Ellenzék, 1937. szeptember (58. évfolyam, 200-225. szám)

1937-09-01 / 200. szám

taxa poştală plătită I IN NUMERAR No. 141.163/1929 j Szerkesztőség és kiadóhivatal: Cluj, Calea Moţilor 4 szám. — Telefonszám: ii—09. — Levélcím: Cluj, postafiók 80. Fiókkkdóhivataá és könyvosztály: P. Uniri 9 Telefon: xi—99. M AGYAR POLITIKAI NAPILAP ALAPÍTOTTA BARTHA MIKLÓS Előfizetési árak: havonta 7o, negyedévre 210, félévre 420, évente 840 lej. — Magyarországra: negyedévre 10 félévre 20, évente 40 pengő. A többi külföldi államokba csak a portók ülönbözeote! több. »r®3E«bk8E*B»kw!SBKIes»sbsksvi! íira»sríSi«)5ffiaHa X-Vili. ÉVFOLYAM, 200. SZÁM. SZERDA CLUJ-KOLOZSVÁR 1937 SZEPTEMBER 1. Közzétették a Tokióhoz intézett angol jegyzék szövegét Az erők kisebbségi kérdés Bocsánamérési követe! Anglia a japán kormánytól Két angol kereskedelmi hajót japánok átvizsgáltak a kinai vizeken. A nankingi kormány b: alosan is tudatta a hatalmakkal a kinai— szovjetorosz egyez __, létrejöttét. — Vita a titkos záradék körül. A nankingi kormány a japán támadást bejelentette es Népszövetségnek A kínai—japán háborúban katonai szem­pontból még mindig nem történt döntő ese­mény. Sanghaj körül változatlan a helyzet, a két ellenfél harcvonala Sanghaj külső kí­nai negyedének egyik hosszú utcáján keresz­tül egyrészt az északi pályaudvarig, más részt a szüntelen véres harcok központjában álló Wusung erődig húzódik. mely változóig lomul továbbra is a kínaiak kezében van. A jelek szerint japán részről ujabb nagy tá'-' mád ást készitenek elő. átölelő mozdulatok­kal. Kína több részén csapatfelvonulások folynak, de a nagyobbszabásu összeütközé­sekre még nem került sor. Északon a nan- krzui hágó körül szintén tisztázatlan még a helyzet. Japán hivatalos jelentés szerint ez a terület egész Kalgan városig japán kézben van, ,;a hágó egyik kis részének kivételével.“ A stratégiailag fontos nankaui hágó tehát az elfoglalásáról szóló sok jelentés ellenére sincs még véglegesen a ja\pánok kezében. A háborús válság diplomáciai oldalának föeseménge, hogy « kinai kormány külügy­minisztere tegnap hivatalosa,n is bejelentette az idegen hatalmak Nankingb‘®n székelő kül­politikai képviselőinek a kinai—szovjetorosz megnemtámadási szerződés létrejöttét. A be­jelentéshez kínai részről hozzátették, hogy a szerződésnek titkos záradéka nincs. Ez a tagadás azonban hasonló esetekben a mai külpolitikai konvenciókhoz tartozik. amiben senkisem hisz többé. A párisi ,,Temps“ sze rint szovjetorosz részről mindenesetre vállal­ták Kína ellátását fegyverekkel és más ha­sonló szükségleiekkel. Nem valószínű azon­ban, hogy a háborúba közvetlenül, katonai erőkkel is bele akarna avatkozni a moszkvai kormány. Japán részről' viszont azt gyanít­ják. hogy a megegyezés távolabbmenö köte­lezettségeket foglal magában, amelyek között szerepel a katonai együttműködés is Mongó­liának japán részről megtámadása esetén. Tokióban ezzel szemben megelégedéssel ve­szik tudomásul, hogy Németország és Japán között a jóviszony szilárd, amit a Mikádó öccsének, Sisibu hercegnek rövidesen esedé kés németországi látogatása is újra meg fog pecsételni .4 kínai angol nagykövet megsebesitése ügyében Tokióhoz intézett brit jegyzék szö­vegét tegnap közzétették A szövegből nem állapítható meg, hogy válóban ultimátum jellege van-e, amint londoni lapok a-j jelen­tették, A benne foglalt követelések minden­esetre erélyes hanguak. A londoni kormány mindenekelőtt azt követeti a tokiói kormány­tól . hogy Japán nevében formális bocsánat- kéréssel forduljon Angliához. Követeli ezen­kívül a támadásért felelős repülők megbün­tetését és azt, hogy japán hatóságok megfe­lelő biztosítékot nyújtsanak hasonló esetek megismétlődésének megakadályozására. A követe'ések között egyedül a formális bocsá na!kérés követelése a súlyos, amit azonbön japán részről, ha keserű szájízzel is, minden bizonnyal vállalni fognak, nem akarva eb­ben a pillanatban a diplomáciai szakítást kockáztatni Angliával. Ez a diplomáciai viszony különben is elég te her próbáknak van kitéve. A sanghaji ese­mények és a dél kinai partok blokádja bőven szolgáltatnak erre anyagot. Londonba érke­zett hírek szerint tegnap japán hadihajók Sanghaj előtt két angol kereskedelmi hajót átvizsgáltak, ami már fölveti a blokáddal ízembeni angol és amerikai tiltakozásban jélzett ellenrendszabályok kérdését. Egy má­sik eset szintén ilyen irányú 'nehézségeket teremt hét. ,4 „President Hoover“ amerikai személyszállító hajót tegnap kinai repülőgé­pek bombázták a Jangcse folyam torkolatá­nál. A személyszállító hajó menekülőket ho­zott Sanghajból és japán hadihajók kezébe került. Kinai repülők japán hajónak nézték. A nankingi kormány sietett is a bocsánatké­réssel, bejelentette, hogy minden kártérítésre hajlandó. Amerikai részről azonban ezzel nem látják elintézve az ügyet. Kína népszövetségi követe, Wellington Koo volt külügyminiszter, tegnap bejelentet­te a Népszövetségnek a japán támadást. A I bejelentés nem kívánja, hogy a kérdést 0 legközelebbi népszövetségi tanácskozás napi­rendjére tűzzék. Népszövetségi körökben azonban előzetes lépésnek tekintik, mely be­vezetése lehet annak, hogy Kína genfi kö­vete, aki állandó tagja a népszövetségi ta­nácsnak, a kérdést a tanácsülésen felvesse. A bejelentés megállapítja a következőket: 1. Japán haderők törtek be kinai területre, ami kétségtelenné teszi hogy a támadás ténye forog fenn. 2- Kína természetes önvédelmi jogának tesz eleget, mikor a támadással szemben szintén erőszakhoz fordul. 3. Jopán mostani támadása folytatása az 1931-ben Mandzsúria elten lefolytatott támadásnak. 4. Japán ezzel az eljárásával megsértette a nép- szövetségi alapokmányt, az 1928jas párisi megállapodást, az 1932-ös washingtoni ki- lenchatalmi megállapodást és a Kellogg-pak­tum alapelveit. A bejelntés áttételéről a Népszövetség fő­titkársága tudatta a kinai követet. Kisia s&jj ítélkezik LONDON, aiugüszlus 31. Sanghajból jeleim- | tik, hegy a japán tenge rés/jeti hatóságok nyílt tengeren felüairtóztaittáik a „G$ie Gse- kiang“ és a „Wen Ow nievü angol hajókat, melyeknek raiktáraít és irományait átkutat­ták, ami után szabadj ária engedték őket. A két hajó feltartó»tatáisálnak hírét laizonban még nem erősítették mieg minden oldalról. SANGHAJ, augusztus 31. A kínai kormány hi'vai'Jaillots'an iis beismerte, hogy a President Hoover halj'ói Minai! repülő gépeik bombázták éh kész 'e tárgyban a kártalianiiltásli tárgyalá­sokat felvenni. A hivatalos nyúilalikozat ismé­teltein hainjgsuíyozza, hogy az amerikai hajó bombázása tévedésből történt, mliuMn köz- veKieinül Kínába fegyvert szállliMö japán ha­jók kö'zteíllében haladt el, ameily haljókltóli a. kí­nai repülők nem tudták megkülönböztetni. Amerikai értesülés szerint amíg a President Hoover konifilL'kituls nem rendeződik, amerikai hajók nem kötnek ki Sanghajban. TOKIÓ, augusznts 31. A japán külügymi­nisztérium egyik vezető egyéniségének kije­lentés« szerint a japán flottja a kinai hajók ellen elrendelt blokád folytán egyetlen kinai ha jót sem tekinthet jóhiszemű írek. Az idegen államok zászlói alatt haladó hajókat általá­ban jóhiszemüeknek tekintik. A békés keres­kedelmet azonban minden esiet ben tisztelet­ben fogják tartani. NANKING, augusztus 31. A kiüniai külügy­minisztérium hi'vatiallösiain értesítette a diplo­máciai testüli0tét a klímái—szovjet szerződés lét nej öt) tér öli. A közlemény hangsúlyozza, hogy a szierződésneik nincsen. egyetlen titkos pontja sem. TOKIÓ, augusztus 31. Japán politikai kö­rök szerint a kínai—szovjet szerződés nyűt bevallása annak az egyetértésnek, ami eddig is megvolt Kjna és a bolsevizmus vezetői kö­zött. A nyilvánosság elé terjesztett szerződés bizonyára csak egy része az egyezménynek, melynek több titkos pontja foglalkozik a fegyverszállítások kérdésével is. A „Yomiuri*“ cimü ap szerint a szovjet—kinai szerződés a köveükiező három pontot foglalja magában: t. Mongólia megtámadásia esetén közös kato­nai együttműködés. 2. A szovjetek katonai szakértőkkel, élelemmel, fegyverrel és kő­olajjal segitk Kinát. 3. A nankingi kormány hivatalosan elismeri a kjnlai kommunista pártot, valamint annak k orm á n y k ép ess égi jogát és az ellen soha nem lép fel. Japán politikai körökben igen jó benyomást keltett az a hír, hogy a szovjetorosz!—kínai szerző­dés létrejötte következtében Németország megerősíteni szándékszik a Tokió—Berlin tengelyt. Bucurestiből jelentik: Lassan emel° kedd légnyomás, borulásra hajló ég, enyhe északi szél, kismértékben sülye- dö hőmérséklet, helyi jellegű eső és z/= vatar várható különösen Erdélyben. 1937 augusztus 30. (Rador) Beritin 175.10, Amszterdam 240.1750, Newyork 435.37y, Lon­don 216 275, Páris 162.850, Milano 22.95, Prága 15.18, Budapest 86 25, Belgrad 10. Bucureşti 325, Varsó 82.55, Bécs 73.35. , Benes csehszlovák köztársasági elnök egyik vidéki útja alkalmából újra felhasz­nálta az alkalmat_ hogy a kisebbségi kérdés­ről beszéljen. Nyilvánvalóan fontosnak tart ja ezt a kérdést a csehszlovák államra s mint maga is volt kisebbségi küzdő, talán úgy érzi, hogy lel kiisme regének vs köze »an a dologhoz. M'ai gyakorlati politika és a lel- kiisme\ret kívánalmai közötti összhang meg­teremtése nem tartozik a kő'rtnyü feladatok közé. Benes elnök azonban kiváló szónok s álláspontjának megfogalmazásában mindig meg tudja találni a formát, mely a szenvedő félre is kielégítőnek látszik. Ez talán elégsé­ges is volna', ha a kisebbségek kívánalmai csak ehi kijelentésekre vonatkoznának, nem fájdalmasan súlyos gyakorlati sérelmekre. Az elvi kijelentések és a gyakorlati megvaló- sitás között azonban szövevényes törvényho­zási és közigazgatási gépezet áll, mely párat­lan tökéletességgel tud Csehszlovákiában is átdolgozni mindent az úgynevezett gyakor­lati politika érdekében. Mindamellett helyes­nek látszik, ha Benes elnök elvi kijelentéseit, a mi romániai közvéleményünk számára is megismételjük: — ...Ki aJcarom jelenteni, hogy kormá­nyunknak megvan a terve a nemzetiségi szükségletek kielégítésére ... Az állam, mely I nek vezetése annyira demokratikus, hogy benne egyetlen veszélyes probléma sem ma. radhat tartósan megoldatlanul s amelyben a többségi nemzet számbeli fölénye, valamint kulturális és gazdasági ereje nagy, nem félt­heti pozícióját, jövőjét és jövendő fejlődését nemzetiségektől. I fié nf és m fiáisoro Szeptember 10-én újra összeül tanácsko­zásra a Népszövetség. Máskor az őszi ülésszak előtt tele volt a sajtó a várható viták híré­vel. Most alig lehet valamit Gemfrőj olvasni. Pedig a Népszövetség vezértitkársága nem­rég közzétette a tanácskozás tárgysorozatát. Húsz kérdés szerepel ezen a tárgysorozaton, közlük a kalendárium reformja is. Viszont hiába keressük rajta a spanyolországi hábo­rú, vagy a japán—kinai háború kérdését. .A mai Népszövetség számára, úgy látszik, ezek a kérdések nem léteznek. Könnyű volna gú­nyolódni a nagyszabásúnak tervezdt intéz­mény fölött, melyet elsősorban is a nemze­tek közötti béke megmentésére alkottak. Mert Genf ezulUtal tudatosan homokba dugja a fejét. Nyilvánvalóan nem akar tudomást venni a világot leginkább izgalomban tartó háborús veszedelmekről, mikor pedig a béke I minden nép jólétét fenyegetőleg veszedelem- j ben forog. Guínyolódáls azonban nem helyén i való. mikor tragédiáról van szó. A nemzet- j közi együlltműködés sikertelenségének trtaglé- j diáját kiál lobban alig fejezheti ki valami, mint a most következő genfi tanácskozás I tárgysorozata. A Népszövetség nem akar a tűzhöz nyúlni, mert néhányszor már súlyo­san megégem^ a kezét. Csalk az a kérdés, hogy ha ezt a kockázatot nem vállalja, mi­lyen hivatása marad még a nemzetek közötti viták eilintézésébeln. A kalendárium reformja és gazdasági kérdéseik tanulmányozása sem­mi metre sem töltheti ki olyan intézmény kereteit, melyet a világbéke biztosítására és I a nemzetek közti együttműködés megterem­tésére alkották. Talán nem is ez a eél, in­kább az, hogy a genfi intézmény tovább él jen mindaddig, amíg kereteit kellően súlyos tar­talommal lehet majd kitölteni Közben hol itt, hol elit folyik a háború, anélkül, hogy megakadályozása érdekében a legkisebb koc­kázattal járó lépésekre is sor kerülne. A nép- szövetségi tagok pedig sietnek bememava'Lko- zátsi elhatározásukat kiinyilvánitalni. Holott genfi szabályok szerint háborúval szemben népszövetségi tag számára ,a semlegesség is­meretlen fogalom. Népszövetségi állam elv­ben csuk két álláspontot foglalhat el: vagy szenibeszáil gem.fi parancsra a béke megboly­gat ójával, vagy a megtámadott segítségére siet. De még elvben is: hol van Genffel kap­csolatban a tavalyi hó?

Next

/
Oldalképek
Tartalom