Ellenzék, 1937. november (58. évfolyam, 253-276. szám)

1937-11-03 / 253. szám

TAXA POŞTALA PLĂTITĂ IN NUMERAR No. 141.163/1929 MRA 3 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Cluj, Calea Moţilor 4. szám, — Telefonszám: 11—09. — Levélem: Cluj, postafiók 80. Fiókkiadóliivatal és könyvosztály: P. Unirt-i 9. Telefon: 11—99. LVíIi. ÉVFOLYAM, 253. SZÁM. MAGYAR POLITIKAI NAPILAP ALAPÍTOTTA BARTHA MIKLÓS esőseau S Z E R D A Előfizeted árak: havonta 70, negyedévre zio> fclevre 420, evente 840 lej. — Magyarországra: negyedévre io> félévre 20, évente 43 pengő, A többi külföldi államokba csatit a portókülönbözeötci több« CLUJ-KOLOZSVÁR, 1937 NOVEMBER 3. A kormány visszavonulásának küszöbén erzr ,4 ScorsiBáaay ísiissziéfa Ksegsziisíiülc, a páffá mlssziéfa lenni snafa«lÉí. őfelsége kezében a döntés. ~ Elindul a vátasztéss tearc BUCUREŞTI, november 2 Ä belpolitikai élet döntő fordulópontjához érkeztünk tegnap. A liberális párt központi végrehajtó bizottsági ülésén Tatarescu miniszterel­nöki elmondta rég várt beszámolóját, mely egyúttal buesubeszédnek is mondható. A miniszterelnök büszkén mutatott rá a liberálisok négyéves uralmának eredményére s rendre vette mindazt, amit a kormány gazdasági, pénzügyi, inunkavéd&Iinii, Iskolai, bel- és külpolitikai téren alkotott. Végül pedig kitért a mandátumok lejártáinak kö­zeledtével clkerü fcetetlen kormányválságra és hangoztatta, hogy’ a kibontakozás nor­mális utón fog történni. Meglepetések tolnát nem várhatók, a válság az alkotmány os­ság jegyében fog lezajlani. Tatarescu miniszterelnök nem jelentette be a kormány távozásának napját, annyit azobnan már is közölt, hogy „jön a nap, mikor a kormány missziója megszűnik“ s hozzátette, hogy ez nem jeleníti egyúttal a liberális párt missziójának megszűntét is. A párt továbbra is szolgálni alkarja programját, mely „mindent a magunk erejéből a románokért Romániába^“ célt szolgálja. Imtmescw miniszterelnök beszámolója — Néhány nap múlva — mondta Tata­rescu miniszterei nők — négy esztendeje lesz annaik, hogy hatalomra hívtak bennünket. Milyen volt az ország helyzete 1933 novem­ber 15-én? A költségvetés deficites, a külföldi tartozások (kuponjainak fizetés-e felfüggeszt­ve é> idegen ellenőrzés az állam pénzügyei fölött. A tisztviselők és nyugdíjasok járandó­ságai hátralékban voltaik, az állam szállítóit nem fizették és közel húszmilliárd fejes bel-, ső tartozás »flott fenn rendezés reménye nél­kül. Az állam hitele megrendült kifelé és ösz- szeomilott befellé. Gazdasági vonatkozásban a mezőgazdasági termelés csődje az ipar szét- szaggatása a magánkezdeményezés megakadá­lyozása és ezeknek kövekezményei: munka­nélküliség, a keresltedé em letargiája jellemez, ték az általános pangást. Az állam .minden jövedéknél! fizetésekre folyósította. Az utak til voltaik hanyagolva, iskolákat és kórházakat •bezártak. A közigazgatást átkaimazhara11 an törvények sodorlak zűrzavarba. — A katonai felfegyverzés próbálkozásait, technikai hozzánemértés és a pénzügyi köte­lezettségek nem teljesítése akadályozták. Egy ország, amelynek pénzügyei, kimerültek, gaz­dasági. élete megbénult, amelyben általános reményvesztettség f'égköre lett úrrá, miköz­ben az adósok és hitelezők két ellenséges tá­borba oszolva, nemzeti rendbontásokkal fé­ny egettiek, — egy ilyen ország fogadóit ben­nünket, midőn átvettük a hatalmat. A sors mindennek hozzáadta annak az embernek tragikus eltűnését, akii felkészült arra, hogy ennek a konszolidációs háborúnak a feléős- ségét viselni. Ion Dúcára gondolok'. — A munka és erőfeszítések négy eszten­deje telt el azóta, amely alatt egyetlen nyu­godt és zavartalan napunk nem volt. — Mit tetitüník e négy esztendő során? Mérleg Tatarescu miniszterelnök ezután a kor- /Lány] pénzügyi! reformjait ismertette, Sorra vette az állami költségvetés adatait és kije­lentette, hogy nemcsak pénzügyi, de gazda­sági téren is korszakalkotó munkát végzett kormányával. „Rend és bizalom foglalta el a zűrzavar helyét“. Tatarescu miniszterelnök ezután a munka­nélküliségről is megemlékezett és nemzeti •műnk a védelmi törvény alkalmazásának ered­ményeit ismertette. Ezután n mezőgazdaság­gal, kapcsolatos megvalósításokról beszélt. El­mondotta, hogy Károm esztendő alatt 11 milliárd lej jöve­delmi többletet biztosított a kormány a ro­mán gazdaság számára, a román gabonatermelőknek vagononként 2S ezer lejjé! magasabb árat biztosítva. Az. ál­lat,kivitel számára uj felvevő piacokat terem­tettünk — mondotta. Ezen a téren száz szá­zalékká,], emeltük a jövedelmi többletet. A mezőgazdaságban uj élet kezdődött ek A föld ára ismét emelkedett. A szövetkezeti téren ugyanis hataLmas haladás észlelhető. Az elmúlt három esztendő alalt 1423 uj szövet­kezet alakult. — A közlekedés terén is lényeges javítá­sokat eszközöltünk. Növeltük a mozdonyok és vagonok számát. Megkezdtük uj vasútvo­nalaik építését, Rabadag—Tulcea, Bumbesti— Livezeni, Resi'ca—iKaránsebes és Ilva—Dor- navatra közölt. Megkezdődtek a Tövis és Apalhida közötti párhuzamos vasútvonal épí­tésének munkálatai. A CFR-nek ugyancsak’ kiegyensúlyozott költségvetése ran, Utak és bi'dak éjpitésére ötmilliárd lejt fordítottunk. Tízéves tervet készítettünk uj utak 'és hidak építésére. Kizárólag román vállalatoknak ad­tuk ki a munkálatokat, 50 százalékos meg­takarítást eszközölve a külföldi ajánlatokkal szemben. Iskolai politika — A zavaros közigazgatási törvényhozás helyébe uj törvényt állítattunk, amely meg­felel a közpon-.j és helyi közigazgatás tény­leges szükségességeinek’. Az iskola a liberális kormány érdeklődésének homlokterében ál- ott: négyezer elemi iskolát, 18 ezer tanítói állást teremtettünk, úgyhogy ma több, mint 48 ezer tanítónk van. 95 százalékban biztosí­tottuk az első négy osztály, 65 százalékban a három felsőbb elemi osztály, 65 száza'ók­ban a három felsőbb elemi osztály látogatott­ságát. Megjavítottuk a tanítók helyzetét, 79 millió lejt folyósítottunk egyetemi épitkezé. sekre, 91 millió lejt laboratóriumok számára. Az uralkodó irányítása mellett megteremtet­tük az országőr-szervezetet, amely 18 éves korig minden ifjút magába ölel. Helyreállí­tottuk a fegyelem és munka szelemét az egyetemeken és az Ifjúságot visszavittük az előadótermekbe. Külpolitika A kormány külpolitikájáról szólva Tata­rescu leszögezte, hogy ennek a politikának permanens vezérfonala a béke biztosítása és a határok megvédése volt. Ezért erősítette meg a kormány az ország szövetségeit és ba­rátságos kapcsolatait és a legjobb viszonyt tartotta fenn kivétel nélkül minden állam­mal. A kirántani keretében való egyiittmü- iködés termékeny volt. ugyanezt lehet mon­dani a Balkán-szövetségről is. Lengyelország­gal valló szövetségünk — folytatta —. amely­nek alapja továbbra is a biztonsági szerződés marad, automatikusan meghosszabbodik. Szö­vetségi rendszerünk Franciaországgal való barátságunkra támaszkodik, amely az 192Ó- b?.n kötött román-franoia barátsági szerző­désben konkretizálódott és amelyet a mi kor­mányunk 10 évre meghosszabbított. Amint Franoiaországhoz, ugyanúgy Nagybri.tánniá-' hoz is közel érezzük magunkat abban a vágy­ban, hogy a Népszövetség konstruktiv cél­jait szolgáljuk. Ez a népszövetségi politika volt alapja külpolitikánknak és ennek állha­tatos képviselője volt Románia népszövetségi delegációja. A spanyol polgárháborút, illető­leg Románia csatlakozott a benemavnlkozási egyezményhez. Örömünkre szolgál, hogy normalizáltuk Romániának a szovjethez való viszonyát, amely baráti és jószomszédi irány­ban fejlődik. Németországgal való kapcsola­taink közös gazdasági érdekekre támaszkodó barátságon alapulnak. — Olaszországgal való viszonyunk olyan gazdasági és pénzügyi egyezményekben kon­kretizálódott, amelyek alkalmasak voltaik arra, hogy kiszélesítsék azt a közeledést, me­lyet oly régen óhajt a két nép lelke. Ez a világos és nem habozó (külpolitika, amely az ország állandó érdekeiből táplálkozott, csak emelte külföldön az ország presztízsét. Tatarescu ezután a kormány nemzetvédel­mi, tevékenységét ismertette, kifejtve, hogy harminc hadiszergyár fogja termelni a had­sereg szükségleteit. A szükséges nyersanya­gokat az országban fogják előállítani és igy Románia nem lesz a külföld adófizetője. Kü­lönös figyelmet szentelt a kormány a repülo- szolgálainak, amelynek 1933. évi 419 milliós költségvetését felemelte egymilliárdkétszáz- negyvenegyml,Ili óra, — Íme, — fejezte be Tatarescu — ez volt a mi négyeszlendős tevékenységünknek mér­lege. Lehet .vitatkozni rajta, de nem lehet ti- vilatni. Lehet kritizálni, de nem lehet meg­tagadni. A kritikával szemben kemény sor­rendben sorakoznak fel o költségvetési fe­lesleg, rend a pénzügyekben, az adósságok likvidálása, a konverzió, az aktiv mérleg, a munkanélküliség eltűnése, kórházok, uj isko­lák, uj fegyverek ós az ifjúság politikai sem­legesítése. — Négyeszlendős erőfeszítés után a kon­szolidáció és fejlődés útjára vezettük az or­szágot. Ez a hosszú kormányzati tevékeny­ség harmonikusán egészíti ki Bralianu Ionel 1922-től 1928 ig tarló kormányzási korsza­kát. Ez a korszak lerakta az alapjait az uj államnak, a mi kormányzásunk befejezte a megkezdett müvet Munkálkodásunk olyan; nyugodt és békés atmoszférában zajlott ie, amelyre nem volt példa pénzügyi életünk tör­ténelmében. Olyan rendben és fegyelemben dolgoztunk, amely példaképül szolgálhat más nemzetek számára is. Nem voltak sztrájkok, sem konfliktusok, sem zavargások. A rend­kívüli intézkedések csupán figyelmeztetésül szolgáltak a professzionáüsta a rendbontó elemeknek. A törvényes pártok működése azonban semmiben sem volt korlátozva. A választások szabadon folytak le és e négy esztendőnek a végen az ország konszolidálva van, tekintélye nőtt. Az ország nyugodtan és deriitlátóan tekinthet jövő fejlődése felé. Fii- ben a műben állandó és feltétlen támogatónk volt pártunk főnöke. Bratianu Dinu, akinek úgy a magam, mint a kormány hálóját és kö­szönetét fejezem ki. Hálával tartozom a par­lament többségének is, amely a kormány paj­zsa volt az ellenfelek támadásával szemben. És nem felejtem el ebből az alkatiamból a nagy műnek a végrehajtó szerveit sem, pre­fektusainkat és polgármestereinket. Ä korona fog dönteni — Közeledik az alkotmány megszabta pariam énéi ülésszak vége, — végezte Tata­rescu maniisz'tereltnöik. — Ebből az alkalom­ból a;z általános politikai helyzet újból a mérlegre került. A korona fog döntené az: állami életben (Cikkünk folytatása a 8-ik oldalon.) _

Next

/
Oldalképek
Tartalom