Ellenzék, 1938. február (59. évfolyam, 24-47. szám)

1938-02-03 / 26. szám

/ 1938 JelSr â ă r 3. V L LENZ ß. K ÚJABB KOLOZSVÁRI CÉGJEGYZÉ­SEK. A kolozsvári kereskedelmi és ipar­kamara céghivaíalánáB az. alábbi cóg- jegyzéseket és változásiakat jegyezték be: László Béla Kolozsvár ,,Autópark“ cég alatt autókereskedés, Mariuescu Mát­rái és Társa Kolozsvár, import-export vállalat, Apel né Grünfeld Róza Dós, kendökereskedés, 13 a bizsué Reiner Jlo- iva Kolozsvár, cukicirkakeveskedés, Sze- ghö Géz-ai kolozsvári női divaitárukeres- kedés cégét Gyulafehérvárra helyezi, át és emiatt kolozsvári cégbejegyzését tö­rölteti1. Baum Rozália Kolozsvár töröli- letle Hotel Európa cégét. Törölték Pa­nel Miklós Dés vas- és festékkereskedéJ sét is ín céglajstromból. TÍZMILLIÓ LEJRE EMELTE ALAP­TŐKÉJÉT A SOCOROMANA. A kolozs­vári Socoromana import-vállalat rendkí­vüli közgyűlésén a vállalat alaptőkéjét 5 millió lejről 10 milliói lejre emelték. Iparvállalatok figyelmébe. Az ipar és kereskedelemügyi minisztérium 90.369— 1938. számú rendelete alapján a kolozs­vári iparfelügyelőség felhívást intézett a körzetéhez tartozó iparvállalatokhoz, hogy az alábbi eseteket, illetve adatokat i azonnal jelentsék be: az tizem leállását és annak okait, a részleges munkáselbocsá­tást és annak okait, a nyersanyagokkal való ellátás menetét, valamint az eladások és készletekben beállott változásokat. A fentiekre vonatkozó adatoknak az ipar­felügyelőségekkel való közlés előtti nyil­vánosságra hozatala szigorú büntetést von maga után. Hogyan osztják szét az import kvótát. Az idei esztendő első negyedének import kvótája felosztásának ügyében eddig még nem történt semmi érdemleges intézke­dés. A gyáriparos szövetség értesülései szerint a deviza aiszponibilitás $ milliárd lej körül van, azonban a kontingenst egyes behozatali országok szerint még nem állapították meg. Az eddigi számítá­sok szerint valószínűleg a következő or­szágokból engedélyeznek majd egész kvó­tákat: Ausztria, Olaszország, Jugoszlávia, Bulgária, Törökország, Magyarország, Svájc és Görögország. A többi országokra vonatkozólag valószínűleg csak redukált kvótát engedélyeznek. Egyszerűsítik az adóbehajtások rendsze­rét. A pénzügyminisztérium elhatározta, hogy egyszerűsíti az adóbehajtások rend­szerét. A tervezet szerint úgy a kivetési, mint a kihágási jegyzőkönyvekben feltün­tetik majd a fizetési esedékesség időpont­ját. Ennek az volna az előnye, hogy a pénzügyi hatóságok megtakarítanák a kü­lön felszólítással járó munkatöbbletet és időveszteséget. Faárlejtést tart a vasút. A CFR vasut- igazgatósága március 19-én árlejtést tart a személyzet részére szükséges 21.000 va­gon, valamint a saját rezsijében szükséges mintegy 100.000 öl tűzifa beszerzésére. Milyen csekkek illetékmentesek. A köz­ponti bélyegbizottság úgy döntött, hogy magánosok által magánosokra kibocsátott csekkek illetékkötelesek, éppen úgy, mint­hogyha utalványok lennének. Csakis va­lamelyik bankra kiállított csekkek illeték- mentesek. Meghosszabbították az adóbevallások­nak határidejét. A pénzügyminiszter ren­delete szerint az adóbevallások benyújtá­sának határideje az egyenesadókra vonat­kozólag február havának végéig meghosz- szab’bitást nyert. A meghosszabbítás vo­natkozik azon háztulajdonosokra is, akik bérlőikre vonatkozólag kell bevallást ad­janak. A fenti határidőig benyújthatják adóbevallásaikat mindazok, akik kereske­delmi ügyletekkel foglalkoznak. A rész­vénytársaságok április végéig kötelesek benyújtani adóvallomásaikat. Megsemmisítik azon cégek importkvótá­ját, amelyek nem nyújtották be a sze­mélyzeti kimutatást. Február elsejével le­járt a határideje a kereskedelmi és ipari vállalatok személyzeti kimutatásait benyúj­tásának. Az ipar és kereskedelmi minisz­ter értesülései szerint sok vállalat nem tel­jesítette az errevonatkozó rendelkezést és nem nyújtotta be személyzeti listáját. A Tempo jelentése szerint ezeket a vállala­tokat az előirt büntetéseken kiviil azzal is sújtják, hogy, megvonják tőlük az im­portkvótát. Vasárnap rentei meg a EHG kupával díjazott versenyét a báró 3éslk&«.' tőrcsapat CLUJ—KOLOZSVÁR, február 2. A Ilaggibbor vivóversenyei után újabb ér­dekes vlvóc-Slaményben lesz része vasár­nap sportkedvelő közönségünknek. Ek­kor rendezi meg ugyanis a KAC ez évi első kupaversenyét, a négyes szenior tőr­csapatok részére kiirt báró Jósfka-ku­páért. Ezt! a kupáit négyszer a KAC, négyszer a Ilaggibbor védi s így a kupa­szabályzat szerint, amelyik csapat vasár­nap győzni fog, az mint ötszörös győz­tes véglegesen, megnyeri a kupát. A nagy érdeklődést kiváltó és rendkívül izgal­masnak Ígérkező verseny részleteit kö­zölni fogjuk. Az „Uníversitatea-barátok“ biztosították az egyetemi sportegyesület további működését CLUJ-KOLOZSVÁR. (Az Estilap tu­dósítójától.) Hirt adtunk arról, hogy „Universitatea barátok“ címen egy társa­ság alakult meg azzal a céllal, hogy a teljesen magára hagyott egyetemi sport­egyesület további működését anyagi és erkölcsi támogatással biztosítsa. A társa­ság vasárnap tartotta meg alakuló köz­gyűlését, melyen hódoló táviratot küldtek Őfelségének, továbbá táviratilag üdvözöl­te a közgyűlés dr. Silviu Dragomir mi­nisztert, a klub elnökét és dr. Pop pro­fesszort. A közgyűlésen az előkészítő bi­zottság nevében Madrea professzor öröm­mel jelentette be, hogy eddig 29 vállalat, bank és más intézmény, továbbá magáno­sok siettek az Universitatea segítségére és ezek kisebb-nagyobb évi vagy havi járu­lékokkal igyekeznek biztosítani a klub további működését, amelyért ezúton is hálás köszönetét mond az „U-barátok“ nevében. A társaság vasárnap délelőtt 11 órakor újabb közgyűlést tart az Ange- lescu-gimnáziumban, melyen újabb tago­kat is vesznek fel és megválasztják a tisz­tikart. Sárosi György dr., a vasárnap súlyos balesetet szenvedett kiváló válogatott já­tékos — budapesti jelentés szerint — aránylag jól érzi magát és amint az őt meglátogató Kelemen Kornél dr., OTT elnöknek mondta, csak azt sajnálja, hogy kényszerpihenése alatt elveszti formáját és csapata hosszabb ideig nélkülözni fogja őt. Korányi, a Ferencváros másik kitűnő­sége, még mindig klinikán fekszik és bár állapota javul, kérdéses, hogy tud-e ját­szani csapata legközelebbi mérkőzésén. Milano. FTC Budapest—Milano válo­gatott 5:3, jéghokkimérkőzés. VASÁRNAP DÉLUTÁN egy órakor a sporttelepen Univers ítafea—Napoca és utáni® 3 órakor Victoria—UEC barátsá­gos labdarugómérkőzések lesznek. Zágráb. A világbajnokságra készülő ju­goszláv válogatott labdarugócsapat ma a magyar Kispest csapatával fog edzőmér­kőzést játszani. Marseille. Austria Bécs—Városi váloga­tott 1:1. A magyar ökölvívó csapatbajnokságot a BTK nyerte meg. 2. BVSC. 3. BSzKRt. 4. FTC. Telté^cspaiPt Székely Viktor Meteor 137 ponttal ve­zet a kerületi bajnokságban, melyet valószínűleg rnár meg is nyert G’.'uj—Kolozsvár, február 2. A kerületi te- kézőbajnokság harmadik fordulójának érde­kessége azi, hogy az egyéni bajnokságban Székely Viktor 137 pontos nagyszámú ered­ményt ért el, ami*vei már valószínűleg meg is nyerte >a bajnokságot. Részletes eredmé­nyek: Csapatbajnokság: UEC 1130 p„ Hercules 1120 p., Echo 1098 p., Palma 1080 p., So­lid 1036 p„ FTC 1029 p., Mured 976 p., Şoimii 936 ip., lm 925 p. Egyéni bajnokság: Székely Viktor Meteor 137 pont, Jakab A. Şoimii 122 p., Weltmann M. Şoimii 116 flx, Dobos B. Echo 116 p., Darvas Dezső Mured 115 p., Terikul A. Pal­ma. 115 p., Miron V. Tr:is 115 p., Gyárfás F. 115 p., Bica V. Şoimii 113 p., Fejér Mik­lós Hercules 112 p., Sohreithöffer L. Bohém 112 p., Bota Mihály FTC 109, Mankó Zoltán Palma 109, Miron A. Iris 108 p., Prezenszky L. Palma. 107 p., Borsovicky B. Echo 106 p., Nagy László Hercules 106 p.( Csomorlány G. Palma 105 p-., Bertha M. Matador 104 p., Brassay J. Solid 104 p., Jakab J. Hercules 103 p., Hirsch B. Solid 103 p., Kiss F. So­lid 103 p., Marosan J. Mured 102 p., Balogh’ A. Şoimii 102 p„ Gombos J. Hercules 101 P-, Nagy Gyula FTC 101 pont. A Zsinór tejééző társaság uj tisztikara a következő: elnök Kovács Sádor, :a lein ölt Win- kelmayer Oltói, pénztáros1 László Jutnos, el­lenőrök Vodil’.'a Mihály és Voivod Teodor. Az idei Nobeldljjas B ocf©F Maptin dm legújabb regénye: „Vén Európa“ 106 lej, a Baumgarten-dijas Daillos Sándor Dunániluílli legendás könyv, remek famet­szetekkel fűzve 119 lej, kötve 158 lej, a s'zlinltén Nyugat-ki a dásu szenzációs uj re­gény, Pap Károly: Azarel, fve 119 lej, kötve 158 lej, Nagy Lajos: A falu álar­ca, kötve 139 lej Lepagenál, Cluj. Postán utánvéttel. Kérje az uj könyvek jegyzé­két Lepagetóll Tupisíasá g Az Erdélyi Kárpát Egyesület kirándu­lásai február 6-án 1. Autóval a tordai hasadókhoz. Indulás reggel 9 órakor az egyesület Str. Bnaitiamu 24. sz/átai alatti helyisége elől. Visszatérőben részt vesznek a kirándulók Tordán az EKE rendezésében dr. Balogh Ernő által tartandó velitettklőpes előadáson.. Részvételi dij 90—95 lej. Jelentkezési határidő péntek este 8 óra. 2, Gyalogos kirándulás: Szent János kút, Mikes menedékház, Bükki meivedékház. In­dulás reggel fél 9 órakor az egyesület elől1. Vendégeket szívesen lát 0 vezetőség. V elitet (képes' előadás. Az Erdélyi Kárpát Egyesület folyó hó 4-én este 8 órakor veti- tettképes előadást tört a református leány- gimnázium. Sir. Bratiami 24. szám alatti fi­zikatermében „Képek az erdő életéből“ cim alatt. Előadó: dr. Húsz Ödön. Móricz Zs'igmond uj regénye: Míg aj £3ss©s?@lem Ára vászonkötésben 178 lej. Egyéb Athe­naeum újdonságok: Thomas Márnái: összes novellái, vész on kötésben 238 lej. —- Frank Thiiesis: Csuzima, vászonkötéshen 178 lej. — Kaphatók az ELLENZÉK KÖNYVOSZTÁ­LYÁBAN, GLujiKolozisvár. Kérje a könyvuj- donságok ingyen jegyzékét. Utánvéttel is azonnal számítjuk. TILOS A JÓSLÁS ÉS JŐVE.-DÖMOXDÁS — TEMESVÁRON. Temesvári tudósítónk y leüli: A temesvári rendű rávesz tor a hetiig) minisztertől rendeletét kapott, amely szigo­ra an utasítja, hogy a munkaügyi miniszlé- riunitnak. 1930-ban « jósás és 0. jövendő- mondás citeaii határozatát hajtja végre. Ez J> rendelet megtiltja, a szuggesztió, hipnotizmus, spiritizmus ülését, a jóslás-oka U jövendőmön- diákokat Hs- a varázslatot is. Temesváron má. végre hajtották ezt a rendelete í. Kolozsváron is szükség ‘tenne erre, mert szerény számítás szerint, városunkban mintegy 200 ember tart­ja fenn egzisv Luciája t 0 lú-.zékeny, naiv és tudatlan emberek fő! re vezetésével és kizsák- mány olásával.. FELHÍVÁS a lótulajdoxosok- 1102. A második kerületi rendőrség fel­kéri mindazokat a második kerületi, la­kosokat, akiknek lovuk vám., hogy csü­törtökön jelenjenek meg a kerületi rend­őrségen lovuk bejelentése és az igazol­ványok kiváltása végett. Csütörtök az utolsó nap és akik elmulasszák a jelent­kezést, azok ellen kihágási eljárást in- d.i. tarnak. Szilágymegyében az összes kisebbségek­től megvonta a prefektus a fegyverviselési engedélyt. Zilahról jelenti tudósítónk: Szilágymegyében, mint az Ellenzék is megírta annakidején, nem régen nagyon sok magyar és zsidó fegyvertulajdonostól vonták meg a fegyverviselési engedélyt s puskáikat is elkobozták. Dr. Vidican Teodor, jelenlegi vármegyei prefektus, pár nappal ezelőtt rendeletet adott ki alantas hatóságainak, hogy a kisebbségi kezekben még megmaradt 158 fegyver- tartási engedélyt is vonják meg s koboz­zák el a fegyvereket. A rendőrségek és csendőrségek jórészben már végre is haj­tották a prefektus rendeletét s a puskákat és revolvereket összeszedték a kisebbsé­gektől, engedélyeiket pedig érvénytelení­tették. Mindkét lábát) levágta a vonat a szi­lágysági gazdának. Zilahról jelenti tudó­sítónk: Szaniszló szilágymegyei község határában a vasúti sinen egy borzalmasan megcsonkított emberre találtak az elmúlt reggel az arra menő falusiak. A szeren­csétlen embernek, akiről a vizsgálat meg­állapította, hogy Jucan Traiannak hívják, mindkét lábát levágták a vonat kerekei. Kórházba szállították, de életbenmaradá- sa kétséges. Kihallgatni még nem lehetgtt s igy azt sem lehet tudni, hogy az élet- veszélyesen megsebesült ember öngyilkos­ságnak, vagy véletlen szerencsétlenségnek esett-e áldozatul. A vizsgálat folyik. MEGJELENIK: HE- TENKINT KÉTSZER í KAPHATÓ Románia-' ban MINDENÜTT!! SZOMBAT Mii hallgassunk meg CSÜTÖRTÖK, FEBRUÁR 8. BUCUREŞTI. 7.30 Ritmikus torna, rádió- híradó, reggeli hangverseny, háztartási or­vosi tanácsuk. 13 Időjelzés, időjárás, kultu­rális hírek, sport, vízállásjelentés. 13.10 Déli hangverseny. Közbeni sporthírek. 13.40 Gra- mofonlemezie'k. 14.15 Hírek, időjárásjelentps, rádlóhirödó. 14.40 Gramofonlemezek. 15 Hí­rek. 3 6.45 Előadás. 17 Gyermekóra. 18 Tánc­zene. Közben 19 Könyvek és folyóiratok. 19.45 Felolvasás. 20 Matndolinzenekar. 2Q.35 Vasiiliu Maxim Kiritac dalokat énekel. 21 Hangverseny ismertetése. 21.U? Filharmoni­kusok hangversenye, melynek szünetében: Hírek. Utána.: Gramofonlemezek. 23.45 Hí­reik. külföldre nőméiül és franciául. Majd: Közlemények. BUDAPEST I. 7.45 Torna. Utána: Gramo­font 8.20 Étrend. 11 Hírek. 11.20 és 11.45 Felolvasás. 12.10 Vizjelzőszolgálat. 13 Déli harangszó. 13.05 Hegedüszámok. 13.30 Hi- Tek. 13.45 Egyetemi énekkarok. 14.20 Pon­tos időjelzés. 14.30 A rádió szalonzenekara. 15.40 Hírek. 16 Árfolyamhirek. 17.15 „Taka­rékos konyha“. Előadás. 17.45 Pontos idő­jelzés. 18 Gazdáknak. 18.30 MEFHOSz-zc- neklar. 19.15 ,, Guard ullcs ívéin, a. horválók legnagyobb költője“. Felolvasás. 19.45 Állás­ta,lain Zenészek Szimifóraikns Zenekara. 21 Szabó Lőrinc verseiből ad elő. 21.20 Hang­lemezek. 22 Hirek. 22.20 Cigányzene. 21 i Idő járásjelentés. 23.05 Az Opera húz tagja hói alakult zenekar. 24.10 Georg Knight bu- 1 da pesti skót lelkész előadása. 24.30 Hangle­mezek. 1.05 Hirek külföldi magyarok szá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom