0 órától március 28-án déli 12 órá;g és Buda­pestről vissza, illetve tovább bármely kilépő határállomásra), március 23-án 16 órától áp- rflis 7-én 24 óráig féláru menetjeggyel (50 százalékos kedvezménnyel) lehet utazni. A kiállítási igazolvány 180 lejért az Ellenzék könyvoszlályában. Cluj Piaţa Unirii, kap­ható. Vidékiek 205 lej előzetes beküldése el­lenében ajánlott levélben postafordultával kaphatják, (Folytatás.) Wo. 279. Wertheimer Filip (Cluj), póz, 56. We. 284. Weis- Armén (Cluj), ipoz. 36. Ve. 285. Veres Emeric (Cluj), póz. 37. Ve. 286. Veres Mtitaiu (Calota), póz. 38. We. 28S. vad. Wertheimer Samola (Munkács), póz 12. We. 289. Wc-isz Iosif (Borsec), póz. 14. Wc. 291. Weisz Francisc (Agn’s), póz. 18. We. 293. vad. Weisz J. Catalina (Garci-Mare), póz. 829. Ve. 294. Végh Marin (Ganca), póz. 830. Wc. 300. Weisz Isac (Apóiddá), póz. 870. Ve. 302. Vegh Herman (Apsa de jós), póz. 872. We. 306. WcinWrub Samoila póz. 899, We. 309. vad. Weisz Mauritiu (Be= •ius), póz. 880. We. 312. Weinberger N co= üae (Sein), póz. 864. We. 313. Weingertner Ester (Cluj), póz. 865. We. 318. vad. Weisz Samoila (Cluj), póz. 919. Ve. 321. Veresber=■ ff er Avram (Viscolul de jos), póz. 922. Wc. 325. Weisz Gabor (Bucea), póz. 937. We. 328. Weiszberger Estera (Góseni), póz. 940. We. 329. Weiszberger Gizela (Crisen'J, póz. 941. We. 332. Weis: lehel Francisc (Cehul- Silvaniei), póz. 945. We. 333. Weisz Ios1 f (Gizela Telec), póz. 646. We. 334. Weisz Iosif (Sibiu), póz. 947, We. 335. Weisz Sa­moila (De.j), póz. 948. Wc. 337. Weisz Áron. Tuitos), póz. 956. We. 340. Winbergcr Hermina, ord. inserts in baza hot. Min. de Int. no. 15671—1926. We. 342. Weintmub Samoila (Ghiris=Ai‘res), ord. inse. hot. 795— 1925. C. A. We. 345. Weinstein Beni, n. Fredman Ileana (Dabra-More), înscris conf. hot. C. A. no. 2057—1925. We. 346. Weisz Mihail (Someseni), înscris conf. hot. C. A. no. 241—1927. We. 348. Weis: VasHe (Cluj), înscris conf. hot. C. A. no. 655—1925. We. 349. Weis- Alexandru (Cluj), hot. C. A. no. 700—1925. We. 350. vod. Weintroub Albert Abraham, n. Fíilöip, înscris in baza sent. Trib. Cluj S. IV. no. 1683—1930. We. 351. Weis,2 Ema (laud), dec. 20934—1933. We. 3o2. Vertes Alexandru (Cluj),no. dec. 20945 —1933. We. 354. Weisiz Radu (Cluj), dec. 21753—1933. We. 356. Weis- Adalbert (Cluj), poz. hot. 4318—1934. We. 359. Weis: Rudo'lf (Cluj), in baza dec, no. 3066—1935. Wi. 7. Wigdoroviei Hermina (NegrestJ), poz. 64. Wi. 8. Wigdoroviei Isac (S'ghet), poz. 65. Vi. 10. Vinkler .Ioann (S hin) poz. 105. Vi. 15. Vinkler Iosff (Cluj), poz. 164. Vi. 16. Vinkler Polo (Oradea), poz. 165. Vi. 19. vad. Vid er Vilhelm (Ghidfolau), poz. 204. Wi. 20. Widder Vasile (Ghdofalau), poz. 205. Wi. 24. Winkler Alexandru (Episcopie Oradea), poz. 247. Wi. 31. Winkler Adolf (For löszén t- miklós), poz. 361. Wi. 40. Winkler Emerre (Poiana), poz. 526. Wi. 42. Winkler A’e- .Tcrndţu (Tust.ad), poz. 549. Wi. 87. Wider Salamon (Aiton), poz. 679. Wi. 117. Winkler MauriIiu (Sibiu), poz. 393. Wi. 118. Wmt- ner Alexandru (Merö-Tárkány), poz. 372. Wi. 125. Wider Augustin (Crasna), poz. 317. Wi. 126. Wieger Rudolf (Cluj), poz. 318. Wi. 128. Wit man Géza (Becheret), poz. 294. Vi. 143. Wigrter loan1 (Deda), poz. 93. Wi. 144. Wigner Sára (Deda-Mures), poz. 94. W •. 145. Wilncr Maurit u (T.-Severin), poz. 53. Vi. 146. Wigner Géza (Deda-Mures). poz. 58. Wi. 151. Vad. Windhnlb Anton (Cluj), poz. 850. WE 152. Winkler I-a-cob (Sib’u), poz. 851. Wi. 109. Winkle Gizella (Cluj), 515. Wi, 110 Winkle Stefan (Cluj), poz. 518. Wi. 114. Winkle Cornelia' (Cluj), poz. 460. Wi. 169. Winder Stefan (Tolly), .poz. 916. Wo. 1. Wolf Samoila (Barsana), poz. 10. Wo. 2. Vogel Iacob (Cluj), poz. 66. Wo. 4. Wolheimer V ban (Bacs), poz. 102. Wo. 5. Wold Samuin (Cluj), poz! 129. Wo. 10. Wolf (Cluj), poz. 903. Wo. 14. Wo'f Sa- mo'Ua (Inon-Somes). poz. 390. Wo. 15. Wolf Sim ion (J-amosd), poz. 40S. Wo. 31. Wolf Heinrich (Alba;-lull-a), poz. 767. Vo. 23. Woflsgruber Elemér (Angheüa), poz. 718. Wo. 41. Wolf Mo-iso (Bârsana.), poz. 376. Wo. 63. Wolfgang Rozália (C'.uji, dec. 21253 -—1933. Vii. 16. Wurzel Oscar no. 24969— 1933. V. 100 Virág Ludovic poz. 559. Za. 4. Zdubercre Min'o (Surduc), poz. 10. Za. 14. Zadar BcrAam'n (Borna-Czipa), poz. 67. Za. 15. Zcgor Eenke (Érsekújvár), poz. 70. Za. 20. Zador Margaréta (Érsekújvár), poz. 98. Za. 21. Zadar ■ Eiisabeta (Érsekújvár), poz. 99. Za. 45. Zador A)pád (Érskujvár), poz. 58. Za. 51. Zauderer Salamon (Cernăuţi), poz. 19. Za. 71. Zakariás Ios f (Nádaséi), poz. 175. Za. 83. Zador Vaslle (Érsekújvár), íiot. C. A. no. 33—1924. Ze. 2. Zelig Ios'f (Lapusul ung.). poz. 2. Ze. Vad. Zelig Sa­moila (S’-cutl S ív.), poz. 3. Ze. 9. Zelig Da­niid (Beclean), pnz. 86. Ze. 11. Vad, Zelig Berta (lel ódul-M-a "o). póz. SS. Ze. 88. Zrfe- kovics Adalbert (Bohola) .poz. 7t. Ze. 20. Vad. Ziger Elena (PoEsiE la Zngraudjud), poz. 75 1. Ze. 21. Zeigr Alexandru (Copalnic M a nas l nr), poz. 76 Ze. 24. Zelig Samoila (Ca mar as 01 •uj). poz. 35. Ze. 24. Zelig Mar­ga rein (Cluj ), poz. 36. Ze. 2( 3. Zelig Arm in (Cluj), ipoz. 37. Ze. 34. Zeh nger Safa in­scris in baiza sent . Trib, Cluj n 10 10 7 4:—1934. Zi. 2. Zimmerman Emi (Shin), poz. 43. Zi. 5. Zinner losif (Bistrita). poz. 89. Zi. 8. Ziment Adolf (Reghin), poz. 93. Zi. 12. /in­ger Igmalui poz. 118. Zi. 13. Zimmerman Herman (Zombor), poz. 74. Zi. 15. Vad. /Hier Reghi'na (Trncen), poz. 80. Z . 16. ZíglxelslPin David (Dej), poz. 53. Zi. 17. Zi­ment BeHo (Regh-n), poz. 31. Zi. 23. Z.ip- f el mager Margareta nn^-c. Bárány (Gher'.a), póz. 166. Zi. 31. Zoeger Ludovic (Nikity), poz. 211- Zi. 33. Vad. Zieger loan n. Pol Mária (Pch-failau), poz. 205. Zi. 39. Vad. Z.i m mer mo n Hani 11. Siovits (Ormerwsul de Câmpie), poz. no. 8064—1934. Zo. 15. Zol­tán Sanioín (Feketeerdő) poz. 154. Zo. 18. Zoltán Adalbert (Hostimul Oltulu/), poz. 117. Zo. 20 Zoltán Eugen (CXadca). poz. 72. Zii. 7. Züss Mauritiu (Colomec, Galícia), poz. 20(1 Zs. 4. Zsoldos losif (Gvstotel), poz. 4. Zs 18 Zsigmond Antal (Romul D. Nos.) pnz. 157. Ze. 14. Zeiler Géza (Cluj), poz. 125. Ze. 15. Zeigler Eric (Zlatna)) poz. 147. (Vége.) Felülvizsgálták a targu- muresi Bőriparosok Szövetkezetének működését TARGU-MURES, március 17. Még 1929. évben a targu-muresi Bőr­ipari Munkaadók Szövetségének kezde­ményezésére létrehozták a Targu-Muresi Bőriparosok Szövetkezetét. A Szövetke­zet mintegy 200.000 lej alaptőkével in­dult meg és több, mint 150 részvényese volt. A Szövetkezet, melynek létrehozása főképen a bőrárak egyensúlyban tartá­sát célozta, éveken keresztül eredménye­sen működött és szép hasznot jövedel­mezett. 1985"ben mérlege még 20 ezer lej tiszta hasznot mutatott ki, 1930. év novemberében azonban felszámolását kérte az intézmény. A szövetkezeti veze­tőség kérése érthető megdöbbenést Fel­tett a részvényesek körében és ugv ha­tároztak, hogy bizottságot jelölnek ki, amelynek feladatául a Szövetkezet üzlet Vitelének felülvizsgálását fűzték lei. A bizottság hónapokon át folytatta vizs­gálatát és most elkészült jelentésével, melyet a közeli napokban fog a részvé­nyesek elé terjeszteni. UibóS visszauiasNoüák Targu- Mures voll fő vevőjének aszabadlábrahelyezése ügyé­ben beadói! kérési TARGU-MURES, március 17. A targirmuresi ügyészségen befejezési nyert Urzica Dumitru volt! városi fő­számvevő ellen megindult vizsgálat. En­nek megtörténtével a volt főszámvevő jogi képviselője utján újabb kérést nyúj­tott be, amelyben erkölcsi biztosíték mellett kérte sza-badlábrahclyezésél. A kéréssel foglalkozott az illetékes fórum, de azt most visszauiasitotta. Urzica Dir mitru igy továbbra is fogságban marad. Maradandó könyvsikerek; : Croim: Réztábla, a k:pu alatt (3 hónap art már í-ik khdás.v jelenik meg) kötve 238.—. tűz­ve 1S5.— lej; Knittel; El Hakim (Világsiker, ligv orvon regénye), kötve 244.—, fűzve 191.— ej: S Maugham: Színház, kötve 119.— lej; S. M ug ham; örök szolgaság, kötve 264.— lej, liizve 224.— lej; Mfechel: E'.ífujta a szél, (Angel nyelven S hónap a!-tt 2 miidó példányt adtak c! e köhyv. bői), kötve 360.—, fűzve 264.— lei; Saucrwem: így lijttarrt A XX-ik század történelme cgv u; ságiró emlékeiben, kötve 17S.— lej; Cooper: Talleyrand, kötve 252.— fűzve 165.— lej; Hr Ser: Egy orvo* bejárja -. vi ágot. kötve 242.- fűzve 165.— lej; "Werfel: Halljátok oz. igét. kötvr 2',8— lej; Thomas Mann válogatott novel .v kötve 2-,8- lej Kaphatók T EttEXZ-fh l KÖNYVOSZTÁLYÁBAN Cuj. P«t. Uniói.

Next

/
Oldalképek
Tartalom