Ellenzék, 1938. január (59. évfolyam, 1-23. szám)

1938-01-01 / 1. szám

•ÜNZfíK 193 H január I. E^dtís |] §£$ef b udapesti hirdető iroda­in ajdonos,(VI., Teréz- körut 35. l el. 112-558) igen tisztelt üzletfelei­nek, jóbar átainak í boldog újévet kíván FilSCUCh 0 HliiüKá! a sztrájkold francia hözaiísaliiiazoffah PARIS, december 3Í. A kommunista Humaimrté cimü lap tegnap délután megjelent rendkívüli ki­adásában ismerteti a körülményeket, melyek között elhatározták a párisi köz- s/ igálatokban n munka ujrafelvételét. j A kormány tagjai, a lap szerint, Ígéretet teltek, hogy a párisi közszolgálatok sze­mélyzetének 100 frank havi fizetéseme­lést biztosítanak, ami megfelel az állami szolgálatok személyzete által elnyert fr- zidtésjavításnak. A miinisziţerelnok ezzel a kívánsággal szemben azt kívánta, hogy ebben az esetben a munkát még csütör- tök reggel kezdjék meg újra. A szoeiá- lista miniszterek viszont kijelentették, hogy ha a fizetésemelésre vonatkozó Ígéretek nem válnának valóra, a szociá- üsía miniszterek valamennyien kivonul­nak a kormányból. Miután képviselőik megfelelő biztosítékot kaptak, a munkás szervezetek elhatározták, hogy csütörtök reggel 5 órai kezdettel újra felveszik a munkát. Erááiylek szállodája Pesten a effopole a főváros szivében, Rákócz'-ut 58. szám. — 150 kényelmes, mo en suba. Patináshirü kitűnő konyha, mvgyar és francia ételkülön­legességek. Az étieremben minden este a leg­kiválóbb cigánvzenekar, a télikertben délután és este tánc. Lemérsékelt szobi és penzió­árak azoknak, akik lapunkra hivatkoznak. bogy Rónai Antal, a kolozsvári Opera kiváló képesáégü és minden körben rokonszenves karmestere, tegnap tartotta meg esküvőjét Tolcsvüy Erzsiké uríeánngal, az Ellenzék tisztviselőnőjével. A fiatal párt ismerősei me­leg ünneplésben részesítették; hogy nagy érdeklődés előzi meg a Mosoly országa cimü világhíres operett felújítását. Az érdeklődés természetesen a darab két uj szereplőjének szól elsősorban. Kallós József énekli a Rámába szerződött Gari Gyula sze- ’ írepét s a jelenlegi kassai szubrett, Slefani- áesz Ili szerepét Faluvégi Gizella alakítja. Mindkét uj, fiatal tehetség alakítása elé vár rakozással! néz a közönség; hogy nagy sikert vár a színház az újév­ben bemutatandó Asszonyok cimü vígjáték­tól, amelyben tudvalevőleg csak nők szere­pelnek. Különösen a színház férfitagjai örül­nének az Asszonyok sorozatos előadásának, mert akkor a szabad estlék egész sorával ren­delkeznének; hogy egyre fokozódik a Julia cimü Földes Imre-operett sikere. Az épkézlábmeséjü ope­rett, amelyben Honthy Hanna szenzációs ala­kítást nyújt, ma Budapest egyik legnagyobb színpadi sikere; hogy nagy siker Amerikában a Tűz An­glia fölött cimü angol történelmi film. Erich Pommer rendezte a darabot, amelyben a leg­nagyobb angol kariakt ers zinési znők egyike, Flora Pobson játsza Erzsébet angol királynő szerepét. Leicestert Leslie Banks játsza, Lord Burleighet Marton Selten; bogy Greta Garbo legközelebb valószínű­leg vígjátékban fog játszani. A nagy tragikus jilmhősnőt n magyar származású Ctulcof György beszélte rá erre a vállalkozásra. Manhiewitz József, Hollywood legszelleme- sebb vigjátékirója készíti Garbo számaira a filmszövegel'. A darabot természetesen Czu- kor rendezi; hogy Joan Qramford viszont történelmi szerepet alakit legközelebb: Lola Mantezt. a hírhedt táncosnőt a szerencsétlen sorsú La­jos kjráh^barátnőjét jog ja filmen eljálsfajii. Elbocsátotta kormányát Faruk egyiptomi király Az uj konnányalakiíással Mohamed pasát bizta meg KAIRÓ, december 31. Faruk király feloszlatta Nahas pasa kormányát és az uj kormány megalakí­tásával Mohamed pasát, az alkotmányos liberális páll vezetőjét bizta meg Kor­mányánál; a hatalomtól való eltávolítá­sáról Faruk király egy küldönccel Na­has pasa lakásárai küldőit levélben érte­sítette a vall egyiptomi miiniszlerelnököl. Egyiptom uralkodója ebben a levélben 1 szigorú bírálat tárgyává teszi Nahas pa­sa kormányának magatartását. A kor­mányalakítással megbízott Mohamed pasa megkezdte tárgyalásait, megbízatá­sának beteljesítése érdekében Kormá­nyában a Wafd-pávt kivételével vala­mennyi párt képviselve lesz, Az uj kor­mány békülékeny álláspontra fog he­lyezkedni. Készít és elad ÖnlfÖH§6&,Í áron minden versenyen fedili, iiszta gyapjú, valódi homespun uri- és női d i v a t szővet eket EiőzsszövÉszef Gaf, Sír. Reg. Maria 4. szám. Rendeléseket elf agad. — Bejárat Strada Bratianu 19 felöl is. Régi híveit részvénytársasággá való tömörülésre elvárja. V'óyázil a vétókkal! Váltók jogosulatlan kitöltése miatt vád alá helyezte az ügyészség Komlós Aladárt — Nagyvárad legnagyobb üvegárukeres­kedésének dúsgazdag tulajdonosát ORADEA-NAGYVÁRAD, december 31. Ezelőtt tizenegy esztendővel; történt. Az egész Romárrá batn jót ismert Komlós Ala­dár üvegáru nagykereslkedesőben óni'.isi ará­nyú visszaélésekre jöttek rá, amelyek a cé­get többszázezer lejjel1 'károsították meg. Már a házi nyomozás tisztázta a dolgot. A vitssz-aléféisdkeb a cég 'könyvelője és egyik tisztviselője követte el1, akiket azután a rend­őrség azonnal lel artézi1 at ott. A lel a rí óz t uloV- taik rokomisága ekkor mindent elkövetett, hogy a céget a feljelentés visszavonására birja, felajánlották, hogy a cég kárát meg­térítik. A Komlós-cég cikkor leltári készített, átnézte a könyvelést és megállapította, hogy a kár körülbelül 200.000 lejt tesz ki. Az egyik îiebartdzitatioT.it apósa, Markbreiier Jakab mezübaj,! dúsgazdag kereskedő szin­tén ia kérjö-’ő rokonik közölt szerepeit és egyezséget is kötött a oéggel, hogy megfizeti a ve je által jogtalanul eltulaj­donított összeget, csak vonják vissza a feljelentést. Az egyezséget meg is kötötték, Mamkbrei'cr iefizetie‘4 azonnal 100.000 lejt készpénzben, mig a másik 100.000 lejről! tíz váltót ado't egyénikén* 10.000 lejről, 'amelyek egymás­után következő hónapokban járták le, úgy hogy a legutolsó váltó esedékessége 1928 szeptember 15-re volt kiiáRiitva. A cég vilssza iis vonta Q' feljelentési, a le- tanfeózttatották szabadlábra kerüllek és már mindenki azt gon dóiba, hogy az akkoriban óriási bel irányt felverő ügy elsimult. Azonban a cég uj könyvelője a könyveik átvétele után megáílapittotUla1, hogy a aég kára nem kétszáz ezer lej, mint ahogy azt az első vizsgálat alkalmával megállapították, hianiem jóval több, meghaladja a félmilliót. Felszólltolláik ekkor a két vádlottal, hogy ezt a klánt térítsék meg, mert ellenkező eset­ben újból folyamatba' készük a büntető ügyeli. A sikkasztok azonban ern ttudtták a cég újabb követelését ás kifizetni, a cég újból meglelte a feljelentést, amelynek folyamán a két sik­kasztó!: el iiis Ítélitek. Az ítélet sulyois volt és nz elítélitek1 csa­ládjai term észielesein minden erejével! a cég ellen fordult, amely a megegyezés eflilenéne 'is megítélnie a. feil jelentés*, még ha más klán mlLait'ti is. Markbrellen Jakab, alk;i vejjie helyett 100.000 ilejit fizetett Ibi a cégnek, csak hogy ne eltöltéssé el a vejét, megdöbbenve Háttá, hogy veje mégse kerüb el ,a börtönt és megta­gadta a váltók kifizetését azzal az indo­kolással. hagy a eég nem tartotta be a megegyezést és igy nem köteles a váltók ellenértékét kifizetni. A Komiós-cég megvárta, mig a büntető eljárás lefolyt és azután peresitoite a vál­tókat. Illetve nem is az összes váltó kait pe­res llel-íe. hr.nem csak 50.000 lej értékű vál­tót a régi! keltezéssel). A blródágolk előtti Mark breite:’ azzal védekezel1!, hogy pénzt, lelve a váltóként: azért adia, hogy a cég vejét mentesítse a büntető eljárás alól s minthogy ez nem történt meg, sőt at vejét el ás itóltéki, a eég nem követelheti a váflltók kifizetéséi1. A I/rósügCik azonban elállási tolták ezen ki­fogást és Markbreiíernck ki kellett fizet­nie az 50.000 lej értékű váltókat tetemes költségeikkel együtt Időközben azonban évek lelteik: et. Mig a büntetőper és az 50.000 lejes emlitte!* váltó- per lefolyt, közbejött az uj váltótörvény, amely kimondoiMa, hogy a bianco váR'ók érvényesítési lehetősége harcon év alatti megszűnik és a blameo váltót sem lehet a kibocsátásától számí­tott hárem esztendőn tu] érvényesíteni. Minthogy Markbreitler a váltók alt az egyez­ség szerint úgy adtta, hogy azoknak lejáratta legkésőbb 1928 szeptember 15-én tehetett volna, oi váltóik', amelyeket az 50.000 tejes perben Komlósiék nem ér vénye® teáitok, el­évültek és nem leltek volna peresUlietők, ha ai lejárattuk ai még! lelt v ólmai. Konilósék azonban kitöltötték a megmaradt váltókat 1937 évi dátummal, úgy hogy ennek foly­tam nyugodtan peresítették a váltókat M'ark- breiíer ellen. iMiainkhreitter Jakab féljelterntes* ado!lti be az ügyészséghez váll ók ij ogotsu’lattlan k'itőlltié­se miatttl. Az ügyészség beviilzsgláiíviai a Maiik breiter feljelemtéséS, tmiegáliliapiiflottlto, hogy a Komillós- cég, illetve ennek fönöké, Komllós Aladár a iM arkbreiiterreil köttöttit megállapodástól el­térő módon' ttölttötttle k!i és baiszináilttla fel a vállóíkiatt és ezek alapján az uj B. T. K. 407. szakasza állapján vád'ait emelt Komlós A-Ito- dár niagykieireslkiedő eliíiem, álbbéve az ügyeit a, ttö rv énysziékh e z, amely nJéihány hét mid via kitűzi a főtttáírgyial'ásiti a nagy porti 'felverő ügyben. (VI. Bodmaniczky-u. 8.) kaphat minden igényt kielégítő, mérsékelt áru szobát !! Teljes kényelem, központi fűtés, állandó meleg-hideg folyóvíz, lift, telefonos szobák. Telefon: 202—43, 294—24. k Boldog újévet kivan Vulcan HARTMANN bőröndgyár, Oradea iüás'Oüi uj Ikönyv A Könyvbarátok Társasága állal ki­adott Erdélyi Künyvesház sorozatában három uj könyv jelent meg a nehéz idők ellenére is m ind inkább fellendülő erdé­lyi könyvpiacon, mely úgy külső kiállí­tásánál, mint belső tartalmánál fogva valóban megérdemli minden erdélyi könyvbarátnak és irodalompártolónak legteljesebb figyelmét. E bárom könyv: Tövisi Waler Gyula: ,.Kolozsvár kövei“, Málnást/ Tivadar: „Ruha teszi az em­bert“ és Földi István: ,,Nemere fiivá?* részben erdélyi sajátosságokat hoz, ere­deti ízzel és zamattal, felölelve a muliat és a jelent (T. Walter Gyula és Földi István), részben pedig különösen a té­makör tekintetében a világ távoli látó­határáig ts elmegy, de ugyanakkor min­den során érzik, hogy emberlátó és em­berkereső periszkópjának csövét Erdély földjéről forgatták. (Málnásy Tivadar.) Töviséi Walter Gyula „regényes raj­zaiban“ nemcsak Kolozsvár kövei eleve­nednek meg, de olyan szivhezszólóan tá­mad bennük életre ember és környezet, a föld, a levegő s a csodálatos erdélyi és kolozsvári égbolt, hogy szinte sajnáljuk, amiért a szerző darabokra törte ezeket az egész köveket és egész embereket s rajzok alakjában mutatja be azt a cso­I dálatos emberi anyagot, mely igazi nagy, erdélyi epikus mü freskóját lett volna hivatva méltókép díszíteni. Felvonul eb­ben a kötetben az egész Kolozsvár min­den sajátosságával és jellegzetességével, általános és egyéni vonásaival, az utcák és házak, kertek és műemlékek múltat és jelent, történelmet és mesét mondó han­gulatával s úgy érezzük, hogy nagyon hiányozlak nekünk ezek a kedves és nagyszerű figurák, akiket' eddig is is­mertünk, de az iró szemléletének derűs fényébe fürösztve, mégis mások leltek és örökebben tartósabban élnek bennünk tovább. Bolond Sándor megható emberi iajza, a számoló csoda erdélyi sorsot tükröző szimbólumai, Pista bácsi és a Schubert- ház mélységes erdélyi és kolozsvári s a Csúnya lány modern valósága — csak találomra és emlékezetből idézünk a sok kedves mozaik közül néhányat — mind hozzásegítenek ahhoz, hogy uj színekkel keverten, úgy érezzük, derűsebben és még állhatatO'sabban szeressük és becsül­jük Kolozsvár köveit. Szószerinti köveit és a szerzőt, aki igy látta és Így láttatja velünk a múltat és a jelent s aki amel­lett, hogy komoly élvezetet nyújt köny­I vében, egyúttal megerősít és felemel er- délyiségünk büszke tudatában. Málnásy Tivadar novellákat közöl kö­tetében s ebben az öt novellában egy vi- lágotjárt emberismerő és emberszerető elsőrangú megfigyelő és jó humoru iró mutatkozik meg. Egész alakokat tár fel az olvasó előtt, amelyeket az élet höm­pölygő áradatából önmagukban bezárt egységek gyanánt lesett el. Meséinek ér­dekessége és változatossága, színes bál­térrel és meglepő fordulatokban gazdag cselekményével élvezetes órát nyújtanak az olvasónak­I Földi István kötetének kilenc novel­lája már más világban játszódik le s a M alter urbánus és Málnásy európai szin­tére, itt a Székelyföld dustelevényü le­gendát beszélő talajára tevődik át. Cse­lekményei a székelység problémadus éle­tének levegőjétől terhesek s alakjai egy­aránt becsülettel hordhatják szét a világ­I bam keltős arcukat, amelyre találó vo- násokkaü rajzolta fel a szerző, a művé­szi ábrázolás két elengedhetetlen feltéte­lét, az általánosat és az egyénit. Regény- részlete sok reményre jogosít fel, me­lyeknek beteljesülését figyelemmel vár­juk. (szí.) Az ELLENZÉK a haladás! szolgálja. A kisebbségi és emberi jogok előhareosa*

Next

/
Oldalképek
Tartalom