Ellenzék, 1938. február (59. évfolyam, 24-47. szám)

1938-02-01 / 24. szám

TAXA POŞTALA PLĂTITĂ IN NUMERAR No. 141.163/1929 S Szerkesztő.'> ég és k i d 6 h i v fi t a I: Cluj, Ca;oa Moţilor 4 szám. — Telefonszám: 11—09 — Levélcím: Cluj, postafiók So. Fiók kiadóhivatal és könyvosztály: P. Uniri: 9. Telefon: 11—99.--- -----­LIX ÉVFOLYAM, 2 4. SZÁM. —■----------^^•^emsaiaescv.angzhaES MAGYAR POLITIKAI NAPILAP ALAPÍTOTTA BARIRA MIKLÓS Felelős szs?1ísszío'. F)R. GROIS LÁSZLÓ KîaîCKEKT.îîaasCTîBeHssssssaaOTKâiîSBBi 1 KEDD Előfizetési árak: havonta 70, negyedévre 210, félévre 420, évente 840 lej, — Magyarországra: negyedévre ioi félévre 20, évente 40 pengő. A több: külföldi államokba csak a portókülör.bözettel több CLUJ »KOLOZSVÁR, 1938 FEBRUÁR 1. ggacc aaamaM Zelea Codreanu felháborodással uiasitia vissza I atarescu volt miniszter­elnök fivére által hangoztatott vádakat.—Vagyon revíziót kértekTabacovici volt CFR vezérigazgató ellen. — Végétére Bucuresiiben a diáksztrájk A magyar párt intézőbizottsága elé kerül döntés végett BUCURESTF január 31. Tegnap rendkívül' ünnepélyes keretek kö­zelit- ülték meg a. fővárosiban 0. központi sze­nnává Hum fenináJtáisának 100 éves évfordu­lóját. A fényes ünnepségen megjelent Őfel­sége a király, Miltály -n-agy vajda, Miron Cl* is­ten ipotriáiírta és a kormány több taigja.i is. IstentYzle'.et után » pátriárka emelkedett szólásra, aki a központi -szeminárium nagy jvleríöségi i méltatta, a román- egyház töK'é- ne'.lben. Ugyancsak e leik ész-képző intézet szerepéi, méltatta Parteure te'-kész, a s-zemi- n átrium. igazgatója, Pelroviol- köz oktatás­ügyi miniszter és Nifon husii püspök. •Ezután Őfelsége & k:iriá-ly emelkedett, szó­lásra és tömör beszédben-, vázolta a központi s '■einónárinmnak F-s a szénit Sava nemzeti kollégiumnak kiváló szerepét a művelődés lőtténél .'ben. Kiemelte az Uralkodó beszédé­ben, hogy e két intézet unit .or, amely a román nem­zeti szellemet 100 évvel ezelőtt ébreszteni kezdte s amely elsőnek hangsúlyozta azt, hagy nemzeti nyelven rs lehet a művelő­dést terjeszteni. Ma. 100 év eltelte után, büszkén •tekinthe­tünk vissza a román szelem erősödésére és felemelkedésére, '— jelentette ki az Uralko­dó. E lelkészképző intézetek később lvilval- bisG'S líceumok lettek, melyek 01 megwagyob- bod-Qll országban színit’n jelenít ős szerepet töltenek he — fejezte; be beszédét az ünne­pély során-- őfckLge Károly király. Bevonult szabadságáról a bucu = resti! francia követ BUCUREŞTI, január 31. Adrien Thierry, F rnneia-ország bucureştii j mégha tat mázott in'rüszt ere, b-a zajában toll ölt szoba drágáról ma érkezik vi.s-sza állomáshelyére. Titulescu a hét folyamán hazatér BUCUREŞTI, január 31. \ ,,Cuvântul“ .jetenit-és-e szerűn! Titulescu volt külügymi­niszter a bill folyamán ívisszatér az ország­ba. Nemzot-i• papa-sz-tpárti körökből származó értesülések szerint a legfelsőbb semm-ilöszéit előtt Tilulescu is csatlakozni fog Mania Gyulá­nak a módosított választási tömény alkot­mányellenességének megállapítása végett beadott fed ebbe zéséhez. Mint már .jelentettük, Mamiim felebbezésének ügyében a -semmitőszék egyesitett tanácsa "•hrüór 10-k'-n hoz határozatot. A „Mindent a hazáért“ parfé nem vesz részt a közigazgatási választá­sokon BUCUREŞTI, január 31. A „Mindent a hazáért“ párt vezetősége a közigazgatá­si választásokkal kapcsolatban a követke­ző közleményt adta ki: A „Mindent a hazáért“ párt hosszas megfontolás után elhatározta, hogy nem vesz részt a községi választásokon. A köz­lemény szerint, minthogy a párt tagjai nem-légionárius prefektusok és miniszte­rek működése idején legyenek polgármes­terek, jobb ha megvárják azt az időt, amikor az említett minőségben légioná­rius prefektusok és- miniszterek -rendelke­zései alatt szolgálhatják a hazát. A közle­mény felhívja ezért a légionáriusokat, hogy ezúttal csupán az általános válasz­tások sikeréért küzdjenek. „Ebben a harc­GENF, január 31. A genfi lapok teg­napi számában leközlik a zsidó világ- kongresszus végrehajtó bizottságának egy hivatalos közleményét, mely megállapítja, hogy a Népszövetség főtitkársága - értesí­tette a népszövetségi tanács elnökét, hogy a romániai zsidók helyzetével kapcsolat­ban benyújtott zsidó petíciókat a rendes eljárás kereteiben veszik tanulmányozás alá. A zsidó világkongresszus végrehajtó bizottságának közleménye hozzáfűzi eh­hez a megállapításhoz, hogy ezt a meglehetősen hosszú eljárást anélkül fogadták ei, hogy a román kormány eddig formális biztosítékot adott volna a zsidókkal szembeni rendszabj&'yokm'îk az eljárás idejére való felfüggesztése te­kintetében. a „Mindent § hazáé BUCUREŞTI, január 31. Corneliu Ze- [ lea Codreanu pártjának nevében tiltakozó nyilatkozatot tett. Hazugságnak és rága­lomnak minő-sít sok állítást, amit ellenfe­lei a légióra1 ráfognak. A nyilatkozat a többek közt a következőket mondja: — Nem válaszolok ezúttal sem, csak felfedem a rágalmazót, vagy annak a fész­két. Az az ur, aki azt állítja, hogy mi Dolj-megyében azzal csinálunk propagan­dát, hogy a mások vagyonát ígérjük az embereknek, nem más, mint Nolica Tata- rescu, a volt miniszterelnök testvére. Ez­zel a családdal egyéb megvitatandó kér­déseink is lesznek még. A fentnevezett urat egyébként felszólítjuk, hogy rágal­mait bizonyítsa be. — Felvilágosításul kijelentjük, hogy 3 légionárius mozgalom nem fogja elvenni azoknak a földjét, akik gazdálkodással és takarékossággal szereztek birtokot. De el fogja venni azokat a földeket, amelyeket a közpénzek elsikkasztása utján szereztek. — Rágalom az az állítás is, hogy a lé­gionárius mozgalom meg akarná semmi­síteni az öregeket azáltal, hogy elveszi a nyugdijakat* az elnöki tanács javaslata ban emberséggel és bölcsességgel vegyétek ki a részeteket, kerüljetek minden össze­tűzést és semmiféle kihívásra ne válaszol­jatok. A nacionalista kormány semmiféle gyűlését meg ne támadjátok. Tekintsetek el minden gyengeség felett, de védjetek a I törvényben is biztosított jogaitokat“ — fejezi be felhívását és közleményét a párt vezetője, Zelea Codreanu, aki a közle­ményt i-s aláirta. Végül leszögezi a közlemény, hogy a Népszövetség által elfogadott eljárás nem egyezik a kisebbségvédelmi szerződés szel­lemével. A zsidó világkongresszus közleménye végeredményben nem tesz egyebet —- írják a lapok — mint mégjobban alá­húzza Istrate Micescu román külügy­miniszter genfi sikerét. Micescu külügyminiszter különben teg­nap este feleségével együtt elhagyta Gén­iét és elutazott Románia felé. Elutazása­kor a pályaudvaron a kisantant genfi kép­viselői, Crutescu meghatalmazott minisz­terrel az élén, a genfi román követség fő­tisztviselői kara s más magasrangu szemé­lyiségek üdvözölték a külügyminisztert. — Egy másik rágalmat egy magasállá- su személyiség terjeszt, mely szerint a lé­gionáriusok kommunisták. Végül kérde­zem, meddig hajlandók azt hinni, hogy ilyen eszközökkel le lehet győzni a légio­nárius mozgalmat. A nyilatkozat és körlevél kapcsán egyébként Codreanu elrendeli a megyei légionárius tagozatoknak, hogy különle­ges rendőrséget szervezzenek, amely hi­vatva lesz a rágalomterjesztőknek nyo­mára bukkanni. Megszűnt a fővárosi diáksztrájk BUCUREŞTI, január 31. Tegnap dél­ben a kormány a fővárosi diákzavargá- sókkál kapcsolatban, amelyeknek a követ­kezménye, amint azt az Ellenzék is je­lentette, a diákotthonok bezárása volt, a következő közleményt adta ki: — A kormány a legutóbbi politikai jel­legű diákzavargásokkal kapcsolatban el­rendelte az egyetemi otthonok bezárását. A rendelet végrehajtása a legnagyobb csendben megtörtént, az egyetemi hallga­tók sztrájkja véget ért és a diákság ismét megjelent az előadásokon. Mihelyt a rend tökéletesen helyreáll, a kormány elrendeli a bezárt otthonok megnyitását. A sztrájk megszűnte után a központi diákkör vezetősége, Viorel 1 rifa elnök aláírásával közleményt adott ki, mely el­itéli ugyan a kormány intézkedését, egy­ben azonban a rendzavarástól való tartóz­kodásra hívja fel a diákságot és megemlí­ti, hogy az ügyet a ma összeülő keresz­tény román diákok nemzeti szövetségé­nek tanácsa elé terjeszti. Kik és mikor kereshetik fel a belügy­minisztériumot BUCUREŞTI, január 31. Calinescu bel­ügyminiszter rendeletet bocsátott ki, melyben a közönségnek a belügyminiszté­rium épületébe hivatalos ügyeinek intézé­se végetti bejárását szabályozza. E rende­let értelmében a belügyminisztérium hi­vatalos helyiségei a közönség számára dél­előtt ii — i óra között vannak nyitva. Kivételt képeznek azonban a megyei pre­fektusok, az időközi bizottsági elnökök, akik bármikor beléphetnek a belügymi­nisztériumba. Magánfelek részére csupán a minisztérium információs irodája, a mi­niszteri igazgatók és osztályfőnökök ad­hatnak felvilágosítást. Vagyonreviziós eljárás alá kerül Ta- bacovici, a CFR volt vezérigazgatója BUCUREŞTI, január '31. A fővárosi tábla mellett működő vagyonellenőrző bizottsághoz feljelentés érkezett Tabaco- vici volt államvasuti vezérigazgató ellen. A feljelentés szerint Tabacovici 1919-ben szegény emberként tanárkodott a Matei Basarab líceumban, ma pedig több mint 20 millió lej készpénzzel és még nagyobb ingatlan értékű vagyonnal rendelkezik. A I feljelentés ügyében rövidesen megkezdik j a tárgyalásokat. A magyar párt intézőbizottsága dönt a párt állásfoglalásáról CLUJ-KOLOZSVÁR, január 31. Mint azt már legutóbbi számunkban megírtuk, szombaton délután az Országos Ma­gyar Párt elnöki tanácsa hosszas és beható tanácskozást folytatott a párt választási magatartását illetően. Az elnöki tanács hi­vatalos kommünikét nem adott ki s igy a tárgyalásokról semmit sem tudunk, azon­ban kiszivárgott hírek szerint az elnöki tanács úgy döntött, hogy a párt országos intézőbizottsága határoz majd afelől, hogy önálló vagy paktumos lista alapján indul­jon a választásba. Az intézőbizottság még c hó első hetében összeül. „Szükség van a határok náció» nalizálására“ BUCUREŞTI, január 31. A földművelés- ügyi nvlniszlUnium telepítési osztályán, ünne­pélyes keretek közölt történi meg Gheorghe Musccl&ami és- Gheorghe lacob uj igazgatósági tagok beiktatása. A miniszter beszédet -inté­zett íí'z igazgatóság uj tagjaihoz és rámuta­tott: arra, hogy szükség van a határok na- cionaiz.áiüsáro. mert 18 .miliő lakosból ■> millió kisebbségi van ivz országban. Munkában a nemzetUparasztpáft BUCUREŞTI, január 31. A nemzeti-pa- rasztpárt nagy eréllyel folytatja választási előkészületeit. A jelöléseket a legközelebb: napokban végfegesiitk. Ma huj Gyula E eb-ér. Szilágy és Kolozsmegyében jelölteti magát. Titulescu Ilunyadmogyébcn.. Mih-alache Mus­cel, Arges és még két eddig meg nem álla­pított megyében, llatieganu Aradon, Popovi- ci M.'íháűv Brassóban-. Cosiacho.scu Tasiban és Baconban. Petre Andrei Vasliűban 1 .s Lupa dr. a főváros-bűin jelölteti magát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom