Ellenzék, 1938. február (59. évfolyam, 24-47. szám)

1938-02-23 / 43. szám

} f n 5 p í« t - -ii ' ’T3 T T *r *9 jí T* Milyen kiadások vonhatók le a vállalatok bruttó jövedel­méből az adóvaílomásban? GLUJ-KOLOZSVÁR, február 22. Az adóvallomások benyújtásának elhalasztá­sa módot nyújt mindazoknak az iparo- soknak és kereskedőknek, akik könyvek és mérleg alapján adóznak, hogy legala­posabban készítsék el adóvallomásukat és különösen figyelemmel legyenek: arra, hogy az adóköteles jövedelem kiszámítása könnyen és áttekinthetően történjék. Nagyon sok minden szempontot kell fi­gyelembe vennie annak, aki nem akar több adót fizetni, mint amennyire köte­lezhető. A legfontosabb azonban az összes téte­lek között a vállalatot terhelő költségek pontos megállapítása, mer hiszen a bruttó jövedelemből az adótörvény értelmében ezeket a költségeket is le lehet vonni es ezekkel is kisebb lesz az az adóköteles jövedelem, amely után az adót megálla­pítják. A törvény értelmében levonhatók a bruttó jövedelemből szigorúan a válla­latra vonatkozó általános költségek vagy különböző költségek, amelyek közé a fenntartási és biztosítási költségek is tar­toznak, kivéve a ,,jelen adót“ ((impozitul de fată), amely a vállalat tárgyára vonat­kozik. A szöveg hozzáteszi még a fenti ren­delkezéshez, hogy a 31. szakaszban emlí­tett levonáson kívül semmiféle más levo­nás nem engedhető meg, tehát nem en­gedhető meg olyan költségeknek levonása sem, amelyek a vállalat megnagyobbitásá- val, vagy a befektetések értékének növe­lésével keletkeztek. Erre egyébként éppen a legutóbb hívta fel ismételten a pénzügyminisztérium alá­rendelt közegeinek figyelmét. A végrehajtási utasítás nagyon lakóni- kus, a joggyakorlat ' ezzel a kérdéssel aránylag keveset foglalkozott, úgy, hogy a különböző vagy általános költségek fo­galma még mindig meglehetősen homályos. A joggyakorlat megállapítása szerint a kereskedelmi vagy ipari adón kívül, ame­lyet a törvény „jelen adó“-nak nevez, másféle adók levonása meg van engedve, mint amilyen például a bányaadó, a for­galmi adó, a községi és megyei adók stb. Megengedi továbbá, hogy levonják költségek cimén azt az adót, amelyet a vállalat alkalmazottak fizetései után vi­sel, minthogy ez a joggyakorlat szerint tulajdonképpen fizetéstöbbletet jelent. Az adótörvény 31. szakaszának 10. pontja alapján a levonás felételei a következők: i. A költségeknek a könyvben általá­nos vagy különböző költségek számláján kell szerepelniök és természetesen igazoló okiratokkal kell azokat bizonyítani. 2. Nem szabad a könyvekben e költségeket más, már levonásra engedélyezett téte­lekhez átvezetni. 3. Nem lehet szó az előző évben fizetett kereskedelmi vagy ipari adóról. 4. A költségek uj befekteté­sekre, a vállalat megnagyobbitására, vagy a társasági tőke szaporítására nem vonat­kozhatnak. 3. Nem vonatkozhatnak a költségek külön megadóztatott ingatla.« nokra sem, mert ezekre nézve 20 száza­lékos levonás automatikusan történik. 6. Végül a költségeknek szigorúan a válla­latra kell vonatkozniok. Amig az első öt pontban emlitett költ­ségek a könyvekből és az igazoló iratok­ból (belégekből) könnyen megállapítha­tók, a vállalatra vonatkozó költségek megállapítása már sokkal nehezebb, mert tulajdonképpen itt már ítélkezésről van szó, amikor a pénzügyi hatóságok belá­tásától függ, hogy valamely felmerült költséget szigorúan a vállalat érdekében valónak tartanak-e, vagy sem? Egyes esetekben e tételek mégsem okoznak nehézségeket, minthogy a költ­ségek természete már önmagában véve igazolja azt, hogy a vállalat érdekében merültek fel. így például, ha olyan költ­ségről van szó, amely valamely gépalkat­rész kicserélésével kapcsolatban merült fel, vagy a használhatatlan gépek kijaví­tásával kapcsolatos, kétségtelen, hogy szi­gorúan a vállalatra vonatkozó költségek­ről van szó és nem is merülhet fel a lehe­tősége annak, hogy a költségeket magya­rázzák. Vannak azonban olyan költségek is, mint amilyenek a távirati és telefonkölt­ségek, az utazási költségek, az ügyfelek­nek engedélyezett bonifikációk, reklá­mok, már nagyobb figyelemmel keli megítélni, hogy az ilyen címen történt kiadások a vállalat érdekében merültek-e fel, vagy pedig esetleg csak a vállalat va­lamely tulajdonosának, vagy a vállalat vezetőjének személyes és magánérdeké­ben. Egyébként a vállalatok által önként felajánlott és teljesített hozzájárulások, állami vagy nemzetvédelmi intézmények létesítésére és támogatására, mint amilye­nek az erődítési munkálatok hozzájárulási összegei stb., a legújabb rendelkezések szerint költségeknek tekintendők és le­vonhatók a bruttó jövedelmből. / \ Nem minden fehér tabletta aspirin és- * 'eiYi az, amit „épp oly to" «BAYER) távolról dicsérő szavakkal ajánlanak. Valódi az ASPIRIN csak a BAYER-kereszt je!éye! Suíyos vereségei szenvedeti Erdély ökölvívó csapata HANIvÓ GÉZA KKE KERÜLETI KORCSOLYÁZÓ BAJNOK CLUJ—KOLOZSVÁR, febr. 22. A kér lile ti m ü korcsolyázóba j n ok s á gok kő /. ii 1 vasárnap csak a férfi bajnokságot bcr nyolitoták le, melyet Rindea országos bajnok távollétében biankó Géza, a KKE kiváló-versenyzője nyert mag 4 helyezé­si, 188.70 pontszáma], 2. Balázs KKE 6 li. 184.GO pontszámmal. Temesváron lesznek az TIMISOARA-TEMESVÁR. (Az Esti­lap tudósítójától.) Vasárnap este bonyolí­tották le nagyszámú közönség jelenlété­ben a Bánát—Erdély bajnoki ökölvívó- mérkőzést, mely a bánátiak teljes, i6:o=ás győzelmével végződött. Az erdé­lyi versenyzők fárasztó utazás után va­sárnap reggel érkeztek meg Temesvárra, azonkívül a zsűri két Bucuresti-i és egy temesvári szövetségi tagból állott. Ha még ehhez hozzávesszük azt, hogy az egyik kitűnő erdélyi versenyző: Pálffy kézficammal állott ki a küzdőtérre, az erdélyiek súlyos veresége kellő magyará­zatot nyer. Az országos bajnokság továb­bi küzdelmeiből tehát az erdélyi verseny­zők kiestek. A szövetség jelenlevő vezetői különben úgy határoztak, hogy az országos bajnok­országos amatőr döntők ság döntőit március 12-én Temesváron rendezik meg, a következő nap pedig a magyar B*válogatott a külföldi túrára induló román kerettel méri össze erejét. A román csapat egyébként március 22-én indul el nagy útjára. A kolozsvári kerület vezetői különben tárgyalásokat kezdtek, hogy a magyar B-csapatot lekössék március 15-re egy mérkőzésre. Bogdán Victor mérnököt, a szatmári labda rugó kerület elnökét a szövetség elnöksége ismételten felkérte arra, hogy továbbra is maradjon meg a kerület élén. Bogdan mérnök a sport érdekeire való tekintettel visszavonta lemondását és igy a kerület az ő vezetésével fog tovább működni. Olimpiai bajnok — az Eucharisztikus Világkongresszus egyik szónoka * BUDAPEST, február 22. Ä 34-iik budapesti Eucharisztikus Vi­lágkongresszuson, melyre eddig több mint 300 ezer ember jelentette be részvé­telét, ifjúsági gyűlés is lesz. Ennek egyik érdekessége az, hogy magyar részről Csik Ferenc, a kitűnő olimpiai bajnok — aki buzgó katolikus — előadást fog tartani „Az oltári szentség, mint a férfiak ne* Royal—Echo 5:4 CLUJ-KOLOZSVÁR. Vasárnap este szépszámú közönség előtt játszta le a két kiváló asztali tenniszcsapat klubközi mér­kőzését, melyet mindvégig nyílt és nagy küzdelem után a Royal nyert meg a leg­kisebb ' pontkülönbséggel. Eredmények: Komoróczi Royal—Pap Echo 2:1, Vla- done Royal—Panet Echo 2:0, Pető Echo—Irányi Royal 2:0, Paneth Echo— Komoróczi Royal 2:0, Irányi Royal—Pap Echo 2:0, Pető Echo—Vladone Royal 2:0, Paneth Echo—Irányi Royal 2:0, Vlodane Royal—Pap Echo 2:1, Komo­róczi Royal—Pető Echo 2:0, — Csütör­tökön este 8 órakor KKASE—Echo mér­kőzés lesz az Echo klubhelyiségében, Cal. Marechal Foch 6. szám. Kolping — Uranus 8:1. Vasárnap február 20-án tartotta a kolozsvári Kol­ping legényegylet revánsmérkőzését a tordai Uranus asztali tenniszcsapatával, amelyet 8:1 arányban a Kolping csapata nyert meg (Kolping Vura 3, Nagy 3> Szaniszló 2 győzelemmel. Uranus Zó­lyomi i, Tóth, Kecskeméty győzelem­mel.) Az egyéni versenyben r. Vura Jó­zsef, 2. Zólyomi János, 3. Szaniszló Ti­bor lettek. A győztesek szép plakettel lettek díjazva. A KMSC labdarugószakosztályának ve­zetősége felhivja az összes elsőcsapatbeli játékosokat, hogy szerdán, február 23-án este fél 8 órakor okvetlen jelenjenek meg a klubhelyiségben tartandó fontos tárgyú értekezleten. velőeszköze“ cimmel. Ezen az ifjúsági gyűlésen különben, még több külföldi sporlnagyság is hitet fog tenni a vallá­sosság nagy nevelő értékei mellett. A LABDARUGÓSZÖVETSÉG váloga- tóbizotlsága három tagból áll. Elnök j Davila ezredes, tagok Savulescu és Ca- I patana. A MURES GYORSKORCSOLYÁZÓ VERSENYE Tg.-Mnres—Marosvásárhely, febr. 22. ' Vasárnap délelőtt rendezte meg a. maros- vásárhelyi Mures sportegyesület korcso­lyaszakosztálya ezévi második gyorskor­csolyázó versenyét. A versenyen a rende­ző egyesület versenyzőin kivid az MSE és a kolozsvári Napoca sportegycsület is képviseltette magát. A verseny végered­ményei a következők: 500 méteres ifjúsági: Indult G ver­senyző. I. Buzdugan (Mures) 1.02; 2. Briza (Mures) 1.02.9, 3. Bene (Napoca) 1.05. 1500 méteres ifjúsági. Indult 3 ver­senyző. I. Briza (Mures) 2.18.2; 2. Buz­dugan (Mures) 3.18.3; 3. Veress (Mures) 3.55. 5000 méteres szenior. Indult. 5 verseny­ző. l. Gaál (Mures) 0.54.8; 2. Inczc I. (Mures) 1.00; 3. Kulcsár II. (Mures) 1.01.2; 4. Tőkés (MSE) 1.01.9. 1500 méteres szenior: Indult 5 ver­senyző. 1. Gaál (Mures) 3 p. 02.7 mp.: 2. Kulcsár II. (Mures) 3-10; 3. Incze I. (Mu­res) 3.11. 5000 méteres szenior. Indult 4 verseny­ző. 1. Kulcsán II. (Mures) 11.25.5; 2. Buzdugan (Mures) 11.284; 3. Tőkés (MSE) 11.54.4. A kemény jég erősen befolyásolta az eredményeket. Bucureşti. A labdarugószövetség Ro­mán Kupabizottsága a következőképpen alakult meg: Elnök N. Codreanu mér­nök, alelnök N. Popa, titkár Rosenberg, tagok V. Nemoianu és S Petrovich ‘ Érdekes, de egyben végzetessé is válha­tó baleset érte Budapesten Kabos Endre magyar vivó'oajnokot. A Fodor-féle vívó­teremben egy párbajnál volt vezetőbiró, mikor észrevette, hogy az egyik fél meg­sebesült. Kardjával közbelépett, majd át­szaladt a felek között, hogy a további vér­ontást megakadályozza, miközben ő ka­pott a nyakán egy hat centiméter hosszú vágást. Az orvosok bekötözték sebét, a párbajt pedig beszüntették, mert az egyik fél tényleg megsebesült. Fényesen sikerült a kolozsvári Iparos- egylet farsangi bállá CLUJ-KOLOZSVÁR, február 21. A kolozsvári Iparosegylet, mint minden évben, úgy az idén íisi, fényesen sikerült far­sangi bált rendezett az egylet főtéri székhá- zábbír. Ezen a mulatságon nemcsak az ipa­rosság gyűlt össze erre a hagyományos' es­télyre, Iranern városunk tláirsadal mának min­den osztálya képviselve volt. Az egyikt fényesen kivilágított termei már tíz óra után sziimiilLig megteltek. Kolozsvár hölgyeinek és ifjúságának szlne-java ott volt. Mulatott, szórakozott és táncolt mindenki. A nagy és elsőrendű közönség soraiban ott lát­tuk Hargctitcy Bertalanbét, dr. Illyés Gyulá­nál, Nagy Abbeirtinét, Kovács Sándornál, Rátz Miiihálynét, Demeter Ferencnél!, Török Ár­pádnál, Török Ferencnét, Kcipcza Imrénél, Be\nJző Eleimét, Fehér Bélánál, Bodnár Ist- váinlnát, Horváth Pá’mét, Mohlován Antalnét, Bhigct Romulusnét, Hegedűs Gvulánéí, Por­sche Ferencnél, de. Miauink Bélámét, Babits Józsefinél, Muntyún Istválnnétj, Fodor Antal- nát, Szegő Vilmosn.'ét stb. hölgyeket. A mulatságot, a francia négyessel nyitották meg, amely szép, régi láncot Deák Ferenc és neje, Prezenszky Bébi és neje, Pápoy László és neje, Pnngucz Károly és me je S:a- bó Dezső 'és neje, Heltaij Félix és neje. to­vábbá Kendecessg Sándor és Manner L'ly, Király László és Solymosy Ilonka, Tömik Béla és Török Mariska, Goger Sándor és Czirják Piroska:, ifj. Hegedűs Gyula és Ka- lapis Piroska, Jelen Gyula és Jelen NuC, Bükkös Miklós és Szlárics Rózsi lejtették a közöLlség általános tetszése közepette. A francia megyés után kezdetét vette a tánc és hajnalh.asadtáig folyt a legjobb ‘ás 1 eg v igeibb hangulatban, amit a kitűnő bor is fokozod. A bál rendezésének sikeréért elsősorban is » Hölg\fvááásztmány tagjait illeti dicséret és elismerés, ezdrlkiviü iped'g Rátz Mihály el­nök, Tö'ök Árpád, Demeter Ferenc, Hege­dűs Gyula alelmökök és Király József ház­nagy működtek közre. V. E. Magyarország legrégibb m és LEGELTERJEDTEBB f SP®&F£ §

Next

/
Oldalképek
Tartalom